Úvodní strana > Aktuality archiv > Výběrové řízení na ředitele školy

Výběrové řízení na ředitele školy

88radnice I

Statutární město Prostějov v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích v platném znění

vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele – ředitelky

příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov

na dobu určitou (po dobu výkonu funkce náměstka primátora PaedDr. Jana Krchňavého)

Stanovené kvalifikační předpoklady:

♦ vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

a o změně některých zákonů

♦ praxe dle § 5 odst. 1 písm. b zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně

některých zákonů

♦ organizační a řídící předpoklady

♦ znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy

♦ občanská a morální bezúhonnost

♦ dobrý zdravotní stav

♦ znalost Aj nebo Nj vítána 

K přihlášce zájemce doloží:

♦ ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), event. další doklady o prohloubení vzdělání, včetně absolvování kurzů a seminářů, seznam publikovaných prací apod.

♦ doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení

♦ strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)

♦ koncepci rozvoje školy v rozsahu čtyř stran strojopisu (opatřenou datem a podpisem uchazeče)

♦ čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971)

♦ výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce nebo doklad o jeho vyžádání

♦ originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele

♦ písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení ve smyslu zákona

   č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění 

Platové zařazení dle platných právních předpisů.

Nástup do funkce: 1. 7. 2019 na dobu určitou

Termín podání přihlášek: do 10. 4. 2019 (včetně)

Vyhlašovatel: statutární město Prostějov 

Adresa: Magistrát města Prostějova – odbor školství, kultury a sportu,

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 

Bližší informace poskytne Mgr. Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu tel. 582329330

Uchazeči budou ke konkurznímu řízení pozváni písemně.

Obálku označte „KONKURZ  ZŠ – NEOTVÍRAT“


Vytvořeno 8.3.2019 7:47:14 | přečteno 1376x | Mgr. Jana Gáborová
load