Úvodní strana > Aktuality archiv > Začala topná sezóna, jste na ni připraveni?

Začala topná sezóna, jste na ni připraveni?

kotlíkové dotace Ol  kraj

Dobré rady hasičů.

Chladné večery a studená rána nahrávají tomu, že mnoho z nás alespoň na noc začínáme přitápět. Jak ale vypadají naše kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. 

Statistika

Během loňské topné sezóny, tedy od 1. října 2017 do 31. března 2018, zasahovali hasiči v Olomouckém kraji celkem u 71 požárů způsobených komíny (obdobný počet požárů zaznamenaly naše statistiky i v předchozích letech). Nejvíce požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Dalšími příčinami požárů mohou být nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a spáry v komíně. Stejně důležité jako mít v pořádku komín, je nutné mít v pořádku samotné topidlo. Nejčastějšími příčinami vzniku požárů v těchto případech jsou špatná instalace topidla a jeho nesprávné umístění. V loňské topné sezóně hasiči zasahovali u osmi takovýchto požárů.

Legislativa

Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Tímto je tato problematika již pevně ukotvena v zákoně.

Už téměř tři roky existuje povinnost oprávněné osoby vypracovat písemnou zprávu o provedení čištění nebo o provedení kontroly spalinové cesty. V případě zjištění vážných nedostatků, musí oprávněná osoba oznámit tuto skutečnost písemně na příslušném stavebním úřadě nebo u orgánu státního požárního dozoru podle typu zjištěného nedostatku.

Oprávněné osobě neplnící své zákonné povinnosti může být uložena pokuta Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje až do výše 50 000 Kč. Provozovatelům spalinové cesty, která vykazuje hrubé nedostatky, může být uložena pokuta do 10 000 Kč (u fyzických osob) a do 100 000 Kč (u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob).

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Lhůty kontrol

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové nařízení vlády umožňuje občanům, aby si čištění provedli sami. Čištění spalinové cesty se provádí odstraňováním pevných usazenin ve spalinové cestě. Minimálně jednou do roka by měl komín prohlédnout kominík.

Kontrolu a čištění spalinové cesty by měla provádět odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení konstrukčního provedení spalinové cesty včetně připojení spotřebiče paliv, posouzení provozuschopnosti komína, posouzení přístupu ke komínu, posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty a zajištění požární bezpečnosti stavby.

Proto, aby nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku:

- počínejte si tak, aby při provozu topidla a komína nedocházelo ke vzniku požáru,
- dodržujte lhůty kontrol a čištění komínů podle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty,
- dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých předmětů od topidla a komína,
- při instalaci a údržbě topidla dodržujte návod výrobce,
- i plynová topidla a jejich komíny se musí minimálně 1x ročně nechat zkontrolovat odborně způsobilou osobou (kominík),
- v topidlech používejte k topení pouze palivo k tomuto topidlu určené, pálit například odpad, výrazně snižuje životnost topidla i komínu,
- při topení vlhkým (čerstvým) dřevem dochází k rychlému zarůstání komínů,
- pozor na popel, i zdánlivě vychladlý popel může způsobit požár, popel vždy skladujte v nehořlavých nádobách, mimo ostatní domovní odpad,
- správně vyčištěné a seřízené topidlo s komínem je také výrazně úspornější při spotřebě paliva,
- pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Co si mohu zkontrolovat sám?

- Je kouřovod řádně upevněn?
- Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
- Fungují uzávěry komínových dvířek?
- Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
- Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
- Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
- Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?

Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na tísňovou linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Ověřte si, že si domů zvete odborníka – pomůže vám databáze:

O problémech takzvaných „falešných kominíků“ se již hovoří řadu let. K tomu, aby lidé „nenaletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest vůbec nemá oprávnění, by měla přispět nová databáze revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách spustilo MV – generální ředitelství HZS ČR. Na internetové adrese http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/ si nyní může každý ověřit, zda technik, kterého si pozval, má ke své činnosti osvědčení.


Zdroj: HZS Olomouckého kraje

Ilustrační foto: Ol.kraj
 

Vytvořeno 3.10.2018 6:59:31 | přečteno 143x | Anna Kajlíková
load