Úvodní strana > Aktuality archiv > Zeptali jste se na: Kontroly spalovacích kotlů, jeho příslušenství nebo používaných paliv

Zeptali jste se na: Kontroly spalovacích kotlů, jeho příslušenství nebo používaných paliv

TGM radnice 1

Bude obec s rozšířenou působností v domácnostech kontrolovat, čím lidé topí?

 

Město Prostějov prostřednictvím Magistrátu města, orgánu ochrany ovzduší, který svoji činnost vykonává na základě pravomocí uložené zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se bude řídit zákonem v platném znění, který je novelizovaný od 1.1.2017 včetně znění nového odstavce, v němž se uvádí  § 17 odstavec 2 :


"(2) Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, porušil některou z povinností podle odstavce 1, avšak toto porušení nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv, obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej o povinnostech provozovatele spalovacího stacionárního zdroje stanovených v odstavci 1 a o následcích opakovaného důvodného podezření na jejich porušení v podobě provedení kontroly. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností podle odstavce 1, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům.".

Možnost výkonu kontrol u fyzických osob v rodinných domech nelze vytrhávat z kontextu výše citovaného ustanovení. K provádění tohoto ustanovení jsou kompetentní orgány ochrany ovzduší včetně pracovníků ORP Prostějov.

Jak je to s nízkoemisními zónami?

Vyhlášení nízkoemisní zóny není možno posuzovat pouze podle zákona o ochraně ovzduší, nýbrž musí mít provázanost s dopravními možnostmi ve městě. V případě vyhlášení nízkoemisní zóny musí mít město zajištěnu možnost dopravy po vnějších částech města se zajištěním plynulosti dopravy tak, aby nevznikaly  kolony vozidel postávající na kapacitně nevyhovujících silničních úsecích, čímž by se naopak vytvářelo zhoršení ovzduší v těchto zatížených oblastech.

Vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova Ing. Martina Cetkovská


Foto: MMPv

Vytvořeno 21.12.2016 7:58:00 | přečteno 330x | Anna Kajlíková
load