Úvodní strana > Aktuality archiv > Živnostenský úřad zkontroloval loni bezmála 500 živnostníků

Živnostenský úřad zkontroloval loni bezmála 500 živnostníků

skolni-malicka.jpg

Zpráva o výsledcích kontrol provedených odborem obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova za rok 2014 (zveřejněná dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád))

Odbor obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova provedl ve městě Prostějov a v jeho správním obvodu za rok 2014 celkem 487 živnostenských kontrol. Bylo uloženo 310 pokut, v blokových pokutách bylo uloženo 167500,- Kč. Dále OŽÚ řešil v přestupkovém řízení 3 případy neoprávněného podnikání.

Živnostenský úřad „sankčně“ zrušil 36 živnostenských oprávnění (ztráta bezúhonnosti, konkursní překážka, nedoložení právního důvodu k sídlu), 3 živnostenská oprávnění byla sankčně pozastavena.

Živnostenské kontroly byly v r. 2014 zaměřeny mj. na tyto oblasti:
- kontroly zákazu nočního prodeje v bazarech a zastavárnách
Na území města Prostějova bylo zkontrolováno všech 73 provozoven, ve kterých si podnikatelé oznámili výkon uvedené činnosti. U žádné z nich nebylo zjištěno porušení zákazu nočního prodeje.

- kontroly hostinských a obchodních provozoven
S ohledem na povinnost prodejců lihu a lihovin mít od 18. 4. 2014 k prodeji příslušnou koncesi bylo prověřeno 221 subjektů se zjištěním 1 přestupku neoprávněného podnikání, kdy byly v omezené míře prodávány lihoviny v malém prodejním zařízení, aniž by měl prodejce koncesi.
I v rámci těchto kontrol byly zjištěny jiné správní delikty, za které bylo uloženo 45 pokut.

- kontroly očních optik
V rámci nařízených kontrol nadřízeným orgánem bylo zkontrolováno ve správním obvodu OŽÚ Prostějov 15 provozoven očních optik se zaměřením na to, zdali neposkytují bez příslušného oprávnění služby, které spadají do ostatních zdravotnických služeb,

- kontroly zahraničních osob
Průběžně probíhaly kontroly zahraničních osob, které podnikají ve správním obvodu. Kontroly se zaměřují na splnění podmínky povoleného pobytu, na splnění podmínek znalosti českého jazyka, na splnění podmínek stanovených dalšími právními předpisy souvisejícími s podnikáním (např. zda se nejedná o zastřený pracovně-právní vztah apod.).

Nejčastější správní delikty:
Z výsledků živnostenských kontrol vyplynulo, že nejčastěji (až v 75 % zjištění) podnikatelé neplní svou povinnost předem oznámit živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně. Je zapotřebí si uvědomit, že údaje o provozovnách jsou součástí veřejného živnostenského rejstříku (dostupný na www.rzp.cz ), proto živnostenský zákon vynucuje tuto povinnost pod hrozbou sankce (kterou musí živnostenský úřad při zjištění nedostatků uložit vždy).
Dalším častým zjištěním je nedostatečné označení provozovny, neoznámení změn v osobě odpovědného zástupce nebo neprokázání právního důvodu k adrese, kterou podnikatel uvedl v živnostenském rejstříku jako své sídlo a která je odlišná od jeho bydliště. Podnikatelé v řadě případů také nejsou schopni splnit povinnost zajistit způsobilost provozovny, ve které živnost provozují (tím, že nepředloží patřičné rozhodnutí stavebního úřadu).

Odbor obecní živnostenský úřad spolupracuje při výkonu dozorové činnosti s Městskou policií Prostějov, dále také s ostatními orgány státní správy, např. s ČOI, KHS nebo celním úřadem, v některých případech předává svá zjištění i Státnímu úřadu inspekce práce nebo příslušnému stavebnímu úřadu.

Zdroj: OŽÚ Prostějov, leden 2015

Vytvořeno 12.1.2015 9:30:00 | přečteno 227x | Mgr. Jana Gáborová
load