Úvodní strana > Aktuality archiv > Změna v sazebníku úhrad za poskytování informací

Změna v sazebníku úhrad za poskytování informací

TGM radnice

Statutární město Prostějov zaznamenává značný nárůst žádostí o informace.

 

Situace je patrně zapříčiněna i osvojením informačního zákona širokou veřejností. Tazatelé jej využívají téměř jako běžnou součást komunikace s úřady.

„Zaměstnanci magistrátu jsou čím dál více zahlcováni nejen dotazy dle „zákona 106“, ale výjimkou nejsou ani takzvané šikanózní dotazy. Mnohdy se také nejedná o jeden dotaz, ale o více otázek v jedné žádosti. Množí se také případy, kdy jsou žadatelé nespokojeni s poskytnutou informací, či jim jejich žádost byla částečně odmítnuta, a proto se častěji než v minulosti odvolávají nebo podávají stížnost. Úředníci pak v mnoha případech nemají čas na svou vlastní práci a tráví hodiny vyhledáváním požadovaných informací, mnohdy i několik let zpětně,“ vysvětlila primátorka města Prostějova Alena Rašková, která ovšem ihned odmítla možnou spekulaci, že by tyto informace magistrát tazatelům poskytovat nechtěl.

Rada města schválila aktualizaci výši nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a výši nákladů podle § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ceny za laminování dokumentů na Magistrátu města Prostějova. Radní aktualizaci schválili od 1.1.2018.

„Jedná se konkrétně o případy mimořádně rozsáhlého vyhledání informací. Zde byla nově stanovena sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání ve výši 244 korun, která je určena na základě skutečných platových nákladů a osobních nákladů města Prostějova.  Dříve tato sazba byla ve výši 220 korun,“ upřesnila primátorka Rašková.

Město může žádat pouze úhradu nákladů výslovně uvedených v zákoně o svobodném přístupu k informacím, tedy náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, s odesláním informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Podrobný způsob stanovení úhrady každého z těchto nákladů pak blíže určuje nařízení č. 173/2006 Sb., sazebník tak nemůže stanovit sazby za jiné než zákonem předpokládané náklady a i tyto lze stanovit pouze způsobem vyplývajícím z nařízení č. 173/2006 Sb.  Dle stávajícího sazebníku se nepožaduje úhrada nákladů za poskytování informací, pokud celková výše těchto nákladů nepřesahuje 50,-Kč.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, Odbor kancelář tajemníka  MMPv, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace, tj. nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Součástí oznámení musí být i poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady za poskytnutí informace stížnost, ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a kde se podává. Vzhledem k výše uvedenému je nutné oznámení zaslat doporučeně do vlastních rukou žadatele – datum doručení je rozhodné pro počítání lhůt.  Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení požadovanou úhradu nezaplatí, žádost se odloží.

Aktualizovaný sazebník nahrazuje Sazebník úhrad za poskytování informací schválený Radou města Prostějova usnesením č. 5860 ze dne 6. 10. 2015. Sazebník je umístěn na webu města: https://www.prostejov.eu/cs/obcan/magistrat/povinne-zverejnovane-informace/dle-zakona-c-106-1999-sb/


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 29.11.2017 6:16:41 | přečteno 253x | Anna Kajlíková
load