Úvodní strana > Zprávy z jednání rady

Zprávy z jednání rady

o_radnice-mensi.jpg

Rada města Prostějova se na svém zasedání dne 28. dubna 2015 zabývala mimo jiné touto problematikou:

Vyhlášení záměru výpůjčky areálu velodromu

Rada města vyhlásila záměr pronájmu areálu velodromu v Kostelecké ulici spolku SKC Prostějov.
V roce 2005 byla uzavřena smlouva o výpůjčce areálu velodromu mezi Městem a Českým občanským Klubem cyklistů Prostějov (ČOKC). V roce 2007 byla po dostavbě předána nová budova velodromu do bezplatného užívání Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov z.s. (SKC), který zde fakticky vykonává činnost sportovní cyklistiky. SKC má dále uzavřenou smlouvu s ČOKC na užívání velodromu. „Narovnáváme vztahy, které v průběhu minulých let prošly vývojem. ČOKC již fakticky nevykonává žádnou činnost. Vzhledem k tomu souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce velodromu a jejímu převedení na spolek SKC Prostějov,“ vysvětlil Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
SKC Prostějov požádala o převedení nájemní smlouvy na areál velodromu včetně zázemí z důvodu možnosti získání státní dotace na opravu tribun v předpokládané výši 8 milionů korun. Podmínkou ucházení se o tuto dotaci je doložení smlouvy o užívání nejméně na dobu 15 let. „Byli jsme informováni o tom, že cyklistický svaz má zájem v příštím roce pověřit prostějovský klub pořádáním mistrovství Evropy juniorů a mužů do 23 let. V rámci přípravy na tuto akci budou prostějovští cyklisté žádat o dotaci na opravu tribuny,“ prozradil náměstek Pospíšil s tím, že vedení města vítá příležitost významné mezinárodní sportovní akce v Prostějově. „Při této příležitosti jsme se dohodli, že součástí výpůjčky bude i nový areál bikrosové dráhy. Současně s materiálem, kterým bude rada města schvalovat novou smlouvu o výpůjčce, bude předloženo usnesení, kterým budou ukončeny dohodou stávající platné smlouvy s ČOKC a SKC,“ upřesnil Jiří Pospíšil.

 


Krasický rybník do nájmu Lesům města Prostějova


Rybník v Západní ulici, který město koupilo v loňském roce, změní nájemce. Nádrž, která je ve špatném technickém stavu, bude po rybářích propachtována Lesům města Prostějova. Rozhodla o tom rada města na své poslední schůzi.
Rybník město koupilo rozhodnutím Zastupitelstva z 23. září 2014. Současně s tím převzalo nájemní smlouvu s Moravským rybářským svazem uzavřenou na dobu neurčitou. Nájemné dnes činí 3.300 Kč ročně, a to ve finančním plnění ve výši 2.000 Kč ročně a v plnění věcném ve výši 1.300 Kč. Na konci minulého roku se obrátila na město fyzická osoba s žádostí o nájem tohoto rybníka s nabídkovou cenou 4.000 Kč ročně, zároveň projevila zájem o nájem rybníka v Drozdovicích, za který nabídla roční nájemné 6.000 Kč. Drozdovický ryník má přitom od začátku loňského roku od města v bezplatném užívání Moravský rybářský svaz. Vedení města žádosti fyzické osoby nevyhověli, i vzhledem k tomu, že je dlužníkem Statutárního města Prostějova, přičemž jedna z pohledávek je již vymáhána prostřednictvím soudního exekutora.
Následně požádala o propachtování pozemku včetně stavby rybníka společnost Lesy města Prostějova s.r.o. „Tato prosperující firma ve stoprocentním vlastnictví města spravuje v současnosti již tři rybníky a úspěšně na nich hospodaří. I tady hodlá provozovat rybochovné zařízení,“ řekl Jiří Pospíšil, náměstek primátora s tím, že po jednání nabídlo vedení společnosti cenu pachtu ve výši 3 Kč/m2 ročně, celkem tedy 28.764 Kč/rok. „Jde o nabídku pro město velmi výhodnou. Podle odborného posudku, který jsme si v souvislosti s jednáním o pronájmu krasického rybníka nechali zpracovat, činí obvyklá cena ročního pachtovného 4.800 korun,“ doplnil Jiří Pospíšil.
Radní proto na poslední schůzi vyhlásili záměr pronájem rybníka v Krasicích včetně břehů a technického zařízení společnosti Lesy města Prostějova. Podle podmínek má být nájemné placeno předem ročně s uzavřením smlouvy na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

 

Vyhlášení záměru pronájmu krytu

Rada města vyhlásila záměr pronájmu stavby podzemního objektu ve Francouzské ulici. Záložní kryt civilní obrany slouží jako parkoviště pro obyvatele panelového sídliště Západ.
„Současný nájemce podal písemnou výpověď a podle dohodnuté lhůty končí nájemní smlouva k 30. červnu 2015,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora. Zájemci o prostory s kapacitou 74 parkovacích míst se mohou obracet na město s nabídkami nájemného. Nájemce bude na své náklady také zajišťovat provoz, opravy a pravidelnou údržbu krytu a technologických zařízení podle platné státní normy. Zároveň umožní v těchto prostorách provádění pravidelných cvičení záchranných složek.

 

Město získalo desetimilionovou dotaci na zateplení dalších školek

Rada města Prostějova doporučila Zastupitelstvu schválit přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na energeticky úsporná opatření na budovách dalších tří mateřských škol.
„Dalšími objekty v majetku města, které budou za přispění evropských dotací zatepleny, jsou mateřské školky v ulicích Moravská, Smetanova a Fanderlíkova,“ uvedl radní Jaroslav Šlambor, „rozhodnutí o přidělení všech tří dotací jsme obdrželi v prvních dubnových dnech. Smlouvy o poskytnutí dotací budou předloženy ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.“
Celkem bylo Prostějovu v rámci rozhodnutí přiděleno 9,8 milionů korun (MŠ Smetanova 5.654.331 Kč, MŠ Fanderlíkova 2.070. 468 Kč, MŠ Moravská 2.062.079 Kč). Dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí pokryjí 85 procent způsobilých výdajů.

 

Příprava projektu ITI


Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 200 tisíc korun na neinvestiční studie v rámci přípravy projektu ITI. Opatření nemá vliv na rozpočet města, dojde pouze k přesunu v rámci kapitoly rozvoje a investic.
„Tyto studie a finanční požadavky vycházejí především z jednání Řídícího výboru ITI, kde bylo odsouhlaseno vypracování studie cyklistických koridorů pro území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností,“ sdělil radní Jaroslav Šlambor. Vedle vyhledávací studie cyklistických komunikací v rámci Olomoucké aglomerace bude zadáno Dopracování integrované strategie ITI. Vynaložené finanční prostředky se podle předpokladů vrátí ve chvíli, kdy bude Evropskou komisí schválen pro Českou republiku program Technická podpora.

Vytvořeno 29.4.2015 15:00:00 | přečteno 311x | Mgr. Jana Gáborová
load