Zprávy z rady

radnice-mensi.jpg

Rada města Prostějova na své schůzi dne 16. 6. 2015 mimo jiné projednala:

Občané se vyjádřili v anketě k úpravám MHD


Jednoznačné výsledky přinesla anketa, kterou vyhlásilo město pro cestující, využívající městskou hromadnou dopravu. Lidi oslovilo město prostřednictvím Prostějovských radničních listů, svých webových stránek a v autobusech městské hromadné dopravy. Anketa se týkala linek obsluhujících obchodní zónu v Konečné ulici a dále změna trasy linky mezi Domamyslicemi a OD Tesco.
První navrhovanou změnou bylo zrušení zastávky u OD Tesco u linky MHD č. 32 Krasice - Tesco a její přesun na ulici Konečnou.
„Nově situovaná zastávka by byla blíže k OD Kaufland a OBI, do kterých směřuje dle informací řidičů většina cestujících. Zrušení zajížďky k OD Tesco by navíc zkrátilo trasu linky a tím i jízdní dobu, to by pomohlo částečně eliminovat zpoždění vznikající při odbočování autobusů z ulice E. Valenty doleva do ulice Olomoucké,“ přiblížila Alena Rašková, první náměstkyně primátora.
Na tuto otázku odpovědělo celkem 615 respondentů. Pro zrušení zastávky u OD Tesco se vyjádřilo 315 hlasujících, spíše ano odpovědělo 251, nesouhlas s přesunem pak 63 respondentů. „Po poradě s dopravcem jsme se rozhodli zastávku u OD Tesco prozatím nerušit. Na této lince přibude zastávka Prostějov, Arkáda (poblíž prodejny KFC), a to pro výstup i nástup. Navíc došlo k úpravě jízdních dob. Pokud se opatření ukáže jako účinné, bude ponecháno v platnosti. V opačném případě by byla zastávka u OD Tesco na této lince zrušena v závěru měsíce září,“ vysvětlila Alena Rašková.
Druhou navrhovanou změnou bylo převedení linky MHD 15 Domamyslice – Tesco přes ul. Plumlovskou a sídliště E. Beneše na trasu linky MHD 16 Domamyslice – Tesco přes Hacarovu ulici a Vápenici. Jedná se o dva páry spojů v pracovní dny. „Změna byla motivována snahou zlepšit dopravní obslužnost Hacarovy ulice, kde se nachází domy s pečovatelskou službou, a dále menší zájmem veřejnosti na původní trase,“ podotkla Alena Rašková.
Počet hlasujících byl 614, odpověď ano: 243, odpověď spíše ano: 241, odpověď ne: 130. „V tomto případě jsme rozhodli o převedení linky, autobusy nebudou jezdit přes sídliště E. Beneše, ale přes Hacarovu a Vápenici,“ sdělila Alena Rašková.
K 28. červnu 2015 dojde dále k drobným úpravám vyvolaným požadavky občanů i na jiných linkách. Bude se jednat například o zlepšení návaznosti na odjezdy a příjezdy vlaků na linkách MHD č. 4 a č. 6, zavedení večerních spojů na linkách MHD č. 19 a 9 a zlepšení dopravní obslužnosti průmyslové zóny o prázdninách.

 

Revitalizace zeleně na Husově náměstí

V minulém roce byla zahájena revitalizace parku ve vnitřním prostoru Husova náměstí. Na ploše musí dojít k úpravě výškových rozdílů terénu. K jejímu provedení bude potřeba navezení 250 m3 orné půdy.
V rámci realizace stavby bylo provedeno odstranění stávajících stromů a keřů. Nově tady bude vysazeno na osmdesát stromů. „Při provádění terénních úprav se zjistilo, že terén má místy až čtyřiceticentimetrové výškové rozdíly, které by bylo vhodné upravit a dosypat vhodnou zeminou. Geodet zaměřil, že je nutné doplnit terén o přibližně 250 metrů krychlových ornice, aby byl terén srovnán a mohlo dojít k obnově travnaté plochy,“ přiblížil Zdeněk Fišer, náměstek primátora a podotkl, že v místě terénních nerovností se bude instalovat i nové dětské hřiště od společnosti LIDL. „Cenová nabídla zhotovitele činní 150 tisíc korun na dodání ornice, její rozprostření a upravení,“ upřesnil Zdeněk Fišer. Rada města na poslední schůzi schválila uvolnění této částky formou rozpočtového opatření.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla vybrána firma Beatrice Madrová, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 1,277 mil. Kč včetně DPH. Na tuto akci je přislíbena finanční dotace z Operačního programu Životního prostředí ve výši cca 900.000 Kč. Vzhledem k tomu, že bude proplacena zpětně, město musí zajistit finanční krytí realizovaného projektu.

 

Dřevomorka v muzeu

Při opravě objektu tzv. staré radnice, ve které sídlí Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým krajem, stavebníci zjistili masivní napadení dřevomorkou a hnilobu podlahových desek. Budova je ve vlastnictví města. Radní proto schválili rozpočtové opatření ve výši 20 tisíc korun na provedení dendrologického a stavebního průzkumu a návrhu potřebných opatření.
Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. „Havarijní stav podlahy byl zjištěn při přípravě nové expozice geologie ve druhém podlaží. Po odebrání svrchních podlahových vrstev, koberců a parket, bylo zjištěno masivní napadení podlahových desek dřevomorkou a hnilobou. Pravděpodobně budou napadeny i trámy podlahové konstrukce,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.
Rozsah napadení bude zjištěn odborným průzkumem. „Průzkum musí zjistit, zda nehrozí rozšíření škůdce do dalších částí objektu kulturní památky. Zároveň očekáváme také návrh potřebných opatření,“ uzavřel Zdeněk Fišer s tím, cena průzkumných prací se může ještě zvýšit.

 

Město našlo nájemce podzemního krytu


Rada města Prostějova schválila pronájem stavby podzemního krytu civilní obrany na sídlišti Západ, ve Francouzské ulici. Nebytové prostory slouží jako podzemní parkoviště o maximální kapacitě 74 parkovacích míst a dále k provádění drobných služeb pro motoristy.
Na základě smlouvy měla od roku 2011 prostory pronajaty společnost Aktiv Partners s.r.o. za cenu ročního nájmu ve výši 320.000 Kč. Nájemce smlouvu vypověděl k 31. březnu 2015 s tříměsíční výpovědní lhůtou. „Na základě toho město vyhlásilo záměr pronájmu podzemního krytu, do kterého podalo nabídku pět zájemců. Nabídnuté roční nájemné včetně DPH se pohybuje od 186.000 korun, přičemž nejvyšší nabídka činí 251.000 korun. Zájemci mohli podat nabídku do 29. května,“ informoval Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
Hodnotící komise stanovila pořadí podle nabídnuté ceny nájemného. Podle znaleckého posudku z roku 2010 byla výše obvyklého nájemného za pronájem předmětné stavby znalcem stanovena v rozpětí 79.683 Kč bez DPH za rok po 519.008 Kč bez DPH rok. „Nájemce se musí zavázat, že bude na své náklady zajišťovat provoz, opravy a pravidelnou údržbu krytu civilní obrany a technologických zařízení a musí umožnit provádění pravidelných cvičení záchranných složek v tomto prostoru,“ dodal Pospíšil.

 

Rada schválila smlouvu na Rákosníčkovo hřiště


Rada města Prostějova schválila uzavření smlouvy o obstarání díla – Rákosníčkova hřiště na Husově náměstí. Účastníky smlouvy jsou společnost Lidl Česká republika v.o.s., a Statutární město Prostějov.
„Rákosníčkovo hřiště“ získalo město v soutěži vyhlášené společností Lidl. „Jedná se o moderní dětské hřiště v hodnotě přibližně jeden a půl milionu korun včetně realizace, kterou společnost zajišťuje. Město poskytne plochu a vybudování cestní sítě. Zastupitelstvo města Prostějova na svém dubnovém zasedání odsouhlasilo umístění a finanční prostředky potřebné na výstavbu cest zajišťující přístup na hřiště,“ připomněl Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
Předmětem navrhované smlouvy o obstarání díla je zejména zřízení bezplatného užívacího práva společnosti Lidl pro dětské hřiště. V současné době se připravuje dokumentace pro vydání územního souhlasu. „Samotné zahájení stavby hřiště je naplánováno od 8. do přibližně 20. července. Slavnostní otevření se bude s největší pravděpodobností konat 1. 8. 2015, součástí programu bude vystoupení Michala Nesvadby pro děti,“ doplnil Jiří Pospíšil.

 

Zvýšení bezpečnosti dětí u škol


Rada města Prostějova schválila realizaci nasvětlení dalších přechodů pro chodce, a to u budov základních škol. Město při jejich realizacích využije finančního příspěvku Nadace ČEZ.
„V rámci projektu dojde k nasvětlení přechodů u Základní školy a mateřské školy Jana Železného v Prostějově na Sídlišti svobody a Základní školy Dr. Horáka. Konkrétně se jedná o přechody v Jungmannově ulici a u křižovatky ulic Dr. Horáka a Rumunská. Jedná se o frekventovaná místa v bezprostřední blízkosti škol, takže dojde ke zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže,“ vysvětlil náměstek Zdeněk Fišer. Radní schválili rozpočtové opatření ve výši 40 tisíc korun na zpracování projektových dokumentací.
Samotná cena realizace je odhadována na 200 tisíc korun. Správní rada Nadace ČEZ schválila statutárnímu městu Prostějov poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 120 tisíc korun. „Reálná cena bude známa po vypracování projektové dokumentace a ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby,“ uzavřel Fišer.

 

Lesy města Prostějova si propachtují rybník v Krasicích


Rada města Prostějova schválila pacht rybníka v Krasicích společnosti Lesy města Prostějova s.r.o. Za pronájem stavby rybníka, břehů, vpustí a výpustí včetně soustavy česel zaplatí společnost městu celkem 28.764 Kč ročně.
Vlastníkem vodní plochy se stalo město vloni v září po rozhodnutí zastupitelstva. Zároveň město převzalo nájemní smlouvu, podle které rybník využíval Moravský rybářský svaz. Nájemné činilo 3.300 Kč ročně, přičemž se skládalo ze dvou částí, a to finančního plnění ve výši 2.000 Kč ročně a věcného plnění ve výši 1.300 Kč. Rybáři přitom na základě rozhodnutí Rady města využívají bezplatně rybník v Drozdovicích.
Městu se ozvala soukromá osoba, která za pronájem rybníka nabízela cenu 6.000 Kč. Dalším zájemcem pak byla společnost Lesy města Prostějova, jejímž stoprocentním vlastníkem je město. „Jednatel společnosti se odvolával na to, že Lesy města Prostějova již tři rybníky spravuje a úspěšně na nich hospodaří. Dohodli jsme cenu 3 Kč/m2, tj. celkem ve výši 28.764 Kč ročně,“ přiblížil Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
„Vedení města vypsalo záměr pachtu společnosti Lesy města Prostějova podle zákonem daných podmínek, a to na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup ve stanovených lhůtách. Cenové podmínky byly určeny podle dohody, způsob úhrady pachtovného byl stanoven v jedné roční splátce, a to předem. K vyhlášenému záměru se nikdo nepřihlásil,“ uvedl Jiří Pospíšil.

 

Město připravuje zateplení spolu sousedících budov Křížkovského 7 a Demelova 6a.

V současné době je zpracovávána projektová dokumentace ve stupni pro ohlášení stavebních úprav. Nevyhovující technický stav krovů domu v Demelově ulici si vyžádá navýšení ceny projektu.
Na základě zadávacího řízení formou elektronické aukce byla ekonomicky nejvýhodnější nabídkou vybrána ing. Ivana Hynková z Prostějova, když nabídla cenu 101 640 Kč včetně DPH. „Rozsah projektových prací byl stanoven na výměnu oken obou budov, zateplení obvodového pláště obou budov a zateplení střech obou budov. V průběhu provádění průzkumu technického stavu střech projektant zjistil, že dřevěné konstrukční prvky stávajícího krovu na objektu Demelova 6a se nacházejí v havarijním stavu. Krov včetně krytiny a bleskosvodu musí být vyměněn,“ uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora. Cena projektové dokumentace tak bude navýšena o 16.940 Kč včetně DPH. Rada města na své schůzi konané 16. června 2015 v této souvislosti schválila rozpočtové opatření.

 

4. 7. 2015 nám. T. G. Masaryka Prostějov

Program k 625. výročí povýšení Prostějova na město

10.30 Zahájení slavností
10.40 Kejklíři pro děti
11.00 Pohádka pro malé a nejmenší
11.30 Rytířský turnaj pro malé rytíře
12.00 Polední přestávka
14.00 Ceremonie na počest 625. výročí povýšení Prostějova na město
14.30 Bujaré tance gotických krčem a veselic
14.15 Ukázka palných zbraní
15.00 Ve jménu krále - šermířské představení
15.30 Kejklíři a komedianti - kejklířské představení
16.00 Hurá na hradby - žoldnéři a mušketýři
16.30 Z městské katovny aneb právo útrpné
17.00 Historické tance
17.30 Mistři meče kordu a rapíru
18.00 Rytíř a jeho kůň
18.30 Codex / Camerata - historická folková kapela
20.00 CLAMORTIS - historická hudba v moderním rockovém
provedení
21.30 Ohně a ohňová show

 

 

fotografie k některým tiskovým zprávám: (č.1 - krovy Demelova ul., č. 2 - 4 - dřevomorka v muzeu, č. 5 - 8 - Husovo nám., č. 9 - pozemky pro Národní olympijské centrum, č.10 - 11 - Rákosníčkovo hřiště, č. 12 - 13 - rybník v Krasicích)

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/2015/tiskovka-18.6.15, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!
Vytvořeno 18.6.2015 12:00:00 | přečteno 233x | Mgr. Jana Gáborová
load