Úvodní strana > Aktuality archiv > Zprávy z rady města

Zprávy z rady města

o_radnice-mensi.jpg

Rada města Prostějova na svém zasedání dne 26. 5. 2015 mimo jiné projednala:

Strategie rozvoje zeleně projednají zastupitelé

Parky, lesopark, městské lesy a další plochy veřejné
zeleně mají rozlohu dvou Plumlovských přehrad!

Rada města na své schůzi konané 26. května 2015 projednala materiál Strategie rozvoje zeleně a doporučila ho Zastupitelstvu ke schválení. Strategii zpracovanou s výhledem na příštích deset let zpracoval Odbor životního prostředí magistrátu.
Materiál byl projednán v komisích rady, na základě jejich vyjádření byly do něj zapracovány relevantní návrhy a připomínky. „Schválení Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově není zákonem vyhrazeno ani zastupitelstvu města ani radě města, spadá tedy do tzv. zbytkové kompetence rady. Někteří členové zastupitelé na zasedání dne 16. února 2015 projevili zájem o předložení tohoto dokumentu k jednání. Z tohoto důvodu navrhujeme materiál po projednání v radě z důvodů jeho strategického a rozvojového charakteru předložit Zastupitelstvu města Prostějova ke schválení,“ vysvětlila Ivana Hemerková, náměstkyně primátora.
Hlavním důvodem pro zpracování dokumentu je snaha o zlepšení stávajícího stavu zeleně po stránce kvalitativní i kvantitativní a o rozvoj nově navržených ploch. Strategický materiál nebyl připraven izolovaně, ale je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Prostějova pro období 2010 – 2020, Územním plánem města Prostějova, Generelem zeleně, Analýzou stavu životního prostředí, Místním programem ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM10 a dalšími drobnými studiemi zpracovanými pro Statutární město Prostějov. Po svém schválení bude zásadním podkladem pro další rozvoj města Prostějova, výchozím materiálem pro rozhodovací a správní činnosti odborů Magistrátu města Prostějova. Strategie rozvoje zeleně bude průběžně vyhodnocována a doplňována o nové záměry, a to jednou ročně.
Materiál se podrobně věnuje strategickému rozvoji veškerých plochy veřejné zeleně v majetku statutárního města Prostějova, kam patří především parky, botanická zahrada, lesopark Hloučela, ucelené plochy zelení na náměstích a v sídlištích, vnitrobloková zeleň, stromořadí ulic i jednotlivé dřeviny a hřbitovy. „Z navrhovaných opatření mohu zmínit například kultivaci a zpřístupnění stávajících ploch zeleně v lokalitách Čechůvky a Močidýlka, rozšíření ploch zeleně v biokoridoru Hloučela, vytvoření parku Nová Okružní, výsadbu stromů v místní části Žešov u R46, výkup ploch, které jsou nabízené k prodeji a na nichž má být dle územního plánu zeleň, aktuálně například takzvaný jižní park, ale i dobudování cestní sítě podél Hloučely a investice do mobiliáře pro zatraktivnění rekreační funkce zeleně,“ uvedla Ivana Hemerková.
Veřejná zeleň parků, lesoparku, hřbitovů a dalších menších parkově upravených ploch a uliční zeleně v intravilánu města zaujímá rozlohu přes 100 hektarů. „Pro představu se jedná přibližně o jeden a půl násobku rozlohy Plumlovské přehrady,“ nabídla srovnání náměstkyně primátora Ivana Hemerková s tím, že kromě městské zeleně slouží na území Prostějova také městské lesy o výměře 31 hektarů na katastrech místních částí Domamyslice a Čechovice.

Rozloha veřejné zeleně v Prostějově (v hektarech)
parky 11,97
rekreační zeleň lesoparku Hloučela 32,21
menší parkově upravené plochy a uliční zeleň 50,59
zeleň hřbitovů 9,19

 

Zadávací řízení na dodavatele komunálních služeb
Rada města Prostějova na své poslední schůzi vzala na vědomí informaci pracovní skupiny pro přípravu významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – „Komunální služby pro město Prostějov.“ Uložila pracovní skupině zpracovat zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro jedno zadávací řízení na jediného dodavatele veškerých komunálních služeb.
Pracovní skupina byla ustavena rozhodnutím rady města ze dne 20. ledna 2015. „Na konci roku 2016 končí platnost současné smlouvy pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb se společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., která pro město zajišťuje komunální služby. V souvislosti s postupem dle harmonogramu přípravy zadávací dokumentace je nutné, aby Rada města Prostějova nejpozději do konce května rozhodla o dalším postupu,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora a člen pracovní skupiny.
Rada se zabývala třemi variantami zadání veřejné zakázky. „Projednávali jsme možnost vyhlášení jednoho zadávacího řízení členěného na jednotlivé části stávajících okruhů služeb několika dodavateli, dále vyhlášení několika zadávacích řízení dle spojených okruhů služeb. Po debatě jsme se shodli na současném modelu,“ vysvětlil Jiří Pospíšil.

 

Na demolici staveb v bývalém zahradnictví ušetří město milion korun
Rada opětovně doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej staveb bývalých skleníků, kotelny, rozdělovny květin a uhelny v areálu zahradnictví v Brněnské ulici přímému zájemci, a to za symbolickou cenu 1.000 Kč. Stavby jsou v havarijním technickém stavu, jejich demolice by pro rozpočet města znamenala částku kolem jednoho milionu korun.
Objekty stojí na soukromém pozemku, a na jejich užívání mělo město uzavřenou nájemní smlouvu s jednoroční výpovědní lhůtou. Pozemek koupil v roce 2014 nový majitel. Předmětné stavby nebyly zapsány v katastru nemovitostí, tudíž se domníval, že podle nového občanského zákoníku také přešly do jeho vlastnictví. Následně zjistil, že objekty patří městu, které je pronajímá dalším osobám. „Podal výpověď původní nájemní smlouvy s městem, zároveň přišel s požadavkem řešení situace spočívajícím v odstranění staveb na pozemku, aby ho mohl využívat. Zároveň nabídl, že pokud by likvidace staveb byla pro město problematická nebo nákladná, nebrání se tomu, že by je za symbolickou kupní cenu odkoupil a ve vlastní režii pak provedl demolici,“ vysvětlil Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
Rada v prosinci 2014 vyhlásila a zveřejnila záměr prodeje staveb tomuto přímému zájemci za symbolickou tisícikorunu, v zákonem stanovené lhůtě se nikdo další nepřihlásil. Zastupitelstvo na lednové schůzi se rozhodlo materiál o prodeji odložit a prověřit cenu demolice.
„Dle vyjádření Odboru rozvoje a investic magistrátu činí velmi hrubý odhad nákladů asi jeden milion korun. Z hlediska ušetřených nákladů na demolici je pro město výhodné na návrh majitele pozemku přistoupit. Z jednání vyplynulo, že na své nabídce trvá. Proto opětovně předkládáme materiál zastupitelům,“ zdůvodnil náměstek primátora Pospíšil.

 

Prodej dřevěných soch ze sympozií
Rada města Prostějova vyhlásila záměr prodeje devětadvaceti dřevěných soch vytvořených v rámci deseti ročníků Mezinárodních sochařských sympozií Hany Wichterlové v Prostějově.
Prodej bude uskutečněn za zájemcem nabídnutou cenu. Podle podmínek záměru musí být cena zaplacena před podpisem kupní smlouvy, náklady na odvoz soch uhradí kupující. „Odbor správy a údržby majetku města magistrátu obdržel zpracované ocenění 33 kusů dřevěných soch. Ze znaleckých posudků vyplývá, že díla byla vytvořena z neošetřených a neimpregnovaných kmenů dřeva. Tento materiál není vhodný pro dlouhodobé venkovní umístění. Následné působení povětrnostních vlivů při jejich nevhodné instalaci ve venkovních prostorech sochy poškodilo. Většina soch vyžaduje konzervátorské zásahy. Čtyři sochy znalec navrhuje k fyzické likvidaci,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
Záměr prodeje soch bude zveřejněn na úřední desce magistrátu, na internetových stránkách města a v Prostějovských radničních listech.

 

Centrální pojištění města
Rada města Prostějova rozhodla o podání výpovědi současných tří pojistných smluv a o vypsání výběrového řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Centrální pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel statutárního města Prostějova. Důvodem je vyčerpaný limit opce současné smlouvy, který neumožňuje další rozšíření předmětu plnění.
„Pro každé následující připojištění by tak muselo být vypsáno nové výběrové řízení, což by mohlo připomínat jakousi salámovou metodu. Považujeme za vhodnější nynější smlouvy ukončit a s účinností od 1. ledna 2016 uzavřít pojistné smlouvy s nově vybranou pojišťovnou,“ zdůvodnil Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
Vzhledem ke složité problematice pojištění a aktuálními změnami legislativy bude zpracování zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce zadáno externí společnosti, která městu poskytne také nezbytnou součinnost během výběrového řízení. V roce 2014 činil objem pojištění městského majetku 2.170.736,- Kč (119.538,- pojištění odpovědnosti, 213.243,- havarijní pojištění, 1.837.955,- pojištění majetku).

 

Na městském hřbitově vznikne 243 nových urnových hrobů
Rada města Prostějova doporučila Zastupitelstvu schválit smlouvu o dílo na na zhotovení nové stavby „Městský hřbitov v Prostějově – kolumbárium a urnové hroby“ s Kamenosochařstvím Emil Müller, Ludmírov.
Investiční akce byla schválena do rozpočtu města na letošní rok. V rámci zadávacího řízení provedenou formou elektronické aukce předložila nejvýhodnější nabídku jmenovaná firma s cenou 4,277 milionů korun a dobou záruky 10 let. „V rámci stavby vzniknou nová kolumbária na městském hřbitově podél východní zdi. Bude se jednat o dva objekty se 126 a 117 urnovými schránkami. Kolumbária budou obložena stejným materiálem jako vstup do smuteční síně, tedy tiskou žulou, popsal projekt Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
Projekt řeší nedostatek urnových hrobů na městském hřbitově. „Letos bude postavena první etapa se 126 urnovými schránkami, druhá bude zařazena do plánu investic na příští rok,“ podotkl Jiří Pospíšil.

 

Prohlášení vedení města k vrácení Ceny města Prostějova kapelou Létající rabín a Janou Zikmundovou

Krok vrácení Ceny města Prostějova členy kapely Létající rabín a Janou Zikmundovou za přínos v oblasti kultury je jejich svobodným rozhodnutím. K jimi předkládaným emotivním argumentům v podobě ostrého nesouhlasu se současným vedením města uvádíme: Při sestavování koalice byla bezvýhradně ctěna vůle voličů, když k jednacímu stolu zasedly tři volební strany, které v komunálních volbách získaly nejvyšší počet hlasů. Když po několika dnech jedna ze stran od společného jednání odstoupila, byla v souladu s demokratickým rozhodnutím voličů oslovena volební strana, která se v počtu získaných hlasů umístila na dalším, tedy čtvrtém místě.
Zájmem vedení každé obce je především naplňovaní své role v rámci zastupitelské demokracie a respektování výsledků voleb. Prostějov je městem se stabilním řízením, jehož výsledky jsou jasně podloženy nejvyšším ratingem v rámci České republiky a dlouhodobě velmi pozitivním hodnocením hospodaření města.
Podle vyjádření členů kapely Létající rabín, ke kterému se připojila Jana Zikmundová, si chtějí uchovat možnost počítat se k elitě, proto nemohou ctít autoritu a morální právo současného vedení města kohokoliv oceňovat. Přitom Ceny města Prostějova uděluje celé zastupitelstvo, nikoliv pouze vedení města, a je rozhodnutím naprosto apolitickým, bez rozdílu mezi koalicí a opozicí. Oba laureáti získali ocenění také díky hlasům zastupitelů za KSČM. To ale členové skupiny i paní Zikmundová věděli už v době, kdy cenu přebírali.

 

 

S výstavbou okružní křižovatky na Přikrylově náměstí se počítá již v létě
Rada města na své poslední schůzi doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 3,22 mil. Kč k zajištění realizace stavby okružní křižovatky na Přikrylově náměstí. Prostředky budou čerpány z Fondu rezerv a rozvoje města.
Na stavbě křižovatky se podílí město spolu s Olomouckým krajem, do rozpočtu letošního roku schválili zastupitelé zatím jeden milion korun. Celková potřeba finančních prostředků byla stanovena na základě odborného rozpočtu zpracovaného projektantem ve výši 9.911.415,- Kč včetně DPH. Na celkové částce se podílí Olomoucký kraj částkou 5.895.251 Kč a statutární město Prostějov 4.016.164 Kč.
Náměstek primátora Zdeněk Fišer připomněl, že kraj zafinancuje samotnou výstavbu komunikací, město chodníky, plochy zeleně a přeložku veřejného osvětlení. Město podle dohody uhradilo také zpracování projektové dokumentace za 200.000 Kč. „Zadávací řízení na výběr zhotovitele bude zajišťovat Správa silnic Olomouckého kraje. Samotná realizace je plánována na červenec až září tohoto roku,“ dodal Zdeněk Fišer.

 

Školní kotelna se opraví už letos
Návrh na rozpočtové opatření ve výši 2,73 mil. Kč pro rekonstrukci kotelny v objektu Střední odborné školy průmyslové a Středního odborného učiliště strojírenského v Lidické ulici předloží radní zastupitelům na nejbližší schůzi. Vedení města se shodlo v tom, že kotelnu opraví ještě v letošním roce do zahájení topné sezóny.
„Rozhodnutí padlo po aktuálním zhodnocení technického stavu zařízení při pořizování projektové dokumentace a na základě opakovaných žádostí vedení školy. Chceme zabránit případné havárii kotelny v příští topné sezóně,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.
Při schvalování rozpočtu města na letošní rok v prosinci 2014 byla v rámci přípravy této investiční akce vyhrazena částka 100.000 Kč na dokončení projektové dokumentace. „Rozpočtované náklady rekonstrukce kotelny podle projektu činí právě 2,73 milionů korun. Se zahájením počítáme v měsíci srpnu,“ dodal Zdeněk Fišer. Zřizovatelem Střední odborné školy průmyslové a Středního odborného učiliště strojírenského je Olomoucký kraj.

 

Přijetí dotace na cyklostezku Šmeralova – Anenská
Rada města doporučila Zastupitelstvu schválit přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt Cyklistická stezka Šmeralova – Anenská ve výši 1,965 milionu korun.
Zároveň radní doporučili zastupitelům schválit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace. Celkové předpokládané náklady na tuto investiční akci přitom činí 5,929 milionů korun. Krajská dotace může do maximálně padesáti procent z celkových způsobilých výdajů projektu.

 

Dotace na zvýšení bezpečnosti v dopravě
Město v únoru podalo žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na padesátiprocentní pokrytí nákladů na nasvětlení vybraných přechodů v rámci krajského programu na vybudování a rekonstrukce přechodů pro chodce.
„Byli jsme úspěšní, získali jsme dotaci, která pokryje z poloviny nasvětlení přechodu v Žeranovské ulici u křižovatky s ulicí Na hrázi, dále dva přechody v Brněnské ulici, a to mezi autobusovými zastávkami a u ulice Libušinka,“ uvedl Jaroslav Šlambor. Celková finanční výše projektu je předpokládána v hodnotě 615 tisíc, dotace pak 307 tisíc korun.
O finanční spoluúčast žádalo město kraj při realizaci výstavby nových autobusových zastávek ve Vrahovicích v rámci programu na zvýšení bezpečnosti v silničním provozu. „I v tomto případě jsme byli úspěšní a dotace nám byla schválena,“ informoval Jaroslav Šlambor. Pokryje polovinu nákladů, je ve výši 230.430 korun.
Rada města na své schůzi doporučila zastupitelstvu schválit přijetí těchto dotací.

fotografie k některým tiskovým zprávám:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/2015/tiskova-konference-28.5.15, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!
Vytvořeno 28.5.2015 13:00:00 | přečteno 370x | Mgr. Jana Gáborová
load