Úvodní strana > Aktuality archiv > Zprávy z Rady města Prostějova

Zprávy z Rady města Prostějova

radnice-mensi.jpg

Rada města Prostějova na svém zasedání dne 17. 3. 2015 mimo jiné projednala:

Dotační program Zdravého města
Rada vyhlásila dotační program Zdravého města Prostějova pro rok 2015. Organizátoři aktivit se mohou ucházet o finanční podporu města v celkem jedenácti okruzích.
„Cílem a prioritou dotačního programu je udržitelný rozvoj města Prostějova, jeho životního prostředí, rozvoje a podpory podnikání, oblasti bezpečnosti, zdraví, vzdělávání a dalších důležitých oblastí,“ sdělila Alena Rašková, první náměstkyně primátora.

Rozdělení tematických oblastí:
* Oblast celoživotního vzdělávání
* Vzdělávání dětí a mládeže
* Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví
* Škola podporující zdraví
* Prevence v dopravní výchově
* Popularizace vědy
* Ochrana životního prostředí, odpady
* Zdravý pohyb
* Žijeme spolu - podpora handicapovaným občanům
* Den pro podnikatele - zapojení podnikatelské sféry do aktivit Zdravého města, seminář
* Volné téma - S úsměvem jde všechno líp

Žadatelem podpory mohou být fyzické nebo právnické osoby, fyzické osoby podnikající. Maximální výše podpory na jeden tématický okruh je stanovena na 15.000 Kč. 7. Žádost se všemi vyplněnými přílohami v jednom podepsaném originále lze podat poštou nebo osobně na podatelně statutárního města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, a to v obálce označené názvem „Zdravé město Prostějov 2015“ a příslušného tematického okruhu, plným jménem žadatele s jeho adresou a textem „Neotvírat – žádost o dotaci.“ Lhůta pro předkládání žádostí je od 18. 4. do 30. 4. 2015. 2. Kontaktní osoba: koordinátorka Zdravého města, PaedDr. Alena Dvořáková, tel.: 582 329 128.

 

Vzdání se práva na pohledávku
Rada města Prostějova doporučila Zastupitelstvu vzdát se práva na pohledávky vůči společnosti Masna Kroměříž, a.s., se sídlem Kroměříž, Hulínská 2286, spočívající v nedoplatku nájemného ve výši 1.320.339 Kč s příslušenstvím a v náhradě škody výši 108.387,10 Kč s příslušenstvím. Zároveň Rada doporučila Zastupitelstvu souhlasit se zpětvzetím žaloby podané u Okresního soudu v Kroměříži o zaplacení nedoplatku nájemného a se zpětvzetím návrhu na vydání platebního rozkazu o náhradu škody s tím, že řízení budou zastavena. Důvodem je rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zrušení konkurzního řízení na tuto společnost. Úpadci nezůstal žádný majetek a dojde k výmazu společnosti Masna Kroměříž, a.s., z obchodního rejstříku.
Masna Kroměříž měla v pronájmu nebytové prostory v areálu bývalých městských jatek v Prostějově na základě smlouvy o nájmu z června 1993. V březnu 1999 objekt opustila, přičemž neuhradila dlužné nájemné. Na společnost byl v listopadu 2002 vyhlášen konkurz. Výtěžek konkurzu nedostačoval ani na úhradu přednostních věřitelů. „Jedná se o dlouholetou kauzu, která byla uzavřena až v závěru minulého roku. V této chvíli, kdy právnická osoba nemá žádný statutární orgán, je jakékoliv vymáhání dlužných částek bezpředmětné,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
V této souvislosti zdůraznil, že akciová společnost Kmotr – Masna Kroměříž z koncernu Agrofert, sídlící na totožné adrese a prezentující se více než padesátiletou tradicí, nemá s úpadcem nic společného.

 

Restaurování a přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého
Socha sv. Jana Nepomuckého, která nyní stojí před stejnojmenným kostelem ve Svatoplukově ulici, bude v rámci probíhající revitalizace nám. T. G. Masaryka přesunuta do prostor malé kuželny před budovu muzea. Sakrální památka z poloviny 18. století bude před svým přesunem restaurována.
Prostřednictvím elektronické aukce byl vybrán zhotovitel restauračních prací. „Do zadávacího řízení bylo předloženo celkem šest nabídek, ekonomicky nejvýhodnější podal restaurátor Daniel Bartoš ze Svitav,“ uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora. Za restaurování a přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého od bývalého kláštera Milosrdných bratří na náměstí T. G. Masaryka nabídl cenu ve výši 273.750 Kč bez DPH, tj. 314.812 Kč včetně DPH.
V rámci revitalizace centrálního náměstí byla na lešení radnice umístěna tabule s vizualizací stavu po dokončení rekonstrukčních prací. Každý kolemjdoucí se tak může podívat, jak bude náměstí po opravě vypadat. Město v této souvislosti vyslovilo poděkování zhotoviteli stavby, společnosti Skanska, která na své náklady informační tabuli vyrobila. „Revitalizace náměstí probíhá podle stanovených termínů, s prací firmy Skanska jsme spokojeni,“ doplnil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

 

Dotace města v sociální oblasti
Radní schválili na své schůzi konané 17. března 2015 poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 z prostředků Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova a z prostředků Fondu rezerv a rozvoje celkem šestnácti žadatelům. Rozděleno bylo 153.000 Kč. „Vyhověli jsme všem žádostem kromě jediné. V tomto případě šlo akci pořádanou mimo město Prostějov,“ sdělila Alena Rašková, první náměstkyně primátora.
Dotaci 20.000 Kč obdrží Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, okresní organizace Prostějov, na projekt „Stop civilizačním chorobám.“ Deset žadatelů získá po 10.000 Kč, ostatní dotace jsou mezi pěti až osmitisícovými příspěvky. Město podpoří například projekt prostějovské poradny Sdružení obrany spotřebitelů, Dětský den Junáku – svazu skautů a skautek, akce oblastního Českého červeného kříže, činnost organizací věnujících se handicapovaným, nebo aktivizační projekty určené seniorům. „Široká škála činností, projektů a akcí, kterou město podpořilo prostřednictvím dotace, svědčí o tom, že máme zájem podporovat aktivní organizace a spolky při jejich bohulibé práci pro potřebné,“ shrnula Alena Rašková.

 

Město obdrží dotaci na Wolkrův Prostějov
Rada města Prostějova doporučila Zastupitelstvu schválit přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje v rámci přímé podpory významných kulturních akcí Olomouckého kraje v roce 2015.
„Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo dotaci ve výši 140.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací 58. ročníku festivalu poezie Wolkrův Prostějov 2015, který proběhne ve dnech 16. – 20. června 2015,“ informovala Ivana Hemerková, náměstkyně primátora.

 

Zateplení další budovy v majetku města
Výměna oken, zateplení obvodového pláště a střech budov, kde sídlí odbor dopravy magistrátu na adrese Křížkovského 7 a Demelova 6 a, to jsou další energetická úsporná opatření, jejichž realizaci připravuje vedení města.
Rada města na poslední schůzi schválila výsledky výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace. „Výběr proběhl prostřednictvím elektronické aukce. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložila ing. Hynková z Prostějova ve výši 84 tisíc bez DPH. Následovalo dalších 6 cenových nabídek v rozpětí od 147 do 280 tisíc korun,“ přiblížil výsledky Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

 

Vyhledávací studie cyklistických komunikací v rámci projektu ITI
Zpracování Vyhledávací studie cyklistických komunikací v rámci aglomerace ITI – ORP Prostějov odsouhlasila Rada města zadat Regionální agentuře pro rozvoj střední Moravy, Olomouc (dále jen RARSM).
„Studie je nutnou součástí přípravy projektů ITI. Předmětem vyhledávací studie bude stanovení a upřesnění koridorů cyklistické dopravy v území Olomoucké aglomerace, které budou následně zahrnuty do strategie aglomerace pro čerpání dotací z evropských strukturálních a investičních fondů,“ uvedl radní Jaroslav Šlambor. Na základě usnesení řídícího výboru ITI z 23. února 2015 by měla být vyhledávací studie zadána přímo uvedené společnosti. Celková cena díla byla stanovena na 708.576 Kč včetně DPH s tím, že každé z měst Olomouc, Prostějov a Přerov pokryjí své území obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Na každé území ORP bude uzavřena samostatná smlouva o dílo. Cena za dílo pro každé město byla stanovena na 100.000 Kč. RARSM dále bude čerpat 100.000 Kč na každé město z Regionálního fondu pro přípravu projektů na střední Moravě na základě usnesení Sdružení obcí Střední Moravy z 5. prosince 2014, zbytek prostředků dofinancuje Olomoucký kraj. „Finance na zpracování vyhledávací studie lze čerpat z prostředků, které již byly pro ITI vyčleněny v rozpočtu města a není tak vytvořen požadavek na navyšování výdajů,“ doplnil Jaroslav Šlambor.

 

Nová cyklostezka v Okružní ulici už slouží, na pachatele ničího plot si posvítí strážníci
V minulých dnech byla dokončena výstavba cyklostezky v Okružní ulici v úseku od křižovatek mezi ulicemi Určická a Brněnská. Předání proběhlo v termínu s tím, že zhotovitel je ještě povinen zajistit výsev travního porostu.
Na problémy v této lokalitě upozornil náměstek primátora Zdeněk Fišer. „Již čtyřikrát tady neznámý vandal poškodil drátěné oplocení u sportoviště Základní školy Dr. Horáka. Jako nejpravděpodobnějším důvodem opakovaného rozstříhání drátěného plotu nůžkami je snaha zkrátit si cestu k blízké prodejně potravin přes školní hřiště,“ uvedl Zdeněk Fišer na pravou míru nepřesné informace, které v této souvislosti byly publikovány. Vedení města požádalo Městskou policii o zvýšený dohled lokality a přijetí opatření vedoucího k usvědčení pachatele. Tato opatření zatím nebudou vzhledem k probíhajícímu šetření blíže specifikována.

 

Mateřské školy – rekonstrukce vytápění a zvýšení kapacity
Rada města se na poslední schůzi zabývala přípravou dalších rekonstrukčních prací objektů mateřských škol. Na MŠ Smetanova ve Vrahovicích dojde k výměně kotle na ohřev vody, rekonstrukce jednoho z pavilónů v MŠ Čechovice zvýší kapacitu této oblíbené školky.
„V případě MŠ Smetanova bude modernizován systém vytápění. V rámci provedeného zateplení fasády a výměny oken jsou tady realizována energetická úsporná opatření, díky kterým se sníží spotřeba energie na vytápění. Budou tady instalovány moderní kondenzační kotle,“ uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora.
V rámci přípravy stavební akce „MŠ Čechovice – zvýšení kapacity“ proběhlo prostřednictvím elektronické aukce výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil společnost Atris ze Soběšovic. Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby nabídla ve výši 278 000 Kč bez DPH. „Rozsah projektových prací představuje demolici hospodářského pavilonu H a znovuvybudování tohoto pavilonu jako dvoupatrového ve stávajícím půdorysu, se samostatným patrem pro novou třídu školky v 1. patře tohoto objektu,“ přiblížil náměstek primátora Zdeněk Fišer.

 

Tři strážníci sloužící dvacet let budou oceněni
Rada města Prostějova na své poslední schůzi doporučila Zastupitelstvu udělit čestná ocenění Městské policie Prostějov. Zastupitelstvo o těchto oceněních rozhoduje na návrh primátora. Ceny Městské policie Prostějov se udělují v těchto kategoriích: čestný odznak za zásluhy, čestný odznak za věrnost a čestná plaketa.
„Odznak za zásluhy je udělován strážníkovi nebo jiné fyzické osobě jako výraz ocenění za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku, nebo jako ocenění spolupráce s Městskou policií Prostějov, nebo jako ocenění za vynikající výsledky na úseku prevence kriminality,“ uvedla Alena Rašková, první náměstkyně primátora. Odznak za věrnost letos obdrží tři strážníci, kteří jsou u prostějovského sboru již neuvěřitelných dvacet let. „Vedle věrnosti oceňujeme také jejich velmi dobré výsledky. Jsou to zkušení strážníci s profesionálním přístupem k práci, přitom mají vstřícný přístup k veřejnosti a přirozenou autoritu,“ doplnila Alena Rašková.

Vytvořeno 20.3.2015 7:00:00 | přečteno 360x | Mgr. Jana Gáborová
load