Úvodní strana > Aktuality archiv > Zprávy z Rady města Prostějova

Zprávy z Rady města Prostějova

o_radnice-mensi.jpg

Rada města Prostějova na svém jednání dne 30. 6. 2015 mimo jiné projednala:

Za vyklizení betonových panelů přes milion korun do městské pokladny!


Rada města na schůzi konané 30. června 2015 schválila prodej nepotřebného stavebního materiálu – betonových panelů, umístěných na pozemku bývalé manipulační plochy mezi ulicemi Průmyslová a Kojetínská u nájezdu na R46, společnosti MORKUS Morava s.r.o., Přerov – Veselíčko, za cenu 1.131.108 Kč s DPH. Cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy, náklady na vytěžení a odvoz betonových panelů uhradí kupující.

Pozemek byl do konce ledna letošního roku využíván pro uskladnění převážně sypkého stavebního materiálu. Provozem docházelo ke znečišťování povrchu okolních komunikací a ke zvyšování prašnosti ve městě. V souvislosti s již řešenou problematikou výsadby zeleně město navrhlo plochu zatravnit a po obvodu osázet stromy s keřovým porostem. Hlavním problémem provedení tohoto záměru města byly staré betonové panely rozmístěné po téměř celém pozemku.

Odbor správy a údržby majetku města v březnu 2015 realizoval poptávku za účelem zjištění ceny za odstranění a likvidaci betonových panelů o výměře celkem 896 m2. Nabídku podalo pět zájemců, z nichž ekonomicky nejvýhodnější předložila stavební firma za platbu ve prospěch města ve výši 150.000 Kč. Následně byla 17. dubna doručena další nabídka na odstranění zpevněné betonové plochy s následným odkupem panelů za cenu 400.000 Kč. „Na základě dostupných informací ve stavebních bazarech bylo zjištěno, že i použité betonové panely jsou žádané a jejich cena se pohybuje přibližně od 300 Kč do 500 Kč/m2 bez DPH,“ uvedl po schůzi rady města konané 12. května Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
Radní se proto rozhodli vyhlásit záměr na úplatné pozbytí použitých betonových panelů, a to s tím, že kupní cena bude stanovena na základě nejvyšší předložené cenové nabídky. Náklady na vytěžení a odvoz betonových panelů uhradí kupující. Uzávěrka byla 19. června, nabídku předložilo pět zájemců. „Očekávali jsme, že se objeví pro město ještě výhodnější nabídka, ovšem výsledky předčily naše očekávání,“ komentoval náměstek primátora Pospíšil.
Po odvozu betonových panelů bude po obvodu plochy vysazena izolační zeleň, čímž dojde k zachytávání prachových částic vznikajících z frekventovaného provozu motorových vozidel. „Realizací této akce dojde k zásadnímu zlepšení vzhledu jednoho z hlavních napojení města na rychlostní komunikaci R46,“ doplnil Jiří Pospíšil.

 

Město chce darovat pozemky pod požární stanicí hasičům


Rada města vyhlásila záměr bezúplatného převodu pozemků o celkové výměře 3.240 m2 z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. Jedná se o pozemky pod budovami stanice Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ve Wolkerově ulici v Prostějově.
„Pozemky v současné době hasiči užívají na základě smlouvy o výpůjčce. S ohledem na změnu právní úpravy soukromoprávních vztahů v souvislosti s novým občanským zákoníkem vycházíme vstříc žádosti na dořešení majetkoprávních vztahů,“ vysvětlil Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
V minulosti byl převod předmětných pozemků městem Prostějovem opakovaně řešen, a to formou směny a bezúplatného převodu za pozemky České republiky v katastrálních územích Stichovice a Mostkovice. V roce 2008 tehdejší zastupitelé směnu schválili, ovšem k realizaci nakonec nedošlo z důvodu oficiálního zájmu Ministerstva dopravy o pozemky v areálu neveřejného vnitrostátního letiště Stichovice. „Vedení města má každopádně maximální snahu situaci prostějovské požární stanice profesionálních hasičů řešit. Přihlížíme přitom ke skutečnosti, že jen za posledních pět let bylo z majetku České republiky převedeno prostřednictvím úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města 74 pozemků o celkové výměře 55.650 m2. Mimo jiné se jednalo o parcely v areálu zimního stadionu, rozsáhlé pozemky prostějovských sídlišť, komunikace a další,“ uzavřel Jiří Pospíšil.
Náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí má podle podmínek města uhradit nabyvatel.

 

Studie na výstavbu komunitních domů pro seniory


Město se připravuje na možnost podání žádosti o dotaci na projekt výstavby komunitních domů pro seniory. Jedná se o domy s minimálně deseti, maximálně však pětadvaceti bytovými jednotkami, přičemž podlahová plocha bytu nesmí překročit 45 m2.
Podmínkou je koncepce sdílených prostor pro obyvatele domu a dostupnost terénních sociálních služeb. Cílovou skupinou projektů jsou senioři s průměrným měsíčním příjmem do jednonásobku průměrné měsíční mzdy, resp. 1,2 násobku v případě dvoučlenné domácnosti.
Odbor rozvoje a investic magistrátu vytipoval v Prostějově dvě lokality, které dostala na stůl Rada města. „Jedná se o dvě místa v centru města, a to Knihařskou a Partyzánskou ulici. Rada města schválila zahájení prací na studiích. Na akci musí být zpracována projektová dokumentace a vydáno pravomocné stavební povolení, které jsou dokládány k žádosti o dotaci,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora. V Knihařské ulici by se jednalo o přestavbu stávajícího domu, v Partyzánské by vznikl nový objekt. Město na zahájení projekčních prací vyčlenilo z rezervy Rady částku 200.000 Kč.
Podporovanými aktivitami dotačního programu je nová výstavba, stavební úpravy stávajících objektů, které neslouží pro bydlení, nebo nástavby či přístavby. Dotace je poskytována ve výši 650 tisíc Kč na bytovou jednotku, celková výše dotace však může být maximálně 500 tisíc EUR, což při kurzu 27 Kč/EUR činí 13,5 milionů Kč. Vyhlašovatelem dotačního titulu Komunitní dům pro seniory v programu Podpora bydlení je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

 

Radní výrazně navýšili rozpočet celoplošných oprav chodníků


Vedení města vyšlo vstříc žádostem bytových družstev a společenství vlastníků o celoplošné opravy chodníků. Na poslední schůzi Rada města rozhodla o navýšení položky oprav chodníků o 1,29 mil. Kč z rezervy pro rozpočtová opatření. Opraveny budou chodníky ve Šmeralově ulici, na Sídlišti svobody a v Havlíčkově ulici.
Ve Šmeralově ulici bude opraven přístupový chodník vedle bloku č. 21-23. Celková rekonstrukce komunikací pro pěší včetně přístupových chodníků ke vchodům bude provedena na Sídlišti svobody před blokem č. 18. „V prvním případě jsou náklady odhadovány na přibližně 170 tisíc korun, ve druhém pak činí 640 tisíc korun,“ vyčíslil Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
Odbor správy a údržby majetku města dále navrhuje opravit chodník v Havlíčkově ulici od budovy střední školy kolem Dopravního inspektorátu Policie ČR k Okresnímu soudu. „Také rekonstrukce tohoto frekventovaného a dopravně významného chodníku byla schválena. Náklady na jeho opravu včetně vyrovnání původních kamenných obrubníků jsou předběžně vyčísleny na 480 tisíc korun,“ sdělil Jiří Pospíšil s tím, že všechny předběžné ceny jsou vypočteny včetně daně z přidané hodnoty.
Na celoplošné opravy chodníků tak město vyčlenilo v letošním roce již 5,3 milionů korun, což je ve srovnáním s rokem 2014, kdy byly v rozpočtu města schváleny 3 miliony korun, o sedmasedmdesát procent více.

 

Rozšíření veřejného osvětlení v Zahradní ulici

Rada města Prostějova na své poslední schůzi konané 30. června 2015 schválila zpracování projektové dokumentace na doplnění veřejného osvětlení ulice Zahradní v místní části Krasice a následné zařazení akce do plánu investic na rok 2016.
„Vycházeli jsme z podnětů a požadavků místních obyvatel. Realizace předmětné akce představuje vybudování 110 metrů kabeláže a 4 kusů stožárů se svítidlem. Odhadované náklady na projektovou dokumentaci jsou přibližně 20 tisíc korun, následná realizace vybudování veřejného osvětlení je předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun,“ uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora.
Z podnětů občanů byla již dříve vypracována projektová dokumentace veřejného osvětlení v přilehlé Luční ulici. Náklady na tuto akci dle položkového rozpočtu budou činit 950.000 Kč včetně DPH. „Realizaci veřejného osvětlení v obou ulicích by bylo účelné spojit. Obě akce navrhneme zařadit do plánu investic města již na příští rok,“ dodal Zdeněk Fišer.

 

Zpětný odběr elektrozařízení má nezanedbatelný dopad na životní prostředí


V loňském roce obyvatelé Prostějova odevzdali k recyklaci 2 584 televizí, 1002 monitorů a 17 275 kg drobného elektra. Město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.

Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL může město přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřil ekosystém Země. Snížena byla také produkce skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové organizace společnosti ASEKOL, která s městem Prostějovem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. „Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 2 584 televizí, 1 002 monitorů a 17 275,24 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 963,68 MWh elektřiny, 40 279,63 litrů ropy, 4 409,23 m3 vody a 43,47 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 222,98 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 862,56 tun,“ uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Studie LCA (Life Cycle Assessment) posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. „Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou presentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech,“ uvedl v tiskovém prohlášení jednatel společnosti ASEKOL Mgr. Jan Vrba.

Fotografie k některým tiskovým zprávám jsou ke stažení zde:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/2015/tiskovka-2.7.15, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

Vytvořeno 2.7.2015 13:00:00 | přečteno 374x | Mgr. Jana Gáborová
load