Úvodní strana > Zprávy z Rady města Prostějova

Zprávy z Rady města Prostějova

o_radnice-mensi.jpg

Rada města Prostějova na svém jednání dne 3. 2. 2015 mimo jiné projednala:

Nasvětlení dalších přechodů pro chodce
Rada města schválila projektový námět a podání žádosti o příspěvek na realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce ve městě Prostějov“ z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci příspěvků na vybudování a rekonstrukce přechodů pro chodce.
Olomoucký kraj podporuje vybudování a rekonstrukci přechodů pro chodce, jejich nasvětlení, popřípadě jiné bezpečnostní úpravy zvyšující bezpečnost chodců v průtazích obcí. Příspěvek je poskytován ve výši až 50 % položkových nákladů. Termín pro předložení žádostí o příspěvek je 27. 2. 2015.
Ve městě je nasvětlena již řada frekventovaných přechodů (viz seznam). V tomto roce navrhujeme instalaci osvětlení stávajících přechodů pro chodce v těchto lokalitách:
1 přechody pro chodce v místě křižovatky ul. Na Hrázi;
2 přechod pro chodce v místě ulice Brněnská (mezi stávajícími autobusovými zastávkami);
3 přechod pro chodce v místě ulice Brněnská (poblíž ulice Libušinka);
4 přechod pro chodce v místě autobusových zastávek v Prostějově Vrahovicích.
Celkové předpokládané náklady projektu činí 693.780 Kč, z toho příspěvek Olomouckého kraje může činit 346.890 Kč (maximálně 50 % položkových nákladů).
Olomoucký kraj vyhlásil pro rok 2015 výzvu k předkládání žádostí o příspěvek na projekty v oblasti zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích. Jedná se o projekty budování zpomalovacích ostrůvků na vjezdech do obcí, ostrůvků usměrňujících dopravu v průtazích obcí, zřizování opticko-psychologických brzd na vozovce, malé okružní křižovatky, výstavbu, rekonstrukce a úpravu chodníků s přímou vazbou na přechod pro chodce v nezbytně nutném rozsahu, popř. jiných opatření sloužících k ochraně chodců nebo opatření sloužících ke zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu v průtazích obcí.
Realizace osvětlených přechodů v Prostějově:
2009 – Přechod Plumlovská – Březinova
2009 – Přechod Olomoucká – Šafaříkova
2009 – Přechod Vápenice u DDM
2009 – Přechod Brněnská u Hřbitova
2009 – Přechod Plumlovská – Zahradní
2009 – Přechod Vrahovická – nám. Padlých Hrdinů
2010 – Přechody na ulici Dolní v rámci revitalizace sídliště Dolní
2010 - Osvětlení přechodu Kostelecká
2010 - Osvětlení přechodu Brněnská
2011 – přechody v rámci rekonstrukce předprostoru místního nádraží
2011 – nový přechod včetně nasvětlení Na Hrázi
2011 – přechod v Čechovicích u školy
2012 – dva nové přechody včetně nasvětlení Krasická (u Kovárny)
2013 – přechody pro chodce v rámci rekonstrukce komunikací na sídlišti Hloučela

 

Nové zastávky MHD ve Vrahovicích
Nové dvě autobusové zastávky s přístřeškem pro cestující MHD vzniknou ve Vrahovicích Trpinkách. Mezi zastávkami je také řešen přechod pro chodce, který však je jako samostatný stavební objekt zahrnut v souběžně předkládaném materiálu radě v projektech na zvyšování bezpečností přechodů pro chodce.
Stejně jako u instalace nasvětlování přechodů je i v tomto případě možnost využití dotace Olomouckého kraje ve výši příspěvku je 50 % nákladů projektu. V rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2015 je vyčleněn objem finančních prostředků na projekty bezpečnostních opatření v dopravě v celkové výši 5 mil. Kč.
Celkový předpokládaný rozpočet na vybudování autobusových zastávek je stanoven na 434 347,- Kč vč. DPH s možností dotace 217 173,- Kč.

Realizace autobusových čekáren v Prostějově:
2010 - Čekárna na autobusové zastávce v ulici Kostelecké (U Chmelů), v ulici E. Valenty (sport. areál), v ulici E. Valenty (Dům služeb)
2011 - Čekárna na autobusové zastávce v ulici Západní (u rybníka), ulice Foerstrova, Domamyslice, v ulici Brněnská (hřbitov), Žešov střed
2012 - Čekárna na autobusové zastávce v ulici Okružní, ulice Západní (u Plumlovské), Čechůvky
2013 - Čekárna na autobusové zastávce v průmyslové zóně (B), ulice Západní (u rybníka), ulice Průmyslová (ASA)
2014 - Čekárna na autobusové zastávce v ulici Drozdovická, dvě čekárny v průmyslové zóně, sektor G

 

 

První etapa regenerace sídliště Šárka
Rada města Prostějova schválila projektový námět „Regenerace sídliště Šárka - I. etapa“ a podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu v programu Podpora bydlení podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V případě získání dotace radní navrhli spolufinancování realizace projektu z vlastních zdrojů a doporučili Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření ve výši 8,9 milionů korun na profinancování této investiční akce.
„Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2015, podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť. Lhůta pro doručení žádostí o dotace končí dnem 16. 2. 2015. Dotace je poskytována do sedmdesáti procent rozpočtových nákladů, maximálně však čtyři miliony korun. Součástí žádosti o dotaci je doložení zajištění vlastních prostředků na dofinancování akce pro rok 2015,“ vysvětlil podmínky dotačního titulu radní Jaroslav Šlambor.
„Předmětem první etapy regenerace sídliště Šárka jsou stavební úpravy v západní části přiléhající k ulici Jezdecká. Projekt řeší komunikace včetně parkování a odvodnění, dešťovou kanalizaci, nové dlážděné a mlatové chodníky včetně zálivů pro lavičky a přeložky elektrického vedení. V rámci projektu dojde k obnově veřejné zeleně, instalaci zástěn pro kontejnery a nových prvků mobiliáře,“ doplnil technické údaje náměstek primátora Zdeněk Fišer.
První etapa regenerace sídliště Šárka je vyčíslena na 15,863 mil. Kč. Podíl finanční spoluúčasti pro podání žádosti o dotaci činí 11,863 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu města je na tuto akci pro letošní rok vyčleněna částka 3 mil. Kč, činí zbývající finanční krytí vlastních zdrojů 8,863 mil. Kč.

 

Podzemní kontejnery pro tříděný odpad
Rada města schválila vypracování projektové dokumentace na zřízení podzemních kontejnerových stanovišť na tříděný odpad v centru Prostějova. Město chce mít připravený projekt, který je nutnou podmínkou při žádosti o dotaci.
„Předpokládáme, že v rámci Operačního programu Životní prostředí bude možné podávat žádosti o dotaci v prioritní ose tři - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. Zde by bylo možné žádat o dotaci i na zřízení podzemních kontejnerových stanovišť na tříděný odpad,“ informoval o záměrech města radní Jaroslav Šlambor.
„V současné době však není k takové akci zpracovaná projektová dokumentace. Aby bylo možné podat žádost o dotaci a následně realizovat vybudování podzemních kontejnerových stanovišť na tříděný odpad v centru města, musíme zadat zpracování projektové dokumentace v předstihu před vyhlášením dotační výzvy,“ doplnil Zdeněk Fišer, náměstek primátora. Rada města na zpracování projektové dokumentace vyčlenila rozpočtovým opatřením částku 50 tisíc korun.

Vytipované lokality pro umístění podzemních kontejnerových stanovišť:
Náměstí E. Husserla - umístění v okrajové části parkoviště na nám. E. Husserla podél komunikace do ulice Netušilova
Žižkovo náměstí - ulice Hradební (v blízkosti průchodu z Žižkova náměstí), Komenského ulice (před vstupem do objektu Moděvy)
Školní ulice - v zeleném pásu mezi komunikací a cyklostezkou u přechodu z ulice Kramářská

 

Cyklostezka Šmeralova - Anenská
Rada města Prostějova po projednání schválila projektový námět „Cyklistická stezka Šmeralova - Anenská“ a podání žádosti o dotaci Olomouckému kraji.
Olomoucký kraj vyhlásil podmínky pro podávání žádostí obcí o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na výstavbu a opravy cyklostezek v roce 2015. Příspěvek je poskytován ve výši až padesáti procent položkových nákladů na stavbu nebo opravu cyklistické stezky. V rozpočtu Olomouckého kraje je pro tento program vyčleněno celkem pět milionů korun. Termín přijímání žádostí o dotaci je do 27. února 2015.
„Cyklostezka povede podél ulice Šmeralova k parkovišti Anenská u koupaliště, kde se napojí na stávající síť cyklistických stezek. V rámci cyklostezky budou vybudovány dva nové můstky přes mlýnský náhon v Kolářových sadech. Projektová dokumentace cyklistické stezky Šmeralova - Anenská je zpracována, stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci,“ doplnil technické údaje náměstek primátora Zdeněk Fišer.
Investiční akce Šmeralova - Anenská je jmenovitě schválena v rozpočtu města Prostějova na rok 2015 s částkou 5,5 mil. Kč. Předpokládaná výše celkových nákladů činí cca 6 mil. Kč vč. DPH. Rada města Prostějova proto již na své minulé schůzi doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 0,5 mil. Kč, čímž dojde k pokrytí celkových nákladů na akci. Stavba byla zahájena již v roce 2014 a bylo prostavěno 60 tis. Kč.

 

Revitalizace nám. T. G. Masaryka
Rada města doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 3 mil. Kč na financování revitalizace náměstí T. G. Masaryka.
V rozpočtu města na rok 2015 byla schválena akce „Revitalizace nám. TGM - kuželna“ ve finanční výši 16 mil. Kč. Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla vybrána firma Skanska a.s., která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 22,602.563,42 Kč vč. DPH. Na akci bude probíhat dohled autora díla a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cena za tyto činnosti je do 70.000 Kč.
Stavba byla zahájena v roce 2014 a bylo prostavěno cca 3,7 mil. Kč. „V rámci stavebních prací bude provedena revitalizace dlážděných ploch ve středu náměstí, bude instalováno nové veřejné osvětlení, mobiliář, rozvody závlahy a silové elektřiny pro pořádání akcí na náměstí,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.
Na tuto akci je přislíbena finanční dotace z Regionálního operačního programu střední Morava ve výši cca 18 mil. Kč. Vhledem k tomu, že dotace bude vyplácena až zpětně, je pro dokončení akce nutné schválit finanční prostředky ve výši 3 mil. Kč.

 

Malá průmyslová zóna – další výkup pozemku
Rada města Prostějova doporučila Zastupitelstvu schválit výkup pozemku o výměře 3.401 m2 od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 370 Kč/m2, tj. celkem 1.258.370 Kč.
„Již v závěru roku 2013 jsme zahájili jednání o výkupu pozemků pro rozvoj projektu Malá průmyslová zóna Brněnská. Intenzivní jednání probíhala s cílem dosažení kupní ceny ve výši 370 Kč/m2,“ předeslal Jiří Pospíšil, náměstek primátora. Město je již v dané lokalitě majitelem tří pozemků. „Před nedávnem byla úspěšně uzavřena jednání s dalším majitelem. Tento výkup je dalším krokem k vytvoření další průmyslové zóny v katastru města Prostějova,“ doplnil Jiří Pospíšil.

 

Využití předkupního práva

Rada města projednala nabídku využití předkupního práva k budově bez čísla popisného nebo evidenčního (garáži) umístěné na pozemku ve Vodní ulici. Na vedení města se obrátil majitel garáže stojící na pozemku města s nabídkou prodeje. Město má zákonné předkupní právo k uvedené stavbě. Radní materiál odložili s tím, že pověřili náměstka primátora Jiřího Pospíšila v této věci dalším jednáním.
Majitel má společně s dalšími vlastníky garáží řádně uzavřenou nájemní smlouvu na užívání pozemků v dané lokalitě. „Tyto garáže byly postaveny někdy v roce 1964, případně 1965. Dle dostupných dokladů, které má Odbor správy a údržby majetku města k dispozici, se jedná o provizorní stavby, přesto jsou zapsány v katastru nemovitostí. Stav garáží není v dobrém technickém stavu, a je proto otázkou, jestli celý prostor neřešit komplexně a jednat i s ostatními majiteli. Průchod mezi ulicemi Vodní a Podjezd si zaslouží revitalizaci, případně dostavbu proluky tak, aby tady vznikl hodnotný a reprezentativní prostor, který dotvoří veřejné prostranství ve vazbě na městské centrum,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora.

 

Zateplení objektu Kostelecká 17
Rada města na poslední schůzi schválila rozpočtové opatření ve výši sto tisíc korun na pořízení projektové dokumentace projektu zateplení panelového domu v Kostelecké ulici číslo 17.
„Projektová dokumentace bude zpracována v souvislosti s informacemi o možném financování realizace zateplení objektu ze strukturálních fondů EU v programovém období 2014 – 2020 v rámci Integrovaného operačního programu. Harmonogram projektů dosud nebyl zveřejněn, ale lze očekávat vypsání prvních výzev v průběhu tohoto roku. Pro přípravu žádosti o dotaci je nezbytné zahájit včas projektovou přípravu a zajistit energetický audit,“ uvedl radní Jaroslav Šlambor.
Objekt Kostelecká 17 je domem s byty zvláštního určení od roku 2009. V domě se nachází 63 bytů DPS, 10 bytových jednotek – ubytovna. Nebytové prostory jsou pronajaty těmto organizacím a sdružením: Tyflo centrum Olomouc, Svaz tělesně postižených, Sdružení nájemníků ČR, Prostějovští vozíčkáři a Český svaz bojovníků za svobodu.

 

Cyklostezka z Martinákovy vyústí do ul. Pod Kosířem
Rada města Prostějova doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 700 tisíc korun na výstavbu cyklostezky a rekonstrukci chodníku v ulici Martinákova. Délka cyklostezky až po vyústění v ulici Pod Kosířem je 250 metrů.
Stavba byla zahájena v minulém roce a s jejím dokončením se počítá v průběhu jarních měsíců. Ve výběrovém řízení na zhotovitele předložila nejvýhodnější nabídku společnost A.S.A.TS Prostějov ve výši 1,449 mil. Kč vč. DPH.

 

 

Variantní studie okolí Krasického rybníka
Rada města odsouhlasila zpracování variantní studie využití pozemku v těsné blízkosti Krasického rybníka.
„V rozpočtu města pro rok 2015 je zařazena příprava projektové dokumentace stavebních úprav Krasického rybníka. Uvedený pozemek by mohl sloužit pro výstavbu dětského hřiště, sportoviště a výsadbu vhodné zeleně, aby doplnil lokalitu rybníka a její rekreační potenciál pro obyvatele místní části,“ uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora. Na zpracování variantního řešení využití pozemku radní vyčlenili 20 tisíc korun.

 

 

Vytvořeno 5.2.2015 7:00:00 | přečteno 419x | Mgr. Jana Gáborová
load