Úvodní strana > Aktuality archiv > Zprávy z Rady města Prostějova

Zprávy z Rady města Prostějova

o_radnice-mensi.jpg

Rada města Prostějova na svém jednání dne 20. 1. 2015 mimo jiné projednala:

Program prevence kriminality pro rok 2015

Rada města schválila Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2015 a spoluúčast Statutárního města Prostějova ve výši minimálně desetiprocentního podílu z celkové ceny každého realizovaného projektu v případě obdržení dotace.
Předpokládaná celková výše nákladů spojených se zpracovanými projekty prevence kriminality v roce 2015 by měla činit 997.500 Kč, celková výše požadované dotace ze státního rozpočtu v roce 2015 činí 699.000 Kč.
V rámci investičních záměrů rada města schválila pořízení dalších 20 osobních kamer a digitální IP záznamové zařízení s enkodérem pro analogové kamery.
Osobní kamery slouží pro monitoring zákroků strážníků městské policie, kteří zasahují proti osobám v případě podezření na protiprávní jednání, jedná se i o samotnou ochranu strážníků vůči stížnostem na jejich jednání, chování, případně neadekvátnost zákroku. Záznamy z kamer jsou stahovány a uchovávány jen v případě potřeby. Městská policie je používá již delší dobu, v současné době jich má k dispozici sedmnáct.
V případě pořízení digitálního IP záznamového zařízení s enkodérem pro analogové kamery se jedná o přípravu přechodu na plně digitální kamery s vysokým rozlišením. K tomu je nutné systém opatřit právě převodníky (enkodér) pro stávající analogové kamery a nové digitální záznamové zařízení, které dokáže tyto informace dostatečně rychle zpracovávat a ukládat.
O státní účelovou dotaci v rámci Programu prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2015 se dále budou ucházet tyto akce:
- Letní dětský tábor - určeno nezletilým dětem, které jsou vedeny v evidenci odboru sociálních věcí. Projekt bude realizován Sportcentrem – Dům dětí a mládeže Prostějov v období letních prázdnin pro 35 dětí ve věku 6 – 18 let v rozsahu 7 kalendářních dnů. Zákonní zástupci účastníků tábora se finančně podílejí částkou ve výši 500,- Kč na dítě. Předpokládané celkové náklady na realizaci projektu jsou 140.000,- Kč, náklady na spoluúčast ze strany města 27.500,- Kč jsou zahrnuty v rozpočtu města Prostějova pro rok 2015 v kapitole 21 – sociální věci, výše požadované dotace činí 95.000,- Kč.
- Víkendový pobyt pro děti - určeno nezletilým dětem, které jsou vedeny v evidenci odboru sociálních věcí. Projekt bude realizován Sportcentrem – Dům dětí a mládeže Prostějov pro 40 dětí ve věku 6 – 18 let v rozsahu 3 kalendářních dnů (pátek – neděle). Předpokládané celkové náklady na realizaci projektu jsou 40.000,- Kč, náklady na spoluúčast ze strany města 10.000,- Kč jsou zahrnuty v rozpočtu města Prostějova pro rok 2015 v kapitole 21 – sociální věci, výše požadované dotace činí 30.000,- Kč.
III. ročník branné soutěže „O pohár primátora“ – jedná se o soutěž v přírodě s více stanovišti pro 150 – 160 dětí 7., 8. a 9. třídy ZŠ. Pro vítěze budou zakoupeny věcné ceny a poháry, pro všechny účastníky soutěže drobné ceny a občerstvení, dále bude zakoupen materiálu pro vybavení stanovišť a plánováno je i zakoupení stanu s logem pro vyhodnocovací pracoviště. Celou soutěž organizačně a technicky zajistí Městská policie Prostějov. Předpokládané celkové náklady na realizaci projektu jsou 80.000,- Kč, náklady na spoluúčast ze strany města 10.000,- Kč jsou zahrnuty v rozpočtu města Prostějova pro rok 2015 v kapitole 13 - městská policie, výše požadované dotace činí 70.000,- Kč.
- Aktivní senioři – jedná se o I. ročník soutěže v přírodě s více stanovišti pro asi 90 seniorů. Pro vítěze budou zakoupeny věcné ceny a poháry, pro všechny účastníky soutěže drobné ceny a občerstvení. Očekává se spolupráce Městské knihovny Prostějov a Zdravého města, dále pak např. zdravotnické záchranné služby a hasičského záchranného sboru. Předpokládané celkové náklady na realizaci projektu jsou 47.500 Kč, náklady na spoluúčast ze strany města 23.500 Kč jsou zahrnuty v rozpočtu města Prostějova pro rok 2015 v kapitole 13 - městská policie, výše požadované dotace činí 24.000 Kč. Projekt formou jednoduché, zábavné soutěže poučí o možnostech a principech zajištění osobního bezpečí seniorů na veřejnosti, v dopravě i ve svém bydlišti. Uceleně seniorům nabídne informace o prevenci kriminality a jejich vlastních možnostech k zajištění osobní bezpečnosti. Bude se jednat o soutěž s více stanovišti, pro účastníky budou zajištěny ceny a drobné odměny, pro výherce věcné ceny. Předpokládá se účast 90 osob - seniorů, z nichž bude utvořeno 30 tříčlenných družstev. V rámci sbližování generací budou do projektu zapojeny i žáci 2. stupně ZŠ, studenti SŠ a gymnázií, počítá se s účastí dalších složek IZS. Projekt je zaměřen také na seniory, kteří se již setkali s trestnou nebo přestupkovou činností coby oběti.

 

Nový podnik v průmyslové zóně

Rada města vyhlásila záměr prodeje pozemků v průmyslové zóně o celkové výměře bezmála 9.200 m2 přímému zájemci, který hodlá v Kralické ulici, v blízkosti nákladního vjezdu do areálu společnosti Toray Textiles Central Europe, postavit areál galvanické zinkovny.
„Prostějovský podnikatel sem hodlá přesunout provozovnu z Tovární ulice, bývalého areálu Minervy, kde dnes působí. Vzhledem k tomu, že stávající prostory již nevyhovují jak po stránce technické, tak i kapacitní, hodlá na požadovaných pozemcích vystavět novou moderní linku, včetně neutralizační stanice a pomocných provozů, kterou by chtěl uvést do provozu co nejdříve, pokud možno na podzim tohoto roku. Celková investice by měla dosáhnout kolem třiceti milionů korun. Vzhledem k plánovanému třetinovému navýšení výroby dojde podle předpokladů i k vytvoření přibližně patnácti nových pracovních míst,“ přiblížil Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
Pro účely zpracování znaleckého posudku bylo nutné pozemky rozdělit na část nacházející se mimo ochranné pásmo a na část nacházející se v ochranném pásmu a s omezenou využitelností. Podle zpracovaného znaleckého posudku obvyklá cena částí pozemků nacházejících se mimo ochranné pásmo činí 600 Kč/m2 a obvyklá cena částí pozemků a pozemků nacházejících se v ochranném pásmu a s omezenou využitelností činí 200 Kč/m2. Předpokládaná cena částí pozemků nacházejících se mimo ochranné pásmo inženýrských sítí a plně využitelných pro výstavbu provozovny při předpokládané výměře cca 2.100 m2 činí 1,26 mil. Kč a částí pozemků v ochranném pásmu a s omezenou využitelností o celkové výměře cca 7.085 m2 je 1,417 mil. Kč. „Celková předpokládaná prodejní cena pozemků je tak stanovena na 2.677 milionů korun. Skutečná výměra pozemků bude stanovena na základě přesného geometrického zaměření,“ vysvětlil Jiří Pospíšil.
V podmínkách kupní smlouvy bude zahrnuta podmínka úhrady kupní ceny v celé výši před jejím podpisem, dále závazek kupujícího provést na převáděných pozemcích výstavbu provozovny galvanické zinkovny včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření smlouvy. Při prodeji předmětných pozemků bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova; kauce bude činit 270.000 Kč.

 

 

Pozemky pod Zlatou bránou

Rada města svým usnesením ze schůze konané 20. ledna 2015 doporučila zastupitelstvu schválit revokaci prodeje částí pozemků společnosti Zlatá brána a v této souvislosti schválila vyhlášení opětovného záměru předmětných ploch nacházejících se pod stavbou obchodního domu.
„Důvodem nového projednání a schválení orgánů města je závěr zpracovaného geometrického plánu v průběhu projednávání předmětné záležitosti. Na základě podrobného zaměření byl zjištěn rozdíl ve výměře pozemků o velikosti 0,01 m2. Pro představu, jedná se o plochu o velikosti 10 x 10 cm, ale celý proces prodeje musí proběhnout znovu,“ zdůvodnil kuriózní okolnosti revokace Jiří Pospíšil, náměstek primátora s tím, že podmínky prodeje zůstávají stejné. Město namísto původně stanovené ceny 133.789 Kč obdrží od kupujícího po přesném zaměření pozemků 133.733 Kč, což je rozdíl ve výši šestapadesáti korun.

 

 

Podpora Azylového centra Prostějov


Rada města Prostějova doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 ve výši 500.000 Kč Azylovému centru Prostějov.
Rada města usnesením ze své poslední schůze doporučuje zastupitelstvu schválit veřejnou finanční podporu Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov ve výši 200.000 korun na dofinancování provozu azylového centra.
Občanské sdružení sociální pomoci provozuje v Prostějově azylový dům, noclehárnu a domov pro osamělé rodiče s dětmi. Sociálně potřebným občanům nabízí také nízkoprahové denní centrum a zajišťuje terénní program pro lidi bez domova.
Provoz celého centra zajišťuje 18 pracovníků, náklady celkem činí 7,7 milionů korun za rok.

 

 

Město již šestým rokem nezvýší ceny nájmů o inflaci

Rada města na poslední schůzi schválila neuplatnění navýšení nájemného pro rok 2015 o míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech nájemních smluv na pronájem majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova.
„Navazujeme na stejná rozhodnutí vedení města v minulých letech. Již od roku 2010 město nezvyšuje ceny nájemného u všech smluv, přestože u většiny je takzvaná inflační doložka obsažena ve smluvních podmínkách,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
Součet neuplatněných ročních indexů inflace již činí 9,5% (2009 – 1,0 %; 2010 – 1,5 %; 2011 – 1,9 %; 2012 – 3,3 %; 2013 – 1,4 % a 2014 – 0,4%). Programové prohlášení Rady města Prostějova v minulém volebním období obsahovalo příslib, že v oblasti hospodaření města nebude při pronájmu městských nebytových prostor uplatňováno navyšování nájmů o míru inflace. „Tento prvek nepřímé podpory podnikatelů a živnostníků chceme uplatnit i v programovém prohlášení pro tohle volební období, které se právě v těchto dnech připravuje,“ podotkl náměstek primátora Pospíšil.
Z důvodu zachování rovného přístupu a rovných podmínek pro všechny nájemce se neuplatnění navýšení nájemného o míru inflace v předchozích letech vztahuje nejen na nájemce nebytových prostor, ale na všechny nájemce veškerého majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova.

 

 

Dar města hasičům


Město daruje hasičům nový zvedací vak. Rada města Prostějova doporučila zastupitelstvu schválit darovací smlouvu mezi statutárním městem Prostějovem a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje.
Nízkotlaký zvedací vak, který byl pořízen z prostředků města, slouží k záchraně zavalených osob, urychluje provádění záchranných prací a zvyšuje jejich bezpečnost. Vak samotný v ceně 39.990 Kč je pouze součást soupravy, ostatní díly soupravy byly dokoupeny z prostředků HZS. Samostatně je vak nepoužitelný, proto je navrženo jeho darování Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje - územnímu odboru Prostějov. Soupravu mohou při zásazích používat kromě HZS i další složky záchranného systému, zejména jednotky dobrovolných hasičů města Prostějova.

 

 

Příprava další etapy cyklostezky v Žešově

Rada města na své poslední schůzi doporučila zastupitelstvu schválit výkup částí pozemků pro realizaci další etapy výstavby cyklostezky v lokalitě místní části Žešov.
Nové dvě etapy řeší výstavbu cyklostezky od odbočky silnice II/433 (v blízkosti hřbitova u Žešova) směrem do místní části Žešov (V. etapa) a rovněž podél silnice II/433 směrem na Výšovice (IV. etapa). „Podařilo se nám dosáhnout dohody ohledně osmi výkupů částí pozemků za cenu 300 Kč/m2. Výkup zbývajících dvou pozemků ve vlastnictví jednoho majitele není dosud vyřešen s tím, že s vlastníkem těchto pozemků se dále budeme snažit jednat, i když bylo z jeho strany sděleno, že zcela zásadně nesouhlasí se snížením kupní ceny, o tomto snížení dál nechce jednat a odmítá se proto dostavit na navržené jednání,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora.

 

 

Komplexní řešení lokality u točny v Domamyslicích


Rada města schválila zpracování projektu, který navrhne komplexní řešení lokality u točny v Domamyslicích ve variantním řešení.
Cílem projektu bude využití tohoto prostoru jako přirozeného komunikačního a dopravního centra v lokalitě místní části Domamyslice. „Projekt bude muset vyřešit vedení všech druhů dopravy – chodců, cyklistů a automobilů, dále MHD - točna, odstavná plocha na konečné a zastávky, prostory pro parkování u rodinných domů, parkovacích míst a zásobování penzionu, pekařství a obchodů. Počítá se také s umístěním městského mobiliáře,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.
Rada vyčlenila na pořízení projektu částku 40.000 Kč.

 

 

Zpětné nabytí pozemků u nové nemocnice

Radní projednali informace o zápisu zástavního práva na pozemky u nové nemocnice, na které město po neuskutečněné realizaci projektu uplatňuje podle uzavřené smlouvy předkupní právo. Přes předběžné soudní opatření katastrální úřad provedl zápis, jeho oprava není možná, pouze soudní cestou.
Dne 8. prosince 2014 byl u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, podán ze strany Sportovního klubu SPORT TREND Prostějov o.s., a dalších tří fyzických osob podán návrh na vklad zástavních práv k předmětným pozemkům. Město se o kroku komplikujícím zpětné nabytí pozemků okamžitě dozvědělo a neprodleně začalo jednat. Proti tomuto postupu podalo u okresního soudu dne 17. prosince 2014 návrh na nařízení předběžného opatření o nemožnosti nakládat s pozemky. A to až do doby skončení řízení o uložení povinnosti žalovaného spolku Sportovní klub SPORT TREND Prostějov uzavřít se Statutárním městem Prostějovem kupní smlouvu. „Soud rozhodl bezodkladně a 18. prosince 2014 uložil žalovanému, aby do doby pravomocného skončení řízení nenakládal s pozemky. Zároveň žalovanému uložil povinnost uhradit městu náklady řízení. Dne 19. prosince 2014 bylo rozhodnutí soudu doručeno na katastrální úřad. Přesto byl dne 30. prosince 2014 Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Prostějov, proveden vklad zástavních práv k předmětným pozemkům. Záznam poznámky o rozhodnutí o vydání předběžného opatření byl proveden dne 5. ledna 2015,“ popsal Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
Podle platného občanského soudního řádu měla být řízení o provedení vkladu zástavních práv do katastru nemovitostí ze strany úřadu zamítnuta, nikoliv povolena. „Zatížení pozemků zástavním právem už není možné zrušit opravou ze strany katastrálního úřadu, ale bude nutné situaci řešit opět soudní cestou podáním další žaloby,“ přiblížil další kroky města náměstek primátora Pospíšil.

Vytvořeno 23.1.2015 9:30:00 | přečteno 382x | Mgr. Jana Gáborová
load