Úvodní strana > Aktuality archiv > Zprávy z Rady města Prostějova

Zprávy z Rady města Prostějova

radnice-mensi.jpg

Rada města Prostějova na svém jednání 6. ledna 2015 mimo jiné projednala:

Dobrá zpráva

„Do konce roku 2014 byly na katastru nemovitostí vymazány všechny zástavy, které blokovaly nakládání s pozemky po neuskutečněném projektu firmy Galva v průmyslové zóně. Chci poděkovat vedení této společnosti za vstřícné a korektní jednání, byť jednání byla složitá a v některých okamžicích se zadrhla, nakonec jsme našli řešení přijatelné pro obě strany. Nyní již nic nebrání tomu, aby předmětné pozemky mohlo město prodat společnosti Mubea v souvislosti s jejím projektem na výstavbu nového výrobního areálu, který přinese Prostějovu stovky nových pracovních míst. Věřím, že podobným způsobem skončí další zbytečné spory se subjekty, které podle stanovených smluvních podmínek nesplnili realizaci staveb v termínu na pozemcích, které jim město prodalo,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora.

 

Prostějov se bude prezentovat v Bruselu

Rada města schválila pořádání výstavy s tématikou představení města Prostějova a 100 let prostějovské radnice ve dnech 25. – 26. 2. 2015 v Bruselu.
Pro účely výstavy budou využity prostory sdružení OK4EU, jehož je město Prostějov členem a s jehož spoluprací bude výstava uspořádána. „ Právě skončené oslavy 100 let prostějovské radnice jsou velmi vhodným tématem prezentace města v zahraničí. Záštitu nad výstavou přislíbila převzít europoslankyně Olga Sehnalová,“ uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil. Vystaveno bude celkem 20 panelů formátu A2 s fotografiemi prostějovské radnice a oslav 100. výročí její dostavby. Jeden zvláštní panel formátu A3 bude určen průvodnímu slovu k výstavě v českém a anglickém jazyce.

 

 

Komín je památkou, město zajistí jeho statiku

Po zhruba třiceti měsících se na jednání rady opět dostala problematika zajištění statiky objektu patnáctimetrového komína ve dvorním traktu budovy na náměstí T. G. Masaryka 22.
Dvůr je přístupný ze Školní ulice (vchod vedle prodejny Jeřabina). „Na základě statického posudku bylo zjištěno, že rekonstrukce komína je velmi problematická. Musel by se kompletně rozebrat a podle předlohy doslova cihlu po cihle postavit znovu. Jednalo by se o technicky a finančně velmi náročnou akci. Demolice desítky let nepoužívané stavby však není možná, protože památkáři trvají na tom, že se jedná o památkově chráněný objekt,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.
Odbor rozvoje a investic dostal za úkol zajistit zpracování projektové dokumentace zajištění statiky historické stavby. „Předpokládám, že kolem komína bude postavena podpěrná konstrukce, ovšem konkrétní technické řešení navrhnou projektanti,“ doplnil Zdeněk Fišer. Na pořízení projektové dokumentace byla rozpočtovým opatřením vyčleněna částka 20.000 Kč.

 

Příprava stavby okružní křižovatky na Přikrylově náměstí startuje

Radní na poslední schůzi projednávali přípravu realizace stavby okružní křižovatky na Přikrylově náměstí. Rada města rozhodla zadat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
formou výzvy jednomu zájemci, společnosti ATELIER DPK Brno.
„Tato firma již vypracovala v roce 2014 projektovou dokumentaci stavby pro územní rozhodnutí, a proto disponuje všemi potřebnými vstupními daty, znalostmi a informacemi, které jsou pro realizaci předmětné projektové dokumentace nezbytné. Také vzhledem ke spolehlivosti zhotovitele projektové dokumentace při realizaci zakázek pro Statutární město Prostějov v posledních letech se rada města na základě doporučení odboru rozvoje a investic magistrátu rozhodla realizovat předmětné výběrové řízení formou výzvy jednomu zájemci,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora. Na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení je vyčleněna částka 200 tisíc korun.
Stavba křižovatky bude realizována ve spolupráci s Olomouckým krajem, vlastníkem komunikací. „Bude zvolen již osvědčený model společného projektu města a kraje podobně jako v případě rekonstrukcí křižovatek v Olomoucké a Dolní ulici, které se realizovaly v minulém roce. Kraj zafinancuje samotnou výstavbu vozovek, město pak úpravu chodníků, veřejné zeleně a inženýrských sítí,“ sdělil Zdeněk Fišer s tím, že poslední jednání s vedením Kraje a jeho příspěvkovou organizací Správa silnic Olomouckého kraje, která bude realizátorem stavby, proběhlo v úterý 6. ledna 2015. „Výstavba okružní křižovatky na Přikrylově náměstí v tomto roce je zajištěna. Jak město, tak i Olomoucký kraj má na základě zastupitelstvem schváleného rozpočtu na rok 2015 zahrnutou tuto stavbu do plánu svých investičních akcí. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějova byly na předmětnou investiční akci v roce 2015 vyčleněny finanční prostředky ve výši jeden milion korun,“ potvrdil Zdeněk Fišer.

 

Problematika okružní křižovatky Krasická – Anenská – Drozdovice


„Vzhledem k informacím v tisku je nutné podotknout, že předmětná křižovatka byla otevřena před vánočními svátky v provizorním provozu. V úterý 6. ledna 2015 byla křižovatka osazena dopravním značením. Je nutné podotknout, že křižovatka bude dokončena současně s výstavbou navazující okružní křižovatky Anenská – B. Šmerala. Až po její realizaci bude v celé lokalitě položen tzv. tichý asfalt, který vyžaduje teploty v rozmezí nejméně 10 – 15° C,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

 

Organizační struktura Magistrátu města Prostějova

Rada města na své první letošní schůzi rozhodla pro rok 2015 potvrdit organizační strukturu, systemizaci pracovních míst a rozdělení pravomocí v Magistrátu města Prostějova. Celkový počet 288 zaměstnanců v pracovním poměru, zařazených do Magistrátu města Prostějova k 1. únoru 2015, zůstává stejný.
Systemizace pracovních míst je specifikována v organizačních schématech celkem čtrnácti odborů magistrátu. „V počtu 288 míst je zahrnuto také 20 míst na veřejně prospěšné práce na odboru správy a údržby majetku města v pozici dělník čištění města a dále schválených 10 míst sekretářů. Jedná se o pracovní místa, která jsou financována z příspěvků úřadu práce,“ vysvětlil Miroslav Pišťák, primátor města.
Po odečtu zaměstnanců na veřejně prospěšné práce má nejvíce míst odbor sociálních věcí, z jehož celkových pětatřiceti tvoří nejvíce (26) pozice referent sociálních věcí. „Ovšem některé další odbory zajišťují vedle samostatné působnosti města také výkon přenesené působnosti státu a funkci s rozšířenou působností. K počtu zaměstnanců Magistrátu statutárního města Prostějova je nutné připomenout, že je zároveň pověřeným obecním úřadem pro dalších 61 obcí. Magistrát je současně obecním úřadem obce s rozšířenou působností, který je vymezen územím 75 obcí,“ podotkl primátor Miroslav Pišťák.

 

Město vyjde vstříc požadavku muzea

Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 25.000 korun na pořízení projektové dokumentace investiční akce „zabezpečení zázemí pro společenské akce v Muzeu Prostějovska.“
„Vycházíme tak vstříc požadavku ředitele organizace. Pro pořádání vernisáží a dalších společenských akcí je potřeba vybudovat zázemí včetně nové vodovodní a kanalizační přípojky,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

 

Regenerace sídlišť v roce 2015


Stejně jako v minulých letech, i letos bude pokračovat regenerace prostějovských sídlišť. „V roce 2015 bude pokračovat další etapa regenerace Sídliště svobody a budou zahájeny projekty v Šárce a sídlišti Brněnská, Tylova a Okružní v prostoru od ulic Libušinky po Tetín,“ potvrdil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.
Rada města na poslední schůzi vzala na vědomí informace o další etapě regenerace sídliště Brněnská, Tylova a Okružní. „Při přípravě projektu jsme akceptovali připomínky zdejších obyvatel k úpravě vnitrobloku vznesené v průběhu veřejných projednávání. Aktualizovaný projekt v této části vychází ze zpracované dokumentace pro územní řízení, což vedle navýšení počtu parkovacích míst řeší využití zahrady bývalého objektu mateřské školy ve prospěch obyvatel sídliště, rozmístění a kapacitu sportovních ploch s ohledem na rozšíření a zpřístupnění sportovního areálu v blízkosti základní školy, a dále sběrných míst na třídění odpad,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora. „V průběhu veřejných projednání měli obyvatelé spíše drobné připomínky k navrhovanému řešení. Zásadní nesouhlas vyjadřovali pouze se zprůjezdněním ulicí Tetín a Libušinka. To však není věcně ani územně součástí zpracovávaného projektu,“ podotkl Zdeněk Fišer.
Realizace této etapy regenerace sídliště od ulice Tetín po Okružní ulici je plánována na rok 2016. „Město bude usilovat o získání dotací z fondů ministerstva pro místní rozvoj, s jejichž přispěním byly realizovány všechny projekty regenerace prostějovských sídlišť v minulých letech,“ doplnil radní Jaroslav Šlambor.

 

 

Rolba na zimním stadionu

Radní se na poslední schůzi zabývali problematikou technického zařízení na úpravu ledu ve víceúčelové hale – zimním stadionu. „Současná rolba, která je v provozu patnáct let je již v nevyhovujícím technickém stavu, její opravy jsou čím dál častější a náročnější. Vzhledem k tomu bude připraveno vypsání výběrového řízení na dodavatele nového stroje, které při očekávaném finančním objemu zakázky proběhne formou nadlimitního zadávacího řízení,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora.

 

Vytvořeno 12.1.2015 6:00:00 | přečteno 279x | Mgr. Jana Gáborová
load