Úvodní strana > Zprávy z rady města

Zprávy z rady města

o_radnice-mensi.jpg

Rada města Prostějova projednala dne 12. 5. 2015 mimo jiné:

Výsledky hospodaření města za rok 2014 – Prostějov mezi premianty

Rada města na své poslední schůzi vzala na vědomí závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2014 a doporučila Zastupitelstvu jej schválit s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením. Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2014 skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 87.689.130,08 Kč, zlepšený výsledek rozpočtového hospodaření vykázal oproti upravenému rozpočtu k 31.12.2014 hodnotu plus 164.099.509,71 Kč.
Celkový výsledek vyplývá ze součtu kladného salda a úspory nečerpaných finančních prostředků rozpočtu ve výši 76.410.379,63 Kč. Rada města navrhuje zastupitelstvu schválit převod finančních prostředků ze základního běžného účtu do trvalého peněžního fondu – fondu rezerv a rozvoje ve výši 167.711.398,25 Kč.
Tento nadmíru pozitivní výsledek hospodaření podtrhuje zjištění ratingové agentury Moody´s, že v rámci hodnocených měst je Prostějov nejlepší v České republice.
Portál ministerstva financí (na adrese www.rozpocetobce.cz) žebříček hodnocení hospodaření měst za rok 2014 zatím nenabízí. Z hodnocení za rok předcházející však lze usuzovat, že se Prostějov umístí v parametru přebytek/schodek za celou obec mezi premianty.

Žebříček obcí za rok 2013 přebytek za celou obec
1. Praha 4 480 903 521 Kč
2. Brno 1 286 012 624 Kč
3. Chomutov 424 023 332 Kč
4. Karviná 392 491 706 Kč
5. Třinec 246 495 876 Kč
6. Frýdek-Místek 244 193 345 Kč
7. Děčín 231 981 935 Kč
8. Ústí nad Labem 202 331 690 Kč
9. Karlovy Vary 192 189 967 Kč
10. České Budějovice 161 415 130 Kč
Zdrojwww.rozpocetobce.cz

 

Město připravuje další projekt regenerace panelového sídliště

Rada města Prostějova na své poslední schůzi doporučila Zastupitelstvu schválit Projekt regenerace části panelového sídliště Brněnská, Okružní a Tylova. Navržené úpravy této části sídliště navazují na probíhající revitalizaci v Tylově ulici.
Jedná se o území s 32 bytovými domy, ve kterých je celkem 448 bytů s cca 850 obyvateli. Koncept řešení vychází mimo jiné z vyhodnocení ankety občanů, projekt byl projednán na dvou veřejných jednáních s obyvateli sídliště. „Mezi hlavní řešené problematiky části regenerace tohoto sídliště patří parkování, využití veřejných prostor a vybavení sídliště mobiliářem. Projekt také řeší využití vnitrobloků části sídliště a absenci odpočinkových, relaxačních a sportovních ploch. V neposlední řadě je navržena revitalizace zeleně a nová výsadba,“ sdělil Zdeněk Fišer, náměstek primátora. V rámci revitalizace bude také plně zpřístupněna veřejnosti dnes oplocená zahrada bývalé mateřské školy.
Předpokládané náklady na realizaci navržených úprav části tohoto sídliště jsou odhadovány na celkovou částku cca 31,7 mil. Kč včetně DPH „Tak jako v předešlých projektech regenerace panelových sídlišť v Prostějově bude i tato provedena po etapách, konkrétně ve třech,“ upřesnil Zdeněk Fišer. Radní Jaroslav Šlambor dodal, že na realizaci této stavby bude město žádat o dotaci ministerstvo pro místní rozvoj.

 

Bývalá skládka stavebního materiálu se promění ve veřejnou zeleň

Rada města Prostějova vyhlásila záměr prodeje nepotřebného stavebního materiálu – betonových panelů, umístěných na pozemku bývalé manipulační plochy mezi ulicemi Průmyslová a Kojetínská u nájezdu na R46.
„Pozemek byl do konce ledna letošního roku využíván pro uskladnění převážně sypkého stavebního materiálu. Provozem docházelo ke znečišťování povrchu okolních komunikací a ke zvyšování prašnosti ve městě. V souvislosti s již řešenou problematikou výsadby zeleně navrhujeme plochu zatravnit, po obvodu osázet stromy s keřovým porostem pro zlepšení vzhledu lokality a k zachycení prachových částic, vznikajících z provozu vozidel na přilehlých frekventovaných komunikacích,“ předeslal Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
Hlavním problémem provedení tohoto záměru města jsou staré betonové panely rozmístěné po téměř celém pozemku. Odbor správy a údržby majetku města v březnu 2015 realizoval poptávku za účelem zjištění ceny za odstranění a likvidaci betonových panelů po obvodu plochy o výměře celkem 896 m2. Nabídku podalo pět zájemců, z nichž ekonomicky nejvýhodnější předložila stavební firma za platbu ve prospěch města ve výši 150.000 Kč.
Na základě dostupných informací ve stavebních bazarech bylo zjištěno, že i použité betonové panely jsou žádané a jejich cena se pohybuje přibližně od 300 Kč do 500 Kč/m2 bez DPH. „V této situaci jsme se rozhodli poptávkové řízení na úpravu manipulační plochy zrušit a vyhlásit záměr na úplatné pozbytí movité věci – nepotřebného stavebního materiálu – použitých betonových panelů, a to s tím, že kupní cena bude stanovena na základě nejvyšší předložené cenové nabídky a náklady na vytěžení a odvoz betonových panelů uhradí kupující. Očekáváme, že se objeví pro město ještě výhodnější nabídka,“ zdůvodnil Jiří Pospíšil.

 

 

Restaurátorský průzkum odhalil, že do radnice zatéká, od samého počátku

Nečekané vícenáklady si vyžádá rekonstrukce věže a fasády radnice. Průzkum prokázal, že stav obvodových konstrukcí a pláště věže radnice je v daleko horším technickém stavu, než předpokládal původní restaurátorský záměr.
Po dostavbě lešení byla projektantem, zhotovitelem a zástupcem investora provedena podrobná prohlídka východní fasády a věže radnice. „Byly zjištěny hnilobné procesy na nosných prvcích střešních konstrukcí, které byly zakryty pod oplechováním nebo v nosných konstrukcích obvodových zdí. Do budovy prokazatelně vnikala voda po celou dobu její existence,“ sdělil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.
Tím však neočekávané následky nekvalitní práce při stavbě radnice nekončí. Průzkum odhalil poruchy stavebních konstrukcí, které byly způsobeny použitím nevhodných materiálů a technickým řešením původní stavby. „Mimo špatný stav čelní fasády byly zjištěny další problémy ve střešní konstrukci nad zasedací místností ve dvoře radnice, ve které není vstupní otvor a nebylo tak možné zjistit aktuální stav bez rozkrytí střešní konstrukce. Dále je nutné provést odvětrání hřebene, aby bylo zamezeno kondenzaci vody ve střešních konstrukcích,“ doplnil Zdeněk Fišer. Při dokončení lešení byly zjištěny aktuální stavy soch a kamenných prvků na fasádě radnice, které musí být staticky zabezpečeny. „Aktuálně byla zjištěna také totální degradace cihelného zdiva na balkonech v osmém patře věže radnice,“ dodal k výčtu restaurátory odhalených závad náměstek primátora Fišer.
Vícepráce zjištěné na základě těchto průzkumů a zjištění si vyžádají dalších 2,743 mil. Kč včetně DPH.

fasada-radnice1-web.jpg fasada-radnice2-web.jpg

 

Radní navrhují věnovat každý rok dva miliony korun do Fondu zeleně

Rada města po projednání doporučila Zastupitelstvu schválit s účinností ke dni 1. července 2015 nové znění Statutu Fondu zeleně. Nejzásadnější změnou znění statutu je tvorba Fondu zeleně, kde radní navrhují roční dotaci Fondu zeleně z rozpočtu města Prostějova ve výši 2 mil. Kč.
Fond zeleně byl založen usnesením Zastupitelstva města Prostějova 18. listopadu 2003. Doposud byl Fond tvořen příjmy z poplatku za zábor veřejné zeleně, příjmy z pokut souvisejících s ochranou životního prostředí, jejichž příjemcem je město Prostějov, příjmy za odvody za zábor zemědělského půdního fondu, poplatky za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa a finančními prostředky, přijatými na účet města od třetích osob určených na rozvoj veřejné zeleně. „Nejednalo se o příjmy pravidelné, plnění fondu bylo každý rok jiné, za posledních deset let činilo zhruba 780 tisíc korun ročně. Vzhledem k tomu, že deklarujeme dlouhodobou podporu zlepšování životního prostředí v Prostějově, navrhujeme systémové opatření k jeho finančnímu posílení,“ zdůvodnila doporučení rady o každoroční dvoumilionové finanční injekci Fondu zeleně Ivana Hemerková, náměstkyně primátora.
Fond slouží k zajištění tvorby a obnovy veřejné zeleně na pozemcích města Prostějova, především pro zřizování ploch veřejné zeleně, výsadby stromů a keřů, zakládání trávníků a okrasných záhonů letniček a trvalek. „Vzhledem k tomu, že chceme tohle opatření realizovat již v letošním roce, součástí doporučení rady zastupitelstvu je i schválení rozpočtového opatření ve výši dva miliony korun z rezerv města. Věřím, že všichni zastupitelé tento návrh podpoří,“ uzavřela Ivana Hemerková.

 

 

Jarní výsadba stromů

V jarním období roku 2015 se doposud podařilo vysadit 328 ks stromů s tím, že se stále dosazují jednotlivé dřeviny. „Před Penny marketem a před domem na ul. E. Králíka se vysadilo cekem 20 stromů z toho 6 magnolií, 1 červený buk, 1 paulovnie, 7 lip a 5 kaštanů. Podél Plumovské ulice u garáží se vysadilo 17 ks lip a sídliště Hloučela se doplnilo o nové stromy např. v ploše za obchodem Billa, ve vnitrobloku Ant. Slavíčka a J. Zrzavého, C. Boudy, B. Dvorského, kpt. Jaroše. U domu A. Fišárka se vysadily 3 magnolie a 4 okrasné višně, v létě tu přibydou i jehličnany, které oddělí dětské hřiště,“ vypočítala novou výsadbu náměstkyně primátora Ivana Hemerková.
Kolem oválu v Kolářových sadech bylo dále vysazeno 18 ks stromů, ve Vrahovicích na hřbitově 3 magnolie, 1 smuteční bříza a 1 okrasná višeň. V Čechovicích před ZŠ správce zeleně vysadil 3 šeříky na kmínku.
Tento počet zahrnuje jak pravidelnou obměnu zeleně, tak novou výsadbu v rámci investičních akcí.

magnolie-detail2-web.jpg

 

Okružní křižovatka na Přikrylově náměstí

Rada města schválila smlouvu o společném postupu zadavatelů na akci „Okružní křižovatka na Přikrylově náměstí v Prostějově,“ na které se bude společně s Olomouckým krajem podílet statutární město Prostějov.
Smlouva bude uzavřena mezi příspěvkovou organizací Správa silnic Olomouckého kraje a městem. Tento postup již byl realizován v minulosti například v případě rekonstrukce křižovatky u Rodenů nebo v Olomoucké ulici. Předmětem smlouvy je společný výkon zadavatelských činností podle zákona o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka bude zadána jako zjednodušené podlimitní řízení. Zadávací řízení na výběr zhotovitele a všechny náležitosti s tím spojené zajistí Správa silnic Olomouckého kraje. Smlouva zároveň vymezuje technické souvislosti a způsob financování. „Z rozpočtu Olomouckého kraje bude financována samotná výstavba okružní křižovatky s komunikacemi pro motorová vozidla. Město uhradí nemotoristické komunikace, přeložky veřejného osvětlení a sadové úpravy na středovém ostrůvku,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.
S realizací akce se počítá v průběhu letošních letních prázdnin. Předpokládané náklady činí devět milionů korun, předběžný podíl města je cca čtyři miliony. Skutečná cena bude stanovena na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení.

 

Ministerstvu se nelíbí vyhláška města o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství

Zatímco nová ustanovení aktualizované vyhlášky města o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, kterou vydalo Zastupitelstvo dne 13. dubna 2015, jsou podle právního rozboru ministerstva vnitra v souladu se zákonem, rozpor byl shledán v bodě, který platí již od roku 2009. I když tehdy ministerstvo vyhlášku schválilo. Důvodem změny stanoviska je rozhodnutí Ústavního soudu z loňského roku.
Dne 5. května 2015 obdrželo statutární město Prostějov právní rozbor odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva, kterým byla na základě žádosti města posouzena zákonnost obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. „Rozpor byl nalezen v ustanovení o tom, že zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na veřejná prostranství, kde se koná akce pořádaná, spolupořádaná nebo povolená městem Prostějovem,“ uvedl Miroslav Pišťák, primátor města.
Ministerstvo se opírá o nález Ústavního soudu ze dne 17. září 2014, jímž bylo zrušeno obdobné ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chebu. Omezení nebo zákaz musí podle tohoto rozhodnutí platit pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky, včetně města samotného. „Musíme respektovat změnu judikatury. Magistrát připraví návrh odstranění zjištěného rozporu v souladu s metodickým doporučením ministerstva vnitra,“ nastínil řešení primátor Miroslav Pišťák.

 

Dotace na revitalizaci zeleně na Husově náměstí

Rada města Prostějova doporučila zastupitelstvu schválit přijetí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Regenerace zeleně vybraných lokalit v Prostějově – Husovo náměstí.“ Smlouva předložena ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.
Dotační podpora nám byla poskytnuta v celkové výši 674 tisíc korun. Tvoří ji prostředky ze Státního fondu životního prostředí a evropského Operačního programu Životní prostředí – Podpora urbanizované krajiny,“ uvedl radní Jaroslav Šlambor.
Revitalizaci zeleně na Husově náměstí prová firma zabývající se realizací a údržbou zeleně z Lipníku nad Bečvou, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení s cenou 1.276.585 korun včetně DPH. „Termín dokončení díla je stanoven na 30. září tohoto roku. Termín dokončení 30. září 2015. Součástí ceny i následná pětiletiletá údržba nové zeleně,“ doplnil Jaroslav Šlambor.

 

Nový most pro pěší a cyklisty ve Vrahovické ulici


Rada města Prostějova schválila zadání vypracování projektové dokumentace novostavby mostního objektu v ulici Vrahovická ve stupni pro stavební povolení formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti Projekční kanceláři PRIS spol. s r.o., Brno.
Jmenovaná projekční kancelář již zpracovávala dokumentaci pro územní rozhodnutí. „Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějova pokračovat v projektových pracích na předmětné investiční stavební akci, byl tento zhotovitel vyzván k předložení cenové nabídky dokumentace pro stavební povolení,“ informoval Zdeněk, náměstek primátora. Cenová nabídka činí 146.500 Kč bez DPH.
Jedná se o novostavbu mostního objektu sloužícího pro chodce a cyklisty ve Vrahovické ulici. „Navržená bezbariérová lávka řeší nevyhovující současný stav provozu pěších a cyklistů na mostě přes říčku Hloučela a v přilehlé křižovatce. Podle bezpečnostního auditu je nutno nový most, který je jedním z objektů plánované cyklistické stezky ve Vrahovicích, nutné vybudovat před samotnou realizací cyklostezky,“ vysvětlil Zdeněk Fišer.
Podle předpokládaných technických parametrů bude lávka dlouhá 18 metrů a široká 3 metry, součástí stavby jsou přeložky vodovodu a plynovodu. Předpokládaná cena realizace nového mostu včetně přeložek inženýrských sítí je vyčíslena na 4,5 mil. Kč. V rozpočtu Statutárního města Prostějova na rok 2015 jsou na předmětnou akci vyčleněny finanční prostředky ve výši 1,5 mil. Kč.

most_vrahovicka4-web.jpg

 

Vytvořeno 14.5.2015 6:00:00 | přečteno 663x | Mgr. Jana Gáborová
load