Úvodní strana > Zprávy z rady

Zprávy z rady

o_radnice-mensi.jpg

Rada města Prostějova na svém jednání dne 3. 3. 2015 mimo jiné projednala:

Výkup pozemku v biokoridoru Hloučela


Rada města Prostějova doporučila Zastupitelstvu výkup pozemků v biokoridoru Hloučela.
„Při zpracování investičního záměru „Stezka zdraví biokoridorem Hloučela“ bylo prověřeno několik pozemků v dané lokalitě a bylo zjištěno, že některé nejsou ve vlastnictví Statutárního města Prostějova. Přestože uvedený investiční záměr a jeho realizace nebyly touto skutečností dotčeny, Odbor rozvoje a investic navrhl, aby pozemky v biokoridoru Hloučela byly ve vlastnictví Statutárního města Prostějova. Po projednání předloženého materiálu Porada vedení Magistrátu města Prostějova uložila Odboru správy a údržby majetku města zahájit kroky k možnému odkupu pozemků a částí pozemků. „Byli osloveni majitelé a postupně se od nich snažíme vykupovat pozemky,“ řekl Jiří Pospíšil, náměstek primátora. Výměra pozemku činí 3.395 m2, cena za metr čtvereční je 150 korun, celková cena je tak stanovena na 509.250 Kč.

 

Město podpoří výstavbu klubovny pro mladé chovatele

Rada města Prostějova doporučila Zastupitelstvu schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 ve výši 50.000 Kč okresní organizaci Českého svazu chovatelů. Prostředky budou využity na zakoupení materiálu pro dostavbu klubovny mladých chovatelů v I. patře domu ve vlastnictví svazu v Plumlovské ulici č. 50.
„Chovatelé opravují svoji klubovnu postupně, stavební práce provádějí sami formou svépomoci. Veřejná finanční podpora města bude určena na nákup materiálu,“ zdůvodnil kladné rozhodnutí rady na základě žádosti chovatelů Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

 

 

Město odkoupí pivovarský rybník

Rada města Prostějova doporučila Zastupitelstvu vykoupit vodní plochu a přilehlé pozemky ve Vrahovicích, tzv. Pivovarský rybník. Dojednaná cena činí 100.000 Kč, což při celkové výměře pozemku 2 593 m2 znamená cenu 38,60 Kč za m2.
Vedení města se zabývalo neutěšeným stavem vodní plochy na říčce Hloučela a hledalo řešení nápravy. „Já jsem třeba hovořil s pamětníky, kteří se tam dokonce před lety chodili koupit. Jedná se o místo, které si do budoucna zaslouží naši pozornost v oblasti rozšiřování veřejné zeleně a vytváření oddechových zón ve městě,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora. Při této příležitosti připomněl, že rada města se na jedné z minulých schůzí zabývalo také pozemkem u rybníku v Krasicích.
Jednání s majitelem vrahovického rybníku bylo rychlé. „Oslovili jsme majitele objektu bývalého pivovaru, ke kterému rybníček náležel a dosáhli jsme rychlé dohody za velmi výhodnou cenu,“ přiblížil Jiří Pospíšil. Rybník je ve špatném technickém stavu a zabahněný. Pro řádné fungování bude nutné provést jeho revitalizaci, aby plnil svoji funkci.

 

 

Město podpoří projekt TAXI SENIOR

Rada města schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2015 z prostředků Fondu rezerv a rozvoje ve výši 40.000 Janu Spáčilovi na projekt TAXI SENIOR.
Záměrem žadatele je zřízení taxi služby pro seniory z Prostějova a okolí, a to s cílem zabezpečení cenově a časově dostupné dopravy pro těžce pohyblivé seniory. „Za jízdu bude seniorovi účtováno dvacet korun za jízdu po Prostějově a sedm korun za kilometr v rámci jízd mimo město. Z důvodu nízkých účtovaných cen seniorům využívajících službu, žádá pan Spáčil o dofinancování služby z rozpočtu města, a to na položku pohonné hmoty,“ uvedla Alena Rašková, první náměstkyně primátora.
Pro dopravu bude využíváno vozidlo Volkswagen Transporter T5. „Služba bude podpořena z rozpočtu města na zkušební období čtyř měsíců. Během této doby se ukáže zájem o službu a její přínos,“ uzavřela Alena Rašková.

 

 

Oprava mostu v Čechovické ulici

Rada města Prostějova rozhodla zadat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
akce Úprava mostu v ulici Čechovická formou výzvy jednomu zájemci, společnosti Designtec Olomouc.
Uvedená projekční kancelář zvítězila ve výběrovém řízení na vypracování projektu ve stupni pro územní rozhodnutí, když v elektronické aukci předložila nejvýhodnější nabídku. Vzhledem ke spokojenosti s dosavadní kvalitní práci bylo rozhodnuto zadat společnosti zpracování projektové dokumentace i pro stavební povolení. Projektant podal nabídku na celkovou částku 78. 650 Kč včetně DPH.
Most je ve špatném technickém stavu. „Bude provedena oprava mostní konstrukci pod vozovkou, samostatné lávky pro pěší budou zachovány. Rekonstrukcí dojde k rozšíření jízdních pruhů, ke zvýšení normální zatížitelnosti na přibližně 26 tun. Prodloužení životnosti mostu se odhaduje na 35 až 40 let,“ přiblížil technické údaje Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

 

Opravy komunikace a chodníků v Žešově

Rada města Prostějova na své poslední schůzi rozhodla zadat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení Komunikace a chodník v Žešově – U Palírny formou výzvy jednomu zájemci – Dopravní projektování spol. s r.o., Olomouc.
Společnost byla zpracovatelem dokumentace pro územní rozhodnutí. „Zvítězila ve výběrovém řízení v režimu malé zakázky prostřednictvím elektronické aukce. Odbor rozvoje a investic stejného projektanta o předložení cenové nabídky na projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně rozpočtu a inženýrské činnosti. Přitom se vycházelo z předpokladu, že projektant disponuje všemi podklady pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace, čímž značně zkrátí termín vypracování projektové dokumentace pro získání stavebního povolení potřebné pro realizaci stavby,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.
Projektant podal nabídku na celkovou částku 91.234 Kč včetně DPH. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějova jsou na akci Komunikace a chodník v Žešově –
U Palírny pro rok 2015 vyčleněny finanční prostředky ve výši 500.000 Kč.
„V rámci této akce bude provedena rekonstrukce celé ulice, včetně kanalizace. Požadavek na investici vzešel od zdejších občanů prostřednictvím Osadního výboru Žešov,“ doplnil náměstek primátora Fišer.

 

Schválen plán oprav chodníků v roce 2015


Rada města na poslední schůzi schválila plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2015. V rozpočtu města Prostějova byly pro letošní rok ponechány na kapitole 90 – správa a údržba majetku města 3.000.000 Kč na provedení celoplošných oprav chodníků. Dle platné Smlouvy pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb uzavřené se společností .A.S.A. TS Prostějov, je na kapitole 90 – správa a údržba majetku města, na položce č.8 – oprava dláždění, rozpočtováno 4.700.000 Kč s DPH.
„Na celoplošnou opravu chodníků připravujeme zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s použitím elektronické aukce. Použitím elektronické aukce předpokládáme výraznou úsporu nákladů jako v minulých letech, kde se průměrná cena za celoplošnou opravu chodníku pohybovala okolo 750 – 850 Kč/m2 s DPH,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora.
„V roce 2015 se zaměřujeme na celoplošné opravy velmi frekventovaných chodníků před základními a středními školami, tj. na ul. Jungmannova (ZŠ a MŠ Jana Železného), kde současně dojde k napojení chodníků na investiční akci ORI na vybudované plochy pro výstup a nástup žáků (2014) a na plánovanou realizaci výstavby cyklostezky B. Šmerala – Anenská (léto 2015).
Dále se jedná o celoplošnou opravu chodníku na Palackého tř. (ZŠ Palackého tř. a Obchodní akademie Prostějov) a na ul. Vl. Majakovského (ZŠ na ul. Majakovského, Vrahovice), kde opět dojde k napojení chodníku na investiční akci ORI z roku 2014, při které byly vybudovány plochy pro výstup a nástup žáků,“ dodal Jiří Pospíšil.

ulice, lokalita

upřesnění úseku chodníku

plocha chodníku (m2)

předpokládaná cena v Kč s DPH

Palackého tř. + Jiráskovo nám.

od Poděbradova nám. po ul. Kravařova (celá východní strana podél ZŠ a Obchodní akademie, včetně zábradlí)

1170 m2

1.287.000 Kč

ul. Jungmannova

podél ZŠ, MŠ a Kolářových sadů (návaznost na parkovací zálivky a cyklostezku po investiční akci ORI)

1178 m2

1.178.000 Kč

ul. Krokova 12-24

podél domů č. 12 – 24 (úkol z roku 2014)

341 m2

409.000 Kč

 

rezerva na neplánované vícepráce

 

126.000 Kč

Celkem: 3.000.000 Kč

Finanční prostředky vyplývající ze Smlouvy pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb jsou čerpány postupně v průběhu roku především k lokálním opravám chodníků na území celého města, dále k celoplošným opravám nejhorších úseků chodníků ve městě.

ulice, lokalita

upřesnění úseku chodníku

plocha chodníku (m2)

předpokládaná cena v Kč
s DPH

       

ul. Vrahovická

u ZŠ okolo zálivek (návaznost na akci ORI)

537 m2

644.000 Kč

ul. Havlíčkova

od ul. Vápenice po ul. Šafaříkova (podél budovy MP k soudu)

453 m2

544.000 Kč

Hlaváčkovo nám.

chodník podél ATRIUM (úkol z roku 2014)

112 m2

135.000 Kč

ul. Domamyslická + ul. Šeříková

od ul. Jasmínová po ul. Šeříková (dokončení opravy západní strany ulice z roku 2014)

305 m2

366.000 Kč

Vojáčkovo nám.

podél bytových domů 10,11,12,13 – přeskládání propadů původní zámkové dlažby

227 m2

71.000 Kč

celý Prostějov

ostatní opravy a lokální opravy chodníků na území celého města v průběhu roku 2015 (včetně rezervy na případné havarijní stavy v průběhu roku)

 

2.940.000 Kč

Celkem: 4.700.000 Kč

 

Rekonstrukce náměstí Spojenců

Rada města Prostějova rozhodla zadat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
akce Rekonstrukce nám. Spojenců - komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, úprava hrací plochy, zeleň v Prostějově formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti Alfaprojekt Olomouc a. s.
Tato projekční firma zvítězila ve výběrovém řízení formou elektronické aukce na zpracovatele územního rozhodnutí této stavební akce. „Proto jsme akceptovali návrh Odboru rozvoje a investic magistrátu, aby vzhledem k co nekratšímu termínu pro další stupeň zpracování projektové dokumentace byla zvolena tato společnost,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.
Pro letošní rok schválilo Zastupitelstvo města na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce náměstí Spojenců částku 400.000 Kč. „Zmíněná projekční firma předložila nabídku ceny v celkové výši 302.204 korun. Zahrnuje kompletní dokumentaci pro stavební povolení i provedení stavby,“ vypočítal Zdeněk Fišer.
Rekonstrukce náměstí bude zahrnovat kompletní opravu chodníků, komunikací, parkovacích ploch, veřejného osvětlení, obnovu zeleně a hřišť pro děti.

 

Rekonstrukce Veleslavínské ulice

Rada města odsouhlasila rozpočtové opatření ve výši 150.000 Kč na pořízení projektové dokumentace rekonstrukce vozovky, chodníků a veřejného osvětlení v ulici Veleslavínská. Město využije ohlášených oprav elektrického vedení v této lokalitě správcem sítě.
Částka na pořízení projektové dokumentace je odhadnuta na základě zkušeností z obdobných zakázek podobného charakteru a rozsahu. Výběr dodavatele projektu proběhne formou elektronické aukce. „Již v minulém volebním období jsme deklarovali snahu využít plánovaných oprav rekonstrukcí správců inženýrských sítí, s tím, že se k nim připojí město. Společnou akcí ušetříme finanční prostředky z rozpočtu města,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora. Připomněl, že město vychází vstříc požadavku zdejších občanů. „Společnost E.ON tady nahradí vzdušné vedení rozvodu elektrické energie uložením kabelu nízkého napětí do chodníku. Dojde k odstranění konzol z fasád objektů. Město se akci připojí výstavbou stožárů pro veřejné osvětlení. V rámci projektové dokumentace bude zpracována i obnova chodníků a komunikací, které jsou v ulici ve špatném stavu a nejsou vyspádovány ke kanalizačním vpustím,“ doplnil Zdeněk Fišer.

 

Rozšíření kapacity MŠ Partyzánská

Rekonstrukcí bývalé bytové jednotky v prvním patře Mateřské školy Partyzánská dojde k rozšíření kapacity pro dalších dvacet dětí.
Rada města v této souvislosti schválila rozpočtovým opatřením ve výši 70.000 Kč pořízení projektové dokumentace. V letošním rozpočtu města byly na její zpracování alokovány finanční prostředky ve výši 60.000 Kč. Zadávací řízení na zpracovatele proběhlo formou elektronické aukce. Nejvhodnější nabídku předložila nejvýhodnější nabídku Ing. Ivana Hynková - Projektové středisko, Prostějov, ve výši 102.000 Kč bez DPH (to je cca 125 tis. Kč včetně DPH). Jako druhá v pořadí byla vyhodnocena cenová nabídka ve výši 310.000 Kč bez DPH.
„Na samotnou rekonstrukci mateřské školy bude možnost ucházet se o dotační titul z programu ITI prostřednictvím IROPu. Možná dotace může dosáhnout až 85 procent uznatelných nákladů,“ uvedl radní Jaroslav Šlambor.

 

Informace o stavu projektu ITI


Rada města Prostějova vzala na vědomí informaci o aktuálních záležitostech stavu projektu ITI (Integrované Územní Investice) Olomoucké aglomerace.
„Informoval jsem o ustavení a zahájení činnost pracovní skupiny pro jednotlivé prioritní oblasti. Z pohledu města Prostějov jsme nejvíce angažováni v Prioritní oblasti 3, řešící problematiku infrastruktury a životního prostředí. Podílíme se také na přípravě Prioritní oblasti 1, týkající se podpory souladu nabídky a poptávky na trhu práce, například využití brownfieldů,“ uvedl radní Jaroslav Šlambor.
Do pracovních skupin Regionální stálé konference byli za Prostějov nominováni v oblasti sociální Jaroslav Svozil, vedoucí Odboru sociálních věcí magistrátu, v oblasti vzdělávání Petr Ivánek, vedoucí Odboru školství, kultury a sporu magistrátu, v oblasti zaměstnanosti Věra Crhanová, ředitelka prostějovského Kontaktního pracoviště Úřadu práce a v oblasti zaměstnanosti a podnikatelského sektoru Helena Chalánková, ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově.

 

Kuriozita – sáčky na exkrementy slouží na svačiny?


Radní se zabývali stížnostmi majitelů psů ohledně neustále chybějících mikrotenových sáčků na psí exkrementy, které jsou umísťovány na speciálních, k tomu určených odpadkových košů ve městě. „Lze se domnívat, že tyto sáčky jsou zcizovány pro jiný účel, než ke kterému jsou určeny. Na poslední radě jsem navrhl opatření, aby napříště dostávali majitelé psů tento materiál přidělen při úhradě místního poplatku za psy, který se platí jednou ročně. Tím, že každý majitel psa dostane příslušný příděl sáčků osobně, zabráníme tomu, aby nemizely do nepříslušných rukou,“ zdůvodnil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

 

 

Vytvořeno 6.3.2015 8:30:00 | přečteno 455x | Mgr. Jana Gáborová
load