Výklad pojmů

krizové řízení - je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace

(zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon))

krizová situace - je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu

(zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon))

mimořádná událost - je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací

(zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů)

stav nebezpečí - se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému
(zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů - krizový zákon))
je nejnižším z krizových stavů, který mohou orgány České republiky vyhlásit v reakci na mimořádnou událost, závažnějšími stavy jsou nouzový stav a stav ohrožení státu

nouzový stav - je státní krizové opatření pro závažné živelní nebo průmyslové katastrofy, vyhlašuje jej vláda nebo předseda vlády

(Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky)

stav ohrožení státu - je mimořádný stav, který může na návrh vlády vyhlásit Parlament v případě, že je bezprostředně ohrožena svrchovanost státu, územní celistvost státu nebo jeho demokratické zásady, má ryze politický charakter (na území ČR nebyl dosud vyhlášen)

válečný stav - je stav vzniklý mezi znepřátelenými stranami (státy nebo jinými subjekty mezinárodního práva) vypuknutím ozbrojeného konfliktu, a to bez ohledu na to zda byla vypovězena válka, ústava jej definuje jako situaci, kdy je ČR napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení, je vyhlašován Parlamentem ČR

zvláštní skutečnosti - jsou informace v oblasti krizového řízení, které by v případě zneužití mohly vést k ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí nebo podnikatelských zájmů právnických osob nebo fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních právních předpisů
(zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon))

integrovaný záchranný systém - je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací

(zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů)

základní složky integrovaného záchranného systému - jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky

(zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů)

ostatní složky integrovaného záchranného systému - jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

(zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů)

hospodářské opatření pro krizové stavy - je organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů

(zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů)

plán nezbytných dodávek - je samostatná část krizového plánu zpracovaná správním úřadem v systému nouzového hospodářství

(zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů)

systém nouzového hospodářství - zabezpečuje, aby nezbytné dodávky pro uspokojení základních životních potřeb, pro podporu činnosti hasičských záchranných sborů a havarijních služeb a pro podporu výkonu státní správy probíhaly způsobem obvyklým pro období mimo krizové stavy
(zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů)

Vytvořeno 19.11.2015 17:29:37 - aktualizováno 31.8.2022 14:23:21 | přečteno 2081x | Ing. Adolf Labák
load