Úvodní strana > Občan > Informace z odborů > Odbor rozvoje a investic > Připravované investiční akce

Připravované investiční akce


Rekonstrukce ulice Plumlovská

Projekt řeší rekonstrukci ulice Plumlovská v Prostějově, a to v úseku mezi křižovatkou ulic Palacká x Blahoslavova x Plumlovská a okružní křižovatkou ulic Plumlovská x Josefa Lady x Anglická.

Termín zahájení se předpokládá na podzim roku 2017 nebo na jaře roku 2018.

ikona souboruRekonstrukce ulice Plumlovská vizualizace

Podrobnější informace Vám poskytne Ing. František Urbášek (frantisek.urbasek@prostejov.eu)

27.12.2016 13:51:56 | přečteno 220x | iva.vesela | Celý článek
 

Podchod pod mostem na ulici Olomoucká

Projekt řeší bezpečný průchod nejen chodců, ale i cyklistů pod mostem na ulici Olomoucká. Navržená úprava propojuje západně stávající smíšenou stezku vedoucí podél vodního toku Hloučela s komunikací východně na ulici Říční. V rámci projektu je navrženo i veřejné osvětlení.

ikona souboruC 2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES

Podrobnější informace Vám poskytne: Bc. Iva Veselá (iva.vesela@prostejov.eu)

27.10.2016 14:27:54 | přečteno 105x | iva.vesela | Celý článek
 

Úprava a rozšíření příjezdové cesty na ulici Moravská

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy místní komunikace (MK) zahrnující opravu stávající komunikace a dlážděných parkovišť, návrh nového napojení MK, nových parkovacích pruhů a samostatného parkoviště pro 16 osobních vozidel. Dále je předmětem dokumentace nové veřejné osvětlení, přesunutí stání pro kontejnery a obnova zeleně v dotčeném prostoru. Stavba si vyžádá kácení 26 ks stromů. Důvodem kácení je špatný zdravotní stav a dále prostorová kolize stromů s navrženým řešením, při kterém bylo dbáno na minimalizaci negativních dopadů. Jedná se o 4 stromy s obvodem nad 80 cm a dále 22 většinou náletových dřevin s obvodem do 80 cm.

ikona souboruC 3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Podrobnější informace Vám poskytne: Martin Barták (martin.bartak@prostejov.eu)


21.10.2016 11:36:50 | přečteno 84x | iva.vesela | Celý článek
 

Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice

Jedná se o umístění nové autobusové zastávky, chodníku a nástupiště na ulici Vrahovická ve směru Prostějov. Celková délka úpravy je 34 m, z toho nástupiště je délky 13 m, kde bude osazen přístřešek pro cestující. Bezbariérové obruby budou lemovány dvouřádkem dlažby pro nevidomé.  Šířka nástupiště je 2 m z neklouzavého povrchu s příčným sklonem 2%, výška nástupní hrany nad vozovkou je 200 mm. Celý prostor bude odvodněn do zeleně se svahováním 8%. Celková plocha chodníku je 75 m2.

 ikona souboruB2 Situace stavby koordinační

Podrobnější informace Vám poskytne: Martin Barták (martin.bartak@prostejov.eu)


21.10.2016 11:29:06 | přečteno 84x | iva.vesela | Celý článek
 

Nový park Okružní

Návrh řeší umístění nového parku v blízkosti jihozápadní části vnějšího městského okruhu do plochy, která je vymezena návrhem 1. změny územního plánu města Prostějova.

Samotný park bude mít rozlohu cca 1,4 ha. Spolu s ním však bude založena i navazující část tzv. Jižního parku, který by v budoucnu měl tvořit zelený prstenec podél jižní hranice města. Aleje stromů a louka budou založeny i v části podél ulice Okružní, kde bude postupně vznikat bytová zástavba. Celkově tak půjde o plochu cca 2,8 ha. Vysazeno zde bude 152 stromů a součástí parku bude i vodní plocha.

Založení parku je rozděleno do 2. fází. V rámci 1. fáze proběhnou terénní modulace, vybudování základních krajinotvorných prvků (vodní prvek, opěrné stěny a zpevněné terasy), výsadba stromové zeleně a výsadba lučních a travních ploch. V této základní etapě bude celé území oploceno jako ochrana výsadby před zničením zvěří. Vstup do území bude zajištěn ze severní strany uzavíratelnou brankou.

Studie:

ikona souboruumístění v mapě

ikona souboruVizualizace 02

ikona souboruVizualizace 04

ikona souboruVizualizace 05

ikona souboruVizualizace 08

ikona souboruVizualizace 09

ikona souboruSituace 1 fáze

ikona souboruSituace konečná fáze

ikona souboruŘezy

Podrobnější informace Vám poskytne: Ing. Kamil Janeček (kamil.janecek@prostejov.eu)


27.9.2016 14:05:38 - aktualizováno 27.9.2016 14:05:39 | přečteno 232x | iva.vesela | Celý článek
 

Chodník ulice Žitná, Čechovice

Předmětem projektové dokumentace je technické řešení chodníků v části ulice Žitná včetně dvou autobusových zastávek před restaurací. Jedná se o plochy mezi komunikací a zástavbou po obou stranách ulice. Po pravé straně ve směru z města bude podél restaurace upraven záliv autobusové zastávky včetně nástupiště. Zde bude zřízeno i místo pro přecházení přes ulici Žitnou a Čechovickou. Dále povede chodník podél zástavby až po vjezd na parcelu č. 3. Zde bude možno přejít přes komunikaci místem pro přecházení na druhou stranu ulice. Chodník po této straně ulice vede až ke křížení s místní komunikací, kde na druhé straně komunikace pokračuje již vybudovaný chodník. Na této straně ulice bude rovněž upraven záliv autobusové zastávky včetně demolice stávající čekárny a vybudování nové.

 ikona souboruKoordinační situační výkres

Podrobnější informace Vám poskytne Ing. František Urbášek (frantisek.urbasek@prostejov.eu)


1.9.2016 11:45:39 | přečteno 107x | iva.vesela | Celý článek
 

Cyklistická stezka v Kostelecké ulici

Předmětem dokumentace je projekt pro územní řízení a stavební povolení na realizaci cyklistické trasy, která je vedena podél ulice Kostelecká v úseku od Přikrylova náměstí až po ulici U Stadionu v celkové délce cca 500 m.

ikona souboruC 2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES

Podrobnější informace Vám poskytne: Martin Barták (martin.bartak@prostejov.eu)

24.8.2016 12:45:09 | přečteno 159x | iva.vesela | Celý článek
 

Revitalizace nám. Odboje a Neumannova náměstí

REVITALIZACE NEUMANNOVA NÁMĚSTÍ, PROSTĚJOV

 Předmětem dokumentace je návrh rekonstrukce zpevněných i nezpevněných ploch na Neumannově náměstí ve městě Prostějově. Jedná se o zastavěné území v SV části města Prostějova a jeho rozsah je vymezen stávajícím prostorem předmětného náměstí.

Stavba bude spočívat v rekonstrukci centrální části náměstí, kde dojde k výstavbě nových chodníků a sadovým úpravám. Součástí bude také rekonstrukce veřejného osvětlení v tomto prostoru a umístění městského mobiliáře (6x lavička, 2x odpadkový koš, 4x fitness prvek). V rámci této PD je navrženo také propojení pro motorovou dopravu mezi předmětným nám. a ul. Hybešovou. Toto propojení si vyžádá přeložení zařízení ve správě společnosti E.ON – 1x kabelová skříň, kabelové trasy v celkové délce 28,0m vč. dvou chrániček KOPOFLEX 160 v délce 2x 6,0m.

ikona souboruSituace Neumannovo nám

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ ODBOJE, PROSTĚJOV

Předmětem dokumentace je návrh rekonstrukce zpevněných i nezpevněných ploch na náměstí Odboje ve městě Prostějově. Jedná se o zastavěné území v SV části města Prostějova a jeho rozsah je vymezen stávajícím prostorem předmětného náměstí. Stavba bude spočívat v rekonstrukci centrální části náměstí, kde dojde k úpravám chodníků vč. jejich olemování a sadovým úpravám. Součástí bude také rekonstrukce veřejného osvětlení v tomto prostoru a umístění městského mobiliáře (6x lavička, 2x odpadkový koš).

ikona souboruSituace nám Odboje

Podrobnější informace Vám poskytne: Martin Barták (martin.bartak@prostejov.eu) 21.7.2016 14:31:28 | přečteno 135x | iva.vesela | Celý článek
 

Regenerace panelového sídliště Brněnská, Tylova, úsek Tetín - Okružní

V rámci regenerace území ulice Tylovy v úseku Tetín – Okružní je navržena kompletní rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch parkovišť. Regenerace zahrnuje i výsadbu nové keřové a stromové zeleně a rovněž kácení stávajících dřevin. Negativní dopady na krajinu, zdraví a životní prostření se nepředpokládají. Komunikace Tylova bude upravována v šíři 6,0m v celkové délce 267,407m. Prostor křížení ulic Tylova a Dobrovského je řešen jako zvýšená plocha křižovatky. Parkovací plochy budou řešeny ze zámkové dlažby. Rovněž chodníky jsou navrženy z betonové zámkové dlažby v přírodní barvě. V rámci stavby bude provedena i kompletní výměna stávajícího veřejného osvětlení.

Projekt celkově obsahuje 3 větve obslužných místních komunikací, 131 parkovacích stání, požární příjezdovou trasu, chodníky, příčný práh a zvýšenou plochu křižovatky.

V 1. fázi regenerace ulice Tylovy v úseku Tetín - Okružní bude provedeno pouze nové propojení rekonstruované komunikace se stávající zpevněnou plochou v jihozápadní části dotčeného území. Stavba vlastního nového parkoviště bude realizována až v následující etapě regenerace sídliště Brněnská.


Předpoklad zahájení stavby 04/2017.

Podrobnější informace poskytne Ing. František Urbášek (frantisek.urbasek@prostejov.eu)

ikona souboruTETÍN OKRUŽNÍ S VJEZDEM NA PARKOVIŠTĚ

ikona souboruSituace stavby

17.6.2016 10:17:24 - aktualizováno 23.6.2016 8:08:33 | přečteno 170x | iva.vesela | Celý článek
 

Cyklistická stezka Martinákova - Pod Kosířem II. etapa

Chodník v ulici Pod Kosířem v Prostějově – propojení cyklistické stezky

Jedná se o propojení cyklistické stezky od ulice Bří Čapků vedenou podél trati Českých drah se stezkou Za místním nádražím. Součástí řešení je i místo pro přecházení přes místní komunikaci Pod Kosířem.

Podrobnější informace Vám poskytne: Bc. Iva Veselá (iva.vesela@prostejov.eu)

ikona souboruCelkový situační výkres2


11.5.2016 13:57:16 | přečteno 169x | iva.vesela | Celý článek
 
1 [...] 4 další >
18.2.2016 14:16:40 - aktualizováno 1.4.2016 10:17:38 | přečteno 169x | iva.vesela

Navigace

Odbor rozvoje a investic

 
 

Statutární město Prostějov
nám T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

bezplatná infolinka: 800 900 001
tel.: 582 329 111
fax: 582 342 338

e-mail: posta@prostejov.eu
datová schránka: mrtbrkb
IČO: 00288659


Další kontakty

Úřední hodiny

Pondělí8:00-17:00
Úterý8:00-16:00
Středa8:00-17:00
Čtvrtek8:00-16:00
Pátek8:00-14:00

Další úřední hodiny

load