Úvodní strana > Občan > Magistrát > Informace z odborů > Odbor územního plánování a památkové péče > Památková péče > Zásady MO na poskytnutí státní dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

Zásady MO na poskytnutí státní dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

Právní předpisy
Ministerstvo obrany poskytuje vlastníkům válečných hrobů dotace na zabezpečení péče o válečné hroby na základě:

 • zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • usnesení vlády České republiky č. 427/1999 o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytování dotací se řídí:

 • zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění pozdějších předpisů.

Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby jsou poskytovány v rámci programu ISPROFIN č. 107 190 "Zachování a obnova historických hodnot". Realizace programu byla zahájena 1. dubna 2011.
Možnost poskytnutí dotace se vztahuje na všechny válečné hroby, které jsou evidovány jako válečné hroby u obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle § 4 odst. 1 zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.

Cíle programu
Udržovat válečné hroby a pietní místa v poznatelném a důstojném stavu. Uchovat a vyzdvihnout památku vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu.

Žádost o státní dotaci
Základní podmínkou poskytnutí dotace je předložení "Žádosti o státní dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby" a investičního záměru k realizaci dotace. Žadatel musí být vlastníkem válečného hrobu.
Požadovaný obsah investičního záměru :

 1. Zdůvodnění nezbytnosti akce
 2. Technická zpráva v členění:

· Základní údaje o válečném hrobu (jeho charakteristika – zda se jedná o jednotlivý nebo hromadný válečný hrob, válečný hřbitov nebo pohřebiště, symbolický pomník, pamětní desku, apod., historie a dislokace válečného hrobu, počet válečných hrobů, počet pohřbených válečných obětí, jejich armádní příslušnost apod.).
· Popis stávajícího stavu s důrazem na technické parametry.
· Popis technického řešení (věcný a technologický postup) při realizaci akce.
· Rozpočet realizace akce (zde povinně také uvést způsob tvorby ceny nákladových položek, zda rozpočet je nebo není včetně DPH).

 1. Popis majetkoprávních vztahů. Předložit výpis z katastru nemovitostí a snímek pozemkové mapy s označením místa dislokace válečného hrobu (lze nahradit situačním náčrtem). V případech, kdy žadatel o dotaci není současně vlastníkem nemovitosti (pozemku nebo objektu), na které je válečný hrob umístěn, doložit písemný souhlas vlastníka nemovitosti s realizací akce.
 2. Informace, zda válečný hrob je nebo není evidován jako kulturní nemovitá památka. V případě, že se jedná o památkově chráněný objekt, předložit závazné stanovisko (rozhodnutí) příslušného orgánu státní památkové péče k realizaci akce.
 3. Informace, zda obsahem realizace akce budou nebo nebudou práce týkající se životního prostředí (kácení a výsadba dřevin, sadové, parkové a terénní práce apod.). V případě, že obsahem realizace akce budou práce týkající se životního prostředí, předložit souhlasné stanovisko územně příslušného orgánu ochrany životního prostředí k realizaci akce.
 4. Informace, zda realizace akce vyžaduje nebo nevyžaduje součinnost se stavebním úřadem. V případě, že realizace akce vyžaduje součinnost se stavebním úřadem, uvést její formu a předložit stanovisko stavebního úřadu, případně uvést termín, do kterého bude stanovisko stavebního úřadu žadatelem o dotaci předloženo.
 5. Uvedení kompetentního orgánu žadatele o dotaci (název, funkce, jméno, apod.), který je oprávněn schvalovat podání žádosti o dotaci a investiční záměr k realizaci akce a datum, kdy tak učinil. Předložit výpis z dokumentu, kterým kompetentní orgán schválil podání žádosti o dotaci a investiční záměr k realizaci akce (u obcí a měst výpis usnesení zastupitelstva, u statutárních měst a Hlavního města Prahy výpis usnesení rady města).
 6. Je-li žadatel právnickou osobou, v souladu s § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů uvést informaci o identifikaci:

· osob jednajících jejím jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělení plné moci,
· osob s podílem v této právnické osobě,
· osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu,
· osob, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek.

 1. Fotodokumentace (postačující je černobílá fotokopie).


Žádosti se předkládají průběžně, písemně v jednom výtisku na adresu:

Odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany
náměstí Svobody 471
Praha 6 - Dejvice, 160 01.

Finanční spoluúčast Ministerstva obrany ČR na realizaci akce
Dotace Ministerstva obrany na realizaci akce je max. 80 % z celkových nákladů na stavební část realizace akce. Náklady na úpravu malého rozsahu, údržbu a náklady přípravy a zabezpečení akce (inženýrská činnost, projektová dokumentace, restaurátorská zpráva apod.), s výjimkou nákladů na exhumační práce, hradí příjemce dotace nad rámec 20% finanční spoluúčasti na stavební část realizace akce.
Minimální výše poskytované dotace je 50 tis. Kč.

Upřesňující informace:

 • O poskytnutí dotace rozhoduje ministr obrany na základě návrhu Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby (dále jen komise).
 • Žádost o dotaci je komisí posuzována ve dvou po sobě následujících letech.
 • Žádosti o dotace doručené do 31. ledna jsou zahrnuty do rozhodování o poskytnutí dotací v následujícím kalendářním roce.
 • Posouzení žádostí s návrhem na poskytnutí dotace na příslušný rok je zveřejněno na internetových stránkách Ministerstva obrany do konce kalendářního roku, který předchází roku poskytnutí dotace.
 • Nerealizované žádosti ani připojená dokumentace se nevracejí.
 • Případným neposkytnutím dotace ve dvou po sobě následujících letech od podání žádosti není dotčeno právo uplatnit novou žádost na stejnou akci s aktualizovanou dokumentací.
 • Způsob zabezpečení finančních prostředků potřebných k financování akce prokazuje žadatel (vlastník válečného hrobu) v době podání žádosti.
 • Pokud je obsahem žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby (obsahem plánované realizace akce) jiná změna válečného hrobu, než jeho údržba a úprava (odst. 2 § 3 zák. č. 122/2004 Sb.), je rozhodnutí o přiznání dotace (při poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva obrany) současně písemným souhlasem Ministerstva obrany s provedením požadované jiné změny.
 • Závazně stanovené termíny pro ukončení realizace a předložení vyúčtování a závěrečného vyhodnocení dotace jsou stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Termín pro ukončení realizace je zpravidla stanoven do 30. listopadu roku, ve kterém je dotace poskytnuta.
 • V rámci realizace akce lze hradit jen výdaje prokazatelně vzniklé v roce přidělení dotace.
 • Prostředky dotace jsou poukazovány na zvláštní účet Ministerstva financí u vybrané banky. Po otevření bankovního účtu předkládá příjemce dotace vybrané bance faktury k úhradě nákladů realizace akce uvedených v žádosti o dotaci a investičním záměru.
 • Poskytovatel je oprávněn požadovat po žadateli další upřesňující podklady a stanoviska.


Kritéria pro hodnocení a výběr žádostí k poskytnutí dotací na zabezpečení péče o válečné hroby
K zajištění objektivity při posuzování dotací jsou stanovena kritéria k vyhodnocení potřebnosti a proveditelnosti akce.
Na základě bodového ohodnocení je stanoveno pořadí, v jakém jsou žádosti projednávány Mezirezortní koordinační komisí pro válečné hroby.
Do výběrového dotačního řízení nejsou přijaty žádosti o dotaci na péči o válečné hroby, které:

 • nejsou předloženy ve stanoveném termínu,
 • nejsou zpracovány úplně a správně (zjištěné nedostatky nejsou na vyzvání odstraněny),
 • předloží žadatel, u kterého bylo v období předcházejícího nebo běžného roku zjištěno porušení rozpočtové kázně způsobené nedostatky v hospodaření s finančními prostředky, poskytnutými ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany na péči o válečné hroby,
 • předloží žadatel, který v předchozím roce nevyúčtoval prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany na péči o válečné hroby úplně, správně a včas.

Jestliže je předložená žádost neúplná nebo obsahuje chybné údaje, může příslušný orgán vyzvat žadatele k odstranění nedostatků a stanovit mu přiměřenou lhůtu. Pokud žadatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, je žádost z výběrového dotačního řízení vyloučena.

Vyúčtování dotace a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu
K vyúčtování dotace a finančnímu vypořádání prostředků státního rozpočtu, poskytnutých na financování dotace, je příjemce povinen předložit:

 • vyplněný formulář "Vyúčtování dotace na zabezpečení péče o válečné hroby".
 • písemnou zprávu o dosažení cíle programu a údaje o splnění podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ostatních stanovených podmínek.
 • doklad k oprávnění užívat stavbu (např. zápis o předání a převzetí stavby, díla, prací apod., s účinností do termínu stanoveného pro ukončení realizace akce).
 • doklady k součinnosti se stavebním úřadem (např. právně účinný kolaudační souhlas, vydaný do termínu stanoveného pro ukončení realizace akce).

Poskytovatel dotace je oprávněn v případě potřeby požadovat po příjemci dotace další upřesňující podklady a stanoviska.

Kontrola využití prostředků poskytnutých dotací
Kontrolu využití prostředků poskytnutých dotací podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), provádí za poskytovatele zaměstnanci odboru mimorezortní spolupráce sekce personální Ministerstva obrany.
Cílem kontrol je prověřit využití prostředků poskytnuté dotace se zaměřením na dodržování právních předpisů a průkaznost hospodaření s prostředky státního rozpočtu.

Vytvořeno 27.3.2013 10:33:10 | přečteno 364x | Ing. Václav Lužný
load