2. úplná aktualizace ÚAP 2012

 Výkres hodnot území je přehledným výkresem zobrazujícím přírodní, kulturní, civilizační, urbanistické a architektonické hodnoty.

V rámci ÚAP správního obvodu ORP Prostějov je výkres hodnot vyhotoven v měřítku 1:20 000, podkladovou vrstvou je katastrální mapa. Výkres je rozdělen do šesti mapových listů (pdf souborů).

ikona souborulist A (Laškov, Přemyslovice, Pěnčín, Hluchov, Čechy pod Kosířem, Stařechovice, Slatinky, Čelechovice na Hané, Olšany u Prostějova)

ikona souborulist B (Buková, Protivanov, Malé Hradisko, Ptení, Stínava, Zdětín, Bílovice-Lutotín, Lešany, Vícov, Ohrozim, Plumlov)

ikona souborulist C (Kostelec na Hané, Smržice, Držovice, Vrbátky, Mostkovice, Seloutky, Prostějov, Kralice na Hané, Hrdibořice, Biskupice, Klopotovice)

ikona souborulist D (Niva, Bousín, Rozstání, Otinoves, Drahany, Krumsín, Prostějovičky, Myslejovice, Alojzov)

ikona souborulist E (Určice, Dětkovice, Výšovice, Bedihošť, Hrubčice, Čehovice, Ivaň, Vincencov, Vranovice-Kelčice, Vřesovice, Skalka, Čelčice, Klenovice na Hané, Obědkovice, Otaslavice, Dobrochov, Pivín, Tvorovice, Ondratice, Brodek u Prostějova, Hradčany-Kobeřice, Dobromilice)

ikona souborulist F (Želeč, Doloplazy, Víceměřice, Němčice nad Hanou, Hruška, Dřevnovice, Nezamyslice, Mořice, Vrchoslavice, Tištín, Pavlovice u Kojetína, Srbce, Vitčice, Koválovice-Osíčany)

ikona souboruUrbanisticky hodnotné lokality a architektonicky cenné stavby po roce 1900 v měřítku 1:3 500.Výkres vymezuje uvedené hodnoty na území města Prostějova, po doplnění konkrétních hodnotných prvků a po projednání v Komisi architektury a urbanismu Rady města Prostějova by měl sloužit jako podklad pro rozhodování stavebního úřadu v souladu s § 90 stavebního zákona. Odvolává se na něj bod 15.1 nového územního plánu Prostějov.

 

Výkres záměrů na provedení změn v území obsahuje převážně záměry z nadřazené územně plánovací dokumentace (Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje) a záměry z územních plánů jednotlivých obcí – zejména návrhové a výhledové funkční plochy a lokální prvky ÚSES, případně záměry obcí zjištěné průzkumem.

V rámci ÚAP správního obvodu ORP Prostějov je výkres záměrů vyhotoven v měřítku 1:20 000, podkladovou vrstvou je katastrální mapa. Výkres je rozdělen do šest mapových listů (pdf souborů).

ikona souborulist A (Laškov, Přemyslovice, Pěnčín, Hluchov, Čechy pod Kosířem, Stařechovice, Slatinky, Čelechovice na Hané, Olšany u Prostějova)

ikona souborulist B (Buková, Protivanov, Malé Hradisko, Ptení, Stínava, Zdětín, Bílovice-Lutotín, Lešany, Vícov, Ohrozim, Plumlov)

ikona souborulist C (Kostelec na Hané, Smržice, Držovice, Vrbátky, Mostkovice, Seloutky, Prostějov, Kralice na Hané, Hrdibořice, Biskupice, Klopotovice)

ikona souborulist D (Niva, Bousín, Rozstání, Otinoves, Drahany, Krumsín, Prostějovičky, Myslejovice, Alojzov)

ikona souborulist E (Určice, Dětkovice, Výšovice, Bedihošť, Hrubčice, Čehovice, Ivaň, Vincencov, Vranovice-Kelčice, Vřesovice, Skalka, Čelčice, Klenovice na Hané, Obědkovice, Otaslavice, Dobrochov, Pivín, Tvorovice, Ondratice, Brodek u Prostějova, Hradčany-Kobeřice, Dobromilice)

ikona souborulist F (Želeč, Doloplazy, Víceměřice, Němčice nad Hanou, Hruška, Dřevnovice, Nezamyslice, Mořice, Vrchoslavice, Tištín, Pavlovice u Kojetína, Srbce, Vitčice, Koválovice-Osíčany)

 

Výkres limitů využití území zobrazuje územní omezení vyplývající z právních předpisů. Zobrazeny jsou zákonem stanovené limity využití území – památková ochrana, ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, záplavová území, ložiska nerostných surovin, území dotčená těžbou, sesuvná území, technická infrastruktura pro zásobování území pitnou vodou, odvádění odpadních vod, zásobování energiemi, spojové služby, dopravní infrastruktura a další omezující jevy v území.

V rámci ÚAP správního obvodu ORP Prostějov je výkres limitů využití území vyhotoven v měřítku 1:10 000, podkladovou vrstvou je katastrální mapa. Výkres je rozdělen do dvanácti mapových listů (pdf souborů).

ikona souborulist A (Laškov, Přemyslovice, Pěnčín, Hluchov, Čechy pod Kosířem)

ikona souborulist B (Buková, Protivanov, Malé Hradisko)

ikona souborulist C (Ptení, Zdětín, Stínava, Vícov, Plumlov)

ikona souborulist D (Bílovice-Lutotín, Kostelec na Hané, Stařechovice, Slatinky, Čelechovice na Hané, Lešany, Ohrozim, Mostkovice)

ikona souborulist E (Smržice, Držovice, Olšany u Prostějova, Vrbátky)

ikona souborulist F (Niva, Bousín, Rozstání, Otinoves, Drahany)

ikona souborulist G (Krumsín, Prostějovičky, Myslejovice, Alojzov, Seloutky, Určice, Dětkovice)

ikona souborulist H (Bedihošť, Kralice na Hané, Hrdibořice, Hrubčice, Biskupice, Klopotovice, Čehovice, Čelčice, Ivaň, Čelčice)

ikona souborulist I (Vincencov, Vranovice-Klečice, Vřesovice, Výšovice, Otaslavice, Dobrochov, Brodek u Prostějova, Hradčany-Kobeřice, Ondratice, Želeč)

ikona souborulist J (Dobromilice, Doloplazy, Víceměřice, Němčice nad Hanou, Hruška, Pivín, Skalka, Klenovice na Hané, Obědkovice, Tvorovice)

ikona souborulist K (Dřevnovice, Nezamyslice, Mořice, Vrchoslavice, Tištín, Pavlovice u Kojetína, Srbce, Vitčice, Koválovice-Osíčany)

ikona souborulist P (Prostějov)

Součástí výkresu limitů jsou následující mapy a schémata:

ikona souboruSdělovací sítě na území města Prostějova v měřítku 1:3 000, zobrazující sdělovací kabely ve vybrané části Prostějova a páteřní kabelové trasy na území SO ORP Prostějov a mj. slouží stavebnímu úřadu jako podklad pro rozhodování v území.

ikona souboruOchranná pásma a zájmová území Ministerstva obrany ČR v měřítku 1:100 000, zobrazující celé území SO ORP Prostějov a mj. slouží stavebnímu úřadu jako podklad pro rozhodování v území.

ikona souboruVodohospodářská pásma na území SO ORP Prostějov v měřítku 1:50 000 zobrazující ochranná pásma vodních zdrojů  a přírodních léčivých zdrojů, mj. slouží vodoprávnímu úřadu (odbor životního prostředí) jako podklad pro rozhodování v území.

Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Textovou částí RURÚ je dokument s názvem

ikona souboruROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ORP PROSTĚJOV

Grafickým zpracováním RURÚ je pak

Problémový výkres obsahuje souhrn základních poznatků o území, získaných provedenými průzkumy a rozbory. Zobrazuje jevy, které způsobují v území problémy jak samy o sobě, tak v souvislosti s jinými skutečnostmi. Identifikované problémy jsou ve výkrese přehledně označeny a rozděleny do deseti kategorií dle témat hodnocení vyváženosti udržitelného rozvoje území, tyto problémy jsou dále, v rámci jednotlivých listů, souhrnNě zobrazeny v tabulce problémů k řešení v ÚPD

Problémový výkres je vyhotoven v měřítku 1:20 000, podkladovou vrstvou je katastrální mapa. Výkres je rozdělen do šesti mapových listů (pdf souborů).

ikona souborulist A (Laškov, Přemyslovice, Pěnčín, Hluchov, Čechy pod Kosířem, Stařechovice, Slatinky, Čelechovice na Hané, Olšany u Prostějova)

ikona souborulist B (Buková, Protivanov, Malé Hradisko, Ptení, Stínava, Zdětín, Bílovice-Lutotín, Lešany, Vícov, Ohrozim, Plumlov)

ikona souborulist C (Kostelec na Hané, Smržice, Držovice, Vrbátky, Mostkovice, Seloutky, Prostějov, Kralice na Hané, Hrdibořice, Biskupice, Klopotovice)

ikona souborulist D (Niva, Bousín, Rozstání, Otinoves, Drahany, Krumsín, Prostějovičky, Myslejovice, Alojzov)

ikona souborulist E (Určice, Dětkovice, Výšovice, Bedihošť, Hrubčice, Čehovice, Ivaň, Vincencov, Vranovice-Kelčice, Vřesovice, Skalka, Čelčice, Klenovice na Hané, Obědkovice, Otaslavice, Dobrochov, Pivín, Tvorovice, Ondratice, Brodek u Prostějova, Hradčany-Kobeřice, Dobromilice)

ikona souborulist F (Želeč, Doloplazy, Víceměřice, Němčice nad Hanou, Hruška, Dřevnovice, Nezamyslice, Mořice, Vrchoslavice, Tištín, Pavlovice u Kojetína, Srbce, Vitčice, Koválovice-Osíčany)

Vytvořeno 6.1.2015 11:06:42 | přečteno 1729x | Ing. Václav Lužný
load