Původní ÚAP

Původní ÚAP zhotovila společnost EKOTOXA s.r.o., ve spolupráci s Ing. arch. Petrem Malým na základě smlouvy podepsané 30. 6. 2008, k předání kompletního díla pak došlo 27. 2. 2009.

Průvodní zprávu územně analytických podkladů správního obvodu ORP Prostějov zobrazíte kliknutím zde.

Výkres hodnot území je přehledným výkresem zobrazujícím přírodní, kulturně historické a civilizační hodnoty.

V rámci ÚAP správního obvodu ORP Prostějov je výkres hodnot vyhotoven v měřítku 1:20 000, podkladovou vrstvou je katastrální mapa. Výkres je rozdělen do pěti mapových listů (pdf souborů) a samostatné legendy.

Kliknutím na požadovanou oblast zmenšeného výkresu hodnot se zobrazí příslušný dokument ve formátu pdf.

ikona souboruikona souboruikona souboruikona souboruikona souboruikona souboruhodnoty.JPG

 

Výkres limitů využití území zobrazuje územní omezení vyplývající z právních předpisů. Zobrazeny jsou zákonem stanovené limity využití území – památková ochrana, nadřazené prvky ÚSES, ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, záplavová území, ložiska nerostných surovin, území dotčená těžbou, sesuvná území, technická infrastruktura pro zásobování území pitnou vodou, odvádění odpadních vod, zásobování energiemi, spojové služby, dopravní infrastruktura a další omezující jevy v území.

V rámci ÚAP správního obvodu ORP Prostějov je výkres limitů využití území vyhotoven v měřítku 1:10 000, podkladovou vrstvou je katastrální mapa. Výkres je rozdělen do čtrnácti mapových listů (pdf souborů) a samostatné legendy.

Kliknutím na požadovanou oblast zmenšeného výkresu limitů se zobrazí příslušný dokument ve formátu pdf.

ikona souboruikona souboruikona souboruikona souboruikona souboruikona souboruikona souboruikona souboruikona souboruikona souboruikona souboruikona souboruikona souboruikona souboruikona souborulimity.JPG

 

 

Výkres záměrů na provedení změn v území obsahuje převážně záměry z nadřazené územně plánovací dokumentace (Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje) a záměry z územních plánů jednotlivých obcí – zejména návrhové a výhledové funkční plochy a lokální prvky ÚSES, případně záměry obcí zjištěné průzkumem.

V rámci ÚAP správního obvodu ORP Prostějov je výkres záměrů vyhotoven v měřítku 1:20 000, podkladovou vrstvou je katastrální mapa. Výkres je rozdělen do pěti mapových listů (pdf souborů) a samostatné legendy

Kliknutím na požadovanou oblast zmenšeného výkresu záměrů se zobrazí příslušný dokument ve formátu pdf.

ikona souboruikona souboruikona souboruikona souboruikona souboruikona souboruzamery.JPG

 

Problémový výkres obsahuje souhrn základních poznatků o území, získaných provedenými průzkumy a rozbory. Zobrazuje jevy, které způsobují v území problémy jak samy o sobě, tak v souvislosti s jinými skutečnostmi.

V rámci ÚAP správního obvodu ORP Prostějov je problémový výkres vyhotoven v měřítku 1:20 000, podkladovou vrstvou je katastrální mapa. Výkres je rozdělen do pěti mapových listů (pdf souborů) a samostatné legendy.

Kliknutím na požadovanou oblast zmenšeného problémového výkresu se zobrazí příslušný dokument ve formátu pdf.

ikona souboruikona souboruikona souboruikona souboruikona souboruikona souboruproblemy.JPG

 

Rozbor udržitelného rozvoje území má být jedním z podkladů pro zadání nových územních plánů obcí nebo jejich změn. Měl by přejímat informace z územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů vyšších územně správních celků (kraj, případně stát). Rovněž by měl reagovat na problémy a potřeby jednotlivých obcí v rámci územně správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Problematika udržitelného rozvoje je členěna do 10-ti tématických oblastí, které jsou vymezené vyhláškou č. 500/2006 Sb. a které reprezentují tři základní pilíře udržitelného rozvoje, tj. environmentální (přírodní), ekonomický (hospodářský) a sociodemografický (soudržnost společenství obyvatel).

Dokument RURÚ ve formátu pdf (11,20 MB) zobrazíte kliknutím na obrázek nebo ikona souboruzde.

ikona souborururu.JPG, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 27.3.2013 10:34:52 | přečteno 1471x | Ing. Václav Lužný
load