Úvodní strana > Občan > Komunální služby > Hřbitovy > Řád veřejného pohřebiště města Prostějova

Řád veřejného pohřebiště města Prostějova

Statutární město Prostějov

jako provozovatel veřejných pohřebišť podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb.,

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)

vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řád veřejných pohřebišť Statutárního města Prostějova

 

 • Rada města Prostějova ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválila tento Řád veřejných pohřebišť Statutárního města Prostějova dne 08.01.2020 pod číslem usnesení 0012.

 • Řád veřejných pohřebišť Statutární město Prostějov vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Olomouckého kraje  ze dne 08.11.2019, vydaného pod č.j. : KUOK 117780/2019, sp.zn.: KUOK/116869/2019/OSR/680.

Článek 1

Úvodní ustanovení

 • Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.

 • Provozovatelem veřejných pohřebišť je Statutární město Prostějov, IČ: 00288659, se sídlem: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, zastoupené primátorem města Mgr. Františkem Jurou.

 • Pohřebiště města Prostějova jsou provozována na základě smlouvy ev.č.2016/50/343, Sp. zn. OSÚMM 303/2016 ze dne 21. 10. 2016  prostřednictvím správce pohřebišť, kterým je právnická osoba s obchodním názvem FCC Prostějov, s.r.o., IČO: 26224178, s místem podnikání: Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov. Jeho kompetence a hlavní činnosti jsou vymezeny v čl. 5.

Článek 2

Působnost řádu pohřebišť

 • Vysvětlení zkratek pojmů:

 • Řád – Řád veřejných pohřebišť.

 • Provozovatel pohřebišť – vykonává provozování veřejných pohřebišť zejména ve smyslu § 16 odst. 1 zákona o pohřebnictví.

 • Správce pohřebišť – vykonává provozování veřejných pohřebišť ve smyslu § 18

odst. 2 zákona o pohřebnictví.

 • Vymezení často používaných pojmů:

 • Hrobka - nemovitá věc, která vznikla stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na její stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.

 • Hrobové zařízení - např. pomník, náhrobek, rám, krycí deska, stéla nebo jiná ozdoba hrobu, které mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (zpravidla movitá věc).

 • Rozptyl – anonymní rozptýlení zpopelněných lidských ostatků do společného hrobového místa (louky rozptylu) bez nároku na uzavření nájemní smlouvy.

 • Vsyp – hrobové místo na vsypové louce s právem nájmu určené pro ukládání zpopelněných lidských ostatků bez urny. Na rozdíl od rozptylu popela na povrch trávníku se jedná o hloubkové uložení popela do země pod odkrytý travní drn a není při něm potřeba předchozí úpravy popela ani rozptylového aparátu. Vsyp popela umožňuje určit na základě nájemní smlouvy k vsypovému místu na šachovnicovitě rozčleněné zatravněné ploše konkrétní, např. rodinné místo, na které může být postupně uloženo více příbuzných nebo sobě blízkých osob.

 • Ustanovení tohoto Řádu se vztahují 

 • na veřejné pohřebiště v Prostějově na ul. Brněnská – v k. ú. Prostějov (dále jen ústřední pohřebiště), na pozemcích parcela číslo: 6644/3, 6644/4, 6644/6, 6665, 6666, 6668, 6671/1 a 6671/2, jehož součástí jsou:

 • místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů

 • místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek

 • místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách

 • vsypová louka

 • společný hrob

 • smuteční obřadní síň

 • kolumbárium

 • na veřejné pohřebiště v místní části Prostějov – Vrahovice v k. ú. Vrahovice, na pozemcích parcela číslo: 229/1, st. p. č. 165 a st. p. č.1239, jehož součástí jsou:

 • místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů

 • místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách

 • kolumbárium

 • na veřejné pohřebiště v místní části Prostějov – Krasice v k. ú. Krasice, na pozemku parcela číslo: 269, jehož součástí jsou:

I. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů

II. místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách

 • a na veřejné pohřebiště v místní části Prostějov – Žešov v k. ú. Žešov, na pozemcích parcela číslo: 259 a st. p. č. 107, jehož součástí jsou:

I. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů

II. místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách

III. kolumbárium

 • Vnější hranice těchto pohřebišť jsou vymezeny zdmi.

 • Řád je závazný pro provozovatele – Statutární město Prostějov, správce a dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebišť včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebišť nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost.

 • Pokud bude stejná věc popsána v několika dokumentech a v každém jinak, tak mají přednost v pořadí: samotná nájemní smlouva, Řád, zákon o pohřebnictví a občanský zákoník. Smlouva i řád nesmějí být v rozporu se zákonem nebo být proti zákonu – speciálnímu i obecnému. Zvláštní ustanovení mají vždy přednost před obecnými, a to i když jsou uvedena v jednom dokumentu. Pokud není v žádném dokumentu nějaká věc upravena, řídíme se pravidly uvedenými v právních předpisech.

 • Hrob, ve kterém je pohřben zemřelý, jehož činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná, je možné prohlásit za „Čestný hrob“.

 

Článek 3

Rozsah poskytovaných služeb

 

 • Na pohřebištích Statutárního města Prostějova jsou poskytovány zejména tyto základní služby:

 • nájem hrobového místa

 • pro hroby, hrobky

 • pro uložení lidských ostatků v urnách

 • pro uložení uren s lidskými ostatky v kolumbáriích a kolumbární kapli

 • pro vsyp lidských ostatků

 • správa a údržba pohřebišť včetně inženýrských sítí, zeleně, oplocení a mobiliáře

 • údržba páteřních komunikací a zpevněných ploch (v létě i v zimě) 

 • vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebišť

 • zajišťování sběru, odvozu a likvidace odpadů včetně biologicky nebezpečných odpadů

 • spravování a udržování objektů na pohřebištích (obřadní síň, kolumbární kaple, zvonice, centrální kříž, WC apod.)

 • vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu

 • údržba a úprava společných hrobů, a ve sjednaném rozsahu i čestných hrobových míst

 • zveřejňování informací v místech na daných pohřebištích obvyklých pro potřeby veřejnosti

 • Na pohřebištích Statutárního města Prostějova jsou poskytovány doplňkové služby na žádost nájemce nebo vlastníka hrobového zařízení či hrobky, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu, jako například:

 • manipulace se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště

 • výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací

 • pohřbívání

 • provádění exhumací

 • ukládání lidských ostatků

 • propůjčení smuteční obřadní síně

 • údržba a úprava hrobových míst

 • půjčování nářadí

 • prodej hřbitovních doplňků

 • Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou bude správce pohřebišť postupovat nejen podle občanského zákoníku, ale také ve smyslu čl. 24 a 30 bilaterální českoněmecké Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb. Řešení všech problémů spojených s péčí o opuštěné německé hroby by mělo probíhat v duchu smíření. Podrobnosti viz Příručka pro obce k péči o opuštěné německé a další hroby v České republice, Úřad vlády, Praha 2017.

 • V souladu se stanoviskem krajské hygienické stanice č.j. : KHSOC/02657/2017/PV/HOK ze dne 1. 3. 2017 je na základě zákona o pohřebnictví tímto Řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena na ústředním pohřebišti tlecí doba v délce 10 let s možností pohřbívání do prohloubených hrobů hlubokých 2,5 m dle hydrogeologického posouzení z dubna 2002.  

 • Na pohřebištích v místních částech Prostějov - Vrahovice, Krasice a Žešov - je tlecí doba stanovena v délce 10 let za současné podmínky, že ukládání lidských ostatků je možné pouze do standardních hrobů hlubokých 2,5 m dle hydrogeologického posouzení z dubna 2002.  

 • Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí mohou být na těchto veřejných pohřebištích pohřbeni, ale pouze se souhlasem správce pohřebišť. Den před přijetím lidských pozůstatků je potřeba předložit správci pohřebišť kopii Listu o prohlídce zemřelého, kterou uloží minimálně po tlecí dobu v příloze hřbitovní knihy.

Článek 4

Doba zpřístupnění pohřebišť, povinnosti návštěvníků, způsob a pravidla užívání zařízení

 • Pohřebiště jsou místa veřejně přístupné:

V zimním období: leden – březen, říjen - prosinec

od  07:00

do 18:00

V letním období: duben - září

od  06:00

do 20:00

V den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle

od  07:00

do 20:00

 Letní období je vymezeno platností letního času.

 • Provozovatel pohřebišť je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením.

 • Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění.

 • Mimo vymezenou dobu jsou pohřebiště na ulici Brněnské a ve Vrahovicích uzamčena.  Pohřebiště v Krasicích a Žešově jsou uzamčena trvale.

 • Správce pohřebišť může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jejich části dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, manipulování se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště, exhumací, za sněhu, náledí, špatných povětrnostních podmínek, zejména při silném větru apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Správce pohřebišť zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavních komunikací pohřebišť v zájmu zajištění bezpečnosti.

 • Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.

 • Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno požívání alkoholických nápojů na pohřebištích.

 • Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem správce pohřebišť po předchozí úhradě úplaty dle ceníku a za podmínek stanovených správcem pohřebišť. Jde zejména o dodržování vyhrazených jízdních tras, maximální povolené rychlosti apod. Ve zvlášť odůvodněných případech může provozovatel pohřebišť povolit výjimku.

 • Na pohřebištích není dovolena jízda i jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů, kteří jsou úplaty zproštěni. Chodci mají vždy přednost před vozidly. Přednost v jízdě má vozidlo, které přijíždí zprava. Pojízdné a zpevněné plochy na pohřebištích mohou být užívány k odstavení vozidla na nezbytně nutnou dobu pouze tak, aby tím nebyl omezován pohyb jiných vozidel. Na pohřebištích je zakázáno provádět opravy, údržbu a mytí vozidel.

 • Na pohřebištích je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech apod.

 • Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebištích důstojně a pietně s ohledem na toto místo, řídit se Řádem pohřebišť. Zejména není návštěvníkům pohřebišť dovoleno se zde chovat hlučně, používat audio a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, nechat volně pobíhat psy, kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebišť i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

 • Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebištích pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.

 • Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebištích rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Správce pohřebišť může v odůvodněných případech používání svítidel na pohřebištích omezit nebo i zakázat.

 • Na vsypové louce je dovoleno používat svítidla jen na místech k tomu určených. Vstup na vsypovou louku je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice lze umísťovat jen na plochy a způsobem na místě určeném.

 • Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebištích slouží jen pro ukládání odpadu z pohřebišť – mimo odpadu stavebního a nebezpečného. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.

 • Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebištích.

 • Na pohřebištích je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví tento Řád a správce pohřebišť.

 • Na pohřebištích je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po předchozím souhlasu správce pohřebišť. Není dovoleno umístění reklam na stromech ani zařízeních pohřebišť ani hrobových místech a hrobových zařízeních.

 • Na pohřebištích rovněž není dovoleno pořádat presentační akce soukromých subjektů zaměřené na výkon následné služby pro nájemce či prodej jimi nabízeného zboží. Všechny podnikatelské subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli práce či služby pro nájemce, mají oznamovací povinnost k této činnosti vůči správci pohřebišť.

 • Smuteční obřadní síň slouží k obřadům pro rozloučení s lidskými pozůstatky v konečné rakvi před uložením do hrobu, hrobky, nebo odvozem ke zpopelnění, nebo k rozloučení se zpopelněnými lidskými ostatky a to všem občanům, i členům jakékoli registrované církve, za rovných podmínek. Jiný způsob užití obřadní síně ke smutečnímu obřadu může povolit správce pohřebišť jen po vlastním uvážení a v souladu se zákonem o pohřebnictví. Provozní doba se upravuje podle potřeby objednatelů, kapacity obřadů a provozních možností správce pohřebišť.

 • Smuteční obřadní síň lze užívat pouze na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi správcem pohřebišť a objednatelem a za úplatu dle platného ceníku.

 • Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu pohřebišť, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat tento Řád a to vždy s vědomím správce pohřebišť, nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto řádu potřeba.

Článek 5

Povinnosti správce pohřebišť

 

 • Správce pohřebišť je povinen zejména:

 • Všem osobám - zájemcům o nájem stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu dle typu hrobového místa. 

 • Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během svého života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku, je-li správci pohřebišť známa.

 • Vést evidenci související s provozováním pohřebišť v rozsahu dle § 21 zákona o pohřebnictví formou vázané knihy, nebo v elektronické podobě s roční frekvencí výtisku a jejich svázáním.

 

 • Ukládat Listy o prohlídce zemřelého do spisovny popřípadě i doklady o zpopelnění dle archivačního a skartačního řádu obce.

 • Vyřizovat stížnosti včetně reklamací souvisejících s provozem a správou pohřebišť. Stížnosti vyřizuje provozovatel pohřebišť zastoupený Odborem správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova. Rozhoduje ve sporech mezi nájemci hrobových míst a správcem pohřebišť.

 • Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebišť s vedením evidence volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebišť a evidence volných míst.

 • V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst, pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místech na daných pohřebištích obvyklých.

 • V případě rušení pohřebišť správce pohřebišť postupuje dle ustanovení § 24 zákona o pohřebnictví a je bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou informační povinnost.

 • Správce pohřebišť je dále povinen:

 • Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. (tzn. vytýčit – označit schématickým plánkem, číselně označit, vyčistit) tak, aby se minimalizoval negativní dopad na již existující hrobová místa. Pronajímat tato místa a provádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek, stanovených zákonem o pohřebnictví a Řádem tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobových míst stejného charakteru a rozměrů. 

 • Zabezpečovat výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných lidských ostatků (vsypy, uložení uren). Tuto povinnost může zajistit i u třetího subjektu po protokolárním předání pracoviště a nejbližšího okolí.

 • Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebištích podle platných předpisů, pokynů příslušného správního orgánu, provádět úklid cest a chodníků, běžnou údržbu oplocení, společných zařízení a inženýrských sítí v rozsahu stanoveném smlouvou, dbát na úpravu pohřebišť a předkládat Statutárnímu městu Prostějov návrhy na rozvoj a modernizaci pohřebišť.

 • Zajišťovat sběr, třídění, uskladňování a likvidaci všech odpadů z pohřebišť včetně odpadů biologicky nebezpečných.

 • Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebištích včetně údržby veřejných travnatých ploch, opuštěných hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch.

 • Umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto Řádem.

 • Spolupracovat při provádění evidence a vyřizování stížností včetně reklamací souvisejících se správou pohřebišť.

 • Písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci v místech na daných pohřebištích obvyklých, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.

 • Během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebišť, mimo kopání hrobů nebo opravy hrobových zařízení a hrobek v sousedství avšak jen na dobu nezbytně nutnou.

 • Písemně (protokolárně) předložit provozovateli pohřebišť alespoň 1x ročně návrh na předání náhrobků a ostatního hrobového zařízení, které si nájemce neodebere, nebo nezajistí prokazatelně jeho odstranění do 30-ti dnů po skončení nájmu, ač byl k tomu vyzván.

Článek 6

Užívání hrobového místa

 • Žádný zájemce o nájem místa na pohřebištích nemá nárok na okupaci opuštěného hrobového místa, nebo na jiné, individuální umístění hrobu a hrobového zařízení v rámci hrobového místa.

 • Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi pronajímatelem – provozovatelem pohřebišť, který k doplnění a podpisu smlouvy může zmocnit správce pohřebišť plnou mocí a mezi nájemcem (dále jen smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry, výši nájemného. 

 • K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem povinen poskytnout pronajímateli – správci pohřebišť zejména tyto údaje:

 • jméno a příjmení zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo ostatky jsou na pohřebišti uloženy, místo a datum jejího narození a úmrtí,

 • List o prohlídce zemřelého,

 • údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků, datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na pohřebiště včetně jejich exhumace, určení hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vložky do rakve nebo transportního vaku; u lidských ostatků druh a číslo urny a v případě vsypu i místo jejich uložení, 

 • záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy do hrobu nebo hrobky, byly touto nemocí nakaženy,

 • jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a data narození nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,

 • datum uzavření nájemní smlouvy a dobu trvání závazku včetně údajů o změně smlouvy,

 • údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zařízení daného hrobového místa, včetně údajů o vlastníku, pokud je znám, není-li vlastníkem nájemce a to nejméně v rozsahu jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození.

 • jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a další kontakty na osoby, které budou po smrti nájemce na základě určené posloupnosti pokračovat v nájmu.

 • Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit správci pohřebišť.

 • V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro pohřebiště v čl. 3.

 • Nájem hrobových míst se sjednává na dobu:

pro hrob  na 10 let

pro hrobku novou  na 10 let

pro urnová a epitafní místa  na 10 let

 • Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit na místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zařízení (rám, krycí desky apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto Řádem a pokyny správce pohřebišť, s následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.

 • Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím správce pohřebišť novou smlouvou. Současně s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zařízení povinen předložit správci pohřebišť smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.

 • Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu § 25 zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.

 • Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způsobem:

 • nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,

 • zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby travní porost nedosáhl květenství (vymetání trav), jakož i průběžně zajišťovat údržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,

 • odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je správce pohřebišť oprávněn tak učinit sám.

 • Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě správce pohřebišť, je správce pohřebišť oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

 • Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, nebo je opírat o sousední hrobová zařízení.

 • Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím správce pohřebišť.

 • Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené správcem pohřebišť, tyto čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům. Nájemce je povinen strpět na hrobovém místě vhodně umístěný odkaz na uveřejněnou informaci ve vývěsce týkající se upozornění nájemce na skončení doby nájmu.

 • Pokud se hrobka nebo hrobové zařízení staly opuštěnou po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. od 1. ledna 2014) a jsou zároveň stavbou, bude od 1. ledna 2024 provozovatelem pohřebišť provedena nabídka příslušnému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 • Pokud byla hrobka opuštěna před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. před 1. lednem 2014), bude zaevidována do majetku města, která je vlastníkem pozemku (viz ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo města, která je provozovatelem pohřebišť (viz ustanovení § 996 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Oznámení o novém vlastníkovi hrobky, která se tímto postupem stala hrobkou městskou, se zveřejní vhodným způsobem na veřejném pohřebišti (např. ve vývěsní skřínce). U opuštěného hrobového zařízení probíhá postup shodně.

 • Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončením nájmu k vyklizení hrobu od movitých i nemovitých věcí, v souladu s § 2225 občanského zákoníku při skončení nájmu předá nájemce hrobové místo vyklizené do 30 dnů od skončení nájmu. Při odevzdání hrobového zařízení nebo hrobky si nájemce vezme vše, kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v souladu s § 493 občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.

 • Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky v průběhu nového pohřbení uloženy pod úroveň dna hrobu. Není-li možné využít úroveň dna hrobu, uloží se lidské ostatky do společného hrobu téhož pohřebiště.

 • Při nesplnění bodu 17 je hrobové zařízení umístěno na hrobovém místě po zániku nájemní smlouvy bez právního důvodu tedy neoprávněně. Pokud na výzvu není odstraněno, pak má provozovatel pohřebišť možnost obrátit se na soud nebo v rámci svépomoci hrobové zařízení odstranit a uskladnit a následně vyzvat vlastníka ať si zařízení odebere. Náklady na odstranění a uskladnění hrobového zařízení ponese vlastník hrobového zařízení. Smlouvy o nájmu hrobových míst přímo stanoví, že pokud ke dni skončení sjednané doby nájmu nebude hrobové místo vyklizeno od hrobového zařízení či hrobky, počíná běžet tzv. čekací doba pro opuštěnost dle občanského zákoníku.

 • Některá hrobová zařízení nebo hrobky lze provozovateli pohřebišť darovat písemnou darovací smlouvou.

Článek 7

Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení

 • Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již existujících je oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu nájemce hrobového místa a správce pohřebišť za jím stanovených podmínek.

 • Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky určuje správce pohřebišť v rozsahu:

 • Určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální hloubku základů, odstupňování hrobového zařízení ve svahovitém terénu, šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového zařízení, jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně kotveny.

 • Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy. 

 • Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a podpovrchové hloubce základové spáry, která činí minimálně 80 cm.

 • Základy památníků, náhrobků nebo stél musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, popř. cihelného zdiva.

 • Přední a zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

 • Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

 • Při stavbě hrobky je navíc

 • nutné posoudit okolí plánované stavby (vliv na výsadbu, okolní komunikace, přístup k sousedním hrobovým místům)

 • vytvořit zadání pro projektovou dokumentaci ke stavbě hrobky (např. tvar hrobky a odvětrávání, typ terénu a půdy, prostoru hrobky pro požadovaný počet rakví, výkopu pro požadovaný počet rakví)

 • navrhnout materiály a hlavní konstrukční prvky včetně požadavků pro osazení hrobky hrobovým zařízením kamenickou firmou (základové pasy, beton, výztuže, betonové tvárnice) na základě předloženého statického výpočtu

 • zhotovit jednoduchý rozpočet stavby (ceny stavebních materiálů a stavebních prací, přesunu hmot)

 • provést uložení přebytečné zeminy (zajištění oddělení případných lidských ostatků, naložení, odvoz a uložení zeminy na skládku, dodržování hygienických předpisů a opatření)

 • zhotovit základové pasy včetně dodržení technologických postupů a parametrů pro zvolený materiál stavby

 • zhotovit stěny, vložit svislé i vodorovné výztuže, zhotovit otvory pro patra, zalít betonem a zhotovit odvodnění

 • ukončit stavbu (betonový věnec, popř. zhotovení vnitřního zakrytí stropnicemi a následná izolace proti povrchové vodě)

 • dodržet minimální světlost otvoru pro spuštění rakve s možností opakovaného otevření bez nutnosti demontáže hrobového zařízení

 • obsypat stěny hrobky, upravit okolní terén

 • protokolárně předat stavbu včetně souhlasu provozovatele pohřebišť tuto stavbu užívat.

 • Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle pokynů správce pohřebišť, nájemní smlouvy a tohoto Řádu.

 • V případě, že je místo na pohřebišti určeno ke zřízení hrobky, je nájemce oprávněn zřídit hrobku způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených souhlasem  správce pohřebišť ke zřízení hrobky, který je jako příloha nedílnou součástí nájemní smlouvy k předmětnému místu.

 • V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech a způsobem určeným správcem pohřebišť. Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na určené místo skládky a případně uložit do příslušného kontejneru. Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na pohřebišti užívány k jiným účelům než ke komunikačním a nesmí být jejich průchodnost omezována.

 • Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit správci pohřebišť a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, včetně odpadu biologicky nebezpečného, vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na vlastní náklad sám. Spolu s tím nahlásí změny hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit předepsanou evidenci. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení včetně základů a stavby hrobky.

 • Na hrobovém místě lze vysadit strom nebo keř pouze s předchozím písemným povolením správce pohřebišť. Správce pohřebišť může nájemci přikázat odstranění vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce hrobového místa.

 • Vlastník hrobového zařízení je oprávněn odstranit hrobové zařízení z pohřebiště po předchozím projednání se správcem pohřebišť a nájemcem hrobového místa.

Článek 8

Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků

 • Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo provádět exhumaci je oprávněn pouze provozovatel pohřebišť nebo správce pohřebišť nebo provozovatel pohřební služby, který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky (viz čl. 9).
 • Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků k pohřbení správce pohřebišť dbá na to, aby převzetí nezpopelněných lidských ostatků bylo doloženo alespoň úmrtním listem a průvodním dopisem s uvedením, o čí ostatky se jedná, odkud jsou (číslo hrobu a název pohřebiště) a v koho zájmu se exhumace a převoz prováděl (číslo objednávky a smluvní strany); u urny postačí předložit doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje shodné s identifikačním štítkem. Tyto dokumenty by měly být podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebišť.
 • Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem nájemce hrobového místa a správce pohřebišť, u hrobů zpravidla k nohám do niky, jinak v ochranném obalu.

 • V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí správce pohřebišť úhradu nájemného na dobu tlecí od vypravitele pohřbu nebo jiné zmocněné osoby. Nepožádá-li nikdo o uzavření nájemní smlouvy k předmětnému místu, zůstává toto hrobové místo po tlecí dobu bez nájemce s povinností správce pohřebišť o toto místo pečovat.

 • Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu správce pohřebišť.

 • Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem správce pohřebišť. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.

 • Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelem jejich zpopelnění v krematoriu je zakázáno. Výjimky dle individuální žádosti může podle Čl. 12 schválit pouze provozovatel pohřebišť.

 • Všechny rakve včetně exhumačních musí být označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební služby.

 • Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držící vcelku. Pro výrobu rakví ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů. Kovový díl (madla rakve apod.) lze použít jen omezeně.

 • Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné plasty a u rubášů látky. Tkanina, ze které je oblečení zemřelého vyrobeno, by měla být nejlépe bez chemických příměsí.

 • K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek.

 • Milodary vložené do rakve mohou být vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných materiálů.

 • Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:

 • vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo

 • kovové, nebo

 • dle ČSN Rakve.

 • Maximální rozměry rakví v hrobkách nesmějí překročit délku 2,15 m a šíři 0,85 m.

Článek 9

Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby

 • Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud správce pohřebišť obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu nebo hrobky:

 • písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového zařízení o otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby,

 • kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa,

 • doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby - práce při kopání hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku),

 • prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad, vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost,

 • osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování školení hrobníků od zaměstnance provozovatele pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat,

 • doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO,

 • návrh na protokolování předání pracoviště před i po pohřbení včetně fotografií příslušného hrobového místa před jeho otevřením a fotografie bezprostředně sousedících hrobů.

 • Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být správcem pohřebišť seznámen s řádem pohřebišť, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.

 • Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby, správce pohřebišť je oprávněn kdykoli:

 • zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané hrobové jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka provozovatele pohřební služby,

 • požádat o přerušení prací; v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební služby povinen práce neprodleně pozastavit.

 • Správce pohřebišť může po dohodě s provozovatelem pohřební služby vybavit jeho zaměstnance pověřeného otevřením hrobu nebo hrobky vhodnými pracovními pomůckami, potřebnými nástroji a nářadím.

 • Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést jen tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými lidskými ostatky.

 • Správce pohřebišť může odmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu závažné důvody, např. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely být přerušeny hlavní kořeny (což by vedlo k narušení stability stromu), pokud je pohřebiště a jeho porost v nepříznivém stavu v důsledku vichřic, dešťových srážek, nebo pokrytí povrchu sněhem a ledem.

 • Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.

 • Správce pohřebišť zajistí při otevření hrobu a hrobky provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.

 • Náklady vzniklé správci pohřebišť v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky hradí ten, kdo o otevření požádal. Provozovatel pohřebišť má nárok na úhradu přiměřených nákladů za poskytnuté výše uvedené a další související služby.

Článek 10

Dřeviny a lavičky

 • Dřeviny lze na pohřebištích vysazovat pouze se souhlasem správce pohřebišť. Jedná se o dřeviny, které by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by způsobovat škody na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků.
 • Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy se nájemce písemně zaváže k tomu, že bude místo užívat pouze k uložení zpopelněných lidských ostatků.
 • Správce pohřebišť může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k jejíž výsadbě nedal souhlas.

 • Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržení zvláštního předpisu (viz zákon o ochraně přírody a krajiny).

 • Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebištích, se stává majetkem provozovatele pohřebišť.

 • Nájemce ani návštěvník pohřebišť není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez předchozího souhlasu správce pohřebišť.

 • Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebištích správce pohřebišť, nebo osoba, které k tomu udělí správce pohřebišť souhlas s určením rozměrů, tvaru a umístění lavičky a povinnosti udržovat lavičky v řádném stavu. 

 • Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebišť.

 • Jednoduché práce nutné k udržování a okrašlování hrobových míst a hrobového zařízení provádějí nájemci nebo podnikající fyzické či právnické osoby nájemcem pověřené.

Článek 11

  Sankce

 • Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky uložené v tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu.

 • Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví:

 • v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky na pohřebišti způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,

 • v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,

 • v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo neoprávněně provádí exhumaci,

 • Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve smyslu § 26 zákona o pohřebnictví.

Článek 12

 Ostatní ustanovení

 • Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebišť, se řídí zákonem o pohřebnictví.

 • Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí fikce doručení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.

 • Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova, Městská policie Prostějov a správce pohřebišť.

 • Výjimky z Řádu pohřebišť dle individuální žádosti může schválit provozovatel pohřebišť.

 • Pokud pohřebiště, nebo jejich části, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány v seznamu kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v seznamu válečných hrobů a pohřebišť, vztahují se na péči o ně zvláštní právní předpisy.

Článek 13

Zrušující ustanovení

Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebišť se zrušuje v celém rozsahu Řád pohřebiště, schválený Radou města Prostějova, ze dne 11.04.2017, pod číslem usnesení 7333.

Článek 14

Závěrečné ustanovení

 • Tento řád je účinný dnem 10.02.2020 

 • Řád veřejných pohřebišť bude vyvěšen na úřední desce Magistrátu města Prostějova po dobu 15-ti dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebištích na místě obvyklém.

V Prostějově dne: 14.01.2020 Mgr. František Jura, primátor města v.r.

Vytvořeno 20.11.2015 14:08:02 - aktualizováno 25.2.2020 13:45:49 | přečteno 4490x | Jiří Třísko
load