Úvodní strana > Občan > Magistrát > Informace z odborů > Odbor obecní živnostenský úřad > Důchodové a nemocenské pojištění OSVČ

Důchodové a nemocenské pojištění OSVČ

Důchodové pojištění OSVČ


Za OSVČ se pro účely důchodového pojištění považuje osoba, která
· vykonává samostatnou výdělečnou činnost,
· spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona o daních z příjmů lze
na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti.

Výkonem činnosti se rozumí:
· podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výroku evidována podle
zvláštního zákona,
· provozování živnosti nazákladě živnostenského zákona,
· činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti,
· výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů,
· výkon jiné činnosti konané na základě oprávnění podle zvláštních předpisů (členové různých komor, jmenovaní např. soudem, ministerstvem apod.) - soudní znalci, právníci, správci konkurzní podstaty, lékaři, zvěrolékaři, pojišťovací zprostředkovatelé, likvidátoři pojistných událostí, apod.,
· výkon činností neuvedených výše a vykonávaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za
účelem dosažení příjmu, za výkon těchto činností se nepovažuje pronájem nemovitostí a movitých věcí.

Základní oznamovací povinnost:
· OSVČ je povinna podat oznámení o zahájení /znovuzahájení/ samostatné výdělečné činnosti (dále jen SVČ) do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž zahájila činnost,
· OSVČ oznamuje ukončení činnosti, zánik oprávnění, pozastavení výkonu SVČ do osmého dne
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž uvedená skutečnost nastala,
Tyto oznamovací povinnosti může splnit i prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (JRF) - vyplněním příslušné přílohy tohoto formuláře - uvedené se týká pouze osob provozujících
živnost na základě živnostenského zákona.
· OSVČ je povinna podat nejpozději do jednoho měsíce po podání daňového přiznání Přehled
o příjmech a výdajích.

Na předepsaných tiskopisech se
· oznamuje zahájení / znovuzahájení / činnosti (za předepsaný tiskopis lze považovat i JRF),
· přihlašuje k účasti na důchodovém nebo nemocenském pojištění (opět tak může učinit na tiskopisu JRF).

Písemně / nemusí být předepsaný tiskopis / se
· oznamuje ukončení činnosti (za ukončení se považuje i přerušení činnosti, zánik oprávnění),
· podává odhláška z účasti na nemocenském pojištění.


Podmínky účasti na důchodovém pojištění:

Výkon samostatné výdělečné činnosti je rozdělen na hlavní a vedlejší.
Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší, pokud OSVČ v kalendářním roce
a) vykonávala zaměstnání,
b) měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
c) měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství v souvislosti s těhotenstvím a porodem z nemocenského pojištění zaměstnanců nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II., III. a IV.,
d) vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách ČR, pokud nejde o vojáky z povolání,
e) byla nezaopatřeným dítětem.
Oznámení o výkonu SVČ vedlejší je OSVČ povinna učinit nejpozději na přehledu o příjmech a výdajích a doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl přehled podán. OSVČ není povinna dokládat důvody, pokud ČSSZ údaj o těchto důvodech vede ve své
evidenci nebo má možnost si tento údaj obstarat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup (blíže viz www.cssz.cz - OSVČ/druhy SVČ).

Účast na důchodovém pojištění:
· OSVČ, které vykonávají SVČ jako hlavní jsou účastný pojištění vždy a mají povinnost vždy platit
pojistné na důchodové pojištění a zálohy na pojistné na duchové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (i v případě, že budou ve ztrátě).

· U vedlejší samostatné výdělečné činnosti je účast na důchodovém pojištění a povinnost platit
zálohy závislá na výši dosažených příjmů. Hranice příjmů (daňového základu z podnikání a jiné
samostatně výdělečné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů po úpravě podle § 5 a 23 téhož
zákona).
Tato částka platí v případě, že OSVČ vykonává vedlejší činnost po celý kalendářní rok. Pokud
OSVČ vykonávající vedlejší činnost této částky nedosáhne, není účastná důchodového pojištění
(není povinna platit pojistné na důchodové pojištění), přihlášení k účasti na důchodovém pojištění
takové osoby je pak dobrovolné.

Nemocenské pojištění OSVČ

Nemocenské pojištění (dále jen NP) je dobrovolné.

· Účast na NP vzniká dnem přihlášení, účast na NP nemůže vzniknout před zahájením SVČ. (Zpětně může vzniknout pouze pokud se OSVČ k nemocenskému pojištění přihlásí nejpozději do osmi dnů ode dne, ve kterém zahájila nebo znovu zahájila samostatnou výdělečnou činnost).

· Účast na NP zaniká:

- dnem uvedeným v odhlášce,
- dnem skončení SVČ,
- dnem zániku oprávnění vykonávat SVČ,
- dnem pozastavení výkonu SVČ,
- prvním dnem, za který nebylo ve stanovené lhůtě zaplaceno pojistné nebo bylo zaplaceno v nižší částce, než je minimální výše (splatnost pojistného za kalendářní měsíce je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce ),
- dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody.

· Z nemocenského pojištění OSVČ se poskytují tyto dávky: nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství (PPM).
· Rozhodným obdobím pro výpočet dávky je 12 kalendářních měsíců před vznikem sociální události, nemá-li OSVČ v předcházejících 12kalendářních měsících ani jeden měsíční základ, je rozhodným obdobím kalendářní měsíc vzniku účasti na NP,
· Vyměřovacím základem pro výpočet dávky je úhrn měsíčních základů v rozhodném období dělený počtem dnů účasti na NP. Měsíční základ je částka, kterou si OSVČ stanovuje sama, a to zaplacením pojistného. Např. platba 56 Kč odpovídá měsíčnímu základu ve výši 4000 Kč (sazba pojistného činí 1,4% tj. 4000/100 x 1,4 = 56),
· PPM náleží OSVČ, pokud nevykonává osobně samostatnou výdělečnou činnost a její účast na NP OSVČ trvala aspoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před nástupem na PPM a zároveň
splňuje podmínku účasti na NP v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství po dobu aspoň 270 dnů.


Ostatní informace pro OSVČ a jsou obsaženy mimo jiné v zákoně:
- č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
- č. 589/1992 Sb,, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů.
- č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
- č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Vytvořeno 8.1.2010 13:30:00 - aktualizováno 31.8.2021 7:12:49 | přečteno 2211x | Eva Navrátilová
load