Úvodní strana > Občan > Magistrát > Informace z odborů > Odbor obecní živnostenský úřad > Informace pro poskytovatele tělovýchovných a sportovních služeb

Informace pro poskytovatele tělovýchovných a sportovních služeb

Následující článek si klade za cíl shrnout některé (již dlouhodobě platné) živnostenskoprávní a vybrané související aspekty podnikání v oblasti poskytování tělovýchovných a sportovních služeb a provozování tělovýchovných zařízení.


Stavební určení prostor a hygienické podmínky

Co se týče místností, resp. prostor, kde cvičení probíhá, pak je nezbytné přizpůsobit tomuto využití jejich stavební určení a hygienické podmínky. Podrobnosti lze získat na stavebním úřadě a na krajské hygienické stanici. Doporučujeme, aby podnikatel tyto záležitosti nepodcenil a poctivě na obou institucích uvedl všechny důležité okolnosti týkající se provozu - tedy např. i to, že půjde o cvičení s hudbou, protože jinak lze v obytné zástavbě (pokud by zde takové zařízení bylo vůbec z územního hlediska povoleno) čekat reakci nespokojených sousedů. Podnikatel je pak při živnostenské kontrole povinen prokázat, že provozovna je k provozování živnosti způsobilá dle zvláštních právních předpisů.


Reprodukovaná hudba a autorská práva

Pokud bude v provozovně znít reprodukovaná hudba, podnikatel bude mít za povinnost platit autorské poplatky (bližší informace např. na http://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/podnikatele-a-kolektivni-sprava-za-co-se-na-provozovnach-musi-platit-a-komu nebo https://www.mkcr.cz/caste-dotazy-737.html).


Živnostenské oprávnění

Obecně platí, že podnikatel musí mít pro provozování živnosti živnostenské oprávnění, které odpovídá celému rozsahu provozované činnosti.

Představme si tuto modelovou situaci:

Podnikatel XY svým jménem, na vlastní odpovědnost, samostatně, soustavně a za účelem dosažení zisku organizuje jednotlivé sportovní lekce, tj. nabízí a prodává jednotlivé vstupy na cvičení, permanentky, zaměstnává lektory (pozor – dohody o provedení práce a pracovní činnosti musí mít písemnou podobu a podnikatel musí být schopen uzavřený pracovněprávní vztah kontrolnímu orgánu prokázat!!) a některá cvičení podnikatel vede sám jako lektor.

Pokud podnikatel provozuje (anebo také vede osobně) lekce cvičení, je povinen mít všechny provozované tělovýchovné a sportovní oblasti uvedeny ve svém živnostenském oprávnění. Např. pokud by chtěl provozovatel XY sám a/nebo prostřednictvím zaměstnaných lektorů realizovat lekce aerobiku, spinningu, boxu a jógy, pak musí mít tento podnikatel živnostenské oprávnění k živnosti ohlašovací vázané s předmětem podnikání: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti aerobiku, spinningu, boxu a jógy. Jedná se o živnost vázanou, takže pro všechny oblasti sportovní činnosti musí podnikatel splnit zvláštní podmínky provozování živnosti. Splnění těchto podmínek prokazuje podnikatel buď sám, nebo prostřednictvím jím ustanoveného odpovědného zástupce. Pro uvedenou živnost lze zvláštní podmínky prokázat např. dokladem o absolvování vysokoškolského vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport nebo osvědčením o absolvování odborného kurzu pro danou oblast sportu (většinou se jedná o kurzy v rozsahu cca 150 hodin) u akreditované organizace apod.

S ohledem na to, že vázaná živnost Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti….. je uvedena navíc i v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu, pak je nutné, aby podnikatel zajistil výkon těchto živností (tedy vlastní vedení cvičebních lekcí) pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost v této příloze uvedenou. Pokud tedy náš fiktivní podnikatel XY kromě toho, že celé sportovní zařízení provozuje, je i sám lektorem např. pro box a jógu, pak musí v těchto oblastech osobně splňovat odbornou způsobilost. Co se týče zaměstnávaných lektorů, pak navíc platí, že podnikatel je povinen minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činnosti těmito osobami vést o těchto osobách evidenci a uchovávat kopie dokladů prokazujících jejich odbornou způsobilost.

Jiná situace nastává, jestliže provozovatel sportoviště (kurtu, bazénu, posilovny, fitness centra apod.) žádné cvičení osobně nevede ani k tomu žádné lektory nezaměstnává. Např. v posilovně má posilovací stroje, na kterých klienti sami bez odborného vedení trenéra cvičí. Podnikatel tedy pouze pronajímá tato tělovýchovná a sportovní zařízení k bezprostřednímu využití spotřebitelem. K tomu podnikateli postačuje živnostenské oprávnění k živnosti ohlašovací volné s předmětem podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – minimálně obor č. 74 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.

Pokud by ve fitness centru byly tělocvičny/prostory, ve kterých povedou hodiny různí lektoři jako osoby samostatně výdělečně činné (tj. na základě svých vlastních živnostenských oprávnění a provozovatel zařízení tyto osoby nezaměstnává), pak by měl být podnikatel schopen prokázat, že tělocvičny pouze lektorům pronajímá jako prostor k vedení jejich vlastních lekcí. Pronájem nebytových prostor není živností. Nájemci prostor ke cvičení - lektoři - potom musí mít vlastní živnostenské oprávnění na činnost: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti… (uvedou oblast, pro kterou jsou odborně způsobilí a kterou hodlají provozovat) a daný prostor budou mít jako svou provozovnu (lektoři pak mají povinnosti jako kterýkoli jiný podnikatel – musí například oznámit předem na živnostenském úřadě zahájení a ukončení činnosti v provozovně, jsou povinni provozovnu řádně označit, odpovídají za to, že provozovna je způsobilá k provozu živnosti atd.).

Není vyloučeno, že u podnikatele může dojít ke kombinaci shora uvedených způsobů, tj. jak pronájmu tělovýchovných a sportovních zařízení, tak vlastního poskytování tělovýchovných a sportovních služeb osobně nebo zaměstnanými lektory. Pak je zapotřebí mít živnostenské oprávnění jak na volnou, tak na vázanou živnost ve všech odpovídajících oblastech provozovaných tělovýchovných služeb.  

V některých případech mají zákazníci možnost v takovém sportovním zařízení zakoupit i různé sportovní nářadí, sportovní doplňky, oblečení nebo potraviny, v některých případech jsou zde i placené dětské koutky atd. Ten, kdo zde takovou činnost hodlá vykonávat, musí být držitelem živnostenského oprávnění k živnosti ohlašovací volné s předmětem podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Pokud bude podnikatel prodávat rozlévané nápoje k přímé konzumaci na místě, pak musí být držitelem živnostenského oprávnění k Hostinské činnosti, pokud bude prodávat balené nápoje, postačuje živnost volná, obor. č. 48 - Velkoobchod a maloobchod.

V některých fitness – posilovnách mohou být solária. Pokud se bude jednat o činnost, která naplní všechny znaky živnosti (tj. soustavnost, samostatnost, provoz vlastním jménem a na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku), pak je nutné, aby provozovatel solária měl k této činnosti zvláštní živnostenské oprávnění k živnosti vázané: Provozování solárií, a pozor, opět se jedná o činnost, jejíž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost.

Závěrem

Legislativa klade na podnikání v oblasti poskytování tělovýchovných a sportovních služeb nepochybně vysoké nároky. Je zapotřebí, aby podnikatel pokryl svými živnostenskými oprávněními všechny obory tělovýchovných a sportovních služeb, které poskytuje, a všechny činnosti, které při naplnění znaků živnosti dle živnostenského zákona v této souvislosti vykonává. 

Vytvořeno 21.11.2017 15:10:19 - aktualizováno 29.7.2021 8:14:29 | přečteno 5828x | Ing. Jana Hochvaldová
Štítky: provozovna , informace , sport , telovychova
 
load