Stánkový prodej

Rádi bychom touto formou naše čtenáře informovali o provozování stánkového prodeje v našem městě a o povinnostech stánkových prodejců a poskytovatelů služeb, které vyplývají ze současné legislativy.

Stánek je mobilní provozovna!

Mobilní provozovnou je míněna provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce. Podnikatel je povinen zajistit, aby mobilní provozovna byla trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby a dále musí být označena údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby. Mobilní provozovna musí být též trvale a zvenčí viditelně označena jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, na rozdíl od kamenné provozovny nemusí však být označena prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli.

Doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby

Další důležité povinnosti z pohledu spotřebitele stanovuje § 31 živnostenského zákona, a to například to, že podnikatel je povinen zajistit, aby na stánku byla přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka. Podnikatel je dále povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Informační povinnost

Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné. Těchto povinností výše uvedených se nemůže prodávající zprostit poukazem na skutečnost, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel.

Označování výrobků

Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny:
a) názvem výrobku, označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji,
b) též údaji o složení materiálu, jde-li o textilní výrobky, s výjimkou těch výrobků, které podle zvláštního předpisu povinnosti označování nepodléhají,
c) též údajem o datu minimální trvanlivosti, jde-li o potravinářské výrobky, popřípadě údajem o datu použitelnosti, jde-li o potravinářské výrobky podléhající rychlé zkáze, ve smyslu zvláštního zákona,
d) jde-li o obuv, též údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech. Prodávající nesmí odstraňovat ani měnit označení výrobků ani jiné údaje uvedené výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem. V případě prodeje výrobku, při jehož označení byly použity symboly, je prodávající povinen vhodně zpřístupnit spotřebiteli informaci o významu těchto symbolů.

Prodej použitých nebo upravovaných výrobků

Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí prodávající na tyto skutečnosti spotřebitele předem zřetelně upozornit. Takové výrobky musí být prodávány odděleně od ostatních výrobků. V provozovně, v místě vyhrazeném k prodeji takových výrobků, nesmí být uloženy předměty, které neslouží k prodeji. Na prodej použitého zboží se vztahuje shora uvedené pouze přiměřeně.

Informace o cenách a o možnostech reklamace

Prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit. Neméně důležité je i to, že prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb (zkráceně jen "reklamace") včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.
 
Tržní řád vymezuje místa, kde je stánkový prodej v Prostějově povolen.
Široká prostějovská veřejnost si již v předchozích letech jistě všimla toho, že v našem městě neprobíhá stánkový prodej nahodile či chaoticky. Místa, kde je v Prostějově povolen prodej mimo zkolaudovanou provozovnu, jsou vymezena přílohou ikona souboruikona souboruNařízení statutárního města Prostějova č. 2/ 2020, kterým se vydává Tržní řad, ve znění pozdějších změn.
S jeho zněním je možno se seznámit v tištěné formě na informační službě Magistrátu města Prostějova (přízemí nové budovy radnice na nám. T.G. Masaryka 12, Prostějov) nebo v elektronické podobě:


ikona souboruNařízení statutárního města Prostějova č. 5/2020, ikona souboruNařízení statutárního města Prostějova č. 4/2021, ikona souboruNařízení statutárního města Prostějova č. 5/2021, ikona souboruNařízení statutárního města Prostějova č. 1/2022 kterými se mění ikona souboruNařízení č. 2/2020, kterým se vydává Tržní řádIng. Bc. Antonie Orálková, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Vytvořeno 21.8.2015 10:14:30 - aktualizováno 27.4.2022 16:51:23 | přečteno 1455x | Ing. Jana Hochvaldová
load