Úvodní strana > Občan > Magistrát > Informace z odborů > Odbor obecní živnostenský úřad > Upozornění pro podnikatele činící podání na FÚ

Upozornění pro podnikatele činící podání na FÚ

Zúžení okruhu osob,  které  mohou využít možnost učinit podání vůči správci daně prostřednictvím Centrálního registračního místa (CRM), které je na obecním živnostenském úřadě.

Zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se změnil zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony se změnilo ustanovení § 45a živnostenského zákona, které upravuje pravidla fungování obecních živnostenských úřadů jako centrálních registračních míst (dále jen „CRM“), tj. míst, kde může fyzická i právnická osoba splnit povinnosti nejen podle živnostenského zákona, ale i podle dalších právních předpisů, tak, že od 1. 1. 2015 může fyzická i právnická osoba podat na živnostenském úřadu přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně pouze za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě /viz § 45a odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) živnostenského zákona ve znění od 1. 1. 2015/.

S účinností od 1. ledna 2015 tedy platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky - datovou zprávou.

Dne 1. 1. 2016 nabyla účinnosti část zákona č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (mj. ustanovení § 101a zákona o dani z přidané hodnoty upravující povinnou elektronickou formu podání), a další související zákony, jíž se dále zužuje okruh subjektů, kteří mohou využít možnost učinit podání vůči správci daně prostřednictvím CRM, neboť se rozšiřuje okruh subjektů, kteří mají zákonem stanovenou povinnost činit podání vůči správci daně v elektronické podobě.

Od 1. 1. 2016 se tedy povinnost činit všechna shora uvedená podání, tj. i podání přihlášky k registraci a oznámení změny registračních údajů, elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně vztahuje na všechny plátce DPH (tj. i na podnikatele podnikající v režimu živnostenského zákona, pokud jsou v postavení plátců DPH).

Ustanovení § 101a zákona o dani z přidané hodnoty však upravuje výjimku ze shora uvedené povinnosti činit povinně podání podle tohoto zákona vůči správci daně elektronickou formou. Podle odstavce 2 předmětného ustanovení nejsou povinni podávat v elektronické podobě přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů tzv. identifikované osoby. Výčet těchto osob je upraven v § 6g až 6l zákona o dani z přidané hodnoty. Identifikované osoby, pokud jsou podnikateli podnikajícími v režimu živnostenského zákona, mohou tedy i nadále činit svá podání podle zákona o dani z přidané hodnoty prostřednictvím CRM.

Na základě výše uvedených ustanovení tedy došlo k zúžení okruhu subjektů, které jsou nadále oprávněny využívat služeb CRM a plnit prostřednictvím živnostenského úřadu povinnosti vyplývající z právních předpisů upravujících správu daní a bude-li podání vůči správci daně, které by mělo být učiněno elektronickou cestou na adresu správce daně, učiněno prostřednictvím CRM a bude-li jedinou vadou tohoto podání nedodržení formy podání, bude toto podání považováno za bezvadné, ale správce daně za nedodržení předepsané elektronické formy uloží podnikateli pokutu ve výši 2.000 Kč. Vedle toho může správce daně uložit podateli pokutu do 50.000 Kč, pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní.

Odbor obecní živnostenský úřad

Magistrátu města Prostějova

Vytvořeno 9.3.2016 12:15:10 - aktualizováno 31.8.2021 7:09:52 | přečteno 1188x | Eva Navrátilová
Štítky: povinnost , podnikatel , upozorneni , financni , fu , dph , crm
 
load