Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochranou se rozumí zejména

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči!

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje na děti (nezletilé děti ve věku 0 – 18 let)

 • jejichž rodiče:
  • zemřeli
  • neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo
  • nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti
 • které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o dítě mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky podle zákona upravujícího přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických osob nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu
 • které jsou na základě žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umisťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami
 • které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území ČR nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu.

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Každý je oprávněn upozornit na závadové chování dětí jejich rodiče.

Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti nebo další skutečnosti, které nepříznivě ovlivňují vývoj dětí.

Výkon sociálně-právní ochrany dětí je prováděn zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení sociální prevence.

Činnost těchto oddělení se zaměřuje na poskytování sociálně-právní ochrany a řídí se zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, dále také zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnanci uvedených oddělení mají při výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (dále jen „zákona“) i v době výkonu pracovní pohotovosti, tento rozsah oprávnění a povinností:

  § 19 odst. 4 zákona – obecní úřad obce s rozšířenou působností sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a vývoj dětí v předpěstounské péči. Zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazeni do obecního úřadu jsou přitom povinni navštěvovat rodinu, kde dítě žije, popřípadě jiné prostředí, kde se dítě zdržuje, nejméně jednou za 3 měsíce v období prvních 6 měsíců péče nahrazující péči rodičů a předpěstounské péče, a poté v souladu se zájmy dítěte podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců.

§ 29 odst. 2 zákona – zaměstnanec je povinen

a) nejméně jednou za 3 měsíce navštívit dítě, které bylo do péče ústavního zařízení svěřeno rozhodnutím soudu nebo kterému bylo uloženo ústavní ochranné léčení

b) nejméně jednou za 3 měsíce navštívit rodiče dítěte, které bylo do péče ústavního zařízení svěřeno rozhodnutím soudu nebo kterému bylo uloženo ústavní ochranné léčení

c) navštívit dítě uvedené v § 10a odst. 1 bezodkladně poté, kdy se o něm dozví, a dále podle potřeb dítěte.

 § 29 odst. 3 zákona – zaměstnanec je oprávněn hovořit s dítětem bez přítomnosti dalších osob, zejména zaměstnanců ústavního zařízení, a má právo nahlížet do spisové dokumentace, kterou ústavní zařízení o dítěti vede.

 § 34 odst. 3 zákona – zaměstnanec je povinen alespoň jednou za 3 měsíce navštívit dítě,

a) které je ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, a projednat s ním zejména možnost zaměstnání nebo přípravy na budoucí povolání nebo zaměstnání po ukončení výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody,

b) o něž ve věznici pečuje odsouzená nebo obviněná žena.

§ 52 odst. 1 zákona – zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí jsou oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije, v obydlí a zjišťovat v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školském zařízení, v zařízení poskytovatele zdravotních služeb, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování, a současně s odkazem na § 8 odst. 2 zákona - dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.

  § 52 odst. 2 zákona – zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí jsou oprávněni pořídit obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje, je-li to třeba pro účely ochrany práv dítěte.

Dále jsou zaměstnanci vykonávající sociálně-právní ochranu dětí pověřeni jednat jménem statutárního města Prostějova v řízeních týkajících se nezletilých dětí před soudy všech stupňů a notářstvími na celém území ČR. Činit jménem statutárního města Prostějova při jednáních před těmito soudy a notářstvími právní úkony, a dále vykonávat funkci opatrovníka a poručníka v případech ustanovení opatrovníkem a poručníkem, zejména podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dále zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, a podle zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění, zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, v platném znění.


Zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany a oddělení sociální prevence pracují pod supervizí PhDr. Pavla Pokorného.


 
 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

19.8.2015 14:37:52 | přečteno 23500x | pavlina.dockalova | Celý článek
 

Oddělení sociální prevence

26.5.2015 15:07:18 | přečteno 2968x | pavlina.dockalova | Celý článek
 
Vytvořeno 26.5.2015 15:06:18 | přečteno 3039x | Mgr.Bc. Pavlína Dočkalová
load