Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 

Zaměstnanci oddělení řeší především

 • zastupování dětí v  soudních a jiných řízeních, pokud je nemohou zastoupit jejich rodiče, jedná se o případy, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem nebo ke střetu zájmů dětí týchž rodičů, nemůže-li dítě zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti tzv. „kolizního opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat, tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán sociálně-právní ochrany
 • situaci dětí, kdy jim není poskytována ze strany rodičů nebo osob odpovědných za výchovu dostatečná péče
 • situaci dětí, které jsou týrané, zneužívané a zanedbávané
 • poskytování další pomoci dětem a jejich rodičům nebo osobám odpovědným za jejich výchovu

Náhradní rodinná péče

Zaměstnanci oddělení řeší především:
 • V oblasti zprostředkování osvojení a pěstounské péče
  • vyhledávají děti vhodné k osvojení nebo děti vhodné ke svěření do pěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu
  • vyhledávají osoby, které jsou vhodné stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu
  • přijímají žádosti od osob, které mají zájem stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu
  • přijímají písemný souhlas rodičů k osvojení jejich dětí
 • zajišťují uzavíraní dohod o výkonu pěstounské péče a sledují jejich dodržování
 • sledují vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob
 • vykonávají funkci opatrovníka nebo poručníka a činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a jeho zastoupení v době, kdy mu soudem není ustanoven poručník nebo pokud se poručník neujme své funkce
 • poskytují poradenskou pomoc

Komise pro sociálně-právní ochranu

Komise je zřízená od 1. 1. 2003 jako zvláštní orgán obce s rozšířenou působností. Komisi zřizuje primátorka města, jmenuje a odvolává předsedu komise, jeho zástupce a ostatní členy komise. Tajemníkem komise je zaměstnanec magistrátu města zařazený na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

Úkoly komise

 • Rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, pokud právnická nebo fyzická osoba žádá pouze o pověření ke zřízení výchovně rekreačního tábora pro děti
 • Koordinuje výkon sociálně právní ochrany na území správního obvodu obec s rozšířenou působností
 • Navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v komisi za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině
 • Doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy a připravuje programy péče o problémové děti
 • Na žádost tajemníka Magistrátu města Prostějova posuzuje jednotlivé případy provádění sociálně-právní ochrany a vydává k nim stanoviska

Tajemnicí komise je Mgr. Jitka Všetičková, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, tel. 582 329 540, e-mail: jitka.vsetickova@prostejov.eu.

Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí začleněné do odboru sociálních věcí sídlí v budově Magistrátu města Prostějova, Školní ul. č. 4, Prostějov, 2. a 3. patro.

Rozdělení obvodů jednotlivých zaměstnanců oddělení je abecední a zpravidla řídí se počátečním písmenem příjmení dítěte nebo dětí. V případech, kdy příjmení dětí žijících v rodině jsou rozdílná, řídí se vždy počátečním písmenem příjmení nejstaršího dítěte. Ve zvláštních případech (např. pochybnost o podjatosti) přidělí vedoucí oddělení případ dítěte do obvodu zaměstnanci i mimo abecední rozdělení. O této skutečnosti budou rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu prokazatelně informováni.

Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí:
Mgr. Jitka Všetičková, dv. č. 332, tel.: 582 329 540, e-mail: jitka.vsetickova@prostejov.eu

Seznam, kontakty a obvody zaměstnanců oddělení sociálně-právní ochrany dětí


 Péče o rodinu 

 

Jméno zaměstnance

obvod

č. dv.

telefon

e-mail

Přidalová Vlasta,Bc.

Hr-Hy,Ja-Jel,O,R

419a-3.patro

582329568

vlasta.pridalova@prostejov.eu


Horáková Tereza, Bc.

 F, G,Jem-Ju, Kř-Ku,Ř,To-Tu

419-3.patro

582329305

tereza.horakova@prostejov.eu

Čadílková Nela, Mgr.

B,Ka-Kl

418a-3.patro

582329566

nela.cadilkova@prostejov.eu

Prokopová Aneta, Mgr.

Kv-Ky, L,Pl-Pu

418a-3.patro

582329583

aneta.prokopova@prostejov.eu

Greplová Jaroslav, Bc.

A,Ha-Hož,Ch

418-3.patro

582329547

jaroslava.greplova@prostejov.eu

Kubešová Kristina, Bc.


419-3.patro

582329565

kristina.kubesova@prostejov.eu

Pěničková Lucie,Mgr.,Bc.

E, I,Kor-Kr,Sa-Sk,Vi-Vš,Y,Z

417-3.patro

582329567

lucie.penickova@prostejov.eu

Urban Jiří,Bc.

Km-Kon,M,Ta-Tl

417-3.patro

582329552

jiri.urban@prostejov.eu

Zamykalová Vendula,Mgr.

N,Š,Vt-Vy

328a-2.patro

582329581

vendula.zamykalova@prostejov.eu

Pešková Martina, Mgr.

C,W, spisy Nom

328a-2.patro

582329537

martina.peskova@prostejov.eu

Čížková Tamara, Bc.

D,Ž

329-2.patro

582329329

tamara.cizkova@prostejov.eu

Sedláčková Eva, Mgr.,Bc.

Pa-Pi,Va-Ve

330-2.patro

582329541

eva.sedlackova@prostejov.eu

Marčíková Iveta,Mgr.

Č,Sl-Su,U

330a-2.patro

582329538

iveta.marcikova@prostejov.euNáhradní rodinná péče

Jméno zaměstnance

obvod

č. dv.

telefon

e-mail

Kovářová Pavla, Bc.,DiS.

Koř-Pol- děti v pěstounské péči a osoby pečující

I-P- žadatelé o NRP,osvojení, pěstounská péče na přechodnou dobu

414a-3.patro

582 329 546

pavla.kovarova@prostejov.eu 

Mlčochová Michaela, Mgr.

Pom-Ž- děti v pěstounské péči a osoby pečující

R-Ž- žadatelé o NRP,osvojení, pěstounská péče na přechodnou dobu

418-3.patro

582 329 436

michaela.mlcochova@prostejov.eu

Vejmělková Romana

A-Kor-děti v pěstounské péči a osoby pečující

A-CH-žadatelé o NRP,osvojení, pěstounská péče na přechodnou dobu

414-3.patro

582 329 536

romana.vejmelkova@prostejov.eu


Číslo faxu na oddělení sociálně-právní ochrany dětí: 582 329 329
 

  


Vytvořeno 19.8.2015 14:37:52 | přečteno 11864x | Mgr.Bc. Pavlína Dočkalová
load