Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 

Zaměstnanci oddělení řeší především

 • zastupování dětí v  soudních a jiných řízeních, pokud je nemohou zastoupit jejich rodiče, jedná se o případy, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem nebo ke střetu zájmů dětí týchž rodičů, nemůže-li dítě zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti tzv. „kolizního opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat, tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán sociálně-právní ochrany
 • situaci dětí, kdy jim není poskytována ze strany rodičů nebo osob odpovědných za výchovu dostatečná péče
 • situaci dětí, které jsou týrané, zneužívané a zanedbávané
 • poskytování další pomoci dětem a jejich rodičům nebo osobám odpovědným za jejich výchovu

Náhradní rodinná péče

Zaměstnanci oddělení řeší především:
 • V oblasti zprostředkování osvojení a pěstounské péče
  • vyhledávají děti vhodné k osvojení nebo děti vhodné ke svěření do pěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu
  • vyhledávají osoby, které jsou vhodné stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu
  • přijímají žádosti od osob, které mají zájem stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu
  • přijímají písemný souhlas rodičů k osvojení jejich dětí
 • zajišťují uzavíraní dohod o výkonu pěstounské péče a sledují jejich dodržování
 • sledují vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob
 • vykonávají funkci opatrovníka nebo poručníka a činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a jeho zastoupení v době, kdy mu soudem není ustanoven poručník nebo pokud se poručník neujme své funkce
 • poskytují poradenskou pomoc

Komise pro sociálně-právní ochranu

Komise je zřízená od 1. 1. 2003 jako zvláštní orgán obce s rozšířenou působností. Komisi zřizuje primátor města, jmenuje a odvolává předsedu komise, jeho zástupce a ostatní členy komise. Tajemníkem komise je zaměstnanec magistrátu města zařazený na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

Úkoly komise

   
 • Koordinuje výkon sociálně právní ochrany na území správního obvodu obec s rozšířenou působností
 • Navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v komisi za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině
 • Doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy a připravuje programy péče o problémové skupiny dětí.
 • Na žádost tajemníka Magistrátu města Prostějova posuzuje jednotlivé případy provádění sociálně-právní ochrany a vydává k nim stanoviska

Tajemnicí komise je Mgr. Jitka Všetičková, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, tel. 582 329 540, e-mail: jitka.vsetickova@prostejov.eu.

Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí začleněné do odboru sociálních věcí sídlí v budově Magistrátu města Prostějova, Školní ul. č. 4, Prostějov, 2. a 3. patro.

Rozdělení obvodů jednotlivých zaměstnanců oddělení je abecední a zpravidla řídí se počátečním písmenem příjmení dítěte nebo dětí. V případech, kdy příjmení dětí žijících v rodině jsou rozdílná, řídí se vždy počátečním písmenem příjmení nejstaršího dítěte. Ve zvláštních případech (např. pochybnost o podjatosti) přidělí vedoucí oddělení případ dítěte do obvodu zaměstnanci i mimo abecední rozdělení. O této skutečnosti budou rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu prokazatelně informováni.

Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí:
Mgr. Jitka Všetičková, dv. č. 332, tel.: 582 329 540, e-mail: jitka.vsetickova@prostejov.eu

Seznam, kontakty a obvody zaměstnanců oddělení sociálně-právní ochrany dětí


 

Jméno zaměstnance

obvod

č. dv.

telefon

e-mail

Přidalová Vlasta,Bc.

Hr-Hy,Ja-Jel,R

419a-3.patro

582329568

vlasta.pridalova@prostejov.eu

Straková Michaela, Mgr.

C,O,Š,U,W

415-3.patro

582329322

michaela.strakova@prostejov.eu

Horáková Tereza, Mgr.

 F, G,Jem-Ju,Ř,To-Tu

419-3.patro

582329305

tereza.horakova@prostejov.eu

Kopečná Iveta, Mgr.

B,Ka-Kl

418a-3.patro

582329566

iveta.kopecna@prostejov.eu

Slepánková Lucie, Mgr.

 L,Pl-Pu

418a-3.patro

582329583

lucie.slepankova@prostejov.eu

Greplová Jaroslav, Bc.

A,Ha-Hož,Ch 

418-3.patro

582329547

jaroslava.greplova@prostejov.eu

Kopečná Monika, Mgr.

E,I,Km-Ky

419-3.patro

582329565

monika.kopecna@prostejov.eu

Klváčková Lucie,Mgr.,DiS.

Sa-Sk,Y,Z

417-3.patro

582329567

lucie.klvackova@prostejov.eu

Urban Jiří, Mgr.

M,Ta-Tl

417-3.patro

582329552

jiri.urban@prostejov.eu

Zamykalová Vendula,Mgr.

N,Vt-Vy

328a-2.patro

582329581

vendula.zamykalova@prostejov.eu

Hurčíková Markéta, Mgr.

Č, Sl-Sž, Va-Vš

330a-2.patro

582329538

marketa.hurcikova@prostejov.eu

Čížková Tamara, Bc.

D,Ž, Pa-Pl

329-2.patro

582329329

tamara.cizkova@prostejov.eu

 

Náhradní rodinná péče

Jméno a příjmení  obvod č. dv. telefone-mail 
 Kovářová Pavla, Bc.,DiS.Ho-Ma-děti v pěstounské péči a osoby pečující

I-M-žadatelé o NRP, osvojení, pěstounská péče na přechodnou dobu

 414a-3.patro 582329546

 pavla.kovarova@prostejov.eu


Vejmělková RomanaA-Hn-děti v pěstounské péči a osoby pečující

A-Ch-žadatelé o NRP, osvojení, pěstounská péče na přechodnou dobu

 414-3.patro 582329536

 romana.vejmelkova@prostejov.eu


Mlčochová Michaela, Mgr.Re-Ž-děti v pěstounské péči a osoby pečující

Ř-Ž-žadatelé o NRP, osvojení, pěstounská péče na přechodnou dobu

 412-3.patro 582329436

 michaela.mlcochova@prostejov.eu


 Nebojsová Magda, Bc.Me-Rov-děti v pěstounské péči a osoby pečující

N-R-žadatelé o NRP, osvojení, pěstounská péče na přechodnou dobu

 413-3.patro 582329556

magda.nebojsova@prostejov.eu
Číslo faxu na oddělení sociálně-právní ochrany dětí: 582 329 329


  

  


Vytvořeno 19.8.2015 14:37:52 | přečteno 23769x | Mgr.Bc. Pavlína Dočkalová
load