Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v ust. § 9a, odst. 3 a 4 a Vyhláška č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí (ust. § 6 a příloha č. 1 Vyhlášky), ve znění pozdějších předpisů,  zavádějí do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí od 1. 1. 2015 standardy kvality sociálně-právní ochrany.

Orgánem sociálně-právní ochrany dětí je Magistrát města Prostějova, výkon sociálně-právní ochrany dětí je prováděn pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a pracovníky oddělení sociální prevence na odboru sociálních věcí.

Jedná se o soubor postupů a pravidel orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany.

Orgán sociálně-právní ochrany je povinen se při výkonu sociálně-právní ochrany těmito standardy řídit.

Kontrolu naplňování a dodržování kritérií standardů prování nadřízený správní orgán, kterým je v případě Magistrátu města Prostějova Krajský úřad Olomouckého kraje.

Okruhy standardů kvality:


ikona souboru-místní a časová dostupnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí

-prostředí a podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí

ikona souboru-informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

-personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

-přijímání a zaškolování zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany a jejich profesní rozvoj

- prevence ohrožení dítěte, metody, principy a postupy zaměstnanců sociálně-právní ochrany při práci s klienty

-kontrolní mechanismy výkonu sociálně-právní ochrany dětí

-vedení dokumentace na úseku sociálně-právní ochrany dětí

ikona souboru ikona souboru-způsob vyřizování a podávání stížností

-návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další fyzické a právnické osoby.

Podrobnější vymezení standardů, kritérií upravuje příloha č. 1 Vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. ve znění pozdějších předpisů.

Materiál Naplnění standardů kvality orgánu sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Prostějova, u kterých je dána povinnost písemného zpracování, je k nahlédnutí u vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova a dále u vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí a vedoucí oddělení sociální prevence.

Vytvořeno 8.12.2015 10:22:05 | přečteno 987x | Mgr.Bc. Pavlína Dočkalová
load