Úvodní strana > Občan > Magistrát > Informace z odborů > Odbor územního plánování a památkové péče > Územní plánování > Informace o zrušených částech Opatření obecné povahy č. 1/2014 – Územního plánu Prostějov

Informace o zrušených částech Opatření obecné povahy č. 1/2014 – Územního plánu Prostějov

Zrušení v rozsahu funkčního využití plochy č. 1185

Dle rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje č. j. KUOK 9804/2015 ze dne 18.2.2015 se Opatření obecné povahy č. 1/2014 - Územní plán Prostějov, vydané zastupitelstvem usnesením č. 14101 s datem nabytí účinnosti dne 27.6.2014 (dále jen opatření obecné povahy) zrušuje v severní části funkčního využití pozemku parcelní číslo 5784 v katastrálním území Prostějov jako plochy s rozdílným způsobem využití „plochy smíšené obytné (SX)“ pod číslem 1185.

Zrušení v rozsahu vymezení ploch č. 0618, 0619, 0620, 0621 a 0622

Dle rozsudku nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 121/2015 – 53 ze dne 30.3.2016 se Opatření obecné povahy č. 1/2014 - Územní plán Prostějov, vydané zastupitelstvem města Prostějova usnesením ze dne 10.6.2014, č. 14101, zrušuje dnem právní moci tohoto rozsudku v textové i grafické části v rozsahu vymezení ploch č. 0618, 0619, 0620, 0621, a 0622.

Zrušení v rozsahu vymezení ploch č. 0819, 0821, 0824, a 0825

Dle rozsudku krajského soudu v Brně č. j. 64 A 2/2016 - 126 ze dne 27.6.2016 se Opatření obecné povahy č. 1/2014 - Územní plán Prostějov, vydané zastupitelstvem Statutárního města Prostějov dne 10.6.2014, které nabylo účinnosti dne 27.6.2014, v části vymezení ploch č. .0819, .0821, .0824 a .0825 a v regulativech využití těchto ploch, zrušuje dnem právní moci tohoto rozsudku. 

Zrušení stanovené podmínky pro trasu pěšího propojení přes plochy č. 0871 a 0875

Dle rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje č. j. KUOK 61386/2017 ze dne 31.7.2017 se Opatření obecné povahy č. 1/2014 - Územní plán Prostějov, vydané zastupitelstvem usnesením č. 14101 s datem nabytí účinnosti dne 27.6.2014 (dále jen opatření obecné povahy) se ruší stanovení podmínky pro trasu pěšího propojení přes plochy s označením .0871 a .0875. 

Vytvořeno 6.1.2017 15:25:16 - aktualizováno 21.8.2017 10:48:55 | přečteno 526x | Mgr. Radek Brablec
load