Územně analytické podklady

Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov (ÚAP)

ÚAP patří k tzv. územně plánovacím podkladům. Pořizují se pro celé správní území obce s rozšířenou působností Prostějov. Jsou podkladem pro tvorbu územních plánů a jejich změn, regulačních plánů, územních studií, vedení technických map a pro rozhodování v území. 

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (rozbor udržitelného rozvoje území).

V současné době se jedná o tzv. V. úplnou aktualizaci ÚAP z roku 2020. Dne 16.12.2020 proběhlo její projednání s obcemi správního obvodu - ikona souboru ikona souborudoklad o projednání.

Územně analytické podklady obsahují:

a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Zahrnují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území.
Grafická část podkladů pro RURÚ je tvořena následujícími výkresy: 

VÝKRES HODNOT ÚZEMÍ

VÝKRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

VÝKRES ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

b) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Textovou částí RURÚ je dokument s názvem

ikona souboru ikona souboruROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ORP PROSTĚJOV

Grafickým zpracováním RURÚ je pak

VÝKRES PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území (§ 166 SZ) je realizováno prostřednictvím Portálu územního plánování Olomouckého kraje

Právní úprava územně analytických podkladů

Pořizování územně analytických podkladů (dále jen „ÚAP") je upraveno ustanovením § 26 – 29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a z vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

ikona souboruPasport údaje o území (Příloha č. 2 k vyhlášce 500/2006 Sb.)

Aktualizace územně analytických podkladů

Územně analytické podklady jsou průběžně aktualizovány na základě nových údajů o území a průzkumů území. Každé 4 roky se pořídí jejich úplná aktualizace. V současné době se jedná o pátou úplnou aktualizaci ÚAP z roku 2020.

Zveřejnění územně analytických podkladů

Územně analytické podklady jsou zveřejněny v příslušném rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona. Dále jsou vystaveny k veřejnému nahlédnutí a ke konzultaci v kanceláři č. 403 v přístavbě budovy radnice, na Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova, nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov u Mgr. Radek Brablec (tel. 582 329 192) v provozní době Magistrátu města Prostějova.

Výdej územně analytických podkladů

Datová část územně analytických podkladů je poskytována v požadovaném datovém a nezbytném územním rozsahu na základě podepsané smlouvy a to pouze za účelem územně plánovací činnosti, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie (§ 27 stavebního zákona). Data jsou vydávána ve vektorových formátech SHP (ESRI Shape Format) a DGN (Bentley Microstation), jsou referencována v souřadnicovém systému JTSK.

ikona souboruVzor smlouvy pro výdej ÚAP

Metodika tvorby ÚPD MINIS (minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.4) (odkaz vede na stránky Olomouckého kraje) 

Vyplněné a podepsané smlouvy zašlete poštou ve dvou vyhotoveních na adresu Magistrátu města Prostějova.

4. úplná aktualizace ÚAP 2016

Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP byla kompletně pořizována oddělením územního plánování,Odboru územního plánování a památkové péčeMMPv. Byla pořízena ke dni 22.12.2016. 

3. úplná aktualizace ÚAP 2014

Třetí úplná aktualizace ÚAP byla kompletně pořizována oddělením územního plánování, stavebního úřadu MMPv. Byla pořízena ke dni 31.12.2014. 

2. úplná aktualizace ÚAP 2012

Druhá úplná aktualizace ÚAP byla kompletně pořizována oddělením územního plánování, stavebního úřadu MMPv. Byla pořízena ke dni 20.12.2012. 

1. úplná aktualizace ÚAP 2010

První úplná aktualizace ÚAP byla kompletně pořizována oddělením územního plánování, stavebního úřadu MMPv. První úplná aktualizace ÚAP byla pořízena k 31.12.2010. 

Původní ÚAP

Původní ÚAP zhotovila společnost EKOTOXA s.r.o., ve spolupráci s Ing. arch. Petrem Malým na základě smlouvy podepsané 30. 6. 2008, k předání kompletního díla pak došlo 27. 2. 2009. 

Vytvořeno 12.2.2015 14:45:45 - aktualizováno 12.1.2021 10:54:49 | přečteno 4360x | Mgr. Radek Brablec
load