Územní studie Prostějov

stav k 3. 11. 2022


Odbor územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova, jako úřad územního plánování v přenesené působnosti (§6 stavebního zákona), plní funkci pořizovatele územních studií v územním rozsahu své působnosti.

Územní plán Prostějov (ÚP), který nabyl účinnosti 27. 6. 2014, vymezuje plochy a koridory územních studií, ve kterých je prověření změn jejich využití podmínkou pro další rozhodování v území. ÚP stanovil původně požadavek na zpracování 19 územních studií (ÚS), pro které stanovil šestiletou lhůtu od data nabytí účinnosti ÚP na vložení dat o jejich evidenci. S pořízením III. a IV. změny ÚP Prostějov, došlo k přehodnocení potřebnosti některých územních studií (jedná se o ÚS subcentrum Krasice-západ, ÚS křižovatka Prostějov-centrum, ÚS Moravská, ÚS Francouzská, ÚS sídliště Svobody, ÚS sídliště E. Beneše, ÚS Mozartova, ÚS Tylova-sever, ÚS Tylova-jih, ÚS sídliště Šárka…).

Pro území správního obvodu ORP Prostějov byla zpracována Územní studie krajiny SO ORP Prostějov.

Výstavba v plochách a koridorech, které jsou v ÚP podmíněny zpracováním územní studie, je možná až poté, kdy pořizovatel územní studii zaregistruje v celostátní databázi a schválí možnost jejího využití. ÚS slouží jako podklad pro změnu územně plánovací dokumentace nebo jako podklad pro rozhodování v území. Důvody pro prověření vybraných území územní studií jsou uvedeny v kap. 12 textové části ÚP, graficky je území pak názorně vymezené např. v základním členění území. Další ÚS mohou být pořizovány z vlastního podnětu města nebo na základě jiného podnětu.
 
ZPRACOVANÉ ÚZEMNÍ STUDIE (Z ÚP PROSTĚJOV)

Územní studie Sídliště Hloučela, 07/2015

Požadavek pořízení vyplynul jak z vydaného územního plánu, tak z požadavku umístění patrových garáží (PFAF). Studie řeší zmírnění deficitu odstavných a parkovacích stání v sídlišti, při zachování optimálního rozsahu veřejných prostranství.


Územní studie Subcentrum Vrahovice, 04/2016

Důvodem vymezení území ÚS Subcentrum Vrahovice (v ÚP označované jako ÚS 02) je posílení postavení Vrahovic a Čechůvek v rámci organismu města, s navrženým rozvojem polyfunkční obytné zástavby a občanského vybavení, prověření možnosti výstavby případných lokálních dominant, navržení vnitřního členění ploch, prověření umístění parkovacích ploch případně objektů a vymezení potřebných pozemků pro veřejná prostranství včetně jejich konkrétního řešení.

Územní studie Subcentrum Vrahovice byla podpořena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.
IROP CZ RO B C RGB, obrázek se otevře v novém okně

Územní studie Malá průmyslová zóna Brněnská - východ, 04/2016

Cílem územní studie bylo dotvoření veřejného prostranství s napojením na stávající cyklistickou stezku Prostějov – Žešov, návrh prostupnosti územím a vytvoření předpokladů pro bezpečnou docházku a dojížďku do zaměstnání. 

Územní studie Malá průmyslová zóna Brněnská - východ byla podpořena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.
IROP CZ RO B C RGB, obrázek se otevře v novém okně


Územní studie Barákova - Vrahovická - propojení Držovice , 10/2016

Cílem územní studie je návrh veřejných prostranství v souvislosti s řešením problému propojení ulice Barákovy a ulice Vrahovické; mimoúrovňovým křížením se železniční tratí a následným umístěním přivaděče na D46.

Územní studie Barákova - Vrahovická - propojení Držovice byla podpořena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.
IROP CZ RO B C RGB, obrázek se otevře v novém okně

Územní studie Plumlovská 
, 12/2016

Cílem územní studie ÚS-03 ‚‚Plumlovská‘‘ je návrh komplexního řešení ulice Plumlovské jako nové městské třídy.

Územní studie Plumlovská byla podpořena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.
IROP CZ RO B C RGB, obrázek se otevře v novém okně

Územní studie veřejná prostranství přednádražního prostoru (dopravní terminál) , 01/2017

Jedná se o zpracování studie pro zajištění komfortního přestupu mezi jednotlivými druhy linek místní, regionální a dálkové hromadné a individuální dopravy, zejména také dořešení napojení na mezi vlakovým a autobusovým nádražím. Nová koncepce území má za úkol vytvořit kvalitní podmínky pro vznik nového reprezentativního centra Prostějova ve spojení s multimodálním uzlem osobní dopravy.

Územní studie veřejná prostranství přednádražního prostoru (dopravní terminál) byla podpořena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.

IROP CZ RO B C RGB, obrázek se otevře v novém okně

Územní studie Malá průmyslová zóna Brněnská - západ, 05/2017

Cílem územní studie bylo dotvoření veřejných prostranství v rámci zastavitelných ploch, jejich polohu, rozměry, význam a charakter. V návaznosti s tímto navrhnout strukturu zástavby průmyslových objektů a prověřit funkční i kompoziční vazby veřejných prostranství. 

Územní studie Malá průmyslová zóna Brněnská - západ byla podpořena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.

IROP CZ RO B C RGB, obrázek se otevře v novém okně

Územní studie Pod Okružní - západ, 07/2017

Cílem je definovat systém veřejných prostranství v rámci zastavitelných ploch, jejich polohu, rozměry, význam a charakter. V návaznosti s tímto navrhnout strukturu zástavby a prověřit funkční i kompoziční vazby veřejných prostranství.

Územní studie Pod Okružní - západ byla podpořena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.

IROP CZ RO B C RGB, obrázek se otevře v novém okně

Územní studie Pod Okružní - východ, 07/2017

Cílem je definovat systém veřejných prostranství v rámci zastavitelných ploch, jejich polohu, rozměry, význam a charakter. V návaznosti s tímto navrhnout strukturu zástavby a prověřit funkční i kompoziční vazby veřejných prostranství.

Územní studie Pod Okružní - východ byla podpořena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.

IROP CZ RO B C RGB, obrázek se otevře v novém okně

Územní studie Plumlovská sever – Pololání, 07/2017

Cílem je definovat systém veřejných prostranství v rámci zastavitelných ploch, jejich polohu, rozměry, význam a charakter. V návaznosti s tímto navrhnout strukturu zástavby a prověřit funkční i kompoziční vazby veřejných prostranství.

Územní studie Plumlovská sever – Pololání byla podpořena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.

IROP CZ RO B C RGB, obrázek se otevře v novém okně

Územní studie Plumlovská sever - Silnická, 07/2017

Cílem je definovat systém veřejných prostranství v rámci zastavitelných ploch, jejich polohu, rozměry, význam a charakter. V návaznosti s tímto navrhnout strukturu zástavby a prověřit funkční i kompoziční vazby veřejných prostranství.

Územní studie Plumlovská sever - Silnická byla podpořena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.

IROP CZ RO B C RGB, obrázek se otevře v novém okně

Územní studie Subcentrum Krasice – východ II, 11/2018

Požadavek pořízení vyplynul z územního plánu a z požadavku soukromého investora, rovněž zohledňuje záměry města Prostějova.

Územní studie "ÚS-20 Šlikova, Mlýnská", 12/2018
Požadavek pořízení vyplynul z územního plánu a z požadavku soukromého investora. Studie řeší pozemky, stavby a zařízení především pro veřejné vybavení.

OSTATNÍ ÚZEMNÍ STUDIE

Územní studie mohou být pořizovány i dle konkrétní potřeby, např. z podnětu vedení města nebo jiného odboru, případně z podnětu právnických nebo fyzických osob; jejich pořízení pak může být podmíněno úplnou nebo částečnou úhradou toho, kdo tento podnět podá.

Územní studie Vrahovice, ulice M. Alše, 11/2014
Podnět k pořízení Odborem rozvoje investic MMPv z důvodu řešení prostorového uspořádání území navrhované plochy bydlení včetně navazující veřejné infrastruktury, a to primárně v souvislosti s připravovanou zástavbou rodinných domů ve Vrahovicích.


Územní studie Poliklinika Karlov, 03/2015

Vznikla z požadavku investora. Záměr je umístěn do stabilizované plochy obytné smíšené č. 0251 a spadá do podmíněně přípustného využití (bod 7.1.3. h - v ÚP Prostějov), kde se splnění podmínek prověřuje územní studií.


Územní studie ulice Drozdovice (p. č. 1713 a 1715/1 v k.ú. Prostějov), 09/2015

Vznikla z požadavku investora. Záměr je umístěn do stabilizované plochy obytné smíšené a spadá dle ÚP Prostějov do podmíněně přípustného využití (bod 7.1.3. h - v ÚP Prostějov), kde se splnění podmínek prověřuje územní studií.


Územní studie Wolkerova-Tylova (nezastavěné nároží), 09/2015

Vznikla z požadavku investora. Záměr je umístěn do stabilizované plochy občanského vybavení - komerční zařízení a spadá dle ÚP Prostějov do podmíněně přípustného využití (bod 7.3.3. písm. e) ÚP Prostějov), kde se splnění podmínek prověřuje územní studií.


Územní studie Ordinace a lékárna , ul. Olomoucká, Prostějov, 04/2016

Vznikla z požadavku investora. Záměr je umístěn do stabilizované plochy smíšené obytné a spadá dle ÚP Prostějov do podmíněně přípustného využití (bod 7.1.3. písm h) ÚP Prostějov), kde se splnění podmínek prověřuje územní studií.


Územní studie Lokality RD Krasice (p. č. 230 a 232/1 k. ú. Krasice, Prostějov), 06/2016

Zpracována na základě požadavku investora. Záměr je umístěn do rozvojové plochy smíšené obytné P60. Územní studie prověřuje prostorové uspořádání a napojení řešeného území.


Územní studie prodejna a servis jízdních kol a lyží Drozdovice, 09/2016

Vznikla z požadavku investora. Záměr je umístěn do stabilizované plochy smíšené obytné. Ověřuje přípustnost záměru investora z pohledu kapacity úměrné potenciálu území a s ohledem na jeho charakter - písm. h) bod 7.1.3. ÚP Prostějov.


Územní studie projekt Čechovice - soubor rodinných domů, 11/2016

Vznikla z požadavku investora. Územní studie ověřuje možnost umístění pozemní komunikace, která dělí plochy a nedodržuje strukturu veřejných prostranství - písm. b) bod 7.1.4. ÚP Prostějov.


Územní studie Jihoslovanská, 04/2017

Vznikla z požadavku investora. Záměr je umístěn ve stabilizované ploše smíšené obytné. Účelem územní studie je prověření souladu záměru zejména s bodem 7.1.3. - písm. k) a písm. l) ÚP Prostějov.


Územní studie provozní budovy DC Concept a.s., 05/2017

Vznikla z požadavků investora. Územní studie ověřuje možnost záměru výstavby provozní budovy s podmínkami využití ploch smíšených obytných zejména dle bodu 7.1.3. písm. h) ÚP Prostějov.


Územní studie "Zástavba v lokalitě J.Lady - infrastruktura", 07/2017

Vznikla z požadavků investora. Územní studie prověřuje možnost realizace obytné zástavby a to rozdělením pozemků, dopravním napojení a technickou infrastrukturou.


Územní studie "Domamyslice - infrastruktura na pozemcích 163/1 a 163/2", 01/2018

Vznikla z požadavků investora. Územní studie prověřuje možnost realizace obytné zástavby a to rozdělením pozemků, dopravním napojení a technickou infrastrukturou.


Územní studie "Kiška autodílna", 02/2018

Vznikla z požadavků investora. Územní studie řeší přístavbu stávajícího objektu autodílny, včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.


Územní studie "Rekonstrukce budovy OSSZ Prostějov", 05/2018

Vznikla z požadavků investora. Územní studie řeší vhodnost umístění přístavby OSSZ na p. č. 759 a 761/2 k.ú. Prostějov.


Územní studie "Výrobně skladovací areál na ploše bývalého OP Prostějov", 05/2018

Vznikla z požadavků investora. Územní studie prověřuje využití předmětné lokality zejména pro smíšenou výrobní zástavbu včetně řešení koncepce dopravní a technické infrastruktury.


Územní studie "Stavební úpravy a přístavba stávajících objektů v areálu společnosti Lachman v Prostějově", 05/2018

Vznikla z požadavků investora. Územní studie prověřuje návrh přístavby haly a zajištění statické dopravy.


Územní studie "Přístavba skladového a administrativního objektu fy Koutný spol. s. r. o.", 06/2018

Vznikla z požadavků investora. Územní studie prověřuje návrh přístavby skladového a administrativního objektu.


Územní studie "Domamyslice – infrastruktura na pozemcích p. č. 208/1, 208/2, 209/1, 209/5 a 210/2", 12/2018

Vznikla z požadavků investora. Územní studie prověřuje možnost realizace obytné zástavby a to rozdělením pozemků, dopravním napojení a technickou infrastrukturou.

Územní studie "P34 Domamyslice Jih", 12/2018
Vznikla z požadavků investora. Územní studie prověřuje možnost realizace obytné zástavby a to rozdělením pozemků, dopravním napojení a technickou infrastrukturou.

Územní studie "ÚS Rodinné domy Domamyslice - území Z54", 2/2019
Vznikla z požadavků investora. Územní studie prověřuje možnost realizace obytné zástavby a to rozdělením pozemků, dopravním napojení a technickou infrastrukturou.

Územní studie "ÚS Domamyslice – přístavba skladu", 7/2019
Vznikla z požadavků investora. Územní studie prověřuje možnost realizace přístavby objektu ke stávající výrobní hale.

Územní studie "Ubytovací zařízení M. Pujmanové", 9/2019
Vznikla z požadavků investora. Územní studie prověřuje návrh přístavby ke stávajícímu bytovému domu, dopravní napojení a technickou infrastrukturu.

Územní studie "Školící středisko Prostějov", 3/2020
Vznikla z požadavků investora. Územní studie řeší návrh novostavby objektu občanské vybavenosti.

Územní studie  "Plochy Z45 za Brněnskou ulicí", 3/2020
Vznikla z požadavků investora. Územní studie řeší využití rozvojové plochy Z45.

Územní studie  "Využití areálu Presskan Prostějov", 5/2020
Vznikla z požadavků investora. Územní studie řeší změnu způsobu využití části objektů areálu firmy Presskan.

Územní studie  "Ekocentrum IRIS", 5/2020
Vznikla z požadavků investora. Územní studie řeší návrh novostavby objektu občanské vybavenosti.

Územní studie  "Zástavba pozemků Vrahovice", 5/2020
Vznikla z požadavků investora. Územní studie prověřuje možnost podrobnější využití ploch a struktury zástavby řešené části plochy a její zapojení do území.

Územní studie  "Prostějov – k.ú. Krasice p.č. 252, 253, 254, 255", 7/2020
Vznikla z požadavků investora. Územní studie prověřuje možnost podrobnější využití ploch a struktury zástavby řešené části plochy a její zapojení do území.

Územní studie
 
 "Stavební úpravy a přístavba masné výroby Uzeniny Zajíček s.r.o.", 11/2020
Vznikla z požadavků investora. Územní studie prověřuje možnost přestavby dané plochy a stanovení podmínek realizace navrhovaných změn.

Územní studie  "Zástavba pozemků p.č.284/1, 284/2, 50/2 a st.652 v k.ú. Čechovice", 1/2021
Vznikla z požadavků investora. Územní studie prověřuje možnost podrobnější využití ploch a struktury zástavby řešené části plochy a její zapojení do území.

Územní studie jižní části centra Prostějova, 1/2022
Územní studie vznikla dopracováním vítězného návrhu urbanistické soutěže realizované v roce 2020. Řeší zástavbu bývalého židovského ghetta nacházející se jižně od náměstí T. G. Masaryka.


Vytvořeno 19.10.2015 14:08:06 - aktualizováno 3.11.2022 7:35:37 | přečteno 7029x | Mgr. Radek Brablec
load