Interní auditor

e-mail: petr.silhanek@prostejov.eu
tel.: 582 329 126
adresa: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Při výkonu funkce zaměstnanec:

  • zjišťuje, zda

   1. právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti orgánu veřejné správy dodržovány,

   2.  rizika vztahující se k činnosti orgánu veřejné správy jsou včas rozpoznávána, a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,

   3.  řídící kontroly poskytují vedoucímu orgánu veřejné správy spolehlivé a včasné provozní, finanční a  jiné informace,

   4.  provozní a finanční kritéria podle § 4 zákona o finanční kontrole jsou plněna,

   5.  zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,

   6.  dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů orgánu veřejné správy poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle tohoto orgánu budou splněny.

  • sestavuje střednědobý a roční plán auditu a předkládá jej ke schválení primátorovi města,

  • provádí finanční audity, audity systémů, audity výkonu dle schváleného plánu v rozsahu stanoveném zákonem o finanční kontrole,

  • vyhotovuje zprávy o svých zjištěních, formuluje doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, zmírnění rizik a k nápravě zjištěných nedostatků a předává je bez zbytečného odkladu primátorovi a tajemníkovi magistrátu,

  • kontroluje naplňování přijatých opatření,

  • zajišťuje konzultační činnost v rámci magistrátu,

  • zpracovává roční zprávu o výsledcích finanční kontroly,

  • koordinuje zapojení města v projektu BI 2005 a jeho aplikaci v činnosti magistrátu,

  • vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení EU o ochraně osobních údajů spočívající v poskytování informací a poradenství správci nebo zpracovateli a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle nařízení GDPR a dalších předpisů v oblasti ochrany údajů,

  • monitorování souladu s nařízením GDPR, dalšími předpisy v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů,

  • poskytování poradenství k ochraně osobních údajů,

  • spolupráce s dozorovým úřadem a působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad

Vytvořeno 26.11.2015 11:37:06 - aktualizováno 22.5.2018 11:55:22 | přečteno 1815x | Jiří Třísko
load