Úvodní strana > Občan > Magistrát > Odbory magistrátu > Odbor dotací a veřejných zakázek

Odbor dotací a veřejných zakázek

Odbor dotací a veřejných zakázek zajišťuje agendu dotací v samostatné působnosti města Prostějova a Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace a dále zajišťuje agendu veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Vedoucí odboru

 1. řídí, koordinuje, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do odboru dotací a veřejných zakázek a kontroluje plnění úkolů,

 2. zajišťuje výkon agendy dotací v samostatné působnosti města Prostějova,

 3. metodicky řídí a organizuje přípravu a koordinaci projektů v rámci Strategie Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace.

 4. komplexně koordinuje a zajišťuje výkon agendy zadávání veřejných zakázek,

 5. plní funkci správce kapitoly a je příkazcem operací v rozsahu kapitoly 17 – Dotace a veřejné zakázky rozpočtu města Prostějova,

 6. je oprávněn v rozsahu částí rozpočtu města Prostějova schválených v kapitole 17 – Dotace a veřejné zakázky rozpočtu města Prostějova plnit úkoly zadavatele a uzavírat smlouvy na realizaci veřejných zakázek malého rozsahu do výše hodnoty plnění 400.000 Kč bez DPH, činit právní úkony ke změně a ukončení právních vztahů z těchto smluv vyplývajících, s výjimkou právních úkonů vyhrazených Radě města Prostějova a Zastupitelstvu města Prostějova,

 7. podílí se na tvorbě vnitřních, případně i právních předpisů města týkajících se oblasti dotací a veřejných zakázek,

 8. plní další povinnosti vedoucího odboru podle tohoto organizačního řádu.

  Oddělení dotací a projektového řízení

  Vedoucí oddělení – manažer dotací

 1. řídí, koordinuje, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného oddělení a kontroluje plnění úkolů,

 2. informuje primátora, náměstky primátora a tajemníka Magistrátu města Prostějova o možnostech žádat o finanční prostředky na připravované záměry z externích zdrojů,

 3. zajišťuje agendu projektových námětů a projektových týmů,

 4. zajišťuje agendu krycích listů dotačních akcí,

 5. zajišťuje podávání žádostí o dotace z veřejných rozpočtů, Evropských strukturálních a investičních fondů a dalších mimorozpočtových zdrojů,

 6. zajišťuje administraci získaných dotací ve spolupráci s dotčenými odbory,

 7. spolupracuje s dotčenými odbory na dohledu nad plněním podmínek dotací přijatých městem Prostějovem,

 8. plní další povinnosti vedoucího oddělení podle tohoto organizačního řádu,

 9. koordinuje přípravu projektů v rámci Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace.

  Oddělení

 1. vyhledává mimorozpočtové zdroje pro financování investičních a neinvestičních záměrů města,

 2. zajišťuje zpracování materiálů v souvislosti s rozvojem a záměry města ve vazbě na možnost financování z mimorozpočtových zdrojů,

 3. připravuje žádosti o podporu z mimorozpočtových zdrojů – především Evropských strukturálních a investičních fondů, státního rozpočtu ČR a státních fondů ČR, Olomouckého kraje, dalších veřejných rozpočtů, fondů a  nadací,

 4. vede agendu projektových námětů, projektových týmů a krycích listů dotačních akcí,

 5. zajišťuje administraci získaných dotací ve spolupráci s dotčenými odbory,

 6. spolupracuje s příslušnými odbory na zajištění udržitelnosti realizovaných projektů,

 7. spolupracuje s dotčenými odbory na zajišťování plnění podmínek dotací přijatých městem Prostějovem,

 8. zajišťuje publicitu projektů spolufinancovaných z externích zdrojů na webových stránkách města,

 9. vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, a to v oblasti výpisů z katastru nemovitosti,

 10. spolupracuje s dotčenými odbory na zajišťování přípravy a koordinaci projektů v rámci Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace.

  Oddělení veřejných zakázek

  Vedoucí oddělení

 1. řídí, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného oddělení a kontroluje plnění úkolů,

 2. koordinuje, metodicky usměrňuje a zajišťuje agendu veřejných zakázek v rámci magistrátu, v souladu se zákonem a vnitřními předpisy,

 3. metodicky usměrňuje zaměstnance zařazené v magistrátu v oblasti veřejných zakázek, spolupracuje při definování veřejných zakázek,

 4. koordinuje a zajišťuje výkon a zpracování zadávacích řízení na realizaci veřejných zakázek statutárního města Prostějova nebo se podílí na přípravě, zadávání a kontrole veřejných zakázek po legislativní a formální stránce, včetně sladění obsahových požadavků zadavatele se zákonnými povinnostmi, 

 5. provádí metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti veřejných zakázek,

 6. kontroluje a připomínkuje návrhy materiálů, zpracovaných pro poradu primátora a radu města v oblasti přípravy, zadávání a kontrole veřejných zakázek před projednáváním v těchto orgánech města,

 7. koordinuje a podílí se na tvorbě vnitřních, případně i právních předpisů města týkajících se oblasti veřejných zakázek,

 8. plní další povinnosti vedoucího oddělení podle tohoto organizačního řádu.

  Oddělení

 1. zajišťuje agendu veřejných zakázek v rámci magistrátu v souladu se zákonem a vnitřními předpisy,

 2. zajišťuje a  zpracovává zadávací řízení nebo se podílí na přípravě, zadávání a kontrole veřejných zakázek po legislativní a formální stránce, včetně sladění obsahových požadavků zadavatele  s zákonnými povinnostmi,  

 3. poskytuje poradenskou a konzultační činnost ostatním organizačním útvarům při přípravě, zadávání a kontrole veřejných zakázek,

 4. spolupracuje na přípravě, kontroluje a připomínkuje návrhy materiálů zpracovaných pro poradu primátora a radu města v oblasti přípravy, zadávání a kontrole veřejných zakázek  před jejich projednáváním v těchto orgánech města,

 5. v oblasti rozpočtu  města připravuje písemné příkazy a další podklady pro čerpání a kontrolu nakládání s prostředky kapitoly 17 (Dotace a veřejné zakázky), kontroluje věcnou a formální správnost

 6. připravuje a zpracovává návrhy vnitřních předpisů magistrátu v oblasti veřejných zakázek,

 7. spravuje certifikovaný elektronický nástroj pro veřejné zakázky včetně administrace uživatelské struktury a uživatelských účtů,

 8. plní funkci správce uzlu SSL odboru v rozsahu podle spisového a skartačního řádu vydaného zaměstnavatelem, včetně evidence pošty přijaté, vytvořené a odeslané odborem.  

JménoFunkceKontaktE-mail

odbor dotací a veřejných zakázek

Bc. Lenka Raškovávedoucí odboru dotací a veřejných zakázek+420 582 329 123
+420 604 596 707
lenka.raskova@prostejov.eu
Ing. Hana Hlavicováreferent veřejných zakázek+420 582 329 756Hana.Hlavicova@prostejov.eu
Ing. Jitka Perutkováreferent veřejných zakázek+420 582 329 750Jitka.perutkova@prostejov.eu
RNDr. Bc. Roman Sedláčekreferent veřejných zakázek+420 582 329 755Roman.Sedlacek@prostejov.eu
Ing. Veronika Barákováreferent dotací - projektový manažer+420 582 329 362veronika.barakova@prostejov.eu
Ing. Karina Švalbová Vypušťákováreferent dotací - projektový manažer+420 582 329 731Karina.Svalbova@prostejov.eu

Vytvořeno 2.6.2020 12:23:36 | přečteno 1433x | Richard Sedlák
load