Úvodní strana > Občan > Magistrát > Odbory magistrátu > Odbor dotací a veřejných zakázek

Odbor dotací a veřejných zakázek

Odbor dotací a veřejných zakázek zajišťuje agendu dotací v samostatné působnosti města Prostějova a Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace a dále zajišťuje agendu veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Vedoucí odboru

 • řídí, koordinuje, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do odboru dotací a veřejných zakázek a kontroluje plnění úkolů, zajišťuje výkon agendy dotací v samostatné působnosti města Prostějova,
 • metodicky řídí a organizuje přípravu a koordinaci projektů v rámci Strategie Integrovanýchteritoriálních investic Olomoucké aglomerace,
 • komplexně koordinuje a zajišťuje výkon agendy zadávání veřejných zakázek, plní funkci správce kapitoly a je příkazcem operací v rozsahu kapitoly 17 – Dotace a veřejné zakázky rozpočtu města Prostějova, je oprávněn v rozsahu částí rozpočtu města Prostějova schválených v kapitole 17 – Dotace a Veřejné zakázky rozpočtu města Prostějova plnit úkoly zadavatele a uzavírat smlouvy na realizaci veřejných zakázek malého rozsahu do výše hodnoty plnění 400.000 Kč bez DPH, činit právní úkony ke změně a ukončení právních vztahů z těchto smluv vyplývajících, s výjimkou právních úkonů vyhrazených Radě města Prostějova a Zastupitelstvu města Prostějova,
 • podílí se na tvorbě vnitřních, případně i právních předpisů města týkajících se oblasti dotací a veřejných zakázek,
 • plní další povinnosti vedoucího odboru podle tohoto organizačního řádu.
   

ODDĚLENÍ DOTACÍ A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 

Vedoucí oddělení – manažer dotací 

 • řídí, koordinuje, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného oddělení a kontroluje plnění úkolů,
 • informuje primátora, náměstky primátora a tajemníka Magistrátu města Prostějova o možnostech žádat o finanční prostředky na připravované záměry z externích zdrojů,
 • zajišťuje agendu projektových námětů a projektových týmů,
 • zajišťuje agendu krycích listů dotačních akcí,
 • zajišťuje podávání žádostí o dotace z veřejných rozpočtů, Evropských strukturálních a investičních fondů a dalších mimorozpočtových zdrojů,
 • zajišťuje administraci získaných dotací ve spolupráci s dotčenými odbory,
 • spolupracuje s dotčenými odbory na dohledu nad plněním podmínek dotací přijatých městem Prostějovem,
 • plní další povinnosti vedoucího oddělení podle tohoto organizačního řádu,
 • koordinuje přípravu projektů v rámci Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace.


ODDĚLENÍ DOTACÍ A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

 • vyhledává mimorozpočtové zdroje pro financování investičních a neinvestičních záměrů města,
 • zajišťuje zpracování materiálů v souvislosti s rozvojem a záměry města ve vazbě na možnost financování z mimorozpočtových zdrojů,
 • připravuje žádosti o podporu z mimorozpočtových zdrojů – především Evropských strukturálních a investičních fondů, státního rozpočtu ČR a státních fondů ČR, Olomouckého kraje, dalších veřejných rozpočtů, fondů a nadací,
 • vede agendu projektových námětů, projektových týmů a krycích listů dotačních akcí,
 • zajišťuje administraci získaných dotací ve spolupráci s dotčenými odbory,
 • spolupracuje s příslušnými odbory na zajištění udržitelnosti realizovaných projektů,
 • spolupracuje s dotčenými odbory na zajišťování plnění podmínek dotací přijatých městem Prostějovem,
 • zajišťuje publicitu projektů spolufinancovaných z externích zdrojů na webových stránkách města,
 • vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, a to v oblasti výpisů z katastru nemovitosti,
 • spolupracuje s dotčenými odbory na zajišťování přípravy a koordinaci projektů v rámci Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace.


ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Vedoucí oddělení veřejných zakázek

 • řídí, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného oddělení a kontroluje plnění úkolů,
 • koordinuje, metodicky usměrňuje a zajišťuje agendu veřejných zakázek v rámci magistrátu, v souladu se zákonem a vnitřními předpisy,
 • metodicky usměrňuje zaměstnance zařazené v magistrátu v oblasti veřejných zakázek, spolupracuje při definování veřejných zakázek,
 • koordinuje a zajišťuje výkon a zpracování zadávacích řízení na realizaci veřejných zakázek statutárního města Prostějova nebo se podílí na přípravě, zadávání a kontrole veřejných zakázek po legislativní a formální stránce, včetně sladění obsahových požadavků zadavatele se zákonnými povinnostmi,
 • provádí metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti veřejných zakázek,
 • kontroluje a připomínkuje návrhy materiálů, zpracovaných pro poradu primátora a radu města v oblasti přípravy, zadávání a kontrole veřejných zakázek před projednáváním v těchto orgánech města, g) koordinuje a podílí se na tvorbě vnitřních, případně i právních předpisů města týkajících se oblasti veřejných zakázek,
 • plní další povinnosti vedoucího oddělení podle tohoto organizačního řádu.


Oddělení veřejných zakázek
 

 • zajišťuje agendu veřejných zakázek v rámci magistrátu v souladu se zákonem a vnitřními předpisy,
 • zajišťuje a zpracovává zadávací řízení nebo se podílí na přípravě, zadávání a kontrole veřejných zakázek po legislativní a formální stránce, včetně sladění obsahových požadavků zadavatele se zákonnými povinnostmi,
 • poskytuje poradenskou a konzultační činnost ostatním organizačním útvarům při přípravě, zadávání a kontrole veřejných zakázek,
 • spolupracuje na přípravě, kontroluje a připomínkuje návrhy materiálů zpracovaných pro poradu primátora a radu města v oblasti přípravy, zadávání a kontrole veřejných zakázek před jejich projednáváním v těchto orgánech města,
 • v oblasti rozpočtu města připravuje písemné příkazy a další podklady pro čerpání a kontrolu nakládání s prostředky kapitoly 17 (Dotace a veřejné zakázky), kontroluje věcnou a formální správnost
 • připravuje a zpracovává návrhy vnitřních předpisů magistrátu v oblasti veřejných zakázek,
 • spravuje certifikovaný elektronický nástroj pro veřejné zakázky včetně administrace uživatelské struktury a uživatelských účtů,
 • plní funkci správce uzlu SSL odboru v rozsahu podle spisového a skartačního řádu vydaného zaměstnavatelem, včetně evidence pošty přijaté, vytvořené a odeslané odborem.
JménoFunkceKontaktE-mail

odbor dotací a veřejných zakázek

Ing. Hana Hlavicováreferent veřejných zakázek+420 582 329 756Hana.Hlavicova@prostejov.eu
Ing. Jitka Perutkováreferent veřejných zakázek+420 582 329 750Jitka.perutkova@prostejov.eu
RNDr. Bc. Roman Sedláčekreferent veřejných zakázek+420 582 329 755Roman.Sedlacek@prostejov.eu
Ing. Jana Skoupilovávedoucí oddělení dotací a projektového řízení+420 582 329 730jana.skoupilova@prostejov.eu
Ing. Jana Špačkováreferent dotací - projektový manažer+420 582 329 155jana.spackova@prostejov.eu
Ing. Karina Švalbová Vypušťákováreferent dotací - projektový manažer+420 582 329 731Karina.Svalbova@prostejov.eu

Vytvořeno 2.6.2020 12:23:36 - aktualizováno 25.1.2023 13:24:20 | přečteno 1959x | Richard Sedlák
load