Úvodní strana > Občan > Magistrát > Odbory magistrátu > Odbor informačních technologií

Odbor informačních technologií

adresa: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Rozsah činnosti

Vedoucí odboru

 • řídí, koordinuje, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného odboru a kontroluje plnění úkolů
 • komplexně koordinuje a zajišťuje správu (administrování) systému výpočetní techniky
 • metodicky usměrňuje uživatele, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, síťového prostředí, případně s dodavateli
 • metodicky koordinuje definici potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr projektů změn provozu a údržby informačních a komunikačních systémů, programového vybavení a informačních služeb
 • komplexně koordinuje a zajišťuje výkon samostatné působnosti města Prostějova v oblasti informačních technologií, městského informačního systému, veřejných zakázek v oblasti informačních technologií
 • navrhuje koncepci zavádění a využití výpočetní techniky na magistrátu, provádí metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti činnosti řízeného odboru, v oboru působnosti územně samosprávného celku za oblast IT
 • podílí se na tvorbě vnitřních, případně i právních předpisů města týkajících se oblasti IT
 • zajišťuje realizaci projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb v rámci potřeb magistrátu
 • zajišťuje koordinaci omezených vazeb IT magistrátu na jiné informační systémy, udržení jejich integrity a poskytování podpory uživatelům
 • posuzuje a vyhodnocuje výběr projektů vývoje informačních systémů a programového vybavení, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby
 • zajišťuje rozvoj IT magistrátu v souladu s požadavky moderního úřadu, celosvětovým vývojem IT technologií a rozvojem e-govermentu
 • plní funkci správce kapitoly a je příkazcem operací v rozsahu kapitoly 15 - Informační technologie rozpočtu města Prostějova
 • stanovuje organizační a bezpečnostní pravidla pro efektivní a bezpečné využití informačních technologií v rámci magistrátu
 • je oprávněn v rozsahu částí rozpočtu města Prostějova schválených v kapitole 15 – Informační technologie rozpočtu města Prostějova plnit úkoly zadavatele a uzavírat smlouvy na realizaci veřejných zakázek malého rozsahu do výše hodnoty plnění 400.000 Kč bez DPH, činit právní úkony ke změně a ukončení právních vztahů z těchto smluv vyplývajících, s výjimkou právních úkonů vyhrazených Radě města Prostějova a Zastupitelstvu města Prostějova, a to postupem a v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem vydaným Radou města Prostějova
 • zajišťuje po stránce zabezpečení IT volbu prezidenta České republiky, volby do Evropského parlamentu, Parlamentu ČR, Zastupitelstva Olomouckého kraje a Zastupitelstva města Prostějova
 • podílí se na zpracování metodiky a implementace základních registrů v rámci magistrátu, zajišťuje a řídí proces aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti IT
 • plní další povinnosti vedoucího odboru podle tohoto organizačního řádu

Odbor informačních technologií

 • komplexně zajišťuje správu systému výpočetní a komunikační techniky, implementaci a správu SW a aplikací s vazbou na systém výpočetní a komunikační techniky, metodicky usměrňuje uživatele této techniky, SW a aplikací, zajišťuje provoz a údržbu tiskových a kopírovacích zařízení
 • komplexně zajišťuje geografický informační systém města a internet
 • pořizuje, aktualizuje a poskytuje data (tisk) digitální mapy
 • zajišťuje hromadné zpracování, konfiguraci, import a vzájemnou výměnu dat se správci sítí
 • zajišťuje a poskytuje podporu uživatelům hromadným zpracováním dat katastru nemovitostí
 • zajišťuje a poskytuje odbornou poradenskou a konzultační činnost v oblasti výpočetní techniky, zejména komunikačních a síťových technologií, v oblasti SW a aplikací, zpracování dat a výpočetní techniky
 • zajišťuje pořízení, správu, údržbu a instalaci nových zařízení z oblasti komunikačních a síťových technologií a SW, zajišťuje systematickou podporu uživatelům SW při jeho aplikaci a plnohodnotném využívání
 • zajišťuje záležitosti automatizovaných systémů řízení, využití výpočetní techniky a jejich další rozvoj pro výkon činností útvarů magistrátu
 • zajišťuje pravidelné zálohování serverů, aplikací a dat, zajišťuje a provádí pravidelnou aktualizaci dat, SW a aplikací
 • zpracovává koncepční a metodické materiály na úseku automatizace informačních systémů
 • zajišťuje a provádí analýzu a zavádění systému komunikačních a síťových technologií
 • vede seznam kvalifikovaných certifikátů přidělených městu a seznam zaměstnanců oprávněných podepisovat písemnosti zaručeným elektronickým podpisem
 • vede seznam jednotlivých částí systému komunikačních a síťových technologií, dohlíží na jeho bezpečný a spolehlivý provoz, činí veškerá opatření, tak aby nedoházelo k dlouhým výpadkům a ztrátě dat
 • komplexně projektově řídí a koordinuje průběh nejsložitějších změn topologie počítačových sítí
 • metodicky řídí a zajišťuje zabezpečení serverů, stanic, sítě a funkčnost antivirové ochrany, navrhuje a zajišťuje implementaci bezpečnostních politik na stanicích
 • navrhuje a zajišťuje zabezpečení aplikací pro vzdálený přístup (protokolem SSL) zpracovává a implementuje do praxe bezpečnostní politiku MMPv, zajišťuje bezpečnou výměnu informací s dalšími uživateli MIS
 • zajišťuje aplikaci elektronického podpisu do systému oběhu a archivace dokladů SW subsystémů
 • zajišťuje záležitosti automatizovaných systémů řízení, využití výpočetní techniky a jejich další rozvoj, nákup a provoz SW produktů zajišťujících chod a výkon činností útvarů magistrátu
 • zpracovává koncepční a metodické materiály na úseku automatizace informačních systémů
 • zajišťuje a provádí analýzu systému a zavádění SW a HW
 • vede seznam používaného software a odpovídá za dodržování autorského zákona, činí veškerá opatření, tak aby nedoházelo k jeho porušování
 • podílí se na zabezpečení voleb, referend a sčítání lidu, zejména v oblasti zajištění výpočetní techniky
 • zajišťuje implementaci základních registrů podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje proces aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění certifikace informačního systému

Další

Kontakty

JménoFunkceKontaktE-mail

odbor informačních technologií

Ing. Jan Števkovedoucí odboru informačních technologií+420 582 329 717
+420 721 665 888
Jan.Stevko@prostejov.eu
Petr Čočektechnik HW a SW podpory uživatelů+420 582 329 714Petr.Cocek@prostejov.eu
Eva Trojanováanalytik implementace a procesů SW+420 582 329 725Eva.Trojanova@prostejov.eu
Ing. Zdeněk Petrvedoucí oddělení implementace a procesů+420 582 329 759zdenek.petr@prostejov.eu
Svatopluk Přidalsprávce informačních technologií+420 582 329 766Svatopluk.Pridal@prostejov.eu
Antonín Smékalsprávce informačních technologií+420 582 329 748antonin.smekal@prostejov.eu
Richard Sedláksprávce informačních technologií – webmaster+420 582 329 765
+420 731 492 402
Richard.Sedlak@prostejov.eu
Bc. Tomáš Strouhalsprávce informačních technologií+420 582 329 718Tomas.Strouhal@prostejov.eu
Vytvořeno 25.11.2015 18:00:32 - aktualizováno 5.2.2021 7:21:09 | přečteno 2074x | Jiří Třísko
load