Úvodní strana > Občan > Magistrát > Odbory magistrátu > Odbor kancelář primátora

Odbor kancelář primátora

Odbor kancelář primátora vykonává samostatnou působnost města, včetně působnosti pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vykonává a zajišťuje samostatnou i přenesenou působnost města na úseku obrany státu, mimořádných situací, krizových stavů, požární ochrany a utajovaných informací. 

Vedoucí odboru

a) řídí, koordinuje, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do odboru kancelář primátora a kontroluje plnění úkolů,

b) plní funkci správce kapitoly a je příkazcem operací v rozsahu kapitoly 10 – Kancelář primátora rozpočtu města Prostějova,

c) je oprávněn v rozsahu části rozpočtu schválené v kapitole 10 – Kancelář primátora plnit úkoly zadavatele a uzavírat smlouvy na realizaci veřejných zakázek malého rozsahu do výše hodnoty plnění 400.000 Kč bez DPH, činit právní úkony ke změně a ukončení právních vztahů z těchto smluv vyplývajících, s výjimkou právních úkonů vyhrazených Radě města Prostějova a Zastupitelstvu města Prostějova,

d) komplexně koordinuje zpracování koncepce činností spojených s vydavatelskou, propagační a  redaktorskou činností včetně samostatné publicistické činnosti,

e) provádí tvůrčí publicistickou činnost včetně případných elektronických verzí a internetových prezentací,

f) plní další povinnosti vedoucího odboru podle organizačního řádu.

 

ORGANIZAČNÍ ODDĚLENÍ

Vedoucí oddělení

a) řídí, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného oddělení a kontroluje plnění úkolů,

b) koordinuje, zajišťuje a organizuje činnosti organizačního oddělení

c) spolupracuje při práci v sekretariátu primátora, koordinuje denní plán činnosti primátora s ostatními útvary magistrátu, městskou policií i třetími osobami, vykonává práci pro primátora, včetně vyřizování jeho korespondence,

d) koordinuje a zabezpečuje organizaci kulturních, kulturně-společenských a vzpomínkových akcí pořádaných městem, spolupracuje při organizaci akcí s mezinárodní účastí a s tím spojených návštěv,

e) sleduje plnění příjmů a výdajů kapitoly10 - Kancelář primátora, připravuje a zpracovává podklady pro přípravu návrhu příjmů a výdajů kapitoly, sleduje příjmy a výdaje, zpracovává návrhy opatření při jejich neplnění,

f) koordinuje, zajišťuje a organizuje činnosti spojené sjednáním ZM, RM a jejich poradních orgánů, včetně porady primátora,

g) plní další povinnosti vedoucího oddělení podle organizačního řádu.

 

Organizační oddělení

a) zajišťuje, organizuje a provádí práce sekretariátu primátora, náměstků primátora a vyřizuje jejich korespondenci,

b) zajišťuje organizační a evidenční práce pro primátora a náměstky primátora, zajišťuje a poskytuje informační servis a přípravu podkladů pro primátora a náměstky primátora,

c) organizačně a technicky zajišťuje pracovní a společenské akce pořádané primátorem a náměstky primátora, při zajištění požadavků na konání těchto akcí spolupracuje s příslušnými odbory magistrátu,

d) v souladu s vnitřními předpisy vede agendu spojenou s přijímáním, projednáním a vyřízením petic, 

e) v souladu s vnitřními předpisy vede agendu žádostí o udělení výjimky z OZV č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů,

f) v rámci propagace města zajišťuje a realizuje nákup propagačních předmětů,

g) v souladu s vnitřními předpisy vede evidenci propagačních a prezentačních materiálů,

h) zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce,

i) je oprávněno a zároveň povinno využívat při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušných základních registrech v rámci zpracovávaných agend,

j) zajišťuje po stránce administrativní, organizační a technické činnost komise pro nákup uměleckých děl, zřízené radou města, pomáhá jí v činnosti a zajišťuje činnost tajemníka této komise,

k) zajišťuje proplácení došlých faktur, zpracovává platební příkazy, vytváří objednávky v modulu smluv v rámci rozpočtu kapitoly 10 – kancelář primátora,

l) vede evidenci smluv v rámci kapitoly 10 – kancelář primátora,

m) zajišťuje dopravu pro potřeby primátora, náměstků primátora a orgánů města Prostějova,

n) organizačně zajišťuje přípravu materiálů a programu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města,

o) shromažďuje a zajišťuje distribuci materiálů pro jednání zastupitelstva města, rady města, poradu primátora, kontroluje formální správnost předkládaných materiálů,

p) vyhotovuje zápisy z porady primátora, z jednání zastupitelstva města a rady města, vyhotovuje usnesení a výpisy, zajišťuje kontrolu plnění úkolů,

q) vede evidenci o členech zastupitelstva města, včetně evidence složení zastupitelstva města,

r) vede evidenci o činnosti výborů zastupitelstva města, komisí rady města,

s) vede evidenci usnesení zastupitelstva města a rady města, včetně plnění usnesení a podnětů,

t) vede evidenci připomínek členů zastupitelstva města vznesených na zasedáních zastupitelstva města,

u) spolupracuje s osadními výbory.


ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ

Vedoucí oddělení

a) řídí, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného oddělení a kontroluje plnění úkolů,

b) zajišťuje prezentaci města na veletrzích cestovního ruchu a turistických možností,

c) zajišťuje propagační činnost, vytváří a realizuje projekty a programy informování a prezentace činnosti města a magistrátu ve vztahu k veřejnosti,

d) podílí se na přípravě žádostí o dotace v oblasti cestovního ruchu a turistických možností,

e) koordinuje organizaci cestovního ruchu,

f) připravuje informační materiály o aktivitách města,

g) spolupracuje na vytváření a údržbě webových stránek města, podílí se na vytváření způsobu prezentace, propagace a poskytování informací pomocí elektronických médií,

h) připravuje podklady pro prezentaci primátora, náměstků primátora a tajemníka magistrátu v médiích,

i) organizačně a metodicky koordinuje spolupráci s partnerskými městy,

j) organizačně a metodicky koordinuje zahraniční kontakty města dle aktuální potřeby,

k) zajišťuje překlady v jazyce anglickém a německém a tlumočení pro potřeby primátora, náměstků primátora,

l) spolupracuje při organizaci akcí s mezinárodní účastí a s tím spojených návštěv,

m) spolupracuje při organizaci kulturních, kulturně-společenských a vzpomínkových akcí pořádaných městem,

n) plní další povinnosti vedoucího oddělení podle organizačního řádu.


Oddělení vnějších vztahů

a) zajišťuje propagační činnost, vytváří a realizuje projekty a programy informování a prezentace činnosti města a magistrátu ve vztahu k veřejnosti,

b) zajišťuje hlášení v systému varování obyvatel – městský rozhlas na základě podkladů vedoucího Odboru kanceláře primátora nebo vedoucího oddělení krizového řízení, 

c) poskytuje a zajišťuje informační služby pro veřejnost,

d) zajišťuje chod Turistického informačního centra,

e) organizačně zajišťuje tvorbu nabídek turistického vyžití ve městě Prostějově a okolí,

f) zajišťuje odesílání hromadné korespondence,

g) zajišťuje předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru,

h) poskytuje průvodcovské služby v budově radnice v češtině, němčině a angličtině,

i) vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, a to v oblasti veřejného rejstříku, katastru nemovitostí, rejstříku trestů, popřípadě další ověřené výstupy v rámci projektu Czech Point,

j) zajišťuje prodej propagačních předmětů a prezentačních materiálů města,

k) zajišťuje povinnost města umožnit nahlížení do právních předpisů města,

l) zajišťuje povinnost města umožnit nahlížení do Sbírky zákonů,

m) přijímá nalezené a opuštěné věci od nálezců, vede jejich evidenci,

n) zajišťuje vztahy a komunikaci s veřejností a sdělovacími prostředky, související s činností města, magistrátu a veřejnou správou obecně,

o) zajišťuje propagaci a reprezentaci města, včetně přípravy podkladů pro prezentaci primátora, náměstků primátora a tajemníka magistrátu,

p) organizuje a zajišťuje mezinárodní vztahy bezprostředně související s činností města a veřejnou správou, včetně s tím spojených návštěv,

q) organizačně a metodicky koordinuje spolupráci s partnerskými městy,

r) organizuje tiskové konference se zástupci sdělovacích prostředků, včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích dle pokynů primátora, náměstků primátora a tajemníka Magistrátu města Prostějova,

s) v rámci propagace města se podílí na nákupu propagačních předmětů

t) spolupracuje při organizaci společenských a kulturních akcí, zejména moderování,

u) zajišťuje vydavatelské, propagační a redaktorské činnosti, vykonává publicistickou činnost,

v) spolupracuje při vydávání Prostějovských radničních listů, podílí se na kontrole jejich obsahové a grafické přípravě a zajištění tisku a distribuce,

w) spolupracuje na vytváření a aktualizaci webových stránek města, podílí se na vytváření způsobu prezentace, propagace a poskytování informací pomocí elektronických médií,

x) podílí se na fotodokumentaci pro webové stránky a kroniku města,

y) v souladu s vnitřními předpisy vede agendu spojenou s přijímáním, projednáním a vyřízením oznámení a podnětů,

z) zprostředkovává a komplexně zabezpečuje vedení kroniky města kronikářem, koordinuje sběr dokumentačních materiálů,  zpracování konceptu kroniky města,

aa) organizuje participaci (zapojování) občanů na rozhodování orgánů města v samostatné působnosti,

bb) zajišťuje překlady v jazyce anglickém a německém a tlumočení pro potřeby primátora, náměstků primátora,

cc) zajišťuje monitoring médií včetně monitoringu sociálních sítí a připravuje podklady na jejich reakce a uvedení na pravou míru,

dd) zajišťuje po stránce administrativní, organizační a technické činnost komise pro cestovní ruch a podporu podnikání, zřízené radou města, pomáhá jí v činnosti a zajišťuje činnost tajemníka této komise.


ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Vedoucí oddělení

a) řídí, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného oddělení a kontroluje plnění úkolů,

b) plní funkci správce kapitoly a je příkazcem operací v rozsahu 12 – Krizové řízení rozpočtu města, včetně zpracování návrhu příjmů a výdajů této kapitoly rozpočtu města,

c) je oprávněn v rozsahu části rozpočtu schválené v kapitole 12 – Krizové řízení plnit úkoly zadavatele a uzavírat smlouvy na realizaci veřejných zakázek malého rozsahu do výše hodnoty plnění 400.000 Kč bez DPH, činit právní úkony ke změně a ukončení právních vztahů z těchto smluv vyplývajících, s výjimkou právních úkonů vyhrazených Radě města Prostějova a Zastupitelstvu města Prostějova,¨

d) je jmenován tajemníkem Bezpečnostní rady, Povodňové komise města Prostějova a krizového štábu, organizačně zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z usnesení Bezpečnostní rady a Krizového štábu města Prostějova, na základě návrhu jednotlivých vedoucích odborů zabezpečuje zapracování navrhovaných materiálů do krizových dokumentů,

e) podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných informací, zabezpečuje ochranu utajovaných informací a navrhuje k prověření osoby na styk s utajovanými informacemi (především v oblasti havarijního a krizového plánování) z řad určených zaměstnanců města, 

f) stanovuje bezpečnostní rizika, klasifikovaná ve smyslu vyhlášek o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a zajištění administrativní bezpečnosti,

g) podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, a o změně některých souvisejících zákonů připravuje návrhy regulačních opatření a plní úkoly uložené krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek, k uspokojení nezbytných základních potřeb obyvatel,

h) je osoba určenou za oblast ochrany utajovaných informací,

i) v souladu s ustanovením § 12 zákona o integrovaném záchranném systému a § 19, § 21 a § 22 krizového zákona, plní úkoly související se zajištěním připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností, na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva,

j) koordinuje spolupráci oddělení krizového řízení s odbory Magistrátu města Prostějova a s orgány městské samosprávy, orgány státní správy a zajišťuje mezi nimi provázanost informací,

k) v územním obvodu města plní úkoly dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), k ochraně životů, zdraví občanů a majetku před požáry,

l) organizačně zabezpečuje plnění úkolů dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů civilní ochrany obyvatelstva.

m) organizuje a řídí kontroly, opravy a modernizaci systému vyrozumění a varování občanů města (VISO), 

n) úzce spolupracuje se všemi základními složkami IZS, Krajských vojenským velitelstvím a Armádou ČR na teritoriu kraje, 

o) spolupodílí se na vyhlašování regulačních opatření a plnění úkolů uložených krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek dle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

p) zajišťuje plnění úkolů stanovených § 7a zákona č. 222/1999 sb., k zajištění obrany státu,

q) zajišťuje komplexně úkoly související s brannou pohotovostí státu, válečným stavem a jinými mimořádnými situacemi v rámci působnosti města.


Oddělení krizového řízení 

(1) Oddělení krizového řízení vykonává státní správu i samosprávu pro obec s pověřeným obecním úřadem Prostějov a zajišťuje výkon státní správy v rozsahu svěřeném obci s rozšířenou působností Prostějov

a) zajišťuje záležitosti obrany státu,

b) ve spolupráci s HZS Olomouckého kraje zajišťuje krizové a havarijní plánování k řešení mimořádných událostí vzniklých ve správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností,

c) organizuje výstavbu a údržbu systému varování a výstrahy na území města,

d) plní a zajišťuje úkoly na úseku integrovaného záchranného systému, krizového a havarijního řízení,

e) plní a zajišťuje úkoly na úseku ochrany obyvatelstva,

f) plní a zajišťuje úkoly na úseku ochrany utajovaných informací,

g) zpracovává statistické údaje podle zvláštních právních předpisů o vykonávaných činnostech,

h) zajišťuje záležitosti jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů města,

i) spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, územním odborem v Prostějově,

j) sleduje plnění příjmů a výdajů kapitoly 12 – Krizové řízení, připravuje a zpracovává podklady pro přípravu návrhu příjmů a výdajů kapitoly, sleduje příjmy a výdaje, zpracovává návrhy opatření při jejich neplnění.

(2) Na úseku řešení mimořádných událostí -  integrovaného záchranného systému

a) zpracovává podklady pro zpracování Havarijního plánu Olomouckého kraje, včetně rozpracování jednotlivých úkolů,

b) ve spolupráci s odborem životního prostředí zpracovává a novelizuje Povodňový plán obce s rozšířenou působností,

c) zpracovává opatření pro řešení mimořádných situací,

d) ve spolupráci s HZS Olomouckého kraje rozpracovává Krizový plán  Olomouckého kraje na podmínky obce s rozšířenou působností Prostějov v písemné i elektronické podobě, 

e) plní úkoly pro nouzové přežití obyvatel a způsobů zásobování obyvatelstva základními potravinami,

f) rozpracovává úkoly HZS Olomouckého kraje a územního odboru Hasičského záchranného sboru Prostějov,

g) plní úkoly související s činností Integrovaného záchranného systému,

h) seznamuje obce na území správního obvodu obce s rozšířenou působností s připraveností na krizové situace, s prováděním záchranných a likvidačních prací,

i) spolupracuje s ostatními právnickými osobami, orgány státu a úřady na území obce s rozšířenou působností Prostějov v oblasti krizového řízení a povodňové ochrany.

(3) Na úseku požární a civilní ochrany

a) plní úkoly podle § 29 zákona o požární ochraně, k ochraně životů, zdraví občanů a majetku před požáry a poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,

b) zajišťuje a koordinuje s Hasičským záchranným sborem požární ochranu na území města Prostějova,

c) organizačně zabezpečuje odbornou přípravu, metodicky řídí činnost velitelů jednotek a udržuje akceschopnost členů jednotky sboru dobrovolných hasičů města Prostějova,

d) ve spolupráci se správcem tohoto majetku města zajišťuje údržbu požárních zbrojnic, požární techniky a zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů města Prostějova,

e) plní úkoly podle vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,

f) zpracovává a aktualizuje stanovenou požární dokumentaci města podle nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

g) plní úkoly vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.


(4) Na úseku utajovaných informací a zvláštních skutečností, řešení hospodářských opatření pro krizové stavy a evidence věcných prostředků

a) podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní  způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně utajovaných informací“) vede jednací protokol,

b) vede veškeré administrativní pomůcky související se zákonem o ochraně utajovaných informací,

c) podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářská opatření pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů participuje na přípravě vyhlašování regulačních opatření a plní úkoly uložené Krajským úřadem Olomouckého kraje k zajištění nezbytných dodávek,

d) zajišťuje zpracování a určování materiálu v režimu zvláštních skutečností v rámci krizového řízení, vede jednací protokol a administrativní pomůcky související s plněním úkolů v režimu zvláštních skutečností,

e) zpracovává materiály vyplývající z jednání Bezpečnostní rady a Krizového štábu města Prostějova,

f) podílí se na vykonávání specializovaných odborných činností v oblasti obrany, civilní ochrany, zpracování analýz jednotlivých rizikových oblastí z hlediska ochrany obyvatelstva a hospodářských opatření pro krizové stavy,

g) zpracovává a určuje materiál v režimu pro zvláštní skutečnosti v rámci krizového řízení, plní úkoly uvedené v krizovém plánu kraje,

h) rozpracovává úkoly v rámci dílčího  Plánu obrany Olomouckého kraje na podmínky obce s rozšířenou působností,

i) zpracovává opatření k zabezpečení mobilizace ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Olomouckého kraje,

j) zpracovává opatření a koordinuje návrhy na povolávání fyzických osob k pracovním výpomocem a pracovním povinnostem pro potřeby obrany státu,

(5)  Oddělení zajišťuje dopravu pro potřeby magistrátu a orgánů města Prostějova.


PRÁVNÍK ODBORU

a) komplexně koordinuje a vypracovává zásadní právní výklady a stanoviska a stanovuje obecné postupy aplikace právních předpisů v jednotlivých oborech působnosti města včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních sporech ve spolupráci s advokátní kanceláří, a metodicky řídí tuto oblast činnosti města,

b) účastní se jednání Rady města Prostějova a Zastupitelstva města Prostějova,

c) řeší právní vztahy města Prostějova a magistrátu,

d) vykonává právní poradenství pro potřeby primátora, náměstků primátora, zastupitelstva města, rady města a tajemníka MMPv,

e) koordinuje přípravu, kontroluje a připomínkuje návrhy materiálů zpracovaných pro zastupitelstvo města, radu města a vedení magistrátu před jejich projednáváním v těchto orgánech města,

f) připravuje a zpracovává návrhy jednacích řádů orgánů města,

g) komplexně koordinuje záležitosti spojené s účastí města Prostějova v obchodních společnostech včetně zpracování materiálů pro orgány města.


Kontakty

JménoFunkceKontaktE-mail

odbor kancelář primátora

Ing. Petra Meisselová, LL.M.vedoucí odboru kancelář primátora+420 582 329 128
+420 731 837 743
Petra.Meisselova@prostejov.eu
Mgr. Jana Gáborovávedoucí oddělení vnějších vztahů+420 582 329 365Jana.Gaborova@prostejov.eu
Lenka Gartnerováreferent informační služby+420 582 329 723Lenka.Gartnerova@prostejov.eu
Kateřina Kimlová, DiS.referent informační služby+420 582 329 728Katerina.Kimlova@prostejov.eu
Alena Vrtalová, DiS.referent informační služby+420 582 329 727alena.vrtalova@prostejov.eu
Petra Vymazalová, DiS.referent informační služby+420 582 329 722Petra.Vymazalova@prostejov.eu
Anna Kajlíkováreferent mediální komunikace+420 582 329 367Anna.Kajlikova@prostejov.eu
Ing. Adolf Labákvedoucí oddělení krizového řízení+420 582 329 171adolf.labak@prostejov.eu
Mgr. Miroslav Petrásekbezpečnostní referent+420 582 329 172
+420 731 621 453
miroslav.petrasek@prostejov.eu
Ing. Michaela Štefkovábezpečnostní referent+420 582 329 182michaela.stefkova@prostejov.eu
Zdeněk Nedvědbezpečnostní referent - řidič+420 582 329 194Zdenek.Nedved@prostejov.eu
Mgr. Irena Lenzová, DiS.vedoucí organizačního oddělení+420 582 329 124irena.lenzova@prostejov.eu
Zdenka Štajnarováasistent primátora+420 582 329 156zdenka.stajnarova@prostejov.eu
Josef Sekaninaasistent - řidič+420 582 329 374Josef.Sekanina@prostejov.eu
Andrea Burdováasistent náměstků primátora+420 582 329 138Andrea.Burdova@prostejov.eu
Bc. Anna Švestkováasistent náměstků primátora+420 582 329 141anna.svestkova@prostejov.eu
Věra Krejčíorganizační pracovník RM a ZM+420 582 329 132Vera.Krejci@prostejov.eu
Vytvořeno 23.11.2015 13:15:26 | přečteno 2714x | Jiří Třísko
load