Úvodní strana > Občan > Magistrát > Odbory magistrátu > Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

adresa: Školní 3643/4, 796 01 Prostějov

V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v provozní době úřadu.

Rozsah činnosti

Odbor obecní živnostenský úřad vykonává přenesenou působnost v oblasti živnostenského podnikání v  rozsahu stanoveném magistrátu v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako obecnímu živnostenskému úřadu, kdy vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

Vedoucí odboru

a) řídí, koordinuje, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do odboru obecní živnostenský úřad a kontroluje plnění úkolů,

b) plní funkci správce kapitoly a je příkazcem operací v rozsahu kapitoly 30 - Obecní živnostenský úřad  rozpočtu města Prostějova,

c) je oprávněn v rozsahu částí rozpočtu města Prostějova schválených v kapitole 30 - Obecní živnostenský úřad rozpočtu města Prostějova plnit úkoly zadavatele a uzavírat smlouvy na realizaci veřejných zakázek malého rozsahu do výše hodnoty plnění 400.000 Kč bez DPH, činit právní úkony ke změně a ukončení právních vztahů z těchto smluv vyplývajících, s výjimkou právních úkonů vyhrazených Radě města Prostějova a Zastupitelstvu města Prostějova,

d) komplexně koordinuje a zajišťuje výkon přenesené působnosti v oblasti živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném magistrátu v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako obecnímu živnostenskému úřadu,

e) komplexně koordinuje a zajišťuje výkon činností v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

f) koordinuje a řídí činnost centrálního registračního místa (CRM) na odboru obecní živnostenský úřad,

g) komplexně koordinuje  a zajišťuje výkon přenesené působnosti v oblasti podnikání v zemědělství v rozsahu stanoveném magistrátu v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

h) koordinuje evidenci nedoplatků a vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti spravovaných odborem obecní živnostenský úřad,

i) je oprávněn a zároveň povinen využívat při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rámci zpracovávaných agend,

j) plní další povinnosti vedoucího odboru podle tohoto organizačního řádu.

 

Oddělení registrace

Vedoucí oddělení registrace:

a) řídí, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného oddělení a kontroluje plnění úkolů,

b) koncepčně, metodicky a odborně zajišťuje výkon registrační agendy živností, a to v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen živnostenský zákon),

c) realizuje všechny úkony na úseku registrace živností koncesovaných,

d) komplexně zajišťuje činnost centrálního registračního místa (CRM) v rámci oddělení registrace,

e) koordinuje, komplexně zajišťuje a realizuje výkon činností na úseku rozhodování o pozastavení nebo sankčního zrušení živnostenského oprávnění, o tom, že ohlášením živnostenské oprávnění nevzniklo nebo že nebyly splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění podle příslušných ustanovení živnostenského zákona,

f) zajišťuje agendu obnovy správního řízení a nového rozhodování na úseku živnostenského podnikání,

g) koordinuje a zajišťuje výkon činností spojených s evidencí zemědělských podnikatelů dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

h) je oprávněn a zároveň povinen využívat při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rámci zpracovávaných agend,

i) plní další povinnosti vedoucího oddělení podle tohoto organizačního řádu.

 

Oddělení registrace:

(1) Oddělení registrace vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen živnostenský zákon), v rámci toho zejména:

a) je určeno pro příjem všech podání týkajících se živností, včetně oznámení příslušných změn a žádostí  podnikatelů o zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost,

b) realizuje všechny úkony na úseku registrace živností ohlašovacích,

c) po splnění zákonných podmínek provádí zápisy do živnostenského rejstříku a vydává podnikatelům - fyzickým a právnickým osobám výpisy z živnostenského rejstříku a vyrozumění o provedených zápisech v živnostenském rejstříku, předává příslušné údaje dotčeným orgánům,

d) vede řízení o pozastavení provozování živnosti, o sankčním zrušení živnostenského oprávnění, o tom, že ohlášením živnostenské oprávnění nevzniklo nebo že nebyly splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění podle příslušných ustanovení živnostenského zákona,

e) vede řízení o zrušení živnostenských oprávnění na vlastní žádost podnikatelů,

f) přijímá oznámení podnikatelů o přerušení provozování živnosti nebo o pokračování provozování živnosti a zapisuje údaje o těchto skutečnostech do živnostenského rejstříku,

g) vydává úplné nebo částečné výpisy z živnostenského rejstříku a potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není,

h)  zabezpečuje evidenci ukládání dokumentů a spisů odboru obecní živnostenský úřad do centrální spisovny,

i) vyměřuje a vybírá správní poplatky podle zákona o správních poplatcích,

j) vede evidenci nedoplatků pokut a nákladů řízení uložených odborem obecní živnostenský úřad a provádí úkony vedoucí k jejich vymáhání,

k)  ověřuje shodu opisů nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřuje pravost podpisů (legalizace) pro účely související s činností odboru.

 

(2)  Oddělení registrace je centrálním registračním místem (CRM) a v rámci toho zejména:

a) přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně (včetně změn údajů) od osob podnikajících na základě živnostenského zákona, za předpokladu, že fyzická nebo právnická osoba nemá zákonem uloženou povinnost podávat tato podání správci daně elektronickou cestou,

b) přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy,

c) přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,

d) přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,

e) předává ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem podání, která obdrží v rámci bodů a) až d), příslušným správním úřadům, přitom neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání.

 

(3)  Oddělení registrace dále vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o

 zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, v rámci toho zejména:

a) zapisuje údaje do informačního systému evidence zemědělských podnikatelů (dále v textu jen „IS EZP“) a vydává o tom osvědčení,

b) zapisuje změnu a doplnění údajů do IS EZP a vydává o tom osvědčení,

c) zapisuje přerušení a pokračování provozování zemědělské výroby do IS EZP a vydává o tom potvrzení,

d) rozhoduje o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele,

e) z evidence zemědělského podnikatele vydává výpis z veřejné nebo neveřejné části nebo potvrzení o určitém zápisu nebo potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

 

(4) Oddělení registrace provádí administrativní úkony související s organizačně-technickým

zabezpečením chodu odboru.

 

(5) Oddělení registrace je oprávněno a zároveň povinno využívat při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rámci zpracovaných agend.

 

Kontrolní oddělení

Vedoucí kontrolního oddělení

a) řídí, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného oddělení a kontroluje plnění úkolů,

b) koordinuje, organizuje, zajišťuje a realizuje výkon živnostenské kontroly dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen živnostenský zákon), tj. kontroly dodržování plnění povinností stanovených živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb dle § 69a živnostenského zákona a podmínek provozování živností uložených v rozhodnutí o udělení koncese,

c) koordinuje, zajišťuje a realizuje kontrolu dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti, a dodržování při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně. Odpovídá za bezodkladné sdělení zjištění těchto porušení správci daně,

d) koordinuje, komplexně zajišťuje a realizuje výkon činností na úseku projednávání a řešení přestupků fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob, vymezených živnostenským zákonem včetně ukládání správních trestů,

e) koordinuje, komplexně zajišťuje a realizuje výkon činností na úseku rozhodování o pozastavení nebo sankčního zrušení živnostenského oprávnění,

f) zajišťuje agendu obnovy správního řízení a nového rozhodování na úseku živnostenského podnikání,

g) koordinuje, komplexně zajišťuje a realizuje projednávání přestupků fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob, včetně ukládání správních trestů dle zvláštních právních předpisů, a to v rozsahu, který je stanoven obecnímu živnostenskému úřadu,

h) zajišťuje vydání rozhodnutí o uložení odstranění nedostatků zjištěných u podnikatelů při provozování živnosti,

i) koordinuje a komplexně zajišťuje výkon činností na úseku kontroly evidence zemědělského podnikatele, včetně projednávání a řešení přestupků fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob a ukládání správních trestů podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném magistrátu v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

j) koordinuje a komplexně zajišťuje, provádění společných kontrol OŽÚ s ostatními orgány státní správy nebo Policií ČR,

k) provádí poradenskou činnost v oblasti výkonu státní správy na úseku ochrany spotřebitele,

l) je oprávněn a zároveň povinen využívat při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rámci zpracovávaných agend,

m) plní další povinnosti vedoucího oddělení podle tohoto organizačního řádu.

Kontrolní oddělení:

(1) Kontrolní oddělenívykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen živnostenský zákon), v rámci toho zejména:

a) kontroluje plnění povinností stanovených živnostenským zákonem, povinností při poskytování služeb dle § 69a živnostenského zákona, plnění podmínek provozování živností uložených v rozhodnutí o udělení koncese,

b) kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti, a dodržování při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně,

c) projednává přestupky fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob spočívající v porušení povinností stanovených živnostenským zákonem,

d) připravuje rozhodnutí o správních trestech ukládaných dle živnostenského zákona,

e) připravuje rozhodnutí o pozastavení či sankčním zrušení živnostenského oprávnění,

f) připravuje podklady pro uložení rozhodnutí o odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti,

g) kontroluje plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy vztahujícími se na živnostenské podnikání podle zvláštních právních předpisů a v té souvislosti projednává přestupky fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob, a to v rozsahu, který je těmito předpisy stanoven obecnímu živnostenskému úřadu.

 

(2) Kontrolní oddělení dále:

a) dle zákona č 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších přepisů, vykonává kontrolu evidence zemědělského podnikatele a projednává přestupky fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob, včetně ukládání správních trestů, a to v  rozsahu stanoveném magistrátu v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

b) spolupracuje s dalšími orgány státní správy, s orgány činnými v trestním řízení, případně s dalšími subjekty zřízenými nebo založenými k ochraně spotřebitelů,

c) poskytuje poradenskou činnost v rámci oblastní spotřebitelské poradny,

d) prověřuje podněty, připomínky a oznámení v rozsahu působnosti odboru obecního živnostenského úřadu,

e) je oprávněno a zároveň povinno využívat při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rámci zpracovávaných agend,

f) zpracovává návrhy nařízení města, kterým se vydává Tržní řád, včetně návrhů na jeho novelizace.


Další

Kontakty

JménoFunkceKontaktE-mail

odbor obecní živnostenský úřad

Ing. Bc. Antonie Orálková, MBAvedoucí odboru obecní živnostenský úřad, manažer kvality+420 582 329 500
+420 603 555 897
Antonie.Oralkova@prostejov.eu
Ing. Gabriela Kafkovávedoucí kontrolního oddělení+420 582 329 501Gabriela.Kafkova@prostejov.eu
Ing. Jana Hochvaldovákontrolor+420 582 329 504Jana.Hochvaldova@prostejov.eu
Mgr. Kateřina Kaprálovákontrolor+420 582 329 503katerina.kapralova@prostejov.eu
Ing. Aneta Švecovákontrolor+420 582 329 502aneta.svecova@prostejov.eu
Bc. Veronika Pospíšilovávedoucí oddělení registrace+420 582 329 505Veronika.Pospisilova@prostejov.eu
Hana Černá, DiS.referent registrace+420 582 329 510hana.cerna@prostejov.eu
Hana Daněčkováreferent registrace+420 582 329 506Hana.Daneckova@prostejov.eu
Milena Košťálkováreferent registrace+420 582 329 507Milena.Kostalkova@prostejov.eu
Eva Navrátilováreferent registrace+420 582 329 508Eva.Navratilova@prostejov.eu
Mgr. Aneta Straškrabováreferent registrace+420 582 329 509aneta.straskrabova@prostejov.eu

Související právní předpisy

21.8.2015 9:52:34 - aktualizováno 21.12.2021 15:27:24 | přečteno 663x | jana.hochvaldova | Celý článek
Štítky: zakon , predpis , pravo , podnikani
 
 

Správní poplatky

6.6.2012 13:10:11 - aktualizováno 31.8.2021 7:26:16 | přečteno 1738x | richard.sedlak | Celý článek
 
Vytvořeno 25.11.2015 15:37:28 - aktualizováno 8.7.2022 12:30:06 | přečteno 10999x | Jiří Třísko
load