Správní poplatky

Sazebník správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Položka 2

b) nahlédnutí do živnostenského rejstříku

Kč 20 (každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží)


Položka 3

a) vydání výpisu nebo písemné informace z rejstříků,
popřípadě sdělení o negativním nálezu

Kč 50 (za každou i započatou stránku)

Kč 15 (za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji 
nebo na tiskárně počítače)

Položka 4

Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů,
ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů,
z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu

Kč 30 (za každou i započatou stránku)


Položka 5

a) ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu
Kč 30 (za každý podpis nebo otisk razítka)


Položka 6

a) zápis zemědělského podnikatele do evidenceKč 1 000

b) změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenciKč 500

c) změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikateleKč100


Položka 10

a) přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestůKč 50

Poznámka
Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku.

Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy, vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.


Položka 24


a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání  Kč 1 000

b) Další ohlášení živnosti  Kč 500


c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikáníKč 1 000


d) Přijetí další žádosti o koncesiKč 500


e) Změna rozhodnutí o udělení konceseKč 500 


f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnostKč 500


g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změnyKč 100


h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádostKč 20
(za každou i započatou stránku)

i) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákonaKč 50


Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.

2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.

3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.

4. Změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.

5. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné. 


Poznámky
 
1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více živností o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
 
2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede. 

3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě. 

4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno. 


Položka 155

c) přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona  Kč 150
(Czech POINT – konzulární úřady)

Položka 162

Přijetí žádosti

c) o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestu Kč 200


Úhrada správních poplatků na ODBORU OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ  ÚŘAD:

Správní poplatek je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou v kanceláři registrace dv.č. 147, Školní 4, Prostějov

Provozní doba Magistrátu města Prostějova


Provozní doba:

Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00 
Úterý --- 
Středa 8:00-12:00 13:00-17:00 
Čtvrtek 8:00-12:00 13:00-16:00 
Pátek 8:00-11:00

1) Provozní doba odborů Magistrátu města Prostějova slouží pro vyřizování záležitostí občanů, ale i pro činnosti spojené s výkonem svěřené působnosti odborů (tj. např. kontrolní činnost v územním obvodu, místní šetření v terénu, pracovní cesty apod).

2) V rámci provozní doby jsou stanoveny dny: pondělí a středa pro vyřizování záležitostí občanů s povinností přítomnosti úředníků na pracovišti vyjma odůvodněných případů.

Vytvořeno 6.6.2012 13:10:11 - aktualizováno 31.8.2021 7:26:16 | přečteno 1818x | Richard Sedlák
load