Úvodní strana > Občan > Magistrát > Odbory magistrátu > Odbor rozvoje a investic

Odbor rozvoje a investic

 Odbor rozvoje a investic

Odbor rozvoje a investic vykonává samostatnou působnost města Prostějova v oblasti rozvoje města a  dotací, koordinace a stanovování koncepčních záměrů a přípravných prací rozsáhlých investičních činností, komplexního zajištění, koordinace přípravy a realizace investiční výstavby budov, bytů, sítí technického vybavení včetně komunikací, včetně realizace staveb.


Vedoucí odboru

 1. řídí, koordinuje, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do odboru rozvoje a investic a kontroluje plnění úkolů,

 2. plní funkci správce kapitoly a je příkazcem operací v rozsahu kapitoly 60 – Rozvoj a investice  rozpočtu  města Prostějova,

 3. je oprávněn v rozsahu částí rozpočtu města Prostějova schválených v kapitole 60 – Rozvoj a investice  rozpočtu města Prostějova plnit úkoly zadavatele a uzavírat smlouvy na realizaci veřejných zakázek malého rozsahu do výše hodnoty plnění 400.000 Kč bez DPH, činit právní úkony ke změně a ukončení právních vztahů z těchto smluv vyplývajících, s výjimkou právních úkonů vyhrazených Radě  města Prostějova a Zastupitelstvu města Prostějova,

 4. koordinuje a stanovuje koncepční záměry rozsáhlých investičních činností, koordinuje účastníky přípravy a realizace investičních činností při výstavbě budov, bytů, sítí technického vybavení včetně komunikací, zajišťuje a koordinuje zpracování návrhu plánu stavebních investic města,

 5. zajišťuje výkon samostatné působnosti města Prostějova v oblasti rozvoje města,

 6. plní další povinnosti vedoucího odboru podle tohoto organizačního řádu

 

Oddělení rozvoje a investičních záměrů

Vedoucí oddělení

 1. řídí,  kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného oddělení a kontroluje plnění úkolů,

 2. koordinuje a zajišťuje zpracování investičních záměrů,

 3. koordinuje finanční zajišťování investic,

 4. koordinuje přípravu studií proveditelnosti

 5. koordinuje stanovování zpracování investičních záměrů, způsobu realizace investic a průzkum finančních zdrojů pro investiční výstavbu,

 6. koordinuje a zajišťuje zpracování návrhů dlouhodobého rozvoje města, pořizování a aktualizaci strategických dokumentů města,

 7. koordinuje přípravu podkladů pro prezentaci významných investičních akcí města,

 8.  plní další povinnosti vedoucího oddělení podle tohoto organizačního řádu,

 9. zajišťuje přípravu a koordinaci projektů v rámci agendy Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace,

 10. zastává funkci cyklokoordinátora za statutární město Prostějov.


Oddělení rozvoje a investičních záměrů

Oddělení

 1. zajišťuje návrhy záměrů dlouhodobého rozvoje města,

 2. zpracovává podklady a stanoviska pro koordinaci záměrů města se záměry jiných investorů,

 3. koordinuje a zpracovává koncepční a rozvojové úkoly,

 4. zajišťuje zpracování dílčích koncepčních a rozvojových dokumentů,

 5. podílí se na zajišťování úkolů spojených s procesem podpory regionálního rozvoje,

 6. zpracovává informační materiály v souvislosti s připravovaným rozvojem a investičními záměry města v souladu s návrhem koncepce rozvoje města,

 7. zajišťuje pořizování a aktualizaci strategických dokumentů města,

 8. zpracovává a vyhodnocuje záměry na využití pozemků a případných dalších nemovitostí ve vlastnictví města s ohledem na plánované investiční záměry města,

 9. zpracovává stanoviska v rámci přípravy územní plánovací dokumentace z hlediska investičních záměrů města,

 10. zpracovává investiční záměry k jednotlivým plánovaným investičním akcím města a zajišťuje zveřejnění schválených investičních záměrů a třídění odborných podkladů k jednotlivým investičním záměrům,

 11. zpracovává studie proveditelnosti k jednotlivým plánovaným investičním záměrům města,

 12. zajišťuje technickou část veřejných zakázek,

 13. zabezpečuje podklady pro prezentaci významných investičních akcí města,

 14. zajišťuje zveřejňování projektových dokumentací významných investičních akcí na webu města,
 15. zabezpečuje činnost spisového uzlu

 16. zajišťuje přípravu a koordinaci projektů v rámci Strategie Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace.


Oddělení realizace

 Vedoucí oddělení

 1. řídí,  kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného oddělení a kontroluje plnění úkolů,

 2. koordinuje a zajišťuje projekční přípravu investičních akcí v oblasti staveb,

 3. koordinuje zajištění podkladů k povolení staveb v souladu se stavebním zákonem,

 4. komplexně zajišťuje realizaci stavebních investičních akcí včetně dozorování realizace investic,

 5. komplexně zajišťuje výběr a koordinaci dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, zpracování zápisů a protokolů o předání staveb, odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace,

 6. komplexně zajišťuje stavební dozor při realizaci investičních akcí města,

 7. koordinuje a zpracovává podklady pro uvedení staveb do provozu, pro majetkoprávní předání a pro předání staveb jejich správcům,

 8. koordinuje a zajišťuje uvedení staveb do provozu,

 9. plní další povinnosti vedoucího oddělení podle tohoto organizačního řádu.


Oddělení realizace

 1. zajišťuje přípravu stavebních investic, shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu od jejich zadání až po nabytí právní moci stavebního povolení,

 2. zajišťuje zpracování projektových dokumentací pro územní řízení, pro stavební povolení, případně realizačních projektových dokumentací,

 3. zajišťuje realizaci stavebních investic,

 4. zajišťuje stavební údržbu budov škol, školských zařízení, sportovních zařízení a magistrátu, pokud jsou ve vlastnictví města na základě schváleného rozpočtu města v daném kalendářním roce,

 5. zajišťuje demolice budov ve vlastnictví města,

 6. zajišťuje komplexní činnosti od zahájení staveb až po jejich ukončení a předání správci majetku města, včetně kontroly dodržování podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení, kontroly čerpání nákladů stavby a jejich fakturace,

 7. organizuje přejímací řízení dokončených staveb nebo jejich samostatných částí, kontroluje provedení stanovených zkoušek a revizí a odstranění kolaudačních vad a nedodělků, zajišťuje uplatnění majetkových sankcí (smluvních pokut, penále) za neplnění termínů a nedodržení kvality,

 8. zajišťuje po stránce administrativní, organizační a technické činnost komise výstavby, zřízené radou města, pomáhá jí v činnosti a zajišťuje činnost tajemníka této komise,

 9. vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, a to v oblasti výpisů z katastru nemovitostí.

   

Samostatné pracoviště ekonom odboru

Zaměstnanec

 1. připravuje a zpracovává podklady pro přípravu návrhu příjmů a výdajů kapitoly, sleduje příjmy a výdaje, navrhuje opatření při jejich neplnění,

 2. zajišťuje vedení účetnictví investičních projektů spolufinancovaných z dotačních zdrojů,

 3. zpracovává a vede agendu veřejných finančních podpor v působnosti odboru včetně jejich vyúčtování.


Samostatné pracoviště asistent

Zaměstnanec

 1. eviduje smluvní vztahy a objednávky,

 2. připravuje materiály pro radu města, zastupitelstvo města a poradu primátora,

 3. zajišťuje zastupování kompetenta,

 4. vykonává, zajišťuje a organizuje různorodé, rámcově vymezené odborné práce dle zadání vedoucího odboru podle obvyklých postupů,

 5. pořizuje zápisy z porad odboru,
 6. zajišťuje přípravu a koordinaci projektů v rámci Strategie Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace,

 7. v rámci zajišťování přípravy podkladů pro rozpočet města úzce spolupracuje s vedoucím odboru a s vedoucími oddělení,

 8. spolupracuje s odděleními odboru v rámci administrativní podpory, kompletace a přípravy podkladů,

 9. zpracovává v případě potřeby přehledy, výkazy nebo statistiky související s činností odboru,

 10. plní další úkoly v rámci druhu práce dle pokynů vedoucí odboru,

 11. vyřizuje administrativní agendu vedoucího odboru, vyřizuje korespondenci podle obecných postupů,

 12. je oprávněn k nakládání s osobními údaji v rámci zpracovávaných agend,

 13. zajišťuje zastupování správce spisového uzlu

 14. vykonává jednoduchou inventurní činnost, ověřuje soulad fyzického a účetního stavu inventáře užívaného zaměstnanci odboru.

Další

Kontakty

Konzultace je možná i mimo pracovní dobu po předchozí telefonické dohodě.

JménoFunkceKontaktE-mail

odbor rozvoje a investic

Ing. Petr Brücknervedoucí odboru rozvoje a investic+420 582 329 361
+420 605 957 269
Petr.Bruckner@prostejov.eu
Mgr. Miroslava Fabiánkováasistent+420 582 329 113miroslava.fabiankova@prostejov.eu
Drahomíra Zhánělováekonom+420 582 329 363Drahomira.Zhanelova@prostejov.eu
Kristina Mikulcovásekretář+420 582 329 377kristina.mikulcova@prostejov.eu
Ing. Antonín Zajíčekvedoucí oddělení realizace+420 582 329 364Antonin.Zajicek@prostejov.eu
Martin Bartákreferent technické přípravy+420 582 329 371Martin.Bartak@prostejov.eu
Ing. Kamila Benešováreferent technické přípravy+420 582 329 375kamila.benesova@prostejov.eu
Pavel Navrátilreferent technické přípravy+420 582 329 702Pavel.Navratil@prostejov.eu
Ing. Lukáš Chytiltechnický dozor+420 582 329 383lukas.chytil@prostejov.eu
Vlastimil Kupkatechnický dozor+420 582 329 372vlastimil.kupka@prostejov.eu
Ing. Václav Lužnývedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů+420 582 329 701Vaclav.Luzny@prostejov.eu
Ing. Pavlína Řmotováreferent strategického rozvoje a koordinace+420 582 329 139pavlina.rmotova@prostejov.eu
Bc. Iva Veseláreferent investičních záměrů+420 582 329 355Iva.Vesela@prostejov.eu
Ing. Jitka Vystavělováreferent pro rozvoj a strategické záměry+420 582 329 380Jitka.Vystavelova@prostejov.eu
Vytvořeno 24.11.2015 14:36:59 - aktualizováno 28.6.2022 8:54:11 | přečteno 3957x | Jiří Třísko
load