Úvodní strana > Občan > Magistrát > Odbory magistrátu > Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí

adresa: Školní 3643/4, 796 01 Prostějov

Rozsah činnosti

Odbor sociálních věcí se zabývá výkonem přenesené působnosti a samostatné působnosti na úseku sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně právní ochrany, sociální prevence, veřejného zdraví, ochrany práv příslušníků menšin v rozsahu stanoveném statutárnímu městu a magistrátu, včetně působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a výkon samostatné působnosti. Odbor sociálních věcí patří k největším v rámci magistrátu a je členěn na 3 oddělení:

Oddělení sociálních služeb a veřejného opatrovnictví

 • při výkonu přenesené působnosti na úseku sociální péče poskytuje občanům odbornou pomoc
  • působí k překonávání nepříznivé životní situace občanů, kteří potřebují zvláštní pomoc
  • poskytuje občanům, kteří potřebují zvláštní pomoc, systematickou výchovnou a poradenskou péči v zařízeních sociální péče, která město spravuje
  • poskytuje osobám informace vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení, provádí terénní šetření při výkonu přenesené působnosti na úseku sociální péče poskytuje občanům odbornou pomoc
 • poskytuje sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení, koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám k řešení jejich situace
 • chrání práva a zájmy osob v hmotné nouzi, přitom respektuje jejich důstojnost, soukromí, důvěrnost sdělení a zachovávání mlčenlivosti, informuje každou osobu o možných postupech řešení hmotné nouze a zapojuje ji do řešení její situace a vede ji k vlastní odpovědnosti
 • vyhledává aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí, a zajišťuje pomoc při vyplnění žádosti dávky a jejím uplatnění, vede nezbytnou dokumentaci o metodách a postupech řešení situace hmotné nouze
 • spolupracuje se zaměstnanci orgánu pomoci v hmotné nouzi při řešení situace osob v hmotné nouzi, spolupracuje při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi v obci pomáhají
 • rozhoduje o stanovení úhrady za stravu a za péči u dětí umístěných do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření
 •  zabývá se problematikou osob s poruchou autistického spektra PAS - více info viz. zde:
 • https://www.olkraj.cz/problematika-osob-s-poruchou-autistickeho-spektra-pas-cl-3570.html

  • napomáhá zapojení seniorů a těžce zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života
  • podílí se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených občanů a seniorů
  • vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám omezeným ve svéprávnosti
  • poskytuje občanům odbornou pomoc, provádí depistážní činnost
  • vydává zvláštní označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně postiženou (§ 67 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu), vede jejich evidenci a rozhoduje o jejich neplatnosti
  • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a dohlíží na plnění jeho povinností
  • posuzuje, zda je nezbytné poskytnout občanu umístěnému ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče v zařízení sociální péče nebo pečovatelskou službu a projednává poskytnutí těchto služeb s jinými orgány sociálního zabezpečení nebo obcemi
  • zastupuje při uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb s poskytovateli sociálních služeb u osob, které dle lékařského posudku nejsou schopny samostatně jednat a nemají zákonného zástupce (§ 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
  • poskytuje sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení, koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám k řešení jejich situace
  • podílí se na realizaci projektu Euroklíč v Olomouckém kraji
  • vystavuje průkaz SENIOR TAXI, vede jejich evidenci
  • koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky

  Oddělení sociálně právní ochrany dětí

  (1) Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v plném rozsahu zabezpečuje výkon státní správy v rámci rozšířené působnosti a podílí se na úkolech vyplývajících ze samostatné působnosti obce na úseku sociálně-právní ochrany dětí tak, že:

  a) řídí se standardy kvality sociálně-právní ochrany,

  b) sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku,

  c) činí opatření k omezení nepříznivých vlivů na děti,

  d) pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny z hlediska rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte a poskytuje pomoc rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte,

  e) zpracovává na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán,

  f) pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí,

  g) pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,

  h) zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené,

  i) pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů související s péčí o dítě a jeho výchovou,

  j) poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dítěte,

  k) poskytuje pomoc při uplatňováním nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhu soudu, přitom spolupracuje zejména s orgány pomoci v hmotné nouzi, povinnými osobami, orgány činnými v trestním řízení a soudy,

  l) rozhoduje:

  -  o uložení povinnosti rodičům využít odbornou poradenskou pomoc,

  -  o uložení výchovných opatření,

  m) podává návrh soudu:

  -  na rozhodnutí zda je třeba souhlasu k osvojení dítěte,

  -  na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu,

  -  na nařízení ústavní výchovy,

  -  na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy,

  -  na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení,

  -  na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení,

  -  na nařízení výchovného opatření, na prodloužení doby trvání tohoto výchovného opatření nebo na jeho zrušení,

  -  na přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní výchovy,

  -  na pozastavení výkonu povinností a práva péče o dítě u nezletilého rodiče,

  -  na zachování povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče,

  -  na zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem u rodiče omezeného ve svéprávnosti,

  -  na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práv osobní povahy, zbavil-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti,

  - na nařízení předběžného opatření podle zvláštního předpisu, pokud se dítě ocitlo ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o dítě pečovat nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen, a poskytuje soudu součinnost při výkonu rozhodnutí,

  2)  Oddělení sociálně právní ochrany dětí zajišťuje další činnosti a to:

  a) sleduje výkon ústavní výchovy a vývoj dítěte, navštěvuje dítě s nařízenou ústavní výchovou a rovněž navštěvuje rodiče tohoto dítěte v zákonem stanovených termínech,

  b) vydává souhlas s pobytem dítěte, u kterého byla nařízena ústavní výchova, mimo zařízení pro její výkon,

  c) pomáhá dětem po propuštění z ústavní výchovy s cílem k obnovení jejich vztahů a jejich začlenění do rodinného, sociálního prostředí,

  d) vyjadřuje se, zda je ve prospěch dítěte, aby o ně odsouzená žena pečovala ve věznici a k prodloužení přerušení výkonu trestu odnětí svobody odsouzené ženě z důvodu návštěvy dítěte,

  e) sleduje vývoj dítěte, které bylo umístěno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu a v zákonem stanovených termínech má povinnost takové dítě navštívit,

  f) sleduje vývoj dítěte svěřeného po péče jiné osoby než rodiče, přitom je povinen navštěvovat rodinu v zákonem stanovených termínech,

  g) vykonává funkci opatrovníka a funkci poručníka v případech, kdy byl magistrát opatrovníkem nebo poručníkem ustanoven a dále činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v případech stanovených zvláštním předpisem,

  h) vykonává funkci opatrovníka v případě zastupování dítěte ve vztahu k cizině,

  i) zprostředkovává nebo zajišťuje převzetí dítěte navráceného jako nedoprovázenému z ciziny,

  j) činí nezbytná opatření k ochraně dítěte, které nemá na územní ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt,

  k) zjišťuje stanovisko dítěte při projednání všech záležitostí, které se ho týkají,

  l) zúčastňuje se jednání u soudů a obhajuje zájmy dítěte,

  m) provádí potřebná šetření v rodinách a institucích ve věcech zajišťování výchovy a péče o děti, chování dětí apod. a podává zprávy a návrhy soudu, policii, státnímu zastupitelství, popř. jiným orgánům,

  n) ve spolupráci s ostatními obecními úřady vykonává dohled stanovený nad výchovou dětí soudem,

  o) zajišťuje agendu Komise pro sociálně-právní ochranu dětí,

  3) Oddělení sociálně právní ochrany dětí v souvislosti s náhradní rodinnou péčí:

  a) vyhledává děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou osvojení, pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu,

  b) vede spisovou dokumentaci dítěte, kterému je třeba zajisti náhradní rodinnou péči formou osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu,

  c) kopii spisové dokumentace dítěte, kterému je třeba zajistit náhradní rodinnou péči formou osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu, postupuje příslušnému krajskému úřadu,

  d) vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu,

  e) přijímá žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení, o pěstounskou péči a o pěstounskou péči na přechodnou dobu, kompletuje všechny potřebné doklady a zjišťuje údaje pro zprostředkování včetně příp. souhlasu žadatelů s osvojením z ciziny,

  f) přijímá souhlas žadatelů s účastí na odborné přípravě osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu k přijetí dítěte do rodiny a dále jejich písemný souhlas se zjišťováním potřebných údajů,

  g) po posouzení žádosti a připojených podkladů buď žádost s doporučujícím stanoviskem postoupí příslušnému krajskému úřadu, nebo žádost v případech stanoveným zákonem zamítne,

  h) rozhodne o zastavení řízení o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu, jestliže osoba, která o zprostředkování žádala,

  1. vezme svou žádost zpět před postoupením spisové dokumentace krajskému úřadu,

  2. ani na výzvu nesdělí údaje a nedoloží doklady pro vedení spisové dokumentace,

  i) spolupracuje s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně v případech osvojení v cizině,

  j) navrhuje osobě pečující o dítě v pěstounské péči nebo osobě v evidenci, která může vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, možnost uzavření dohody o výkonu pěstounské péče,

  k) sleduje a zajišťuje naplňování uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče osobním kontaktem s pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu v zákonem stanovených termínech,

  l) připravuje podklady pro žádost o státní příspěvek na výkon pěstounské péče,

  m) vypracovává vyjádření pro úřad práce k odměně pěstouna,

  n) vydává pěstounovi souhlas s uzavřením dohody s jiným úřadem obce s rozšířenou působností nebo pověřenou osobou.

  Oddělení sociální prevence

  • vykonává činnosti v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zejména u dětí, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, opakovaně se dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte
  • vykonává funkci protidrogového koordinátora
  • vykonává činnosti na úseku ochrany práv národnostních menšin, včetně práv a integrace příslušníků romské komunity
  • zajišťuje po stránce administrativní, organizační a technické činnost komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, zřízené radou města, pomáhá jí v činnosti a zajišťuje činnost tajemníka této komise.
  • koordinuje a zajišťuje spolupráci s odbornými institucemi, právnickými a fyzickými osobami, podílejícími se na programech prevence kriminality, zejména s odborem prevence kriminality ministerstva vnitra a krajským úřadem
  • koordinuje a zajišťuje vedení evidence a výdej receptů a žádanek pro předpis léčiv obsahujících návykové látky (recepty a žádanky s modrým pruhem)

  Odbor sociálních věcí dále zajišťuje záležitosti zdravotnictví patřící do působnosti statutárního města a magistrátu, zajišťuje záležitosti jeslí, eviduje pohledávky související s výkonem svěřené působnosti, spravuje kapitolu 21 - Sociální věci rozpočtu statutárního města Prostějova, vydává doporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení nebo smlouvy o nájmu bytu v domě zvláštního určení.

  Rada statutárního města Prostějova zřizuje jako poradní orgán mimo jiné i tyto komise zaměřené na sociální problematiku: sociální a zdravotní, komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality.

  Primátor statutárního města zřizuje jako zvláštní orgán statutárního města komisi pro sociálně-právní ochranu dětí.

  Další

  Kontakty

  JménoFunkceKontaktE-mail

  odbor sociálních věcí

  Mgr.Bc. Marcela Vejmělkovávedoucí odboru sociálních věcí+420 582 329 550
  +420 777 575 257
  Marcela.Vejmelkova@prostejov.eu
  Marcela Dvořákováfinanční a administrativní referent+420 582 329 539marcela.dvorakova@prostejov.eu
  Ing. Zuzana Navrátilováfinanční referent+420 582 329 302Zuzana.Navratilova@prostejov.eu
  Mgr.Bc. Pavlína Dočkalovávedoucí oddělení sociální prevence+420 582 329 545Pavlina.Dockalova@prostejov.eu
  Lenka Ederová, DiS.referent sociálních věcí - kurátor pro mládež+420 582 329 569Lenka.Ederova@prostejov.eu
  Mgr. Markéta Koblížkováreferent sociálních věcí - kurátor pro mládež+420 582 329 341Marketa.Koblizkova@prostejov.eu
  Mgr. Alice Navarováreferent sociálních věcí - kurátor pro mládež+420 582 329 551Alice.Navarova@prostejov.eu
  Mgr. Libuše Satorová, DiS.referent sociálních věcí - kurátor pro mládež+420 582 329 535libuse.satorova@prostejov.eu
  Mgr. Kateřina Zajíčkováreferent sociálních věcí - kurátor pro mládež+420 582 329 450katerina.zajickova@prostejov.eu
  Bc. Gabriela Petrželováreferent sociálních věcí - romská poradkyně, manažer prevence kriminality, výdej receptů a žádanek na léčiva obsahující návykové látky+420 582 329 560Gabriela.Petrzelova@prostejov.eu
  Mgr. Vladislava Kolářovávedoucí oddělení sociálních služeb a veřejného opatrovnictví+420 582 329 321Vladislava.Kolarova@prostejov.eu
  Mgr. David Navarareferent sociálních věcí - sociální kurátor+420 582 329 307David.Navara@prostejov.eu
  Alena Horáková, DiS.referent sociálních věcí - koordinátor plánování rozvoje sociálních služeb+420 582 329 303Alena.Horakova@prostejov.eu
  Bc. Vladislava Dvořákováreferent sociálních věcí+420 582 329 340Vladislava.Dvorakova@prostejov.eu
  Eva Dvořákováreferent sociálních věcí+420 582 329 311Eva.Dvorakova@prostejov.eu
  Mgr. Bc. Silvie Janákováreferent sociálních věcí+420 582 329 338Silvie.Janakova@prostejov.eu
  Mgr. Aneta Nejedláreferent sociálních věcí+420 582 329 315aneta.nejedla@prostejov.eu
  Jana Novotná, DiS.referent sociálních věcí+420 582 329 308jana.novotna@prostejov.eu
  Mrg. Barbora Pohořelskáreferent sociálních věcí+420 582 329 316barbora.pohorelska@prostejov.eu
  Bc., DiS. Štěpánka Šimkováreferent sociálních věcí+420 582 329 343stepanka.simkova@prostejov.eu
  Mgr. Jana Šímováreferent sociálních věcí+420 582 329 318jana.simova@prostejov.eu
  Mgr. Marcela Zacpalováreferent sociálních věcí+420 582 329 549Marcela.Zacpalova@prostejov.eu
  Mgr. Jitka Všetičkovávedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí+420 582 329 540Jitka.Vsetickova@prostejov.eu
  Bc. Tamara Čížkováreferent sociálních věcí+420 582 329 329Tamara.Cizkova@prostejov.eu
  Bc. Jaroslava Greplováreferent sociálních věcí+420 582 329 547jaroslava.greplova@prostejov.eu
  Mgr. Tereza Horákováreferent sociálních věcí+420 582 329 305tereza.horakova@prostejov.eu
  Mgr. Markéta Hurčíkováreferent sociálních věcí+420 582 329 538marketa.hurcikova@prostejov.eu
  Mgr. Lucie Klváčková, Dis.referent sociálních věcí+420 582 329 567lucie.klvackova@prostejov.eu
  Mgr. Monika Kopečnáreferent sociálních věcí+420 582 329 565monika.kopecna@prostejov.eu
  Mgr. Iveta Kopečnáreferent sociálních věcí+420 582 329 566iveta.kopecna@prostejov.eu
  Bc. Pavla Kovářová, DiS.referent sociálních věcí+420 582 329 546Pavla.Kovarova@prostejov.eu
  Mgr. Michaela Mlčochováreferent sociálních věcí+420 582 329 436michaela.mlcochova@prostejov.eu
  Bc. Magda Nebojsováreferent sociálních věcí+420 582 329 556magda.nebojsova@prostejov.eu
  Bc. Vlasta Přidalováreferent sociálních věcí+420 582 329 568Vlasta.Pridalova@prostejov.eu
  Mgr.Bc. Eva Sedláčkováreferent sociálních věcí+420 582 329 541Eva.Sedlackova@prostejov.eu
  Mgr. Lucie Slepánkováreferent sociálních věcí+420 582 329 583lucie.slepankova@prostejov.eu
  Mgr. Michaela Strakováreferent sociálních věcí+420 582 329 322michaela.strakova@prostejov.eu
  Mgr. Jiří Urbanreferent sociálních věcí+420 582 329 552jiri.urban@prostejov.eu
  Romana Vejmělkováreferent sociálních věcí+420 582 329 536Romana.Vejmelkova@prostejov.eu
  Mgr. Vendula Zamykalováreferent sociálních věcí+420 582 329 581vendula.zamykalova@prostejov.eu

  Související právní předpisy

  2.7.2014 11:25:20 | přečteno 552x | david.navara | Celý článek
   
  Vytvořeno 23.11.2015 17:26:52 - aktualizováno 20.6.2017 10:00:05 | přečteno 15183x | Jiří Třísko
  load