Úvodní strana > Občan > Magistrát > Odbory magistrátu > Odbor správy a údržby majetku města

Odbor správy a údržby majetku města

adresa: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Rozsah činnosti

Odbor správy a údržby majetku města vykonává samostatnou působnost města Prostějova v oblasti nakládání s movitým a nemovitým majetkem města Prostějova, jeho komplexní správy, včetně výkonu dalších vlastnických práv a veřejných dražeb. Vykonává samostatnou působnost města Prostějova v oblasti smluvního zajišťování vlastnických práv k vymezenému movitému a nemovitému majetku města, v oblasti jeho správy, provozu a údržby, čistoty města včetně komunálních služeb.

Vedoucí odboru

 • řídí, koordinuje, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do odboru správy a údržby majetku města a kontroluje plnění úkolů
 • plní funkci správce kapitoly a je příkazcem operací v rozsahu kapitoly50 – Správa a nakládání s majetkem města, 90 – Správa a údržba majetku města rozpočtu města Prostějova
 • je oprávněn v rozsahu částí rozpočtu města Prostějova schválených v kapitole 50 - Správa a nakládání s majetkem města, 90 – Správa a údržba majetku městarozpočtu města Prostějova plnit úkoly zadavatele a uzavírat smlouvy na realizaci veřejných zakázek malého rozsahu do výše hodnoty plnění 400.000 Kč bez DPH, činit právní úkony ke změně a ukončení právních vztahů z těchto smluv vyplývajících, s výjimkou právních úkonů vyhrazených Radě města Prostějova a Zastupitelstvu města Prostějova
 • komplexně koordinuje a zajišťuje výkon samostatné působnosti města Prostějova v oblasti nakládání s movitým a nemovitým majetkem města Prostějova, jeho komplexní správy a evidence, včetně výkonu dalších vlastnických práv a veřejných dražeb, 
 • komplexně koordinuje a zajišťuje výkon samostatné působnosti města Prostějova v oblasti smluvního zajišťování vlastnických práv k vymezenému movitému a nemovitému majetku města, jeho správy, provozu a údržby, čistoty města včetně komunálních služeb
 • komplexně vykonává agendu smluvního zajišťování, věcné a finanční kontroly na úseku správy, provozu a údržby bytových domů a dalších nemovitostí s provozem bytových domů souvisejících, dále správy, údržby a provozu objektů sloužících sportovním, kulturním a vzdělávacím účelům, rozvodu tepla do nemovitostí ve vlastnictví města
 • je oprávněn rozhodovat o uzavření Smluv o užívání veřejné zeleně a podmínkách mimořádných zásahů do veřejné zeleně, a to na dobu určitou do jednoho roku a do výměry 500 m2 za účelem užívání veřejné zeleně, zejména z důvodu provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání veřejné zeleně pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl, a je pověřen tyto smlouvy jménem města Prostějova podepisovat
 • komplexně zajišťuje správu rozsáhlého a různorodého majetku města, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných způsobů disponování s tímto majetkem včetně kontroly
 • je oprávněn podepisovat příslušné dokumenty za město jako účastníka řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů podle § 78 odst. 5, § 78a, odst. 4, § 116 souhlas s veřejnoprávní smlouvou a souhlas účastníka řízení podle § 117 odst. 2, písm. c) a násl. citovaného zákona
 • organizuje přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek
 • plní další povinnosti vedoucího odboru podle organizačního řádu

Oddělení údržby majetku města

Vedoucí oddělení

 • řídí, koordinuje, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného oddělení a kontroluje plnění úkolů
 • zodpovídá za věcnou správnost operací v rozsahu kapitoly90Správa a údržba majetku města rozpočtu města Prostějova
 • zajišťuje výkon samostatné působnosti města Prostějova v oblasti smluvního zajišťování vlastnických práv k vymezenému movitému a nemovitému majetku města, jeho správy, provozu a údržby, čistoty města včetně komunálních služeb
 • vykonává agendu smluvního zajišťování, věcné a finanční kontroly na úseku správy, provozu a údržby bytových domů a dalších nemovitostí s provozem bytových domů souvisejících, dále správy, údržby a provozu objektů sloužících sportovním, kulturním a vzdělávacím účelům, rozvodu tepla do nemovitostí ve vlastnictví města
 • provádí přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek malého rozsahu
 • plní další povinnosti vedoucího oddělení podle organizačního řádu

Oddělení údržby majetku města

 • vykonává agendu smluvního zajišťování, věcné a finanční kontroly na úseku správy, provozu, údržby a výkonu dalších práv a povinností k části městského majetku, a to: místní komunikace, městský mobiliář, veřejné osvětlení a světelná signalizace, městské hřbitovy, veřejná zeleň, dále čistota města a nakládání s komunálními a stavebními odpady
 • vykonává agendu smluvního zajišťování, věcné a finanční kontroly na úseku správy, provozu a údržby bytových domů a dalších nemovitostí s provozem bytových domů souvisejících, dále správy, údržby a provozu objektů sloužících sportovním, kulturním a vzdělávacím účelům, rozvodu tepla do nemovitostí ve vlastnictví města
 • zajišťuje povinnosti města jako zřizovatele a provozovatele veřejných pohřebišť
 • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném právními předpisy města, zejména na úseku čistoty města, místních komunikací, veřejné zeleně a nakládání s komunálními a stavebními odpady
 • zajišťuje odstranění vraků z pozemních komunikací, které jsou ve vlastnictví města Prostějova
 • zastupuje město Prostějov jako vlastníka místních komunikací podle § 19 odst. 3 a 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • provádí a zajišťuje kontrolu zvláštního užívání (záborů) veřejné zeleně, dbá na uvedení zeleně do původního stavu a včasné předání správci zeleně
 • provádí a zajišťuje kontrolu místních komunikací podle pasportu místních komunikací
 • zajišťuje realizaci požadavků odboru dopravy, stanovených při výkonu přenesené působnosti pro místní komunikace ve vlastnictví města, zejména ve vztahu k překopům a záborům těchto komunikací
 • eviduje výsledky kontrol překopů komunikací stanoveným způsobem a kontroluje dodržení technologických postupů v rámci realizace jednotlivých akcí
 • jménem města jako vlastníka veřejné zeleně žádá o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Oddělení nakládání s majetkem města

Vedoucí oddělení

 • řídí, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného oddělení a kontroluje plnění úkolů
 • komplexně zajišťuje správu majetku města, nabývání, prodej, pronájem, zastavování a jiné formy dispozic s majetkem města včetně kontroly
 • plní další povinnosti vedoucího oddělení podle organizačního řádu

Oddělení nakládání s majetkem města

Oddělení v oblasti nakládání s majetkem města
 • zajišťuje agendu majetkoprávních záležitostí města, převody majetku, prodej, pronájem, výpůjčku, zřizování věcných břemen, zástavních práv apod., včetně evidence žádostí a podnětů týkající se nakládání s nemovitým majetkem města
 • zajišťuje komplexní podklady pro projednání žádostí, podnětů v orgánech města – odborech magistrátu, radě města, komisích rady města a v zastupitelstvu města, v případě potřeby s externími odborníky
 • připravuje materiály pro projednání žádostí, podnětů v komisích rady města, v radě města, v zastupitelstvu města
 • koordinuje a zabezpečuje zveřejnění záměru města prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje přípravu podkladů pro zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitému majetku města do katastru nemovitostí
 • zajišťuje a vede agendu centrální správy nemovitého majetku a části movitého majetku města
 • zajišťuje zpracování výpisů z katastru nemovitostí, vyhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků pro ocenění majetku
 • vykonává a zajišťuje majetkoprávní agendy.
 • zajišťuje a vykonává činnost dražebníka při dražbě majetku města podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou činností dražebníka, které jsou svěřeny odboru správy a zabezpečení
 • vydává za město souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozemku se bude odpalovat, popřípadě souhlas vlastníka, správce nebo uživatele dotčené nemovitosti s provedením ohňostroje a je účastníkem řízení o povolení ohňostrojných prací v souladu se zákonem č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
 • zastupuje město podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) a podle § 109 písm. b), c), d) , e) a f), § 78 odst. 5, § 78a odst. 4, § 116 a § 117 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Oddělení při výkonu své působnosti dále
 • vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, a to v oblasti výpisů z katastru nemovitostí, podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Samostatné pracoviště - právník

 • koordinuje a vykonává komplexní právní činnosti města včetně zastupování města v soudních sporech v souvislosti s nemovitým majetkem města
 • koordinuje a zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek a nařízení města, včetně poradenství jednotlivým odborům magistrátu v oblasti správy a nakládání s majetkem města, podílí se po odborné stránce na přípravě obecně závazných předpisů a vnitřních předpisů vydávaných orgány města nebo tajemníkem magistrátu v oblasti správy a nakládání s majetkem města
 • koordinuje a zpracovává návrhy smluv v oblasti správy a nakládání s majetkem, u nichž je jednou ze smluvních stran město Prostějov
 • zpracovává po právní stránce a odpovídá za majetkoprávní agendu města, převody majetku, prodej, pronájem, výpůjčku, zřizování věcných břemen, zástavních práv a podobných práv
 • zajišťuje vymáhání pohledávek za dlužníky města, evidovaných a spravovaných odborem správy a údržby majetku města soudní cestou

Samostatné pracoviště referent společné státní správy a samosprávy - asistent vedoucího odboru

 • zpracovává materiály do orgánů města, předkládané vedoucím odboru,
 • pořizuje zápisy z porad odboru,
 • zabezpečuje provoz sekretariátu vedoucího odboru,
 • vede agendu spisové služby GINIS a plní funkci spisového uzlu SSL odboru a vede evidenci korespondence vedoucího odboru,
 • připravuje vyjádření k připomínkám a žádostem od občanů,
 • zajišťuje podklady pro uzavírání Smluv o užívání veřejné zeleně a podmínkách mimořádných zásahů do veřejné zeleně a vede jejich evidenci, v souladu s organizačním řádem,
 • při plnění pracovních úkolů a v přímé souvislosti s ním řídí vozidlo zaměstnavatele,
 • plní další povinnosti zaměstnance podle Pracovního řádu Magistrátu města Prostějova a platného Organizačního řádu Magistrátu města Prostějov,
 • zajišťuje činnosti spojené s agendou Registrů informačních systémů veřejné správy,
 • je oprávněn a zároveň povinen využívat při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rámci zpracovávaných agend,
 • plní další úkoly v rámci druhu práce dle pokynů vedoucího odboru,
 • zajišťuje majetkoprávní záležitosti města, převody majetku, prodej, pronájem, výpůjčku, zřizování věcných břemen, zástavních práv apod.,
 • provádí výkon majetkoprávních agend,
 • zajišťuje a zpracovává podklady odborných útvarů a organizací potřebných pro majetkoprávní řízení,
 • zajišťuje zpracování výpisů z katastru nemovitostí, geometrických plánů a znaleckých posudků potřebných pro řešení majetkoprávních záležitostí,
 • spolupracuje s ostatními odbory magistrátu v majetkoprávních záležitostech týkajících se realizace záměrů města,
 • účastní se jednání odborných komisí a pracovních skupin při projednávání majetkoprávních záležitostí,
 • je oprávněn k nakládání s osobními údaji v rámci zpracovávaných údajů.

Samostatné pracoviště referent společné státní správy a samosprávy - energetik, zásobovač

 • zajišťuje zásobování organizace, potřebnými dodávkami energie (elektřina, plyn) a dbá na jejich hospodárné využívání,
 • vede přehled odběrných míst na jednotlivé druhy energií,
 • sleduje spotřebu energií a navrhuje hospodárná opatření,
 • smluvně zajišťuje dodávky elektrické energie a zemního plynu do objektů statutárního města Prostějova a  dalších městem zřizovaných příspěvkových organizací, včetně Domovní správy Prostějov,
 • provádí komplexní přípravu technické části zadávací dokumentace – seznamy odběrných míst elektrické energie, zemního plynu, predikce spotřeb, zajištění odběrových diagramů, výpočty nákladovosti veřejné zakázky,
 • zajišťuje dodávky prostřednictvím burzovních obchodů, veřejnou zakázkou,
 • eviduje spotřebu všech odběrných míst, kontroluje fakturace a jejich zadávání do systému Energy Broker,
 • koordinuje a metodicky vede příspěvkové organizace při práci v systému Energy Broker, postupuje informace o legislativních změnách v oblasti energií v případech, kde vyplývají povinnosti jejich včasného plnění,
 • zpracovává měsíční samoodečty pro zajištění smluvní fakturace,
 • připravuje podklady pro návrhy smluv na dodávky energií,
 • zajišťuje činnosti spojené s agendou Registrů informačních systémů veřejné správy,
 • je oprávněn a zároveň povinen využívat při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rámci zpracovávaných agend, zastupuje asistenta vedoucího odboru

Samostatné pracoviště rozpočtář - fakturant

 • připravuje ucelenou část rozpočtu města - kapitol rozpočtu spravovaných v rámci odboru
 • vede přehled příjmů a výdajů včetně navrhování opatření při jejich neplnění. Rozpisy příspěvků a dotací podle stanovených zásad
 • provádí dílčí ekonomické rozbory, sleduje vývoj nákladů a příjmů na kapitole 50 a 90 rozpočtu města včetně opatření, kontrol sestav a ročního vyúčtování
 • připravuje, zpracovává a eviduje účetní doklady včetně objednávek, faktur a daňových dokladů u všech příjmů podléhajících DPH provozních výdajů kapitoly 50 a 90 rozpočtu města
 • vede přehled o odvodu finančních prostředků za parkování
 • provádí jednou ročně kontrolu cen za pronájem hrobových míst na hřbitovech a vsypů, zda jsou v souladu s platnou legislativou
 • provádí a zajišťuje věcnou kontrolu faktur v rámci odboru vč. příkazu k zabezpečení úhrady jednotlivých faktur
 • připravuje podklady pro návrh finančního plánu na příští rok za odbor správy a údržby majetku města
 • provádí zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 • vede agendu GINIS DDP
 • eviduje a zajišťuje vymáhání pohledávek za dlužníky města spravovaných odborem správy a údržby majetku města do doby zahájení soudního řízení
 • zpracovává přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí včetně výpočtu plateb
 • zajišťuje a vede agendu evidence smluv

Další

V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v provozní době úřadu.


Kontakty

JménoFunkceKontaktE-mail

odbor správy a údržby majetku města

Mgr. Alexandra Klímkovávedoucí odboru správy a údržby majetku města+420 582 329 188
+420 731 009 461
Alexandra.Klimkova@prostejov.eu
JUDr. Zuzana Hrubáprávník odboru+420 582 329 555zuzana.hruba@prostejov.eu
Ing. Kateřina Vosičkováreferent společné státní správy a samosprávy - energetik+420 582 329 177Katerina.Vosickova@prostejov.eu
Renata Hromadovározpočtář, fakturant+420 582 329 196Renata.Hromadova@prostejov.eu
Silvie Menclováreferent společné státní správy a samosprávy - asistent+420 582 329 570silvie.menclova@prostejov.eu
Bc. Vladimír Hofmanvedoucí oddělení nakládání s majetkem města+420 582 329 121Vladimir.Hofman@prostejov.eu
Helena Burešováodborný referent+420 582 329 183Helena.Buresova@prostejov.eu
Zuzana Najbrováodborný referent+420 582 329 350zuzana.najbrova@prostejov.eu
Bc. Renáta Plškováodborný referent+420 582 329 388Renata.Plskova@prostejov.eu
Ing. Kateřina Pörsökodborný referent+420 582 329 773katerina.porsok@prostejov.eu
Mgr. Lukáš Skládalodborný referent+420 582 329 768Lukas.Skladal@prostejov.eu
Petra Vlkováodborný referent+420 582 329 606petra.vlkova@prostejov.eu
Ing. Milena Vrbováodborný referent+420 582 329 186milena.vrbova@prostejov.eu
Ing. Jaroslav Chromekvedoucí oddělení údržby majetku+420 582 329 327Jaroslav.Chromek@prostejov.eu
Olga Grégerovákontrolor+420 582 329 563olga.gregerova@prostejov.eu
Ludmila Horákovákontrolor+420 582 329 554Ludmila.Horakova@prostejov.eu
Ivan Hrbáčekkontrolor+420 582 329 543ivan.hrbacek@prostejov.eu
Ilona Kovaříkovákontrolor+420 582 329 559ilona.kovarikova@prostejov.eu
Simona Říhovákontrolor+420 582 329 557Simona.Rihova@prostejov.eu
Petr Polákkontrolor, vedoucí pracovní skupiny dělníků čištění města+420 582 329 558Petr.Polak@prostejov.eu

Související právní předpisy

2.6.2014 16:13:57 | přečteno 530x | vladimir.hofman | Celý článek
 
Vytvořeno 25.11.2015 16:30:47 - aktualizováno 30.6.2022 9:14:08 | přečteno 7139x | Jiří Třísko
load