Úvodní strana > Občan > Magistrát > Odbory magistrátu > Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy

adresa: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

ROZSAH ČINNOSTI

Odbor vnitřní správy vykonává působnost města Prostějova v oblasti právních vztahů města, komplexně zajišťuje právní agendu města, s výjimkou činností, které jsou svěřeny jinému organizačnímu útvaru, vykonává a zajišťuje samostatnou působnost města v oblasti organizace a zajišťování personálních vztahů, na úseku práce, platů a mzdy, odměňování dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a  zastupitelů Statutárního města Prostějova. Odbor dále zajišťuje agendu zákona o základních registrech a dále zajišťuje výkon a koordinaci činnosti magistrátu na úseku poskytování informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím v  rozsahu stanoveném městu a magistrátu, včetně působnosti pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Odbor dále vykonává samostatnou působnost města na úseku požární bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, spisové a archivní služby, voleb a na úseku hospodářské správy v rozsahu stanoveném městu a magistrátu, včetně působnosti pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Vedoucí odboru

 • řídí, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do odboru vnitřní správy a kontroluje plnění úkolů,
 •  koordinuje přípravu a zpracování návrhů vnitřních předpisů, včetně koordinace a poradenství jednotlivým odborům v oblasti jejich činnosti,
 • koordinuje a zajišťuje rozvoj oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců (personální správu) zaměstnavatele,
 • koordinuje činnosti podpůrného orgánu podle zákona o střetu zájmů, 
 • plní funkci správce kapitoly a je příkazcem operací v rozsahu kapitoly 14 – lidské zdroje, kapitoly 11 – správa a zabezpečení a kapitoly 71 – Sociální fond rozpočtu města Prostějova,
 • je oprávněn v rozsahu částí rozpočtu města Prostějova schválených v kapitole 14 – lidské zdroje, kapitoly 11 – správa a zabezpečení a v kapitole 71 – Sociální fond rozpočtu města Prostějova plnit úkoly zadavatele a uzavírat smlouvy na realizaci veřejných zakázek malého rozsahu do výše hodnoty plnění 400.000 Kč bez DPH, činit právní úkony ke změně a ukončení právních vztahů z těchto smluv vyplývajících, s výjimkou právních úkonů vyhrazených Radě města Prostějova a Zastupitelstvu města Prostějova, a to postupem a v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem vydaným Radou města Prostějova,
 • koordinuje a řídí aplikaci zákona o základních registrech,
 • plní další povinnosti vedoucího odboru podle tohoto organizačního řádu,
 • koordinuje a metodicky řídí činnosti magistrátu na úseku poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím v rozsahu stanoveném městu a magistrátu, včetně působnosti pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působnost,
 • komplexně koordinuje technickou a provozní správu zaměstnavatele, včetně výkonu samostatné působnosti města na úseku požární bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • zajišťuje a koordinuje výkon samostatné působnosti města na úseku spisové a archivní služby,
 • koordinuje a zajišťuje výkon samostatné působnosti města na úseku voleb, zejména zajištění volebních místností, rozvoz a svoz volebních materiálů, zajištění vozidel a dopravy v souvislosti s konáním voleb,
 • zajišťuje výkon samostatné působnosti města na úseku hospodářské správy v rozsahu stanoveném městu a  magistrátu, odpovídá za správu, provoz a údržbu budov a zařízení, a to budov, v nichž se nacházejí úřadovny odborů magistrátu, ostatních nemovitostí města Prostějova svěřených odboru včetně rekreačních zařízení města.

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ 
Vedoucí právního oddělení

 • řídí, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného oddělení a kontroluje plnění úkolů,
 • koordinuje a vypracovává zásadní právní výklady a stanovuje obecné postupy aplikace právních předpisů v jednotlivých oborech působnosti města a magistrátu, včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních sporech,
 • komplexně koordinuje a zpracovává návrhy vnitřních předpisů, včetně koordinace a poradenství jednotlivým odborům v oblasti jejich činnosti,
 • koordinuje zpracování návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení města, včetně poradenství jednotlivým odborům magistrátu,
 • koordinuje a zpracovává návrhy smluv, u nichž je jednou ze smluvních stran město Prostějov,
 • vykonává působnost města Prostějova v oblasti právních vztahů města, zajišťuje právní agendu města, s výjimkou činností, které jsou svěřeny jinému organizačnímu útvaru,
 • zajišťuje a vykonává právní činnost a řeší právní vztahy v rámci magistrátu,
 • spolupracuje s jednotlivými odbory při řešení právních otázek ve věcech, které jsou jim svěřeny,
 • řídí, kontroluje a poskytuje informace žadatelům podle zvláštního zákona, koordinuje poskytování informací magistrátem, zajišťuje plnění ostatních povinností vyplývajících
  ze zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • zajišťuje povinnost zřizovatele vést evidenci příspěvkových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“)
 • vede agendu žádostí o udělení výjimky z OZV č. 1/2018 o nočním klidu,
 • vede evidenci právních předpisů města v souladu se zákonem, včetně originálních písemných vyhotovení právních předpisů města,
 • odpovídá za plnění povinností města podle § 12 zákona o obecním zřízení, odpovídá za včasné a úplné zveřejňování právních předpisů města Prostějova na jeho webových stránkách, 
 • plní úkoly příslušné osoby k řešení agendy oznámení o protiprávním jednání ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/37 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie,
 • koordinuje přípravu podkladů a rozhodování o vyloučení vedoucího odboru magistrátu z projednávání a  rozhodování věci ve správním řízení.

 Právní oddělení

 • zajišťuje a vykonává komplexní právní činnost města Prostějova a ostatní právní záležitosti včetně zastupování zaměstnavatele před soudy, s výjimkou sporů v majetkoprávních záležitostech,
 • vypracovává zásadní právní výklady a stanovuje obecné postupy aplikace právních předpisů v jednotlivých oborech působnosti města a magistrátu, včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních sporech,
 • zpracovává vnitřní předpisy magistrátu,
 • zpracovává návrhy právních předpisů města po legislativní, případně i obsahové stránce, řeší právní vztahy města Prostějova a magistrátu,
 • zajišťuje a poskytuje právní poradenství pro potřeby ostatních odborů magistrátu,
 • spolupracuje s jednotlivými odbory při řešení právních otázek ve věcech, které jsou jim svěřeny,
 • zajišťuje agendu související s pozůstalostním řízením zemřelých občanů, u nichž město vypravilo pohřeb,
 • sleduje legislativní plán vlády, zajišťuje připomínky k návrhům znění zákonů a návrhům nových zákonů souvisejících s činností orgánů veřejné správy,
 • poskytuje informace žadatelům podle zvláštního zákona, zajišťuje plnění ostatních povinností vyplývajících ze zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • vykonává činnost podpůrného orgánu podle zákona o střetu zájmů,
 • zajišťuje plnění povinností města podle § 12 zákona o obecním zřízení, včetně zveřejňování právních předpisů města Prostějova na jeho webových stránkách.
 • jeden právník z oddělení plní společně s vedoucí právního oddělení úkoly příslušné osoby k řešení agendy oznámení o protiprávním jednání ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu
  a Rady (EU) 2019/37 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie,
 • vykonává funkci opatrovníka dětským obětem trestných činů v rámci trestních řízení.


ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů 

 • řídí, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného oddělení a kontroluje plnění úkolů,
 • komplexně koordinuje, metodicky usměrňuje a zajišťuje veškerou mzdovou a platovou agendu, výpočet a  zpracování platů a platových náležitostí zaměstnanců města, zařazených do magistrátu a městské policie,
 • koordinuje a provádí výpočet a zpracovává odměny za práci konanou mimo pracovní poměr
  a zastupitelů Statutárního města Prostějova,
 • koordinuje a zpracovává mzdové a evidenční listy zaměstnanců,
 • koordinuje a zpracovává zápočtové listy, podklady pro přiznání dávek důchodového zabezpečení,
 • spolupracuje na stanovení objemu mzdových prostředků a sleduje jejich čerpání ve spolupráci s finančním odborem,
 • metodicky usměrňuje, koordinuje a kontroluje správnost programů při aplikaci právních předpisů v oblastech souvisejících s výpočtem platů, odměn a zákonem stanovených odvodů
  a jejich poskytováním příjemcům,
 • sleduje plnění příjmů a výdajů kapitoly 14 –  lidské zdroje a kapitoly 71 – Sociální fond, připravuje a zpracovává podklady pro přípravu návrhu příjmů a výdajů kapitoly, sleduje příjmy a výdaje, zpracovává návrhy opatření při jejich neplnění, 
 • v oblasti rozpočtu města připravuje písemné příkazy a další podklady pro čerpání a kontrolu nakládání s prostředky kapitoly 14 (platy), kontroluje věcnou a formální správnost,
 • v oblasti rozpočtu města připravuje písemné příkazy a další podklady pro čerpání a kontrolu nakládání s prostředky kapitoly 14 (ostatní platy-refundace platů poslanců a ostatní refundace),
 • v oblasti rozpočtu města připravuje písemné příkazy a další podklady pro čerpání a kontrolu nakládání s prostředky kapitoly 71 – Sociální fond, kontroluje věcnou a formální správnost,
 • v oblasti rozpočtu města vykonává funkci kompetenta pro kapitolu 14 a kapitolu 71,
 • koordinuje a provádí mzdovou agendu veřejně prospěšných prací včetně vyúčtování nákladů při komunikaci s úřadem práce, koordinuje exekuce na platy zaměstnanců,
 • koordinuje a zajišťuje rozvoj oblasti personalistiky a přípravy a vzdělávání zaměstnanců,
 • organizuje a komplexně zajišťuje vzdělávání vedoucích úředníků, úředníků a ostatních zaměstnanců zařazených do magistrátu, vede agendu jejich účasti na vzdělávání, školeních, seminářích a dalších vzdělávacích akcích včetně kompletace dokumentace a dalších podkladů,
 • organizuje a komplexně zajišťuje zpracování koncepce vzdělávání zaměstnanců zařazených do magistrátu, plánů vzdělávání úředníků a plánů osobního rozvoje zaměstnanců zařazených do magistrátu, komplexně organizuje interní vzdělávání zaměstnanců, vede evidenci vzdělávání zaměstnanců zařazených do magistrátu,
 • organizuje a komplexně zajišťuje ověření zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců pro výkon státní správy,
 • organizuje a zajišťuje interní vzdělávání zaměstnanců a evidenci vzdělávání zaměstnanců zařazených do magistrátu,
 • plní další povinnosti vedoucího oddělení podle tohoto organizačního řádu.

1. Oddělení řízení lidských zdrojů v oblasti mzdové agendy

 • zpracovává platové záležitosti zaměstnanců města Prostějova, dávky nemocenského pojištění, náhrady při dočasné pracovní neschopnosti a další plnění poskytovaná zaměstnancům,
 • zpracovává návrhy zařazení zaměstnanců do platových stupňů, zpracovává a vystavuje platové výměry zaměstnanců,
 • zpracovává odměny členů zastupitelstva města a osob pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • zajišťuje plnění povinností zaměstnavatele v oblasti odvodů a pojištění v pracovněprávních a obdobných vztazích, zajišťuje výpočet a odvody na sociální a zdravotní pojištění podle zvláštních zákonů, včetně zpracování statistických údajů,
 • vystavuje příslušné podklady pro zaměstnance, potřebné k přiznání starobního důchodu,
 • zajišťuje výpočet odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců města Prostějova a  uplatňuje nároky vyplývající ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele u příslušné pojišťovny,
 • v oblasti rozpočtu města připravuje písemné příkazy a další podklady pro čerpání a kontrolu nakládání s prostředky kapitoly 71 – Sociální fond, kontroluje věcnou a formální správnost,
 • vede mzdovou agendu veřejně prospěšných prací a archív veřejné služby,
 • provádí exekuci na platy zaměstnanců, zákonné srážky a ostatní povinné srážky z platu a srážky z platu ve prospěch organizace,
 • zpracovává statistické údaje v oblasti práce, platů a mezd.

  2. Oddělení řízení lidských zdrojů v oblasti personálního řízení a vzdělávání zaměstnanců

 • zpracovává agendu výběru a přijímání zaměstnanců zařazených do magistrátu, organizuje a zajišťuje výběrová řízení,
 • zajišťuje uzavírání, změny a skončení pracovního poměru zaměstnanců,
 • zajišťuje adaptační přípravu a proces nově přijímaných zaměstnanců zařazených do magistrátu,
 • vede aktuální evidenci stavu zaměstnanců zařazených v magistrátu i jeho útvarech,
 • spolupracuje s Úřadem práce a vede příslušnou dokumentaci podle zákona o zaměstnanosti, připravuje uzavření rámcové smlouvy pro výkon veřejně prospěšných prací a zajišťuje personální agendu veřejně prospěšných prací
 • vede evidenci osobních spisů všech zaměstnanců včetně požadovaných listin a dokladů,
 • organizuje a zajišťuje ověření zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců pro výkon státní správy,
 • organizuje a zajišťuje vzdělávání vedoucích úředníků, úředníků a ostatních zaměstnanců zařazených do magistrátu, zpracovává plán vzdělávání zaměstnanců, organizuje interní vzdělávání zaměstnanců a evidenci vzdělávání, rekvalifikaci zaměstnanců,
 • zajišťuje prohlubování kvalifikace zaměstnanců zařazených do magistrátu v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) a kolektivní smlouvou včetně přípravy a upracování kvalifikačních dohod,
 • organizačně zabezpečuje bezplatné odborné praxe studentů škol na magistrátu,
 • v oblasti rozpočtu města připravuje písemné příkazy a další podklady pro čerpání a kontrolu nakládání s prostředky kapitoly 14 (služby školení a vzdělávání), kontroluje věcnou a formální správnost,
 • vede personální evidenci dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města a osob pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • zpracovává a aktualizuje vnitřní předpisy a směrnice v oblasti personální práce a vzdělávání,
 • organizuje a zajišťuje provádění kontroly, zda zaměstnanci v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti dodržují povinnosti stanovené v § 56 odst. 2 písm. b) a další související oprávnění zaměstnavatele podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, eviduje písemné záznamy o výsledcích kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopných zaměstnanců,
 • vede evidenci a organizuje využití zasedací místnosti ve dvoře radnice,
 • organizuje a komplexně zajišťuje zpracování koncepce vzdělávání zaměstnanců zařazených
  do magistrátu, plánů vzdělávání úředníků a plánů osobního rozvoje zaměstnanců zařazených
  do magistrátu, komplexně organizuje interní vzdělávání zaměstnanců, vede evidenci vzdělávání zaměstnanců zařazených do magistrátu,
 • organizuje a komplexně zajišťuje ověření zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců pro výkon státní správy, organizuje a zajišťuje interní vzdělávání zaměstnanců a evidenci vzdělávání zaměstnanců zařazených do magistrátu,
 • po personální stránce zajišťuje odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců města,
 • vydává na žádost vedoucích odborů průkazy zaměstnanců města a vede jejich evidenci,
 • eviduje a zajišťuje preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců zařazených do magistrátu.

Oddělení spisové a archivní služby
Vedoucí oddělení

 • řídí, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného oddělení a kontroluje plnění úkolů,
 • usměrňuje a koordinuje spisovou službu, zpracovává návrhy vnitřních předpisů, zejména spisový řád,
 • metodicky řídí a kontroluje výkon spisové a archivní služby na magistrátu,
 •  metodicky řídí a kontroluje činnost podatelny,
 • metodicky řídí a kontroluje výkon spisové a archivní služby v centrální spisovně a příručních spisovnách magistrátu,
 • vykonává odbornou správu archivovaných spisů, koordinuje a zajišťuje předání provozně nepotřebných archiválií příslušnému archivu,
 • plní další povinnosti vedoucího oddělení podle tohoto organizačního řádu,
 • metodicky řídí a kontroluje evidenci razítek.

Oddělení spisové a archivní služby

 • zajišťuje výkon spisové služby odbornou správou dokumentů došlých a vzešlých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců,
 • ukládá dokumenty a vede evidence, předkládá dokumenty k nahlížení a zajišťuje jejich zapůjčování,
 • odpovídá za bezpečné uložení dokumentů v centrální spisovně a za jejich ochranu před poškozením, ztrátou či zcizením,
 • zajišťuje skartační řízení,
 • zajišťuje činnosti podatelny a výpravny,
 • zajišťuje provoz telefonní ústředny,
 • zveřejňuje na úřední desce právní předpisy města, dokumenty a ostatní oznámení v listinné podobě, koordinuje zveřejňování dokumentů na úřední desce ostatními odbory magistrátu,
 • odpovídá za evidenci razítek odboru vnitřní správy, provádí inventarizaci evidovaných razítek na odborech magistrátu.

Oddělení hospodářské správy
Vedoucí oddělení

 • řídí, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného oddělení a kontroluje plnění úkolů,
 • komplexně zajišťuje výkon hospodářské správy,
 • komplexně zabezpečuje úkoly města (včetně povinností zaměstnavatele) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vykonává funkci technika BOZP v objektech, v nichž jsou umístěna pracoviště magistrátu, včetně ostatních nemovitostí města Prostějova svěřených odboru vnitřní správy do správy,
 • zabezpečuje komplexní provádění požární ochrany objektů v majetku města  v souladu se zákonem o požární ochraně v objektech, v nichž jsou umístěna pracoviště magistrátu, včetně ostatních nemovitostí města Prostějova svěřených odboru vnitřní správy do správy,
 • komplexně zajišťuje a provádí správu, provoz, údržbu a úklid budov, v nichž jsou umístěny pracoviště magistrátu,
 • komplexně zajišťuje agendu užívání a provozu vozidel zaměstnavatele, vyúčtování spotřeby pohonných hmot, sledování a evidence nákladů spojených s opravami vozidel, zajišťuje dispečink vozidel zaměstnavatele,
 • komplexně zajišťuje dislokaci pracovišť magistrátu, vybavení kanceláří a materiální vybavení zaměstnanců zařazených do magistrátu a dalších orgánů města,
 • zajišťuje a vykonává samostatnou působnost města na úseku voleb, referend a sčítání lidu zejména zajištění volebních místností a jejich materiálního vybavení, rozvoz a svoz volebních materiálů, zajištění vozidel a dopravy v souvislosti s konáním voleb,
 • plní další povinnosti vedoucího oddělení podle tohoto organizačního řádu.

Oddělení hospodářské správy

 • zajišťuje agendu označování částí města, ulic a veřejných prostranství, číslování budov,
 • plní některé úkoly dražebníka při dražbě majetku města Prostějova podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a to: zajištění místa, dne a doby konání veřejných dražeb, uzavření dohody s licitátorem, zajištění pokladní služby při konání veřejné dražby,
 • zajišťuje hospodářskou správu,
 • komplexně zabezpečuje úkoly města (včetně povinností zaměstnavatele) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v objektech, v nichž jsou umístěna pracoviště magistrátu, včetně ostatních nemovitostí města Prostějova svěřených odboru vnitřní správy do správy,
 • zajišťuje a provádí správu, provoz, údržbu a úklid budov, v nichž jsou umístěny pracoviště magistrátu,
 • zajišťuje činnosti na úseku provozu a údržby technických zařízení magistrátu, včetně vozidel zaměstnavatele, zajišťuje dispečink vozidel zaměstnavatele,
 • zajišťuje agendu užívání a provozu vozidel zaměstnavatele, vyúčtování spotřeby pohonných hmot, sledování a evidence nákladů spojených s opravami vozidel, vydává karty CCS zaměstnavatele a eviduje držitele karet, zastupuje město při  přihlašování do evidence a odhlašování z evidence motorových vozidel ve vlastnictví města,
 • zajišťuje dislokaci pracovišť magistrátu, vybavení kanceláří a materiální vybavení zaměstnanců zařazených do magistrátu a dalších orgánů města,
 • zabezpečuje komplexní provádění požární ochrany objektů v majetku města, v nichž jsou umístěna pracoviště magistrátu, včetně ostatních nemovitostí města Prostějova svěřených odboru vnitřní správy do správy v souladu se zákonem o požární ochraně,
 • účastní se jako zástupce města úkonů (exekucí) prováděných jinými orgány na vyžádání těchto orgánů,
 • zajišťuje záležitosti veřejných sbírek po stránce organizačně-technické,
 • zveřejňuje informace o činnosti města na informačních tabulích v okrajových částech města,
 • vykonává působnost města ve věcech práva shromažďovacího a spolčovacího,
 • zajišťuje volby prezidenta České republiky, do Evropského parlamentu, Parlamentu České republiky, zastupitelstva Olomouckého kraje, zastupitelstev obcí a místního referenda po stránce materiálně-technické, zejména zajištění volebních místností a jejich materiálního vybavení, rozvoz a svoz volebních materiálů, zajištění vozidel a dopravy v souvislosti s konáním voleb,
 • zajišťuje a vykonává agendu pojmenování ulic a veřejných  prostranství, vede evidenci jejich  názvů, zabezpečuje technický způsob označování ulic a veřejných prostranství.
 • přijímá ohlašování provedení ohňostrojů dle zákona č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů.

Samostatné pracoviště asistent tajemníka

 • vykonává, zajišťuje a organizuje různorodé, rámcově vymezené odborné práce se zadáním tajemníka nebo vedoucího odboru podle obvyklých postupů,
 • koordinuje denní plán práce tajemníka magistrátu města s ostatními organizačními útvary a vykonává další sekretářské práce pro tajemníka magistrátu,
 • pořizuje zápisy z porad tajemníka magistrátu s vedoucími odborů,
 • vyřizuje administrativní agendu tajemníka magistrátu včetně vyřizování korespondence podle obecných postupů,
 • plní funkci správce uzlu SSL tajemníka magistrátu v rozsahu podle spisového řádu, vydaného zaměstnavatelem, včetně evidence pošty přijaté, vytvořené a odeslané tajemníkem magistrátu;
 • plní funkci správce uzlu SSL odboru v době nepřítomnosti zaměstnankyně pověřené touto činností, a to v rozsahu podle spisového řádu, vydaného zaměstnavatelem, včetně evidence pošty přijaté, vytvořené a  odeslané odborem,
 • vykonává jednoduchou inventurní činnost, ověřuje soulad fyzického a účetního stavu inventáře, užívaného zaměstnanci odboru a inventáře užívaného tajemníkem magistrátu, vede předepsanou evidenci a účastní se provádění inventur,
 • vykonává samostatné práce na PC v prostředí databázových systémů a tabulkových procesorů,
 • vede registraturu a zajišťuje ukládání závažných dokumentů včetně dohledu nad dodržováním spisových norem,
 • eviduje, organizuje a koordinuje využívání zasedací místnosti ve dvoře radnice včetně předávání  a  převzetí vybavení a techniky v zasedací místnosti,
 • vede a sleduje agendu pracovních a životních výročí zaměstnanců pro účely sjednané kolektivní smlouvou,
 • organizačně zajišťuje plnění závazků zaměstnavatele vyplývajících z platné kolektivní smlouvy,
 • vede evidenci docházky vedoucích zaměstnanců v magistrátu,
 • je oprávněn k nakládání s osobními údaji v rámci zpracovávaných agend,
 • zajišťuje činnosti spojené s agendou registrů informačních systémů veřejné správy,
 • je oprávněn a zároveň povinen využívat při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rámci zpracovávaných agend,
 • je pověřen vedením evidence razítek tajemníka MMPv.

 Samostatné pracoviště asistent vedoucího odboru

 • vykonává, zajišťuje a organizuje různorodé, rámcově vymezené odborné práce dle zadáním vedoucího odboru podle obvyklých postupů,
 • vyřizuje administrativní agendu vedoucího odboru, vyřizuje korespondenci podle obecných postupů,
 •  plní funkci správce uzlu SSL odboru v rozsahu podle spisového a skartačního řádu vydaného zaměstnavatelem, včetně evidence pošty přijaté, vytvořené a odeslané odborem,
 • plní funkci správce uzlu tajemníka magistrátu v době nepřítomnosti zaměstnankyně pověřené touto činností, a to v rozsahu podle spisového a skartačního řádu, vydaného zaměstnavatelem, včetně evidence pošty přijaté, vytvořené a odeslané tajemníkem MMPv,
 •  vede registraturu jednotlivých případů a zajišťuje ukládání závažných dokumentů odboru i oddělení, včetně dohledu nad dodržováním spisových norem,
 • odpovídá za včasné zveřejňování, obsah i aktualizaci informací o odboru na webových stránkách města Prostějova,připravuje a zajišťuje organizaci voleb přísedících okresního a krajského soudu, vede evidenci přísedících okresního a krajského soudu,
 •  vede evidenci stížností dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. n) zákona o obecním zřízení mimo stížnosti týkající se městské policie a evidenci stížností podle § 175 správního řádu proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu při výkonu veřejné správy,
 • vede evidenci intervencí veřejného ochránce práv mimo intervence určené městské policii,
 •  vykonává jednoduchou inventurní činnost, ověřuje soulad fyzického a účetního stavu inventáře, užívaného zaměstnanci odboru a inventáře užívaného tajemníkem MMPv, vede předepsanou evidenci a účastní se provádění inventur,
 • zajišťuje a pořizuje pracovní a kancelářské pomůcky a další spotřební materiál pro potřeby zaměstnanců odboru, eviduje a kontroluje čerpání prostředků určených pro tyto účely,
 •  zpracovává v případě potřeby přehledy, výkazy nebo statistiky související s činností odboru,
 •  vede centrální evidenci smluv podepsaných primátorem a pověřenými náměstky,
 •  vykonává samostatné práce na počítači v prostředí databázových systémů a tabulkových procesorů, včetně zavádění smluv do centrální evidence prostřednictvím počítačové techniky,
 • plní další úkoly v rámci druhu práce dle pokynů vedoucí odboru,
 •  je oprávněn k nakládání s osobními údaji v rámci zpracovávaných agend,
 •  zajišťuje činnosti spojené s agendou Registrů informačních systémů veřejné správy,
 •  je oprávněn a zároveň povinen využívat při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru zpracovávaných agend.

Samostatné pracoviště provozně-ekonomický referent

 • vyřizuje objednávky, evidenci a fakturaci,
 • zajišťuje úhrady provozních nákladů v rámci kapitoly 11 – Správa a zabezpečení rozpočtu města,
 • sleduje plnění příjmů a výdajů kapitoly 11 – Správa a zabezpečení, připravuje a zpracovává podklady pro přípravu návrhu příjmů a výdajů kapitoly, sleduje příjmy a výdaje, zpracovává návrhy opatření při jejich neplnění,
 • zabezpečuje zpracování objednávek oprav technických zařízení budov, kanceláří a jejich vybavení,
 • vede agendu mobilních telefonů zaměstnavatele včetně zpracování vyúčtování výdajů,
 • zajišťuje fyzickou inventarizaci movitého majetku města, předmětů DHM, DDHM a OEM, jejich vyřazování a likvidaci podle vnitřních předpisů,
 • v souladu s občanským zákoníkem zabezpečuje veškeré činnosti související se správou věcí nalezených a opuštěných, které byly oddělení hospodářské správy předány,
 • zabezpečuje veškeré činnosti související se správou věcí převzatých v souvislosti s ukončeným dědickým řízením v případě pohřbů, které je povinno zajistit město.

Další

Kontakty

JménoFunkceKontaktE-mail

odbor vnitřní správy

Mgr. Lenka Tisoňovávedoucí odboru vnitřní správy+420 582 329 180
+420 608 887 233
lenka.tisonova@prostejov.eu
Iveta Páleníkováasistentka vedoucího odboru+420 582 329 191Iveta.Palenikova@prostejov.eu
Simona Šubrtováasistentka tajemníka+420 582 329 137simona.subrtova@prostejov.eu
Mgr. Aneta Lešanskávedoucí právního oddělení+420 582 329 198aneta.lesanska@prostejov.eu
Mgr. Radek Repa, DiS.právník+420 582 329 169radek.repa@prostejov.eu
Bc. Svatava Novotná, DiS.vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů+420 582 329 709Svatava.Novotna@prostejov.eu
Hana Lešikarovámzdová účetní+420 582 329 739Hana.Lesikarova@prostejov.eu
Hana Ošlejškovámzdová účetní+420 582 329 745Hana.Oslejskova@prostejov.eu
Mgr. Zdeňka Bendová, DiS.personalista+420 582 329 162zdenka.bendova@prostejov.eu
Jana Křivánkováreferent vzdělávání+420 582 329 129jana.krivankova@prostejov.eu
Rostislav Bartákvedoucí oddělení hospodářské správy+420 582 329 708Rostislav.Bartak@prostejov.eu
Bc. Michal Krejčíreferent hospodářské správy+420 582 329 130Michal.Krejci@prostejov.eu
Jiří Vyhňákúdržbář - zámečník+420 582 329 390jiri.vyhnak@prostejov.eu
Vojtěch Zapletalprovozář+420 582 329 120
+420 603 555 913
Vojtech.Zapletal@prostejov.eu
Martin Hájekprovozní elektrikář+420 582 329 391Martin.Hajek@prostejov.eu
Pavlína Pospíšilovávedoucí oddělení spisové a archivní služby+420 582 329 167Pavlina.Pospisilova@prostejov.eu
Marika Juříkovápracovník podatelny+420 582 329 724Marika.Jurikova@prostejov.eu
Pavla Riedlovápracovník podatelny+420 582 329 726Pavla.Riedlova@prostejov.eu
Petra Sasínovápracovník podatelny+420 582 329 724petra.sasinova@prostejov.eu
Dagmar Navrátilovápracovník spisovny+420 582 329 258Dagmar.Navratilova@prostejov.eu
Lucie Pospíšilová, Dis.pracovník spisovny+420 582 329 255lucie.pospisilova@prostejov.eu
Marta Procházková, DiS.pracovník spisovny+420 582 329 256marta.prochazkova@prostejov.eu
Lenka Čejkováprovozně-ekonomický referent+420 582 329 134Lenka.Cejkova@prostejov.eu

Související právní předpisy

31.10.2014 8:12:58 - aktualizováno 2.6.2020 6:52:02 | přečteno 535x | richard.sedlak | Celý článek
 
Vytvořeno 23.11.2015 13:19:38 | přečteno 3118x | Jiří Třísko
load