Úvodní strana > Občan > Magistrát > Odbory magistrátu > Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí

adresa: Školní 3643/4, 796 01 Prostějov

Rozsah činnosti

Odbor životního prostředí vykonává přenesenou působnost a samostatnou působnost v jednotlivých složkách životního prostředí v rozsahu stanoveném městu a městskému úřadu, včetně působnosti pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Oddělení ochrany přírody a lesnictví

 • vykonává činnosti orgánu ochrany přírody, zajišťuje agendu ochrany přírody a krajiny
 • vykonává činnosti orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
 • vykonává činnosti orgánu státní správy lesů
 • vykonává činnosti orgánu státní správy na úseku myslivosti
 • vykonává činnosti orgánu rostlinolékařské péče
 • plní povinnosti města na úseku ochrany včel
 • vykonává činnosti na úseku státní správy v oblasti rybářství
 • zajišťuje agendu náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
 • vykonává činnosti orgánu státní správy ve věcech veterinární péče
 • vykonává činnost v oblasti ekologického zemědělství
 • kontroluje stav veřejné zeleně na území města Prostějova, vykonává činnosti na úseku péče a údržby o biokoridor
 • spolupracuje s ČSOP, provádí a zajišťuje osvětu a ekologickou výchovu
 • projednává přestupky na svěřeném úseku působnosti uložením pokuty v blokovém řízení
 • vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, a to v oblasti výpisů z katastru nemovitostí

Oddělení ochrany životního prostředí

 • vykonává veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství
 • zajišťuje záležitosti ochrany ovzduší na úseku ochrany ovzduší, ozónové vrstvy a klimatického systému Země
 • zpracovává koncepční záměry na úseku odpadového hospodářství
 • kontroluje nakládání s odpady na území města Prostějova
 • zpracovává koncepční návrhy na úseku ochrany ovzduší 
 • vykonává činnosti vodoprávního úřadu
 • zajišťuje a vykonává agendu vodního hospodářství a ochrany vod
 • vykonává činnosti na úseku státní správy podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a činnosti vodoprávního úřadu,
 • vykonává veřejnou správu na úseku vodovodů a kanalizací podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, včetně rozhodování o povinnosti veřejné služby podle § 22 zákona o vodovodech a kanalizacích na území města a o uložení povinnosti připojit se na kanalizaci podle § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích
 • zajišťuje a vykonává správu Mlýnského náhonu a veřejných studní na území města
 • zajišťuje údržbu rybníka v Žešově
 • plní funkci povodňového orgánu podle § 77 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • projednává správní delikty na svěřeném úseku působnosti
 • projednává přestupky na svěřeném úseku působnosti uložením pokuty v blokovém řízení
 • zajišťuje po stránce administrativní, organizační a technické činnost komise životního prostředí, zřízené radou města, pomáhá jí v činnosti a zajišťuje činnost tajemníka této komise

Samostatné pracoviště agenda loveckých a rybářských lístků

 • vydává lovecké lístky, oznamuje Policii ČR odebrání loveckého lístku nebo ukončení jeho platnosti
 • vydává a odebírá rybářské lístky
 • kompletuje stanoviska dotčených orgánů veřejné správy k projektovým dokumentacím na úseku ochrany životního prostředí
 • vede evidenci pohledávek spravovaných odborem
 • zajišťuje a vykonává administrativní, sekretářské a organizační práce pro potřeby odboru
 • sleduje plnění příjmů a výdajů kapitoly 40 – Životní prostředí, připravuje a zpracovává podklady pro přípravu návrhu příjmů a výdajů kapitoly, sleduje příjmy a výdaje, zpracovává návrhy opatření při jejich neplnění
Odbor životního prostředí spravuje kapitolu 40-Životní prostředí rozpočtu města Prostějova

Další

V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v provozní době úřadu.

Kontakty

JménoFunkceKontaktE-mail

odbor životního prostředí

Ing. Martina Cetkovskávedoucí odboru životního prostředí+420 582 329 400
+420 724 185 026
Martina.Cetkovska@prostejov.eu
Marcela Doležalováreferent agendy loveckých a rybářských lístků+420 582 329 481Marcela.Dolezalova@prostejov.eu
Ing. Pavel Tesaříkvedoucí oddělení ochrany přírody a lesnictví+420 582 329 407Pavel.Tesarik@prostejov.eu
Ing. Anna Drábkováreferent ochrany přírody a lesnictví - zemědělský půdní fond+420 582 329 753anna.drabkova@prostejov.eu
Ing. Pavlína Tomkováreferent ochrany přírody a lesnictví - zemědělský půdní fond+420 582 329 409pavlina.tomkova@prostejov.eu
Ing. Michal Pojeznýreferent ochrany přírody a lesnictví - ochrana lesa, myslivost+420 582 329 405Michal.Pojezny@prostejov.eu
Ing. Simona Smičkováreferent ochrany přírody a lesnictví - ochrana přírody+420 582 329 401Simona.Smickova@prostejov.eu
Ing. Alena Šenkyříkováreferent ochrany přírody a lesnictví - zemědělský půdní fond, příroda+420 582 329 404alena.senkyrikova@prostejov.eu
Ing. Hana Holinkovávedoucí oddělení ochrany životního prostředí+420 582 329 493Hana.Holinkova@prostejov.eu
Ing. Jana Blažkováreferent ochrany životního prostředí - odpadové hospodářství, ovzduší+420 582 329 406Jana.Blazkova@prostejov.eu
Mgr. Jana Daňhováreferent ochrany životního prostředí - odpadové hospodářství, ovzduší+420 582 329 403Jana.Danhova@prostejov.eu
Mgr. Iveta Navrátilováreferent ochrany životního prostředí - vodoprávní úřad+420 582 329 553iveta.navratilova@prostejov.eu
Mgr. Adéla Skoupilováreferent ochrany životního prostředí - vodoprávní úřad+420 582 329 402adela.skoupilova@prostejov.eu
Ing. Eva Štachováreferent ochrany životního prostředí - vodoprávní úřad+420 582 329 408Eva.Stachova@prostejov.eu
Ing. Jana Štědrováreferent ochrany životního prostředí - vodoprávní úřad+420 582 329 480jana.stedrova@prostejov.eu
Mgr. Jindra Teterováreferent ochrany životního prostředí - vodoprávní úřad+420 582 329 482Jindra.Teterova@prostejov.eu
Vytvořeno 25.11.2015 11:42:34 - aktualizováno 30.6.2022 10:18:51 | přečteno 22737x | Jiří Třísko
load