Úvodní strana > Občan > Magistrát > Odbory magistrátu > Tajemník magistrátu

Tajemník magistrátu

Mgr. Libor Vojtek

e-mail: tajemnik@prostejov.eu

tel.: 582 329 705
adresa: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Rozsah činnosti

Tajemník magistrátu je zaměstnancem města, je jmenován primátorem s předchozím souhlasem ředitele krajského úřadu Olomouckého kraje. Tajemník magistrátu je odpovědný za plnění úkolů magistrátu v samostatné i přenesené působnosti primátorovi. Úkoly a činnost tajemníka magistrátu vyplývají ze zákona o obcích (§ 110 odst. 4) a dalších zvláštních právních předpisů. 

 • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města
 • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo primátorem
 • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do magistrátu
 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do magistrátu, je oprávněn činit jménem města Prostějova právní úkony v pracovněprávních vztazích v souladu s § 163 občanského zákoníku
 • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád magistrátu a další vnitřní předpisy magistrátu, pokud je nevydává rada města
 • komplexně koordinuje, řídí a kontroluje výkon práv a povinnosti města Prostějova jako správce a zpracovatele osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, magistrátem, v rámci toho je oprávněn určovat účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů, a odpovídá primátorovi za zpracování osobních údajů magistrátem
 • zajišťuje a koordinuje tvorbu koncepce rozvoje města včetně koncepce komplexního zajišťování přeneseného výkonu státní správy pro územní obvod města
 • je evidenčním orgánem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku, o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů

Tajemník magistrátu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním.

Tajemník magistrátu určí svého zástupce, který jej zastupuje v době jeho nepřítomnosti a vymezí rozsah, ve kterém je zástupce oprávněn jej zastupovat. Pracovněprávní úkony, které mají za následek nebo jsou spojeny se vznikem, změnou nebo skončením pracovního poměru zaměstnanců, může zástupce provést jen s předchozím souhlasem primátora.

Tajemník magistrátu je oprávněnou úřední osobou při výkonu své působnosti, pokud je v příslušné věci dána působnost podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Tajemník magistrátu je oprávněn uzavírat

 • v souladu s § 10 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pracovní poměry na dobu určitou, je-li pro to důvod spočívající v potřebě zajistit časově omezenou správní činnost nebo nahradit dočasně nepřítomného úředníka
 • pracovněprávní vztahy na dobu určitou, je-li pro to důvod spočívající 
  • v potřebě nahradit dočasně nepřítomného zaměstnance nebo 
  • ve výjimečných případech v potřebě zajistit plnění úkolů uložených magistrátu, pokud je výkon práce v pracovním poměru pro zaměstnavatele neúčelný nebo nehospodárný
  • ve výjimečných případech v potřebě zajistit zapracování a předání agendy novému zaměstnanci dosavadním zaměstnancem (tzv. souběh), maximálně však na dobu 3 měsíců, a to i nad rámec celkového počtu zaměstnanců stanoveného radou města

Tajemník magistrátu kontroluje proces aplikace základních registrů. V rámci této činnosti

 • metodicky řídí oddělení informačních technologií
 • koordinuje, řídí a kontroluje aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, do pracovněprávních a dalších interních předpisů magistrátu

Další

Vytvořeno 2.1.2018 6:44:01 - aktualizováno 7.4.2021 7:28:06 | přečteno 5357x | Jiří Třísko
load