Dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. NÁZEV

Statutární město Prostějov, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov


 

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Právním základem současného postavení města Prostějova je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

Statutární město Prostějov je územním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
Statutární město Prostějov má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Statutární město Prostějov vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura

SEZNAM ROZPOČTOVÝCH, PŘÍSPĚVKOVÝCH, ZŘIZOVANÝCH, ŘÍZENÝCH A JINÝCH ORGANIZACÍ,
KTERÉ JSOU POVINNÝM SUBJEKTEM ZŘÍZENY NEBO JSOU NAVÁZÁNY NA ROZPOČET POVINNÉHO SUBJEKTU

 • MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace
 • MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, příspěvková organizace
 • MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, příspěvková organizace
 • MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace
 • MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60, příspěvková organizace
 • ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, příspěvková organizace
 • Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov
 • ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, příspěvková organizace
 • ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52, příspěvková organizace
 • Sportcentrum - DDM Prostějov, Olympijská 4, příspěvková organizace
 • ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14, příspěvková organizace
 • Městské divadlo v Prostějově, Vojáčkovo nám. 1, příspěvková organizace
 • Městská knihovna Prostějov, Skálovo nám. 6, příspěvková organizace
 • Dětská skupina Jesle Prostějov, sídliště Svobody, Prostějov, příspěvková organizace
 • KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace
 •  4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

  4.1 KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA

  adresa: náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

  4.2 ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

  umístění všech pracovišť magistrátu města

  4.3 ÚŘEDNÍ HODINY

  úřední hodiny (provozní doba magistrátu města)

  4.4 TELEFONNÍ ČÍSLA

  telefon - ústředna: 582 329 111

  telefonní čísla (kontakty magistrátu města)

  4.5 ČÍSLA FAXU

  fax: 582 342 338

  4.6 ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

  www stránky: www.prostejov.eu

  4.7 ADRESA E-PODATELNY

  e-mail, adresa elektronické podatelny: posta@prostejov.eu

  4.8 DALŠÍ ELEKTRONICKÉ ADRESY

  datová schránka: mrtbrkb

  telefonní čísla (kontakty magistrátu města)
   

   5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

  bankovní spojení: Česká spořitelna Prostějov

  příjmový účet pro běžné typy plateb 19-1505517309/0800

  výdajový účet 27-1505517309/0800

   6. IČ

  00288659

   7. DIČ

  CZ00288659

  8. DOKUMENTY

  8.1 SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

  Samospráva:

  Magistrát:

  8.2 ROZPOČET

  Rozpočet města

  Formuláře:

  9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

  obecné informace:
  právní oddělení Odboru vnitřní správy
  tel: 582 329 198, 582 329 169
  e-mail: podatelna@prostejov.eu

  speciální informace: vyřizování formulářů

  10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

  Místem pro přijímání písemných stížností, námětů a podnětů atd. je PODATELNA magistrátu města.

  Ústní stížnosti přijímají primátor,náměstci primátora, sekretariát primátora a náměstků, tajemník magistrátu města, velitel městské policie a vedoucí odborů, kterým záležitost věcně přísluší. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit při jejich podání, je osoba přijímající stížnost povinna sepsat záznam, který se po přečtení předloží stěžovateli k podpisu. Odmítne-li stěžovatel záznam podepsat, nebude záležitost jako stížnost vyřizována.

  Opravné prostředky:

  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

  • Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom povinný subjekt ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.

  • Nestanoví-li zákon o informacích jinak, použije se správní řád:
  - pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti
  - pro odvolací řízení
  - v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

  Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.

  • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti se podává na podatelnu povinného subjektu. Orgán, který rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout tak, že mu v plném rozsahu vyhoví. Nerozhodne-li v rámci autoremedury, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem Krajskému úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

  • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o informacích (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu povinného subjektu. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam.
  Stížnost se spolu se spisovým materiálem předloží Krajskému úřadu Olomouckého kraje do 7 dnů ode dne jejího podání, pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka bude poskytnuta, nebo nebude-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.

  Popisy postupů:

  11. PŘEDPISY

  11.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

  • Zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
  • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
  • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
  • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
  • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
  • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
  • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech


  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/


  11.2 VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

  12. Ú HRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

  12.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

  ikona souborusazebník úhrad platný od 25. 11. 2020

  13. LICENČNÍ SMLOUVY

  13.1 VZORY LICENČNÍCH SMLUV ke stažení ikona souboruzde:

  13.2 VÝHRADNÍ LICENCE - statutární město Prostějov v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence

  14. VÝROČNÍ ZPRÁVA
  podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


  Popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy

  Přijaté žádosti od roku 2016

  Přijaté žádosti v roce 2015

  26.1.2016 8:37:01 - aktualizováno 26.1.2016 9:22:25 | přečteno 1058x | katerina.kimlova | Celý článek
   

  Přijaté žádosti v roce 2014

  7.8.2015 12:36:29 | přečteno 1136x | katerina.kimlova | Celý článek
   

  Přijaté žádosti v roce 2013

  31.10.2014 9:18:49 | přečteno 979x | petra.vymazalova | Celý článek
   

  Přijaté žádosti v roce 2012

  18.12.2012 12:54:05 | přečteno 911x | katerina.kimlova | Celý článek
   

  Přijaté žádosti v roce 2011

  7.8.2015 12:37:39 | přečteno 482x | katerina.kimlova | Celý článek
   
  Vytvořeno 19.6.2003 22:00:00 - aktualizováno 12.4.2022 12:08:20 | přečteno 8581x | Ing. Táňa Jersáková
  load