Dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. NÁZEV

Statutární město Prostějov, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov


 

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Právním základem současného postavení města Prostějova je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

Statutární město Prostějov je územním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
Statutární město Prostějov má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Statutární město Prostějov vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura

SEZNAM ROZPOČTOVÝCH, PŘÍSPĚVKOVÝCH, ZŘIZOVANÝCH, ŘÍZENÝCH A JINÝCH ORGANIZACÍ,
KTERÉ JSOU POVINNÝM SUBJEKTEM ZŘÍZENY NEBO JSOU NAVÁZÁNY NA ROZPOČET POVINNÉHO SUBJEKTU

 • MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace
 • MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, příspěvková organizace
 • MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, příspěvková organizace
 • MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace
 • MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60, příspěvková organizace
 • ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, příspěvková organizace
 • Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov
 • ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, příspěvková organizace
 • ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52, příspěvková organizace
 • Sportcentrum - DDM Prostějov, Olympijská 4, příspěvková organizace
 • ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14, příspěvková organizace
 • Městské divadlo v Prostějově, Vojáčkovo nám. 1, příspěvková organizace
 • Městská knihovna Prostějov, Skálovo nám. 6, příspěvková organizace
 • Dětská skupina Jesle Prostějov, sídliště Svobody, Prostějov, příspěvková organizace
 • KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace
 •  4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

  4.1 KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA

  adresa: náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

  4.2 ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

  umístění všech pracovišť magistrátu města a městské policie

  4.3 ÚŘEDNÍ HODINY

  úřední hodiny (provozní doba magistrátu města)

  4.4 TELEFONNÍ ČÍSLA

  telefon - ústředna: 582 329 111
  telefon - ústředna městké policie: 582 402 222

  telefonní čísla (kontakty magistrátu města)

  4.5 ČÍSLA FAXU

  fax: 582 342 338

  4.6 ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

  www stránky: www.prostejov.eu

  4.7 ADRESA E-PODATELNY

  e-mail, adresa elektronické podatelny: posta@prostejov.eu

  4.8 DALŠÍ ELEKTRONICKÉ ADRESY

  datová schránka: mrtbrkb

  telefonní čísla (kontakty magistrátu města)
   

   5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

  bankovní spojení: Česká spořitelna Prostějov

  příjmový účet pro běžné typy plateb 19-1505517309/0800

  výdajový účet 27-1505517309/0800

   6. IČ

  00288659

   7. DIČ

  CZ00288659

  8. DOKUMENTY

  8.1 SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

  Samospráva:

  Magistrát:

  8.2 ROZPOČET

  Rozpočet města

  Formuláře:

  9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

  obecné informace:
  právní oddělení Odboru vnitřní správy
  tel: 582 329 198, 582 329 169
  e-mail: podatelna@prostejov.eu

  speciální informace: vyřizování formulářů

  10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

  Místem pro přijímání písemných stížností, námětů a podnětů atd. je PODATELNA magistrátu města.

  Ústní stížnosti přijímají primátor,náměstci primátora, sekretariát primátora a náměstků, tajemník magistrátu města, velitel městské policie a vedoucí odborů, kterým záležitost věcně přísluší. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit při jejich podání, je osoba přijímající stížnost povinna sepsat záznam, který se po přečtení předloží stěžovateli k podpisu. Odmítne-li stěžovatel záznam podepsat, nebude záležitost jako stížnost vyřizována.

  Opravné prostředky:

  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

  • Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom povinný subjekt ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.

  • Nestanoví-li zákon o informacích jinak, použije se správní řád:
  - pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti
  - pro odvolací řízení
  - v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

  Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.

  • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti se podává na podatelnu povinného subjektu. Orgán, který rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout tak, že mu v plném rozsahu vyhoví. Nerozhodne-li v rámci autoremedury, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem Krajskému úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

  • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o informacích (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu povinného subjektu. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam.
  Stížnost se spolu se spisovým materiálem předloží Krajskému úřadu Olomouckého kraje do 7 dnů ode dne jejího podání, pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka bude poskytnuta, nebo nebude-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.

  Popisy postupů:

  11. PŘEDPISY

  11.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

  • Zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
  • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
  • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
  • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
  • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
  • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
  • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech


  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/


  11.2 VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

  12. Ú HRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

  12.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

  ikona souboru ikona souborusazebník úhrad platný od 25. 11. 2020

  13. LICENČNÍ SMLOUVY

  13.1 VZORY LICENČNÍCH SMLUV ke stažení ikona souboruzde:

  13.2 VÝHRADNÍ LICENCE - statutární město Prostějov v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence

  14. VÝROČNÍ ZPRÁVA
  podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


  Popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy

  Přijaté žádosti od roku 2016

  Přijaté žádosti v roce 2015

  26.1.2016 8:37:01 - aktualizováno 26.1.2016 9:22:25 | přečteno 1118x | katerina.kimlova | Celý článek
   

  Přijaté žádosti v roce 2014

  7.8.2015 12:36:29 | přečteno 1294x | katerina.kimlova | Celý článek
   

  Přijaté žádosti v roce 2013

  31.10.2014 9:18:49 | přečteno 1197x | petra.vymazalova | Celý článek
   

  Přijaté žádosti v roce 2012

  18.12.2012 12:54:05 | přečteno 1262x | katerina.kimlova | Celý článek
   

  Přijaté žádosti v roce 2011

  7.8.2015 12:37:39 | přečteno 545x | katerina.kimlova | Celý článek
   
  Vytvořeno 19.6.2003 22:00:00 - aktualizováno 12.4.2022 12:08:20 | přečteno 9967x | Ing. Táňa Jersáková
  load