Odbor dopravy

adresa: Křížkovského 36/7, 796 01 Prostějov

Rozsah činnosti

Zajišťuje a provádí výkon přenesené a samostatné působnosti v oblasti dopravy, pozemních komunikací, provozu na pozemních komunikacích, v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích a na úseku dopravně správních agend v rozsahu stanoveném městu a městskému úřadu, včetně působnosti pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zejména:

Oddělení řidičů

 • vede a zajišťuje agendu podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a změnách jiných zákonů
 • vede registr řidičů a zajišťuje agendu řidičských průkazů

Registr řidičů, řidičské průkazy

 • podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče i neřidiče – vystavení výpisu z EKŘ
 • podání žádosti o udělení řidičského oprávnění ( ŘO ) a žádosti o vydání prvního řidičského průkazu (ŘP)
 • vydání prvního řidičského průkazu
 • podání žádosti o rozšíření řidičského oprávnění a žádosti o vydání nového ŘP
 • podání žádosti o výměnu řidičského průkazu z důvodu legislativy, poškození
 • podání žádosti o vydání řidičského průkazu za ztrátu, odcizení
 • vydání řidičského průkazu z důvodu rozšíření ŘO, odcizení, ztráty, poškození
 • vystavení potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození řidičského průkazu
 • podání žádosti o vystavení průkazu profesní způsobilosti řidiče
 • podání žádosti o vystavení průkazu profesní způsobilosti řidiče za ztrátu, odcizení, poškození, rozšíření,
 • podání žádosti o vystavení mezinárodního řidičského průkazu ( MŘP ) – vystavení MŘP
 • podání žádosti o vydání paměťové karty řidiče pro systém digitální tachograf
 • podání žádosti o vydání paměťové karty podniku pro systém digitální tachograf
 • podání žádosti o vydání servisní paměťové karty pro systém digitální tachograf, vydávání paměťových karet pro systém digitální tachograf, vydávání pokynů pro zacházení s kartami
 • podání žádosti o vrácení řidič. oprávnění, vrácení řidičského oprávnění a ŘP
 • podání žádosti o zjištění stavu bodového hodnocení řidičů
 • vyjádření ve správním řízení o zadržení ŘP
 • odnětí ŘO pro ztrátu zdravotní způsobilosti
 • řízení o námitkách proti udělení 12-ti bodů v bodovém hodnocení a podání výzvy k odevzdání ŘP v důsledku pozbytí ŘO
 • oznámení o zahájení správního řízení a vydání rozhodnutí o zadržení ŘP

Autoškoly

zabezpečuje a organizuje v souladu se zákonem č. 247/2000 Sb.,o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • zařazuje žadatele o řidičská oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
 • provádí SOD na úseku provozování autoškol
 • přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v bodovém hodnocení
 • přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel z důvodu zdravotní způsobilosti ( zdravotní nezpůsobilost trvající déle než 1 rok )
 • přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel z důvodu ztráty odborné způsobilosti a zákazu činnosti řízení motorových vozidel.
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí.

Oddělení vozidel

 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel,
 • provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru,
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku nebo registrační značku na přání a vydává tabulky s registrační značkou,
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla,
 • rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu,
 • provádí zápis zániku vozidla,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla,
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla ,
 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí,
 • vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí,
 • vydává a odebírá paměťovou kartu podniku a paměťovou kartu dílny,
 • předává ministerstvu údaje pro vedení centrálního seznamu paměťových karet podniku a paměťových karet dílny,
 • odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předává je ministerstvu

Oddělení dopravy a komunikací

v přenesené působnosti:

 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
 • vykonává působnost silničního správního úřadu a výkon státního dozoru ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
 • vykonává působnost dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu
 • stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích, stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,
 • rozhoduje o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a o vyřazení místních komunikací z této kategorie,
 • vymezuje nařízením města úseky silnic II. a III. třídy, na kterých se nezajišťuje zimní údržba,
 • rozhoduje o výjimkách z místní a přechodné úpravy provozu, na těch pozemních komunikacích, na kterých místní nebo přechodnou úpravu provozu stanovil,
 • zpracovává návrh smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění městské autobusové dopravy v  Prostějově a ostatní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové osobní dopravě,
 • ukládá pokuty podle zvláštních zákonů v rozsahu své působnosti,
 • vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, a to v oblasti výpisů z katastru nemovitostí,
 • vykonává činnosti dopravního úřadu pro taxislužbu, rozhoduje v záležitostech provozování taxislužby na území města,

v samostatné působnosti:

 • zpracovává návrh smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu vozového parku městské hromadné dopravy v Prostějově,
 • zajišťuje po stránce administrativní, organizační a technické činnost komise pro dopravu, zřízené radou  města, pomáhá jí v činnosti a zajišťuje činnost tajemníka této komise,
 • uděluje předchozí souhlas ke zvláštnímu užívání komunikací ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jménem města jako vlastníka dotčené komunikace; při udílení předchozího souhlasu je odbor povinen jednat v zájmu vlastníka,
 • eviduje veškeré případy zvláštního užívání komunikací ve vlastnictví města
 • zajišťuje dopravní obslužnost území města formou MHD a její podrobnou analýzu.

 Odbor dopravy spravuje kapitolu 41 - Doprava rozpočtu města Prostějova

Další

Kontakty

JménoFunkceKontaktE-mail

odbor dopravy

Mgr. Jan Vejmělekvedoucí odboru dopravy+420 582 329 888
+420 582 329 801
+420 582 329 800
+420 602 363 727
Jan.Vejmelek@prostejov.eu
Aneta Kinclováasistent - rozpočtář+420 582 329 801aneta.kinclova@prostejov.eu
Mgr. Vendula Bonkovázkušební komisař+420 582 329 823vendula.bonkova@prostejov.eu
Ing. Bohdan Šafranzkušební komisař+420 582 329 836Bohdan.Safran@prostejov.eu
Ing. Kateřina Bernátkovávedoucí oddělení dopravy a komunikací+420 582 329 835katerina.bernatkova@prostejov.eu
Ing. Lenka Moučkováreferent SpStÚ a SiSpÚ+420 582 329 831Lenka.Mouckova@prostejov.eu
Bc. Lenka Čechováreferent SpStÚ a SiSpÚ a DÚ MHD a TAXI+420 582 329 832Lenka.Cechova@prostejov.eu
Ing. Jitka Bukáčkováreferent oddělení dopravy a komunikací
Alena Liškováreferent oddělení dopravy a komunikací+420 582 329 195alena.liskova@prostejov.eu
Bc. Jitka Zatloukalovávedoucí oddělení vozidel, technik+420 582 329 822Jitka.Zatloukalova@prostejov.eu
Pavlína Bartůreferent registru vozidel - technik+420 582 329 828Pavlina.Bartu@prostejov.eu
Markéta Crhonkováreferent registru vozidel - technik+420 582 329 839Marketa.Crhonkova@prostejov.eu
Renata Dadákováreferent registru vozidel - technik+420 582 329 840Renata.Dadakova@prostejov.eu
Veronika Heinischováreferent registru vozidel - technik+420 582 329 838Veronika.Heinischova@prostejov.eu
Jana Košťálováreferent registru vozidel - technik+420 582 329 824Jana.Kostalova@prostejov.eu
Miluše Popelkováreferent registru vozidel - technik+420 582 329 806miluse.popelkova@prostejov.eu
Bc. Šárka Říhováreferent registru vozidel - technik+420 582 329 837Sarka.Rihova@prostejov.eu
Bc. Jan Sovavedoucí oddělení řidičů+420 582 329 817jan.sova@prostejov.eu
Radmila Dudováreferent registru řidičů+420 582 329 830Radmila.Dudova@prostejov.eu
Marcela Ječmínkováreferent registru řidičů+420 582 329 820Marcela.Jecminkova@prostejov.eu
Lenka Kameníčkováreferent registru řidičů+420 582 329 802Lenka.Kamenickova@prostejov.eu
Blanka Prokopováreferent registru řidičů+420 582 329 827blanka.prokopova@prostejov.eu
Blanka Langerováadministrativní a spisový pracovník+420 582 329 888blanka.langerova@prostejov.eu

Související právní předpisy

25.11.2015 15:23:50 | přečteno 1119x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Sazebník správních poplatků

6.6.2012 13:10:06 | přečteno 3402x | richard.sedlak | Celý článek
 
Vytvořeno 25.11.2015 14:50:39 | přečteno 71428x | Jiří Třísko
load