Úvodní strana > Občan > Magistrát > Odbory magistrátu > Odbor dopravy > Sazebník správních poplatků

Sazebník správních poplatků

Vybraná ustanovení správních poplatků

– dopravně správních agend

stanovených zákonem č. 634/2004 Sb.

ze dne 26. listopadu 2004

o správních poplatcích

úplné znění zákona: www.mvcr.cz/sbirka/2004/sb215-04.pdf

 

 Vybraná ustanovení :

§ 8 -Osvobození od poplatku

(1) Od poplatků jsou osvobozeny

 

a) státní orgány a státní fondy,

 

b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby,

jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena

vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

 

c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy,

kterým jsou pověřeny,

 

d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

 

e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.

 

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony

 

a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku

 k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o sociální péči, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech

branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu mimořádných

výhod pro těžce zdravotně postižené občany,

 

b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla

 a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,

 

c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku,

 

d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,

 

e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 1 písmeno l),

 

f) pro účely využití volebního práva,

 

g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,

 

h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,

 

i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona

považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití,

sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním

provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice

udávající makroseismické účinky zemětřesení,

 

j) vyžádané a provedené prostřednictvím dálkového přístupu, opatřené elektronickým podpisem založeným na 

kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nepřevyšuje-li sazba

poplatku 2 000 Kč.

 

(3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, k němuž

byl proveden.

 

(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.

 

(5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit

poplatek a nebo upustit od jeho vybrání.

ČÁST  I. – položka č. 3 –REGISTR ŘIDIČŮ

správní

poplatek v Kč :

Výpis z EKŘ ( evidenční karta řidiče )

15

ČÁST  I. – položka č. 16 –REGISTR ŘIDIČŮ

správní poplatek v Kč :

a) Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo  obdobné listiny

 náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu,

jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné 

  nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu

obsahující neoprávněně provedené zápisy  (vydání duplikátu -

např. registrace k provozování autoškoly )

100

ČÁST  I. – položka č. 17

správní poplatek v Kč :

1. Vydání stavebního povolení

 a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty

 b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty

 c) ke stavbě pro individuální rekreacinebo stavbě  zemědělské

účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná  plocha 70 m 2

 d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními

 e) ke stavbě řadových garáží

a 150 za čtvrté

a každé další stání,

nejvýše 2 500

 f) ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební

úpravy) uvedené  v  písmenech a) e), ke stavbě

studny, čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou

rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v

písmenech a) e)

 g) k drobným stavbám, a jejich změnám

 h) k dočasným stavbám zařízení staveniště

 i) ke stavbě neuvedené v písmenech a) h)

- k její nástavbě a přístavbě

- k její stavební úpravě nebo ke stavbě  přípojky na 

veřejnou  rozvodnou síť a  na kanalizaci pro  stavbu

 uvedenou  v  tomto  písmenu

300

1 000

300

300

300

300

300

300

3 000

2 500

1 000

ČÁST  I. – položka č. 22

správní poplatek v Kč :

b) Vydání  osvědčení o způsobilosti k  provozování odborné

 činnosti, oprávnění  k provádění nebo provozování odborné

činnosti nebo opakovaně udělované  povolení nebo úřední 

 oprávnění

200

ČÁST  II. – položka č. 26 - REGISTR ŘIDIČŮ

správní poplatek v Kč :

 


 h) vydání paměťové karty vozidla

700

i) vydání paměťové servisní karty

700

j) vydání paměťové karty řidiče

700

Osvobození 

 

Poplatek podle písmene f) této položky se vybírá i za vydání řidičského průkazu po požadovaném rozšíření řidičského oprávnění nebo při ztrátě řidičského průkazu, jeho poškození, zničení nebo odcizení, jakož i za vydání mezinárodního řidičského průkazu.

 

Poplatek podle písmene g) této položky se vybírá, jde-li o změnu jména, příjmení nebo pobytu.

 


 


 
 
 


Položka č. 28 registr řidičů + provozování autoškol

správní poplatek v Kč :

a) Vydání registrace k provozování autoškoly

2 000

b) Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly

1 000

c) Vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele v

autoškole

300

d) Změna nebo prodloužení platnosti profesního  osvědčení

učitele v autoškole 

100

e) Vydání nebo rozšíření pověření  k přezkušování řidičů

1 000

f) Změna nebo prodloužení platnosti pověření  k  přezkušování

řidičů

100

g) Vydání průkazu profesní způsobilosti  řidiče

200

h) Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na  závěr vstupního 

 školení

700

i) Udělení akreditace k provozování výuky  a výcviku v rámci

zdokonalování odborné  způsobilosti řidičů pro účely

profesní  způsobilosti řidičů

3 000

j) Udělení vyšší akreditace k provozování  školení bezpečné

 jízdy

3 000

Položka č. 29 – STK, SME

správní poplatek v Kč :

a) Udělení oprávnění k provozování  Stanice technické kontroly

3 000

b) Vydání osvědčení k provozování Stanice technické kontroly

500

c) Udělení oprávnění k provozování  Stanice měření emisí

1 500

d) Vydání osvědčení k provozování Stanice měření emisí

300

e) Změny v oprávnění nebo v osvědčení  k  provozování

Stanice technické kontroly nebo Stanice měřeníemisí

200

Položka č. 35 – Oddělení správy dopravy a komunikací

správní poplatek v Kč :

Vydání povolení 33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry, hmotnost na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity

A. Ve vnitrostátní dopravě

 a) přesahuje-li pouze největší přípustné  rozměry

 b) největší povolenou hmotnostdo 60 t včetně

 c) největší povolenou hmotnost nad 60 t a k provedení 

opakovaných přeprav s  největší  povolenou  hmotností  do  60 t

(s platností  povolení nejdéle na 3  měsíce  od  právní  moci

povolení)

1 200

2 500

6 000

B. V mezinárodní dopravě

a) přesahuje-li pouze největší přípustné  rozměry a šířka nepřesáhne 3,5 m 

4  500

b) v ostatních případech

největší povolená

 hmotnost (v t) do 60 nad 60 nad 80 nad 100 nad 120 nad 150

včetně

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

I

  sazba v 6 000 12 000 20 000 30 000 40 000 60 000

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 překročení největší povolené

 hmotnosti na nápravu (v %) 3 - 10 11 - 20 21 - 30 nad 30

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

II

  sazba v 5 000 15 000 30 000 60 000

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 celková šířka v mm nad 3 500 nad 4 000 nad 4 500 nad 5 000 nad 5 500

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

III

  sazba v 3 000 6 000 10 000 15 000 20 000

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

IV

v případě tranzitní dopravy 25 000

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkový poplatek I + II + III + IV

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Osvobození

Od poplatků podle písmen A a B této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství.

Zmocnění

Správní úřad může upustit od vybrání poplatku podle písmene B této položky nebo sazbu poplatku snížit na základě vzájemnosti za účelem zabezpečení zásad dopravní politiky.

Poznámka

Stanovené limity rozměrů, hmotnosti na nápravu a hmotnost vozidla stanoví zákon č. 56/2001 Sb. a vyhláška č. 341/2002 Sb. , o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

Položka č. 36 – Oddělení správy dopravy a komunikací

správní poplatek v Kč :

a) Vydání povolení 33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní

 komunikace na dobu platnosti

 - 10 dní a na dobu kratší než 10 dní

 - 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců

 - delší než 6 měsíců

100

500

1 000

b) Vydání povolení 33) k připojení sousední nemovitosti na 

 odpočívku dálnice nebo  rychlostní silnice anebo na silnici

I. třídy

1 000

c) Vydání povolení 33) k připojení sousední  nemovitosti na

silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci

500

 Osvobození

 

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Předmětem poplatku není

 

1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.

 

2. Vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu. 33)

Vytvořeno 6.6.2012 13:10:06 | přečteno 3717x | Richard Sedlák
load