Úvodní strana > Občan > Magistrát > Odbory magistrátu > Odbor dopravy > Související právní předpisy

Související právní předpisy

ODBOR DOPRAVY - základní právní normy

Úsek oddělení řidičů - registr řidičů, taxislužba a provozování autoškol

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 361/2000 Sb. je účinný od 1.1.2001 (vyhlášen v částce 98/2000).

Novely:

Vyhlášky:

 • Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče, nabývá účinnosti 1.7.2007 (vyhlášena v částce 47/2007).
 • Vyhláška č. 3/2007 Sb., o celostátním dopravním informačním systému, nabývá účinnosti 1.3.2007 (vyhlášena v částce 2/2007),
 • Vyhláška č. 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod, nabývá účinnosti 17.5.2006 (vyhlášena v částce 73/2006),
 • Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčující zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), nabývá účinnosti 1.6.2004 (vyhlášena v částce 89/2004), vyhláška č. 253/2007 Sb.,kterou se mění vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (č. 277/2004 Sb.), a která nabude účinnosti dne 1.12.2007,
 • Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., Vyhláška č. 30/2001 Sb. je účinná od 3.11.2001 (vyhlášena v částce 11/2001), vyhláška č. 153/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, je účinná od 27.5.2003 (vyhlášena v částce 58/2003), vyhláška č. 176/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., Účinnost od 1.5.2004, vyhláška č. 193/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (vyhlášena v částce 65/2006), vyhláška č.507/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti 1.1.2007 (vyhlášena v částce 165/2006),
 • Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Vyhláška č. 31/2001 Sb. je účinná od 31.1.2001 (vyhlášena v částce 11/2001), vyhláška č. 177/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. - Účinnost od 1.5.2004, vyhláška č. 154/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/20001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, vyhláška č. 194/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znaní pozdějších předpisů, je účinná od 13.4.2006 (vyhlášena v částce 65/2006),
 • Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod (vyhlášena v částce 11/2001),
 • Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterou se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněných zvláštním výstražným světlem modré barvy, je účinné od 27.3.2001 (vyhlášeno v částce 44/2001).
Zákon č. 247/2000 Sb.,o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je účinný od 1.1.2001(vyhlášen v částce 73/2000).

Novely:

Vyhlášky:

 • Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001,
 • Vyhláška č. 152/2003 Sb.,kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb. Vyhláška č. 167/2002 Sb. je účinná od 3.5.2002 (vyhlášena  v částce 70/2002), vyhláška č. 152/2003 Sb. je účinná od 27.5.2003 (vyhlášena v částce 58/2003),
 • Vyhláška č. 298/2006 Sb.,kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., je účinná od 1.7.2006  (vyhlášena v částce 94/2006).
 • Vyhláška FMD č. 109/1976 Sb., o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) - Účinnost od 22.9.1976 (vyhlášena v částce č. 21/1976 Sb.)
 • Vyhláška č. 108/1976 Sb. o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) ve znění vyhlášky MZV č. 82/1984 Sb. a  sdělení č. 80/1994 Sb. - Vyhláška č. 108/1976 Sb. je účinná  od 2.6.1976 (vyhlášena v částce č. 21/1976 Sb.), vyhláška č. 82/1984 Sb. je účinná od 3.8.1983 (vyhlášena v částce č. 15/1984 Sb.), sdělení (o Dodatku  k Dohodě)  č. 80/1994 Sb. je účinné od 24.4.1992, resp. Dodatek k Dohodě (vyhlášeno v částce č. 28/1994 Sb.)
 • Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 168/1999 Sb., č. 247/2000 Sb. a 361/2000 Sb. - Zákon č. 12/1997 Sb. je účinný od 21.2.1997 (vyhlášen v částce č. 3/1997 Sb.), z.  č. 168/1999 Sb. je účinný od 30.7.1999 (vyhlášen v částce č. 57/1999 Sb.), z. č. 247/2000 Sb. je účinný od 1.1.2001 (vyhlášen v částce č. 73/2000 Sb.), z.  č. 361/2000 Sb. je účinný od 1.1.2001 (vyhlášen v částce č. 98/2000 Sb.)
 • Vyhláška MDS č. 281/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb.
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb.

Úsek oddělení správy  dopravy a komunikací:

 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákonů č. 38/1995 Sb., 304/1997 Sb., 132/2000 Sb., 150/2000 Sb., 361/2000 Sb., 175/2002 Sb., 320/2002 Sb., 577/2002 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb. zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb.
 • Zákon č. 111/1994 Sb. je účinný od 1.8.1994 (vyhlášen  v částce č. 37/1994 Sb.), z. č. 38/1995 Sb. byl zrušen z. č. 56/2001 Sb., z. č. 304/1997 Sb. je účinný od 1.4.1998 (vyhlášen v částce č. 101/1997 Sb.), z. č. 132/2000 Sb. je účinný od 1.1.2001 (vyhlášen v částce č. 39/2000 Sb.), z. č. 150/2000 Sb. je účinný od 1.7.2000 (vyhlášen v částce č. 47/2000 Sb.), z. č. 361/2000 Sb. je účinný od 1.1.2001(vyhlášen v částce č. 98/2000 Sb.); v úplném znění publikován pod č. 1/2001 Sb. (částka č. 1/2001 Sb.) s účinností od 9.1.2001, , z. č. 175/2002 Sb. je účinný od 9.5.2002 s výjimkou čl.I body 5 a 6, jež jsou účinné od 1.12.2002 (vyhlášen v částce č. 73/2002 Sb.) a  z. č. 320/2002 Sb. je účinný od 1.1.2003 (vyhlášen v částce č. 117/2002 Sb.), z. č. 577/2002 Sb. je účinný od 30.12.2002 (vyhlášen v částce č. 197/2002 Sb.), zákon č. 103/2004 Sb. vyšel v částce 103 a je účinný od 1.5.2004, zákon č. 186/2004 Sb. vyšel v částce 62 a je účinný od 23.4.2004, zákon č. 1/2005 Sb. vyšel v částce 1 a je účinný od 3.1.2005,zákon č. 229/2005 Sb. byl vyhlášen v částce 84 a je účinný od 1.7.2005, zákon č. 253/2005 Sb. byl vyhlášen v částce 94 a je účinný od 1.7.2005, zákon č. 411/2005 Sb. byl vyhlášen v částce 142 a je účinný od 1.7.2006, zákon č. 226/2006 Sb. byl vyhlášen v částce 74 a je účinný od 1.7.2006;
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu);
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích;
Vyhlášky:
 • Vyhláška č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem ve znění vyhlášky MDS č. 97/2001 Sb. 
 • Vyhláška č. 366/1999 Sb. je účinná od 1.1.2000 (vyhlášena v částce č. 112/1999 Sb.); vyhláška č. 97/2001 Sb. je účinná od 14.3.2001 (vyhlášena v částce č. 38/2001 Sb.);
 • Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu - Účinnost od 1.7.2000 (vyhlášena v částce č. 54/2000 Sb.);
 • Vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy - Účinnost od 10.6.2001 (vyhlášena v částce č. 108/2000 Sb.);
 • Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky MD č. 55/2003 Sb. - Vyhláška č. 478/2000 Sb. je účinná od 29.12.2000 (vyhlášena v částce č. 138/2000 Sb.), vyhláška č. 55/2003 Sb. je účinná od 28.2.2003 (vyhlášena v částce č. 21/2003 Sb.);
 • Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a její přílohy A a B byly vyhlášeny pod č. 159/1997 Sb. a nově upraveny pod  č. 6/2002 Sb.m.s. ;
 • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích;
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu;
 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření;
 • vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;
 • vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace;
 • vyhláška č. 520/2005 Sb. , o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

Úsek oddělení vozidel

 • VYHLÁŠKA č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel

  ze dne 19. prosince 2014

  Změna: 399/2015 Sb. 

 • zákon č. 634/2004 Sb., sazebník správních poplatků
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)


Vytvořeno 25.11.2015 15:23:50 | přečteno 1172x | Jiří Třísko
load