Úvodní strana > Občan > Magistrát > Odbory magistrátu > Odbor správy a zabezpečení

Odbor správy a zabezpečení

adresa: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Rozsah činnosti

Zajišťuje a provádí výkon samostatné působnosti města na úseku požární bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, spisové a archivní služby, voleb a na úseku hospodářské správy v rozsahu stanoveném městu a magistrátu, včetně působnosti pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zejména:

Oddělení spisové a archivní služby

 • plní, zajišťuje, usměrňuje a koordinuje spisovou, archívní a skartační službu
 • ukládá a vede evidence, půjčuje či umožňuje nahlížení do uložených písemností
 • zajišťuje skartaci písemností s prošlou archivační lhůtou
 • zajišťuje činnosti podatelny
 • zajišťuje provoz telefonní ústředny
 • zveřejňuje právní předpisy města, písemnosti a ostatní oznámení na úřední desce, koordinuje zveřejňování písemností na úřední desce ostatními odbory magistrátu
 • zajišťuje doručování písemností

Oddělení hospodářské správ

 • zajišťuje agendu označování částí města, ulic a veřejných prostranství, číslování budov
 • plní některé úkoly dražebníka při dražbě majetku města Prostějova podle zákona č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a to: zajištění místa, dne a doby konání veřejných dražeb, uzavření dohody s licitátorem, zajištění pokladní služby při konání veřejné dražby
 • zajišťuje hospodářskou správu
 • komplexně zabezpečuje úkoly města (včetně povinností zaměstnavatele) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zajišťuje a provádí údržbu, provoz a úklid budov, v nichž jsou umístěny pracoviště městského úřadu
 • zajišťuje činnosti dispečinku vozidel zaměstnavatele
 • účastní se exekucí prováděných jinými orgány na vyžádání těchto orgánů
 • zajišťuje záležitosti veřejných sbírek
 • zveřejňuje informace o činnosti města na informačních tabulích v okrajových částech města
 • vykonává působnost města ve věcech práva shromažďovacího a spolčovacího
 • zajišťuje volby do Evropského parlamentu, Parlamentu České republiky, zastupitelstva Olomouckého kraje, zastupitelstev obcí a místního referenda po stránce organizačně-technické
 • přijímá ohlašování provedení ohňostrojů dle zákona č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
 • zajišťuje agendu užívání a provozu vozidel zaměstnavatele, vyúčtování spotřeby pohonných hmot, sledování a evidence nákladů spojených s opravami vozidel

Samostatné pracoviště provozně ekonomický referent

 • zajišťuje evidenci a fyzickou inventarizaci předmětů DHM, DDHM a OEM
 • zajišťuje vyřazování a likvidaci předmětů DHM a DDHM dle vnitřních předpisů
 • vyřizuje objednávky, evidenci a fakturaci
 • zajišťuje úhrady provozních nákladů v rámci kapitoly 11 rozpočtu města

Odbor správy a zabezpečení spravuje kapitolu 11 - Správa a zabezpečení rozpočtu města Prostějova

Další

Kontakty

JménoFunkceKontaktE-mail

odbor správy a zabezpečení

Rostislav Bartákpověřen řízením odboru správy a zabezpečení+420 582 329 708Rostislav.Bartak@prostejov.eu
Lenka Čejkováprovozně-ekonomický referent+420 582 329 134Lenka.Cejkova@prostejov.eu
Bc. Michal Krejčíreferent hospodářské správy+420 582 329 130Michal.Krejci@prostejov.eu
Jaroslav Kuncúdržbář - zámečník+420 582 329 390Jaroslav.Kunc@prostejov.eu
Vojtěch Zapletalprovozář+420 582 329 120
+420 603 555 913
Vojtech.Zapletal@prostejov.eu
Martin Hájekprovozní elektrikář+420 582 329 391Martin.Hajek@prostejov.eu
Pavlína Pospíšilovávedoucí oddělení spisové a archivní služby+420 582 329 167Pavlina.Pospisilova@prostejov.eu
Marika Juříkovápracovník podatelny+420 582 329 724Marika.Jurikova@prostejov.eu
Pavla Riedlovápracovník podatelny+420 582 329 726Pavla.Riedlova@prostejov.eu
Petra Sasínovápracovník podatelny+420 582 329 724petra.sasinova@prostejov.eu
Ilona Bosákovápracovník spisovny+420 582 329 258ilona.bosakova@prostejov.eu
Dagmar Navrátilovápracovník spisovny+420 582 329 258Dagmar.Navratilova@prostejov.eu
Marta Procházková, DiS.pracovník spisovny+420 582 329 256marta.prochazkova@prostejov.eu
Vytvořeno 25.11.2015 17:02:40 | přečteno 1922x | Jiří Třísko
load