Úvodní strana > Občan > Povinně zveřejňované informace > Dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Ze zákona: 

Zveřejňování informací

Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:

a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,
b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,
c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,
d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
f) sazebník úhrad za poskytování informací,
g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 též způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet).
Tato povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které jsou pouze fyzickými osobami.

1. NÁZEV

Statutární město Prostějov, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov


 

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Právním základem současného postavení města Prostějova je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

Statutární město Prostějov je územním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
Statutární město Prostějov má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Statutární město Prostějov vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura

 4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA

adresa: náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

4.2 ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

umístění všech pracovišť magistrátu města

4.3 ÚŘEDNÍ HODINY

úřední hodiny (provozní doba magistrátu města)

4.4 TELEFONNÍ ČÍSLA

telefon - ústředna: 582 329 111

telefonní čísla (kontakty magistrátu města)

4.5 ČÍSLA FAXU

fax: 582 342 338

4.6 ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

www stránky: www.prostejov.eu

4.7 ADRESA E-PODATELNY

e-mail, adresa elektronické podatelny: posta@prostejov.eu

4.8 DALŠÍ ELEKTRONICKÉ ADRESY

telefonní čísla (kontakty magistrátu města)
 

 5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

bankovní spojení: Česká spořitelna Prostějov

příjmový účet pro běžné typy plateb 19-1505517309/0800

výdajový účet 27-1505517309/0800

 6. IČ

00288659

 7. DIČ

CZ00288659

8. DOKUMENTY

8.1 SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

Samospráva:

Magistrát:

8.2 ROZPOČET

Rozpočet města

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

obecné informace:
právní a personální oddělení Odboru kancelář tajemníka
tel: 582 329 180, 582 329 169
e-mail: podatelna@prostejov.eu

speciální informace: vyřizování formulářů

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Místem pro přijímání písemných stížností, námětů a podnětů atd. je PODATELNA magistrátu města.

Ústní stížnosti přijímají primátor,náměstci primátora, sekretariát primátora a náměstků, tajemník magistrátu města, velitel městské policie a vedoucí odborů, kterým záležitost věcně přísluší. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit při jejich podání, je osoba přijímající stížnost povinna sepsat záznam, který se po přečtení předloží stěžovateli k podpisu. Odmítne-li stěžovatel záznam podepsat, nebude záležitost jako stížnost vyřizována.

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

12. FORMULÁŘE

13. POPISY POSTUPŮ

14. PŘEDPISY

14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
 • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

14.2 VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

15.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ


15.2 USNESENÍ NADŘÍZENÉHO ORGÁNU O VÝŠI ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ


 

16. LICENČNÍ SMLOUVY

16.1 VZORY LICENČNÍCH SMLUV

16.2 VÝHRADNÍ LICENCE

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 SEZNAM ROZPOČTOVÝCH, PŘÍSPĚVKOVÝCH, ZŘIZOVANÝCH, ŘÍZENÝCH A JINÝCH ORGANIZACÍ,
KTERÉ JSOU POVINNÝM SUBJEKTEM ZŘÍZENY NEBO JSOU NAVÁZÁNY NA ROZPOČET POVINNÉHO SUBJEKTU

 • MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace
 • MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, příspěvková organizace
 • MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, příspěvková organizace
 • MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace
 • MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60, příspěvková organizace
 • ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, příspěvková organizace
 • RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2, příspěvková organizace
 • ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, příspěvková organizace
 • ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52, příspěvková organizace
 • Sportcentrum - DDM Prostějov, Olympijská 4, příspěvková organizace
 • ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14, příspěvková organizace
 • Městské divadlo v Prostějově, Vojáčkovo nám. 1, příspěvková organizace
 • Městská knihovna Prostějov, Skálovo nám. 6, příspěvková organizace
 • Jesle, sídliště Svobody, Prostějov, příspěvková organizace

Přijaté žádosti od roku 2016


Přijaté žádosti v roce 2015

26.1.2016 8:37:01 - aktualizováno 26.1.2016 9:22:25 | přečteno 427x | katerina.kimlova | Celý článek
 

Přijaté žádosti v roce 2014

7.8.2015 12:36:29 | přečteno 329x | katerina.kimlova | Celý článek
 

Přijaté žádosti v roce 2013

31.10.2014 9:18:49 | přečteno 432x | petra.vymazalova | Celý článek
 

Přijaté žádosti v roce 2012

18.12.2012 12:54:05 | přečteno 220x | katerina.kimlova | Celý článek
 

Přijaté žádosti v roce 2011

7.8.2015 12:37:39 | přečteno 249x | katerina.kimlova | Celý článek
 
19.6.2003 22:00:00 - aktualizováno 28.6.2016 13:13:36 | přečteno 249x | tana

Navigace

Občan

 
 

Statutární město Prostějov
nám T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

bezplatná infolinka: 800 900 001
tel.: 582 329 111
fax: 582 342 338

e-mail: posta@prostejov.eu
datová schránka: mrtbrkb
IČO: 00288659


Další kontakty

Úřední hodiny

Pondělí8:00-17:00
Úterý8:00-16:00
Středa8:00-17:00
Čtvrtek8:00-16:00
Pátek8:00-14:00

Další úřední hodiny

load