Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Nařízení č. 10/2004

Nařízení č. 10/2004

o placeném parkování na území města Prostějova

MĚSTO PROSTĚJOV
Rada města Prostějova

Nařízení města č.10/2004
o placeném parkování na území města Prostějova

 

Rada města Prostějova se usnesla na své schůzi konané dne 5. 10. 2004 vydat podle § 23 odst. l zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města Prostějova:

Čl. 1
Předmět úpravy

 

1. Toto nařízení vymezuje oblasti města Prostějova, ve kterých je v zájmu zajištění a organizování dopravy a maximálního využití parkovacích míst na území města Prostějova možné užít místní komunikace nebo jejich určené úseky, včetně parkovišť placeného parkování, k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 1).

2. Toto nařízení stanoví dále způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování zaplacení ceny za užití místních komunikací nebo jejich určených úseků k stání silničního motorového vozidla (dále jen "vozidlo").

Článek 2
Výklad pojmů

1. Parkováním se pro účely této vyhlášky rozumí používání místní komunikace k umístění vozidla.

2. Stáním se pro účely této vyhlášky rozumí uvedení vozidla do klidu nad dobu povolenou pro zastavení vozidla2), tedy stáním se rozumí rovněž parkování vozidla.

Čl. 3
Zpoplatněná stání vozidel

l. Místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít ke stání silničních motorových vozidel na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin, jen po zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy1), jsou určeny v příloze tohoto nařízení. Takto vymezené komunikace a jejich úseky musí být označeny příslušnou dopravní značkou dle zvláštního předpisu 3).

2. Cenu za užívání těchto stání musí řidič uhradit neprodleně po zaparkování (odstavení) vozidla prostřednictvím parkovacích automatů, případně obsluhy parkoviště. Zaplacení ceny za parkování řidič prokazuje přijatým dokladem o zaplacení ceny parkování. Doklad o zaplacení ceny parkování musí být umístěn viditelně za čelním sklem vozidla po celou dobu užívání těchto stání.

Čl. 4
Ustanovení společná a závěrečná

1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Městská policie Prostějov.

2. Porušení tohoto nařízení je přestupkem, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů4)anebo o trestný čin.

3. Toto nařízení města nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

  

Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města Prostějova

 

Bc. Alois Mačák, v. r.
místostarosta města Prostějova

 


 

Příloha
k nařízení města Prostějova č. 10/2994

Zpoplatněné místní komunikace nebo jejich úseky, na nichž je povoleno stání vozidel jen po zaplacení ceny

- Křížkovského ulice
- Nám. E. Husserla
- Hlaváčkovo nám.
- Školní ul.
- Mlýnská ul.
- Plumlovská ul. (vedle bývalého OD Kubus)1) zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
2) zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3) zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
4) § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno 18.10.2004 8:00:00 | přečteno 614x | Iveta Páleníková
load